21 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

21 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hindenburg, Milliyetperverler Ve Sosyalistler Kassel 20 — Tunç Cephe —İldeki Cümhuriyetperver - ce- Miyetinin Kasselde yaptığı bir içtimada sabık Sosyalist nazırla- rından M. Solman sosyal demok- ratların reisicümhur intihabı me- selesindeki noktai nazarlarını ve vaziyetlerini tarif ederek 1925 te milliyetperverlerin intihap ettikleri Hindenburgun onlardan pek çok Yüksek bir siyas kiyaset göster- miş olduklarını söylemiştir. Sos- yalist hatip, Hitler gibi bir sere güzeştcu önünde reylerini kanunu esasinin hadimine vermelerini sos- yalistlere tavsiye etmiştir. Tahdidi Teslihat Konferansında Cenevre 20 — Tâahdidi Teali- bat konferansında söz söyliyen Meksika murahhası memleketinin her türlü taarruzi silâhların tah- didine - muvafakat edeceğini ve Lehistanın manevi tahdidi teslihat hakkındaki tekliflerini teveccühle karşıladığını beyan etmiştir. Umu- mi müzakereler yarın bitecektir. Bu takdirde divan, mesaisinin mabadini sal günü tetkik cde- cektir. Irlanda İntihabatı Düblen, 20 — Irlanda intiha- Bati münasebetile fırkaların bu- gün öğle Üzeri vaziyeti şu İdi: e ':r 'II']C(“)'ŞU.I—' / huriyetçiler (61), müstakiller ve “ çiftçiler (15), amele ve müstakil #mele (9) azalık temin etmişlerdi. Cümhburiyetçilerin kazancı (11) aralıktır. Amerikada Krediler Meselesi Vaşington, 20 — Âyan Mec- lisi, kredilerin inkişaf ve geniş- lemesine ait kanun projesini ka- bul etmiştir. Japonyada İntihabat Tokyo, 20 — 1925 senesinde tesis edilen umumi intihabat Usulü veçhile bugün Japonyada İntihabat başlamiştır. Seyukey (24), Muiseyto fırkası- Bin da (12) azası rakipsiz olarak ihap edilmişlerdi. — Bunların Arasında ilk defa bir Koreli 'SON POSTA ı. Gönül Kızlar Mı İşleri I Tahdidi Teslihat Konferansı Sönmek |Daha Kıskançtır, Üzere Olan Bir Kandile Benziyor Cenevre, 20 — Bugünden iti- baren Tahdidi Teslihat Konfe- ransı. şaşaasını kaybetmiş, sön- mek üzere bulunan bir kandil haline gelmişti.. On beş gün evvel açılan umumi! müzakerenin bu sabah nihayet bulması muh- temeldir. İsimlerini kaydettiren beş altı hatip kalmıştır. Fa- kat Fransız heyetinin bulun- maması ihtimali umumi mesai encümeninin — mesaisine — imkân bırakmıyacağından konferans me- messisini tehir etmiştir. Vaşington'un — ölümünün yıl dönümü — olan pazartesi günü konferans içtima etmiyecektir. Konferans, salı günü umuml müzakereleri - kapatacaktır. Çar- günü muhtelif tahdidi — teslihat teklifleri — karşılaştırılacaktır, bu encümenin önümüzdeki perşembe günü içtimaa başlıyacağı ve içti- maların 2 marta kadar devam edeceği kuvvetle muhtemeldir. O tarihte Çin-Japon mesele- lelerile iştigal etmek üzere Ce- miyeti Akvam Büyük Meclisinin içtimaa daveti mukarrer oldu- ğundan mesaine fasıla verece ktir. Tahdidi teslihat — konferansının, Cemiyeti Akvam Meclisi Kebirine istihale edebilmesi için İsmini değiştirmesinin kâfi olduğu söy- lenmektedir. Uzak şark vakayii ve bunla- rın yvahim neticeleri, Cenevre afakma ağır bir endişe halinde çökmektedir. Japon taarruzuna birkaç saat kala Cemiyeti Akvam Meclisinin aktettiği celse haz- runda derin bir heyecan uyam dırımştı. Umumi fikre göre, 3 Mart Mec- lisi Kebiri, Cemiyet Akvam mec- lisinden birşey yapması muhtemel olmadığı merkezindedir. Alman Bütçesinin Açığı Berlin 20 — Maliye Nezare- tinin bir tebliğine göre AL man bütçesinin —açık yekünu ( 1,187,300,000 ) marka — baliğ olmuştur. —H ——— Bir Japon bahriye zabiti diğerine soruyor: Yaptığımız bBombardımanın bizim için getirebileceği akıbet ne olabilir? Öbür zabit; N:hayet bir Cemiyeti Akvam Tahkikat Komisyonu. (Bu resim, bir İngiliz gazetesinden iktibas edilmiştir. | Hindis'tanda Bir Kaza Madras 20 — Bengala ekspre- si yoldan çıkmış, yolculardan 6 kişi yaralanmıştır. Yol mühim hasara uğramıştır. Kazanın bir tahrip eseri olduğu zannedilmek- tedir. Londra 20 — Kardif civarın- daki — kız. kollejinde — yangın çıkmış, pansiyoner kızlar sağ, salim kaçımıya Mmuvaffak - olmuş- lardır. Belçika Altın Mikyasını Terketmiyecek Brüksel 20 — Belçikanın altın mikyasını tukeıkuğ; haberi tekzip edilmektedir. Sırbistanda Bir Hâdise Roma 20 — Zarada çıkan (Littorio Dalmatico) gazetesinin verdiği bir habere göre Yugos- lavyada Rasboze köyü civarında bulunan köylüler iki jandarınayı öldürmüşler ve bircoğunu da ya- ralamışlardır. Bu hâdisenin yiyecek tedarik etmek Üüzere ekseriya İtalyaya gitmekte olan köylülerin bu se- yahat için kendilerine verilmiş olan vesikaların geri alınmasından dolayı intikam maksadile — teşeb- büs ettikleri bir hareketten iba- ret olduğu söylenmektedir. EDEBI TEFRİKAMIZ : 39 AÇLIK —a n z ——— Müellifi: Knut Hamsun hibime kira vereceğim. Bana beş *lt kuron ikraz edemez>misiniz? Yalnız birkaç gün için... Bana Yaktile de bir hizmet yapmıştınız. — Hayır, hakikaten mümkün deği, Jons Olai, cevabını verdim. di değil, belki sonra, belki 'eyi müteakıp mümkün olur. Ve sallana sallana odamın Merdivenini tırmandım. Kendimi ='ğlın attım ve gülmiye baş- iim, Tam adama rast gelmiş- tim. Fakat bereket versin mak- Sadımı söylememiştim, hiç olb- şerefimi kartarmışlım. B | Mütercimi: P. S. Beş kuron ha.. Allah yardımcın olsun. Başlamışken bütün halk lokantasının veya Akerde bir sayfiyenin hisse senetlerini de istiyebilirdin, Bu beş kuron düşüncesi beni gittikçe daha fazla güldü- rüyordu. Beş kuron.. Ah! Ne iyil. Kendimi gittikçe — ar- tan neş'eme terkettim. Fakat burada mutfak kokusu - vardı. Öğle yemeğinde yenecek taze kotletin. kokusu geliyordu, bu mide bulândırıcı kokuyu defede- rek odayı havalandırmak - için pençeremi açtım. Sonra döndüm: — Garson bir yarım büftek getir! Masaya, yazı yaz- mak istediğim zaman dizlerimle sıkıştırmak mecburiyetinde kaldı- ğım masayâ doğru adam akıllı eğilmiştim, ve söyleniyordum : — Bir sual müsaade eder misiniz ? Bir kadeh şarap içmek ister misiniz? Hayır mı? Ben Tangenim, —Nazır. — Tangenim, maalesef biraz geç yemiştim.. Şu araba kapısı da., Ve coşkun düşüncem tekrar boşandı, sapa yollara saptı. Sözlerimin abuksabukluğu üze- rinde devamlı bir şuurum vardı ve manasını anlamadan bir keli- me söylemiyordum. Söylendim: İşte yine saçmalamıya - başladın! Bununla beraber kendimi bundan Londrada Bir Yangın ı r Açığı Vellington 20 — Yeni Zelâm din 1932 bütçesinin yükselen bir ihracat termekte olduğu bir ile bildirilmektedir. Bu mebaliğ, hükümetin harici ihtiyaçlarile, — mahalli — teşkilâta kâfi gelmektedir. M. Gros, kam- biyo fiatinin yükselmesine hiçbir mâni olmadığını söylemiştir. Mısırda Afgon Kaçakçılığı Kahire 20 — 1931 senesinde uyuşturucu — maddeler ticaretile uğraşan ( 4237 ) kişi — mahküm 14 milyona açığı gös- beyanname olmuştur. 1930 senesinde mah- küm — edilenlerin miktarı ise ( 1564 ) idi. -— TAKVİM -— / PAZAR J Gün 21 - Şubat - 932 — Kasıml Arabi Rumt B-Şubat » sani - 1348 ı'ıııı_ |ı_._:_:ı_ KOU Akşam e— İ7 4 Yata L o s19. İmscak İti. 20,5 14 » Şevval - 1350 Vakit (Ezant | V. U Güneş J1z, 596 48 Öğle 6 g9lız. 28 İkladi 9. 3815 27 ——— alamıyordum. Sanki mamile kayitlerden âzade idi ve Rast gele, uğramadan ruhum — bulutsuzdu. biçbir mukavemete gidiyordum. *Giriniz, evet, giriniz canım! Görüyorsunuz Ylajali, herşey ıkııtyun. Yr:jıüı köpmn irmızı ipekten divan! Ne gürül- tülü teneffüs ediyor! Sevgilim, bir buse, bir daha, bir dahal! kolların kehribar gibi, dudakla- rın ateşten... Garson, bir büf- tek isterdim.,, ç Güneş penceremden giriyordu, altımda — beygirlerin — yulaflarını çiğnediklerini duyuyordum, keyif- le yongamı çiğniyordum, ruhum çocuk gibi şendi. Her an yazımı yokluyordum. Onu düşünmüyor- Yeni Zelandanın | uyumadan yaşıyor ve rüyada sayıklıyor gi- biydim. Başım hafif, kedersiz, ta- Erkekler Mi? Size — evinizdeki — çocukları tetkik etmenizi tavsiye ederim. Bu tetkik size gösterecektir ki, kız çocuklar, erkek çocuklara nisbetle daha kıskançtırlar. Kız çocuğu, daha küçükten kıskanç büyür. Evvelâ sevdiklerini kıs- kanır, sonra oyuncaklarını kıs- kanır, nihayet büyüyünce, aşk hayatında da ayni kıskançlık de- vam eder, Kızların daha kıskanç - olma- larının ikinci sebebi de içtimal! vaziyetlerinin erkeklerinkine nis- betle zayif olmasıdır. Kız. bu aczinin esiridir ve daima sevgili- sini elinden kaçırmak korkusu içindedir. Bu korku ve endişe, onu —mütcmadiyen — kıskançlığa sevkeder. Erkek kıza nisbetle daha hâkim — vaziyettedir. — İstediğini seçebilir. Sukutu hayale uğrarsa, hiçbir şey kaybetmeksizin sevgi- lisini — terkedebilir. Bu hükim vaziyet onu daha az kıskanç yapar, Kıskançlık biraz da tabliat » meselesidir. Bazı kızlar, diğerle- rine nisbetle daha kıskanç olur- lar, y Fakat muhakkak olan şudur ki, kız erkeğe nisbetle — daha fazla kıskanç olur. Binaenaleyh sevdiğiniz. zaman bu hakikati gözönünde — bulundurunuz, — ve sevgilinizin — kıskançlığım — tabil görünüz. » Edirnede Nuriye Hanıma: aşkıdır. Bunu anlamıyan gençler ekseriyetle bedbiniye kapilıyor- lar. Hayatı — olduğu gibi kabul etmek, — ve bu aşkın — zevalini tabil telâkki etmek — lâzımdır. Onun — için o gençten — birşey beklemeyiniz, — taliplerinize ret cevabı vermeyiniz. * Ankarada Suphi Beye: Geçende — suüallerine — cevap verdiğim Supbi ismindeki karün neden siz olmanız lâzımgeldiğini pek anlamadım. Ankarada sizden başka Supbi isminde kimse yok mudur? >Beyhude — alınmışsınız. Supbi imzalı mektubu ise size gönderemiyeceğimiz gayet tabil- dir. Hanımteyze, karilerinin sır- larını bir meslek sırı - olarak saklar, onu kimseye vermez ve anirr ” HANIMTEYZE dum bile; yalnız, insiyakım bana onun daima mevcut olduğunu haber veriyordu, kanım onu bana hatırlatıyordu. Ve onu cebimden çıkardım. Islanmıştı; onu açtım ve gü- neşe serdim. Sonra odamda enine boyuna dolaşmıya başladım. Oda- nn manzarası nekadar yorucuy- du! Döşemede beyaz demir kır- pıntıları vardı, fakat oturacak bir iskemle, hatta çıplak duvarlarda bir çivi bile yoktu. Rehine git- miyen ve unutulmıyan — hiçbir şey kalmamış. Masanın üstünde kalın bir toz tabakasile — örtülü birkaç yaprak kâğıt, bütün va- rım yoğumdu. Yatağın üstündeki eşil battaniyeyi birkaç ay evvel ğını Hans Pavli ödünç vermiş- ti! Parmaklarımı - çıtlatıyorum. (Arkamı var ) DA RUL KĞNY SA LÜ

Bu sayıdan diğer sayfalar: