21 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

21 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

B Sarfa İ sîN STA - HARUNÜRREŞİT - — Emirülmüminin size yeni bir saray yermek istiyorlar. Red- deder misiniz ? — Kendi burada mi kalacak? — Bu ciheti sormak haddim değildi ve binaenaleyh bilmiyo- rum ! — Gitmezsem ? — Emirülmüminin * gücene- ceklerdir. Zübeyde, “ Gücensin ! ,, diye- medi. Bu, vezirin yanında koca- sını istihfaf etmek, küçük gör- mek olurdu. Mütavaat göstermek te, hâlâ, elinden gelmiyordu. Çünki Hult sarayından ayrılmakla ve başka bir saraya gitmekle kocasından ebediyyen ıyrılııı olacağını anlıyordu. İçinde, dekten atılmiş bir gelin ıııı-ıbı vardı. Fakat inat etmekle bir şey kazanamıyacağını da seziyordu. Bu sebeple kollarını çözdü, muh- teşem bir sedirin güzerine yıkılır gibi oturdu : — Yahyal - dedi - gideceğim. Lâkin bu gidiş şerefli olmalıdır. — Şeref, sizin ezeli nedime- nizdir. Eteklerinizden ayrılmaz. — Bir kere şu nakil key- fiyetini ben istemiş olacağım. — Zaten öyledir. Emirülmü- minin, duydukları arzunun sizin arzunuz olduğuna kanidir. Ben de, Halifenin düşüncelerinizi se- zip keramet gösterdiklerine iman ediyorum. — Sizin imanınız beni müte- selli etmez. Bütün Beni Haşim, bütün Bağdat ve eyaletler, bu imana iştirak etmelidir. Herkes kendi dileğimle Hult sarayından çıktığıma — inanmalıdır. — Bunu gayet tabii buluyorum ! Meselâ sen, şu uğursuz ziyaretini kimseye söylemiyeceksin. Bütün görüştüklerine benim başka bir sa- 'aya geçmek istediğimi anlatacaksın. Bu'arzrumu Emirülmüminine arzet- mekten — çekindiğini de ilâve edeceksin. — Nihayet — amcamız İsmaili, yahut başka birini güya tavsıt ederek zevcinden —mü- saade — istihsaline — çalışacaksın. O da naz ile, istiğna ile muva- fakat gösterecek. Anladın mı? — Tamamen ! Zübeyde, gözlerini yarı kapa- dı, zihninde yeniden kımıldanmı- ya başlıyan eski mülâhazalara bir geçit resmi yaplırdı ve derin bir kin ile içini çekti: — Daha var, dedi, gideceğim saray, Kabiha kahpesinin kasrın- dan güzel olmalı.. — Emirülmüminin Darülka- rarı tensip buyurmuşlardı. — Muvafık. Fakat yeni baş- tan tefriş olunmalıdır. — Bu iş, gözünüzün önünde ve dilediğiniz. şekilde — yapıla- caktır. — Yani ben gittikten sonra, öyle mi? — Bu suretle sizi daha şü- mullu suürette memnun etmek mümkün olur. — Buradan tek bir halayık bile götürmiyeceğim, Fakat da- rülkararın eşiğinde üç yüz cari- yenin beni selâmlamasını isterim, — Bendeniz, beş yüz genç ve terbiyeli cariyenin bu vazifeyi ifa edeceklerini sanıyorum. — O halde gidiniz, icap edenleri görünüz. Emirülmümini- ne de müjde veriniz. Yahya kalktı, güzel Melikeyi selâmladı: - Öilı üzeri tahtıravanınız, rükâp müfrezeniz, saray kapı- sında efendimizi bekliyecektir. — Bu kadar acele mi? — Emirülmüminin Hazretleri- Yazan: * * G Tarihin Esrarengiz Sayfaları nin geç kaldığımıza hükmetme- lerinden — korkmasam — ikindiye doğru derdim. — Ya dediklerim? — Hepsi temin olunacaktır. (Arkası var) İhtikâr Tahakjkı"ık Ediyor Bir Taraftan Müddeiumı;mî, Bir Taraf- tan Da Ticaret Müdürü (Baş tarafı 1 inci sayfada) Hükümet daireleri ihtiyacına ay- rılmıştır. Zira Teşviki Sanayi ka- nununun on üçüncü maddesile devair yerli şeker kullanmakta- dır. Bu münasebetle hazinenin uğraması muhtemel bir ziyanına işaret etmek Tâzımdır: Elyevm şeker fiatleri yüzde on yükselmiştir. Devlet devairi, yerli malı atlırken, yerli olmak şartile yüzde on fazla fedakâlık yapmakta — kanunen ve buna mecbur bulunmaktadır. Bu itibarla bu şekerlerin ha- zineye, normal fiatten yüzde yir- mi fazlasına maledilmesi ihtimali mevcuttur. Bu stok şekerin mik- tarı dört yüz vagon kadardır ki — vagonda — yüzde — yirmi yükseklik zammı ile hazine tam (600) bin lira tediye etmek ihti- mali karşısındadır. Bu, dikkat edilecek mühim bir noktadır. Fili İnhisar Ve Bir Fikir Bir iktısatçı, bize dün, bu münasebetle şunları söylemiştir : —"Tahdit sistemi, ciddi mu- rakabe altında iyi netice verir. Fa- kat bazı maddelerde vaziyet böyle değil. Bunun sebebi Tahdit liste- lerinin dolmasında fili ströstlar hâsıl olmasıdır. Tüccar, tahdit listesine göre piyasaya zaman, zaman hâkim oluyor ve iş yapa- madığı zamanın kârınıda bu hâ- * kimiyet devresinde çıkarıyor. Fiat fazlalığı bir de bur- dan ileri geliyor. İhlikâr Kanunu şiddetle tatbik edilince fiatler tabil dereceye düşecek, fakat bu defa sermayesi zayıf olan tüccar İliste sırasını beklemiye tahammül edemiyerek piyasadan çekilecek, piyasa, iki üç tüccarın fili inhisarına girecektir. Şu halde f Harekete Geçti yerli şeker fabrikalarım hükü- mete maletmekten başka çare yoktur. Hükümet fazla kâr düşüne- miyeceği için şekerin ucuzlaması ihtimali mevcuttur. Şeker — tüc- carı da bu fabrikaların bayii olurlar ve mesele esasından hal- ledilir.,, SonPosta: Bu, bir iktısatçının şahsi mütaleasıdır. Hükümetin va- ziyeti tetkik ederek ciddi ted- birler alması çok yerinde ola- caktır. Çünki halk, bu filt inhi- sarlardan daima zarar görmek- tedir. Tarihi Kitaplar Ecnebi Mütehassıslar Kü- tüphanelerde Fotoğraf Alıyorlar Bazı Alman ve Fransız müs- teşrikleri İstanbul kütüphanelerin- de bulunan kıymetli ve tariht kitapların — fotoğraflarını — çıkart- maktadırlar. Maarif Vekâleti bu gibi kitaplar basıldığı zaman onar nüshasının o kitabın bulun- duğu kütüpbaneye gönderilmesi hakkında müşteşriklerden taminat aldıktan sonra müsaade edilmesi- ni kütüphanelere bildirmiştir , ( Pas sur MELEK ELHAMRA ve LİLİAN HARVEY KONGRE filmini her halde görünüz. En şen... En hoş... En eğlenceli AĞZIMDAN ÖPME Paris'te ibda eden artistler tarafından temsil edilen bu film pek yakında için yeni bir mu;ıl?ıkıy:l teşkil edecektir. Bugün tarafından temsil edilen senenin en büyük muvaffakıyeti tarafından terennüm edilmektedir. Fransız - operetlerinden la böuche ) SİNEMASI MELEK sinemalarında ve HENRY GARAT EĞLENİYOR Bu eserin musikisi herkes Bugün akşam saat 21,30 da ENİNDE SONUI%DA 4 perde N L. Verneuil Tercüme eden: Bedia M. ”lml"ll Vasfi Riza Tı:nıılâllı halk g::eıı RAŞIT RİZA TİYATIOSU Bugün akşam saat 21,30 da ilk defa olarak SERSERİ piyes 4 perde. Yakında! OTELLO Eüımmm ——— ECONOMOU OPERET HEYETİ Fransız Tiyatrosunda n birinci matine saat 14,30 da YA SENA HRISOMOU ikinci matine saat 21,30 da SOULAMITIS Bugü Emsalsiz bir muvaffakıyetle ASRI Sinemada gösterilmekte AŞK olan UĞRUNDA CASUS Fevkalâde hisst ve mütcasir film, Mev- zuunua gürelliği, feerik ve sıhramiz tabloları ve JACOUELİNE LOGAN we FRANCİS X. BUSHMAN güzel bir tarzda temsili ile temaşaklrantn takdirlerini kazanmaktadır. Bugün 161/2 matinesile suvaresinde Zengin Varyete Numaraları Şehradebaşı Ferah #sinemada bu gecei Halk gecesi duhuliye 20 koltuklar 3$ ku- ruş Komik Dümbüllü İsmail ve Ah- met Bey temsil heyetleri. EKMEKÇİ KADIN Cinaf komedi dram 5 perde. Ayrıca Anastas balesi ve 1932 sencal ser- best güreşleri. -— Husamettın Bey Tavzih Ediyor Baş tarafı L inci sayfada ) seden İstanbul polisinin haberdar edildiğine dair bir haber neş- rettik. Salih Beyin babası Hüsamettin Beyden dün bir tezkere aldık. Hâdise, şu şekilde tavzih edil- mektedir : Kaçırılmak istendiği bildirilen çocuk elyevm altı yaşında bulu- nan Salih Vriyonidir. Bu çocuk Esat Toptani Paşanın kızı, Per- tev Hamımın kerimesi Suat Ha- nımdan yegâne izdivaç mahsu- lümüzdür. — İstanbula — gelişim, çocuğumu alıp elyevm Arnavut- lukta bulunan validesinin yanma götürmektir. Arnavutluktan gelen benim ve hizmetçim Hacıdır. Zey- ko ismi herhangi bir yanlıştıktan mütevellittir. Ortada ne bir çocuk kaçırmak meselesi, ne de her- hangi bir miras entrikası vardır. Çünki bugün, Salihin herhan- gi bir suretle — Esat — Toptani Paşaya varis olamıyacağı mu- hakkaktır. Çünki — Paşanın Ar- navutluktaki emlâki hükümetçe müsadere edilmiştir. ve iadesi mümkün değildir. Burada Pertev Hanım tarafından Paşanın ikinci zevcesi alehine açılan milyonluk dava da reddedilmiştir. ARTİSTİK sinemasında Mme DUBARRY meşbur seali filmini görünüz. Kralın gözdesi olmuş Fakat altım ve kıymetli mücevherata olan meyli ve ihtiramı hasebile kez- disini eatrika ve sergüzeşt muhitlerine kadar sürüklemiş Parle'te bir mağazanın küçük bir memuresinle hiküye sidir. Bu lüke ve ihtişam (ilmini mükerrerea görmelidir. Heyeti temsiliyesi başında * NORMA TALMADGE WILLIAM FARNUM - CONRAD NAGEL DOUĞ ve BE AY filminde OPER'A ee temaşakiranını fevkalâde memnun ediyorlar. DOU GLAS FAİR- BANKS'ın — sıçradığını, gösteren ve temaşakiranı katıltıncıya kadar güldüren koktay CHARLİE CHARLIN — tarafından idare edilmiştir. Bu itibar ile polisle ve poli- sin kefaleti ile alâkadar olmuş değiliz. Keyfiyetin tavzihimi haeks şinaslığınızdan beklerim efendim Hüsemettin Vrigoni ORTAKÖYDE Terzi ve biçki mektebi Ortaköyde — Akaretlerde Na 35 Melle. Efsimani Karaca tarafından açılan terzi ve makastar de son Franmı — usulünde dersler verilmektedir. Pratik terzilik bilenlere 3 ayda hiç — bilmiyenlere de 9 fenni tayyör ve tuvalet takımları öğretilir. Maarif Vekâletince me- | saddak diplomalar verilir. Hergüo , sabah saat 7den akşam Se, cuma ve pazar yalnız(9-12)ye kadar müracaat. Çocuk hastalıkları — mütehasası Dr. SEMİRAMİŞ EKREM . Beyoğlu Mektep sokak Telefon B. O. 2496 Haydar Rıfat B.in eserlerinden Ayni haklar iki lira Miras mes'eleleri Bir » Şehrli borçlar kanunu ,, , İkbal Kitaphanesinde LAS BE Â IK konuşup şarkı söylüyor ve duvarlara — trmandığını — atladığımı sahnesi debakâr komik

Bu sayıdan diğer sayfalar: