22 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

22 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Halkın Sesi l Sanayi Kredisiz Yürüyemez Sanayi ve Maadin Bankasının bakiki bir kredi mücasesesi haline getirilmesi — etrahında bir teşabbüs vardır. Sanaylin kredisiz yürümiyeceği malüm olduğu için be teşebbüsü çok yerinde buldul. Bu bususta topladığımız — mötaleaları ya- zıyoruz: Murat Bey (Diş tabibi Sirkeci sancaktar N. 8) — Sanayi ve Maadin Banka- sının bir kredi Bankası haline getirileceği haberi beni memnun etti. Biz'de isminin delâlet ettiği manadan ve gayeden uzaklaşma bir modadır. Sanayi Bankasının gerçi bazı fabrikaları var. Fakat gayesinden uzaklaşarak sanayi ve maadinle alâkası olmıyan işleri de pek çoktur. Sermayesi genişletilerek yalnız san'at erbabına ve maden- cilere kredi temin eden bir mü- essese haline sokulması çok iyi dan sonra yerli #anayiimizin in- kişafı için büyük bir fırsat doğ- muştur. Şimdiye kadar memleke- te birçok hizmetleri dokunan Sanayi Bankamız bir kredi ban-» kası haline getirilmeli ve sanayi- cilerimize kredi temin etmelidir. Bankanın, mühim bir memleket işi olan bu meseleyi vaktinde kavraması şayanı memnuniyellir. Şerket Bey ı'r-ıı':.ı Merkezafandi 93 ) — Memleketimizin küçük sa- nayie çok ihtiyacı vardır. Avru- pada işsizlik yüzünden muattal kalan makineleri alarak faaliye te geçirmek — için çok müsait bir zemin hâsıl olmuştur. Çün- ki kontenjan meselesi sanayici- lerimizin — ekmeğine yağ sür- müştür. — Sanayi — Bankası da kutsi endişe ve gayeye göre ıslah edilmelidir. Esnaf işlerile biç te meşgul olmuıyan ve me- murlara — avans — veren Esnaf Necdet B. W'—İ!l Firuzağı ma- Ballesi 173) — Sanayi Bankasının İktısat Vekâleti tarafından (Sanayi Kre- di) Bankası haline çevrilerek er- babı sanayie daha fazla kredi temin etmesi memleketimizde sanayiin inkişafına hizmet ede- ceği için çok iyi olacaktır. Bu işin bir an evvel yapılması 14- zmdır. I Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Karga İle Tilki Hikâyesi ' t: Tilki — zında bir deste para tutuyor. Şu ağaçta biri var. BONMARŞE Yerli Malların Ucuzluğu Temin Ediliyor Bazı yerli mallarının pahalı satıldığım ve buna mâni olmak için İktısat ve Tasarruf Cemiye- tinin bir “Yerli Mallar Bonmarşe- si, açacağını yazmıştık. Bonmar- şenin açılması için Vedat Nedim, Daniş, Muhlis Etem, Nizamettin Ali Beyler — toplanarak — bazı kararlar — almışlardır.. Bu ka- rarlarlara göre yerli malı yapan müesseselerle temsa gelinerek pit edilecektir.. Komisyon bu hafta içinde tekrar toplanacaktır. Aylık İşleri Tekaüt Maaşı Alanlara Kolaylık Gösterilecek Maaş cetvellerinde bir kısım mütekait, yetim ve dulların kendi mıntakalarından başka uzak mın- takalara düştükleri, bu yüzden müşkülâta uğradıkları hakkında Vilâyete bir müracaat yapılmıştır. Bu mesele hakkında Vali Muavi- ni Fazlı Bey şunları söylemekte- “— Evet bu şekilde müraca- atlar yapıldı. Bunun üzerine cet- vellerin taşhih edilmesi için Def- terdarlığa tebligat yaptık.,, İnhisar Teklifi İktısat Vekâletine Mühim Bir Rapor Gönderildi İktısat Vekâletinin şehrimizde- ki alâkadar dairelerinden bazıları " Vekâlete mühim tekliflerde bu- lunmuşlardır. Bu teklifler, şeker, kahve, çay gibi maddelerle müs- temlekelerden gelen diğer bir takım eşyanın Devlet İnhisarına alınması ve bu eşyanın memle- kete Devlet elile ithali merke- zindedir. Teklifleri havi bu' ra- porlara göre, şeker, halkın en ziyade muhtaç bulunduğu bir madde olduğu halde Tacirler bundan Devletin aldığı rüsumun çok fevkinde kazanç temin et- mektedirler. Halkın zararına olan bu yüksek kazancın önüne geç- mek için inhisar tatbiki zaruri görülmektedir. Ağ—ı 2: Tilki — Arkadaş, senin sesin gü- zelmiş... Bana bir şarkı söyle de dinleyim. |Şoförler İhtikârdan! Şikâyet Ediyor Bazı Benzin Kumpanyaları Mahkemeye Verilecek Şoti İOMüYdk TRrüni benzin veren kumpanyaların söz birliği ederek ihtikâr yaptıkları hakkında Belediyeye şikâyette bulunmuştur. Bu şikâyet üzerine Belediye İktısat Müdürlüğü tet- kikat yapmış ve bir rapor hazır- lamıstır. Öğrendiğimize göre, bu raporda son zamanlarda fiatlerin lözumsuz yere fırladığı ileri sü- rülmektedir. Alâkadarların ihti- kâr cürmile mahkemeye verile- cekleri anlaşılmaktadır. Beyoğlunda Kanalizasyon Yapılacak Mı? Şehir Meclisi İstanbul tarafında ikinci derecedeki kanalizasiyon işlerinin tehir edilerek - artlırıla- cak 1,602000 lira ile Beyoğlu tarafındaki açık lâğımların kapa- tılması bususunda geçen — gün bir karar vermişti. Belediye Bey- oğlunda — yapılacak — kanalizas- yon şebekesini nazarı itibara alarak yeniden yapılacak ka- nalların bilâhare — bozulmaması için beyoğlu tarafının kanalızasyon planınm nekadar mücdette ha- zırlanabileceğini fen işleri mü- dürlüğünden sormuştur; Fen işleri müdürlüğü bu plânın ancak bir buçuk senede ve (30) bia lira masrafla yapılabileceğini bildir- miştir. Binaenaleyh beyoğlu ta- rafındaki lâğımlar ancak bir bu- çuk iki sene sonra yapılabilecek- tir. arttırılan para başka yere sarfedilmiyerek muhafaza olunacaktır. Bu Başka Kaptan Beyoğlunda Kuyumcu Önnik Efendi, polise müracaatle Kaptan isminde birisi tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etmiştir. Damadına Dayak Atmış Ekrem isminde bir hammal son derece sarhoş olarak Kasım- paşadaki — kainpederinin — evine gitmiştir. Kainpederi — Süleyman Efendi bu vaziyetten fena halde müteessir olmuş, damadını döv- müş ve başımı yaralamıştır, 3: Hasan Bey — Pazar ola tilki ba- [ Şun O ağaçtaki adam — ka! ukı hilenle ağzındakini çekip ESNAF BANKASI Esaslı Şekilde Takviyesi Düşünülüyor Hali hazıda Esnaf Bankasıntn ne kâr ve ne de zarar etmiyerek yaşadığı görülmektedir. Bankanın ya esaslı şekilde takviyesi ve w- lâhı, yahut tasfiyesi hakkında bir karar almak için Heyetiumumiye 28 şubatta toplanacaktır. Belediyeden aldığımız malüma- ta göre, Bankanın yarıdan fazla hissesi Belediyenindir. Belediye, banka sermayesinin arttırılması ve müessesenin esnaf teşekkülle- rine daha geniş mikyasta yardım etmesi fikrindedir. Seyyah Geliyor Mart Ve Nisan İçinde Şehrimize Seyyah Gelecek Belediye Seyyahin şubesinin aldığı malâmata göre gelecek ay içinde şehrimize bir haylı seyyah gelecektir. Bu cümleden olarak | martta Roterdam vapurile İn- giliz seyyahları, 5 Martta Kolom- bürs vapurile 210 Alman seyyahı, 6 mıı't!î Avusturalya vapuriyle Amerika seyyahları, 16 martta Karisruhe — vapurile — Alman ve İngiliz seyyahları, nisan a d::le l(lg kadar nyyıh"= cektir, : Tefeciler Alâkadar Daire Şiddetle Takibata Başladı Dün, rehin ve cüzdan Üzeri- ne borç para veren müessesele- rin yüzde 9 derecesinde olan kanuni faizla iktifa etmeleri lâ- zım gelirken, borçlulardan yüzde 30 gibi fahiş miktarda faiz aldık- ları hakkında hükümete bir ihbar teftişe memur Komiserlik derhal tahkikata başlamıştır. İstanbulda rehin ve cüzdan ürzerine borç almamışlardır. Komiserlik ruhsat- sız müesseseleri sıkı bir şekilde takibe başlad.ğı gibi, ruhsatname alanları da esaslı bir inzıbat altı- na sokmak için tedbirler almıştır. -————_———.——————_—__———.—————.—_ 14 Hasan Bey — rga değildir, ı sını kafana ye de hemen savuş bakalım: çL Şubat 2&4 İ Günün Tarilıî | Gazi Hz Reisieâmhur tiz. dün Dolmabahçi Sarayında meşgul — olmuşlar, tarafa — çıkmamışlardır. Ankaradaf bildirildiğine göre Gazi Hz. nin Bi hafta nihayetinde Ankaraya avdel buyurmaları kuvvetle muhtemeldir. Florya Plâli Florya Plâjinin belediyece sa: tm alınup alınmaması meselesini tetkik eden muhtelit encümet Plâjin alınmasını muvafık görmüşti Mütekait Memurlar İnhisar İdaresi mütekait me murların tekaüt maaşlarını alar bilecekleri anlaşılmıştır. Çay Ve Kahve Yeni neşredilen Üüçüncü itha: llt listesinc çay ve kahve de Inhısarlann Tevhid Etrafında.. Inhisarların bazı şubelerinin bir leştirilmesi ve Ankaraya nakli mese lesini tetkik eden komisyon İşinl bitirmiş, raporunu vermiştir. Bu v pora görer Iıılıııırluııı. mubasebe sicil, teftiş, bukuk, satış ve mubayaal ek — Ankarayt şubeleri ıım..uı. er nakledileceklerdir. Birleşmesi müm kün m şubeler İstanbulda İm hisarlar mndn.ıugn namile teşkil edilecek bir teşkilâta raptedilecek: lerdir. ' Sınat Kredi Bankasi Sanayi ve Maadin Bankası Müdürü Sadettin Bey, teşkili dür şünülen — Sınat Kredi Bankası hakkında — vekâletle — tomasta hııhıııık üzere Ankaraya git Tılrın Sefiri Şahrimizde ik Eçimiz Hüaret Bıy ımllıl ':ıı'ı qelırlı:l:ıgelm Hüsrev Beyin verdiği — malümata görer Tükıyı—luı dostluğu — metla esaslar ve ııılı.lık bağları üzzerind etmektedir, Vapur Inbısan Falih Rıfkı B. Hâkimiyeti Milliyei gazetesinde yazdığı bir baş makıri lede, Türk vapurculuğunu kurtam mak İçin vapurculukta Devlet inhk sarı fikrini müdafaa etmektedir. Şehrimizdeki vapur kums 'ııı aları iİse küçük kapotaj bakkınısı inhisarına alınmasına taraftar ılvlıı-—ılıbilılıı Bu maksatla deki —çarşamba — günü bi ı.'hı. alarak ahnacak kararlar hükümete Iııuııl::ı:i:: Bir Dızdızcılık Balıkçı Cahit isminde bir açıl göz, altın suyuna batırdığı bir lira çeyreği sütçü Osmana dört liraya satarken yakalanmıştır. Muallimlerin Kadrosü — Ecnebi ve Akalliyet mektep- lerindeki münhal türkç muallim- liklerinin. yeni kadrosu Maarif Vekâletinden — tasdik — edilerek şehrimize gönderilmiştir. AT Şu adalet sopa- 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: