21 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

21 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir lünün Hatıra HAİNLERİN İÇ YÜZÜ Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, NeYaptılar e SON POSTA — AÇ KARNINA FİLOSOF RIZA TEVFİĞİN FELSEFESİ DE DİNLENİR Mİ? —İ1— Rıza Tevfik, bütün bu karışık- hkları, bütün bu tubaflıkları göz- den geçirdikten sonra birdenbire ayağa kalktı: — Efendiler, dedi, birkaç söz söylemekliğime müsaade ediniz, Pehlivan Kadri, uzandığı yer- den bağırdı: — Ya Hak, Şu soyulmuş hıyara bak! Filozof aldırmadı ve devam etti: — Görüyorum ki bir acıklı *adiaphorie,,, bir nevi “apathie,, açık bir “indifference, içindeyiz. Ben ummazdım, ummazdım ki Hürriyet ve İtilâf mensupları “acosmisme,, felsefesi taraftarı ol- sunlar, Akosmizm, kâinatın vü- cudunu ünkâr etmek demektir. Halbuki — siyasetle — uğraşanlar, siyaset uğrunda “baş açık, yalın ayak, elde asa ve kezkül, yola çıkanlar, kâinatın var olduğuna İnanmak mecburiyetindedirler! Pehlivan Kadri bağırdı: — Söyle ulan söyle, bu ge- €© ninniye ihtiyacım var, — Akosmizme salik olmad- ğinız ve olmadığımız halde şu , şu endifferans nedir? Hâ- diselere karşı açıkça gösterdiği- Miz şu kayıtsızlık, şu hissizlik, neden neşet ediyor? Elbette bi- lirsiniz ki bu nevi hissizlikler, hâ- diselerin birine diğerinden ziyade kıymet vermemekten, birini di- ğerinden farklı görmekten ileri gelir, i Kadrinin kalın sesi bir daha yükseldi: — Biz kalender meşrebiz peh- livanız. Olur olmaz şeye aldırma- yız. Zaten dünya yansa içinde hasırımız yok. Neye aldıracağız? Elverir ki kelleler yerinde dursun, —Fakat Adyafori, iyi bir şey değildir. Hâdiselere kıymet ver- memek, yani kiymetleri ihmal etmek, insanda heyecan kabiliyeti birakmaz. Heyecandan mahrumi- yet, teşebbüs kudretini - öldürür. Volonte, — Paralize olur. — Ben, Siyaset arkadaşlarımı, — felâket Ari 1 bu vaziyette gör- mek istemem. Piron... Pehlivan Kadri haykırdı: Şuna çatal de bemubarek, ne oluyor? Aç Karnına Felsefe Çatal değil azizim; adam =—| Meşhur filozof! O, Adya- Ye taraftar olmakla beraber Muhakkak ki akidesinde hata Stmiştir. Çünki kiymetleri ihmal hayatta kıymetsiz kalmak demektir. Biz bu. kıymetsizliği kabul etmemeliyiz. Kanlı, canlı Ve heyecanlı yaşamalıyız. Bunun için iptida duygulu ve sonra z’d:_ bulunmak — mecburiyetin- Piron - — Galiba gündüzki - simidi hazmedemedin, miden dolgun. '_:- biraz acık. O vakit görüşü- ı ona şükrediyorlardı. a— Açlıktan gözleri kararan hainler “Necip Millet!,,in ekmeğini — yiyorlar ve Ha Bunu söyliyen pehlivan Kadri idi ve sade don, gömlekle yattığı yerden kallap Rıza Tevfiğin ya- nımna gelmişti: — Mavalı bırak, diyordu, bize olabilec anghayda Taarruz İlk Hücum Yapılırken- Japonların Mak- sadı - Biribirini Tekzip Eden Haberler ek şeylerden bahset, Hat- | ta lâfı bir yana koy. Adam isen, işgüzar isen koğuştan çık. Onba- Şiyi mi göreceksin, Çavuşu mu göreceksin kimi — göreceksen gör, biraz fanfin edip derdimizi anlat. Açlıktan kırıldığımızı hi- kâye et. İşte ozaman nasırlı alnı- m Ööperim, dil ve iş bildiğini anlarım. Yoksa şua açlıkta hikâ- ye değil, Kurandan kırk bir makam İile sure okusan para etmez! ( Arkamı var ) Bu Akşamki Radyo Maharriri: 4x 21 Şubat 932 Pazâr lstanbul— (1200 metre, 5 kilovat) 18 gramofon plâkları, 19,30 Bedayii musikiye heyeti, Anadolu Afjansı, 20,30 gramofon plâkları, 21 Kemal Niyazi Bey ve arkadaşları heyeti, 72 tango oörkestram, barsa haberlerl. İki Gürültücü Polis Memurunu Tahkire Cür'et Etmişler Bogos ve Artin isminde iki şahıs dün asri sinemada gürültü âfpğldınndın polis İsmail efen- i rda Fakat Bogos ve kim — oluyorsun, ister çağırırız, keyfimize karış- ma ,, diyerek polis memurunu tahkire yeltenmişler ve derhal mahkemeye verilmişlerdir. Yumurta İhracatı Kastamonu, 17 (AA.) — Yu- murtamızı en çok sarfeden Mar- silyadan — tüccarlarımıza n malüâmata nazaran bu sene silya memleketimizden ayda 500 sandık yumurta alacaktır. Günlerdenberi Japonların Şang- hay mıntakasında — yapacakları söylenen büyük taarruz nihayet patladı. Çin - Japon müzakere- lerinin akamete uğraması Üzerine başlıyan bu taarruza ait haberler ve bu taarruza takaddüm eden bâdiselerin tafsilâtı şunlardır : Cenevre 50 — Cemiyeti Ak- yam, Reis M. Pol Bonkurun ri- yaseti altında toplanmış, Çin ve Japon — mümessillerini bir defa daha dinlemiştir. Çin Murahhası M. Yen demiştir ki: “Japonyanın (19) uncu Çin ordusunun komünist — olduğunu iddia eden beyannamesini pro- testo ederim. Bu ordu, bilâkis komünistlerle mücadele etmiştir. Şimdi, Şanghay önünde - (100) bin kişinin çarpışması tehlikesi vardır. Bunun sebebi şudur: Ja- tandan uzaklaştırmayı arzu edi- kan dökülmemesi için tedbir al- masımı talep ediyorum.,, Japon Murahhasi M. Sato da şu cevabi vermiştir. *Japonya Çine taarruz etmemiş- tir. Tebaasınmı ve menfaatlerini müdafaaya — teşebbüs — etmiştir. Ondan daha evvel İngiliere ve Amerika ayni işi yapmışlardır. Cemiyeti —Akvam, — Japonyanın bugünkü hareketini takbih etmek isteyince ondan evvelki hareket- leride takbih etmelidir. l onyayı Mançuriyi —i ın=dı değildir. Olsa idi, bu- nu Rus - Japon harbini mütea- kıp yapardı. Şanghayda da, lâ- zimgelen — icraatta bulunduktan sonra menfaatlerimizin müdafaa- sını beynelmilel kuvvetlere bıra- kıp çekileceğiz. Japonya, başka — devletlere karşı herhalde böyle hareket etmezdi. Çünki cemiyetin misakı teşkilâtlı devletlerden bahseder, Çin ise, Çemiyeti Akvama kabul edildiği zaman böyle bir devletti. Fakat şimdi orada W Sonra Sovyet Rusya, harici Mogolistanı ilhak ederken Cemi- miyeti Akvam ses çıkarmamıştır. Cemiyet, daha evwel tarihinin bu noktasile meşgul - olmalıdır. Cenevre 20 — Cemiyeti Ak- Şanghay, 20 — Japonlar, bu sabah tam saat 7,30 da Şapey haricinde ve Hongkev mıntaka- sında geniş bir cephe üzerinde taarruza geçmişlerdir. Taarruzun hedefi, iki mil mesafede Ki- yang - Vangtır. Tayyareler de Şapeyi muntazamen — bombardı- man etmektedirler, Ayrıca Japon tayyareleri Çin — mevzilerini'| harbiyesinin — başladı; taarruzla şiddetli — surette — bombardıma uhmuk uhı:eyı İ'ıııınııiiı'ıı etmektedirler. Çinliler şiddetli | bu plâna göre Japonlar on doku- bir mukavemet göstermektedir- | Zuncu Çin ordusunu bir çevirme ler. Şang - Kay- Çek'in askerleri | barekelile Su- Çeu koyunda ihata bir parmak toprak bile terket- memektedirler. İki taraf arasın- da dehşetli bir topçu düellosu da olmaktadır. Japonların hedefi, beynemilel mıntakanın mukabil - sahilini teş- kil eden küçük körfeze Çinlileri tıkmak ve orada sıkıştırmaktır Fakat daha evvel Şan-Kay-Çek ordusunun 87 ve 88 inci fırkala- rma — yüklenerek bu orduyu (19)uncu — Çin — ordusundan W . İlk muharebe, bu fırkalarla — başlamıştır. — Fakat Şanghaydaki lıgılu erkâm harp zabitleri, Çinlilerin mukavemetini kırmak - için Japonların ağır za- yiata mal olacak muharebeler vermek mecburiyetinde — bulun- duklarını söylemektedirler. Bin- lerce sivil Çinli, Çin ordusunun son mukavemeti — göstermiye karar verdiği Şapey'i terketmek istememektedirler. Nevyork 20 — Asosyeted Pres muhabiri, Şanghaydaki Ja- pon karargâbına atfen - şiddetli bir muharebeden sonra Kiyang - Vang ın Japonlar tarafından zap- | ğini tedildiğini haber — vermektedir. Japon ordusu taarruzuna devam | etmeden evvel vaziyeti edecektir. Çin hükümeti ise Jar :on taarruzlarının -defedildiğini ildiriyor. Şanghay 20 — Japon Kuman- datlık Karargâhı hummalı bir menzara arzediyor. Cobel top- katarlar kararyâhında emir bekliyor. Ay- rıca birçok tayyareler de uçmuya tur. - Eğer ederse, dünya şimdiye kadar rülmemiş bir facia ve katliğma it olacaktır. Çönki Japon Erkânı etmeyi tasavvur ediyorlar. Here- kâtı takip eden İngiliz Erkânı harbiyesi, bu çevirme hareketi muvaffak — olursa İngilizlerle Amerikalıların, dünyada bir misli daha görülmemiş bir facia ve katliama elleri bağlı şahit olma- ibi bir vazi kal dan endişe eylemektir. Kiyang - Vang köyü ve istasyonu civarında kanlı Lı müsademe olmaktadır. Japonlar, köyle ista- siyonu Çinlilerden aldıklarını id- dia ediyorlar. İki tarafın zayiatı da ağırdır. Japonyaya Boykotaj Vaşington20— Vilsonun Harbiye e Nazırı M. Baker, Harvard Darülfü- nunu emini Lövel'in de imzalarını taşıyan bir ariza Reisicümhur M. Hoovere verilmiştir. Bu arizada, Amerikanın daCemiyeti Akvamın Japonyaya karşı alacağı iktısadi tedbirlerde —mezkür cemiyetle beraber hareket edeceğini kildir- mesi istenmektedir. Âyrıca M. Lövel sulhün tesisi için ve zaruri görülürse — Japonyaya — boykotaj yapılmasını da istemektedir. Mamafih Hükümet Erkânından biri, bu fikirlerin tatbik edilece- ni iğini söylemiştir. Kirinde Gürültüler Harbin 20 — Kirinde bir ta- Pengo Ley Dinar Çervonets Yalnız 75 kuruş gönderiniz. Mukabilinde Rcisicümhur Hz. nin tabil büyüklükte, san'at- kârane bir büst portrelerini elde edeceksiniz. Türkiyenin bilâmum Ricali Âliye portre- lerinin fiatleri dahi aynidir. Posta mesarifi yukariki bedele dahildir.. FOTO — FRANS karakolu 102 mumaralı Hıristo Efen- dinia berber düküm bu kere Dimitri Selamavani Efendiye satılmaktadır. Hıristo Efendiden alacağı olanlar üç gün zarfında mozkür dükkâna müracaatları. Aksi takdirde kabul edilmiyeceği ilân olunur. — Te ee Fotoğraf Tahlili Kuponu Tablatinizi Üğrenmek İstyorara 1 #otoğrafımma 5 adet kupoa ile bir likte gönderisiz. Fotojrafıaız mray ı tabidir. ve İado edilmez. kalm, meslek veya san'az * Hangi sunllerin gevakk ? kım kargaşalıklar olmuş, şehre bir Japon müfrezesi gönderilıniş- Top Ataşi.. Şanghbay 20 — Beynelmilel mıntakaya birçok Çin Obüsleri düşmüşse de yalmız üç Çinliağır su- rette yaralanmış, bir Amerikan rırıjı hasara uğramışlır. Halk, ngiliz ve Amerikan mınlakasına iltica etmektedir. Ecnebilerden te- lefat yoktur, Urmumiyetle ne Çinli ve ne de Japonların ilerle- medikleri söyleniyor. Çinliler tak- viye kıtaları almışlardır. Japon hükümetinin de Şanghaya yeniden asker — göndermeyi — düşündüğü haber veriliyor. Bir ipli e BK SŞ ada

Bu sayıdan diğer sayfalar: