22 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

22 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bundan evvelki yazıda yanke- siciliğin üç şeklinden bahsetmiştik. Bugün de kesicilik, kavgacılık ve muslukçuluk şekillerini izah ede- ceğiz. Kesiciler, tramvay, vapur, tren ve iskeleler gibi çok kalabalık yerlerde çalışırlar. Faaliyetleri (oldukça mahira- nedir. Daima çift gezerler ve beraber çalışırlar. Çok kalabalık bir tramvayda, vapurda ve yahut vapur iskele- sinde sıkışık bir vaziyette ayakta duruyorsunuz. Bir aralık öyle bir vaziyete gelirsiniz ki, önden ve arkadan sıkıştırıla, sıkıştırıla hiç kırpırdana- mıyacak bir halde kalırsınız. Önünüzdeki size arkasını çevir- miştir, yüzünü göremezsiniz, o mütemadiyen geriye dayanarak sizi arkaya doğru iter, arkanız- daki de sizinle sırt sırta dayan- mıştır. Geriye baksanız onun da yüzü- nü göremezsiniz. Biri önden, diğeri arkadan sizi ohareket edemiyecek derecede sıkıştırırlar. Bir müddet sonra önünüzdeki çekilirse ( ferahlarsınız, (o arkada duran da çekilmiştir. Cep kesilmiş! Biraz sonra işin farkına varır- sınız. Para cüzdanınız hangi cebi- © nizde ise o cebin üzerinden elbisenizin (o kesilmiş (olduğunu © görürsünüz. © hareket eder ki, Yankesici o kadar mabirane bazan hem a paltonuzu, hem cekelinizi, hattâ - koyduğunu yeleğinizi de kesip koynunuzdaki “parayı alır da farkına varamaz- sınız: Bilhassa pantalonların arka ceplerine konulan ufak para cüzdanları çok tehlikelidir. Yankesici elbise parasmı sizinle ortak vermediği için bittabi hiç terddüt etmeden cüzdanın için- deki üç beş kuruş için yepyeni pantalonunuzu keser. Yukarıda söylediğimiz gibi ikişer, ikişer, dolaşırlar, gözlerine kestirdikleri adamı sıkı bir kontrol altına alır- lar, para cüzdanını hangi cebine öğrendikten sonra işleri kolaylaşmış olur. Kalabalık arasında biri önden diğeri arka- dan adamcağızı iyice sıkıştırdıktan sonra arkadaki işe başlar. Elin- deki jilet bıçağı ile cüzdan veya para bulunan cebin üzerini kesip içindekini büyük bir ustalıkla aşırır ve geriye çekilir. Aşırdığı şeyi derhal arkadaşınaverip savuş- turur, kendisi de kaybolur. Faça ne dir? Bunların en ziyade dikkat etti- ettikleri şey, Faça vermemektedir. Faça vermemek, tanıtmak demek- tir. Bunun için de daima arkala- rını çevirerek iş görürler ve yüz- lerini göstermezler. Kesicinin ya- nındaki arkadaşına “Zulacı,, denir. Zabıta, kesicilerin hepsini tanıdığı için ihtiyata riayeten çaldıkları şeyi derhal zulacıya verip kaçı- rırlar. Kesici yakalansa da üze- rinde hiç bir şey bulunamaz. Zabıtaca tanınmış en maruf kesiciler, Abdurrahman, ve Agop, Şakir, Hasan ve Remzidir. Bun- ların müteaddit sabıkaları vardır ve elyevm bir kısımı da hapisba- nededir. Hırsızlar nasil çalışırlar? Kesicilik, kavgacılık, muslukçuluk usulleri. Faça vermemek ne demektir? | Zulacı kimdir, ne rol yapar? Kadın yankesiciler Bir de kadın yankesiciler var- dır ki, bunlar da erkek meslek- taşları gibi sanatlarının her şekli- ni bilirler. En ziyade kadınları soydukları gibi icabında gözlerine kestirdikleri erkeklerden de aşr- rırlar. Bunlar ekseriya tramvay, vapur ve kalabalık yerlerde kadın çarşaflarını keserek cüzdan ve saire aşırırlar. Bilhassa el çanta- larını kesmekte mahirdirler. Kala- balık yerde hanımların ellerindeki çantaların kulplarını iki başından kesip çantayı aşırırlar. Sahibinin elinde yalnız çantanın kulpu kalır. Kadın yankesicilerin en mahir- leri maruf sabıkalılardan Zehra, Muzaffer, Refia, Cemile ve Fat- madır. Bunlar, üzerlerine Anadolu çarşafı giyerek Anadoludan yeni gelmiş gibi şaşkın vaziyetlerle kalabalık arasına girerler ve bu suretle hiç şüphe uyandırmadan işlerini görürler. Fatma ekseriya erkeklere musallat olur. Muhitin yabancısı bir adam gördü mü, derhal sokulur, ilânı aşkeder, boynuna sarılır ve nihayet cüz- danı aşırır. Muslukçuluk Muslukçuluk ta oldukça usta- lıklı bir iştir. Bunlar umumi ha- lâlar civarında ve cami şadırvan- | larında dolaşırlar. Abdest almak için herkes ceketini çıkarıp ya bir yere asar yahut da omuzuna alır. Caket asılmışsa yankesicinin işi tabii daha kolay olur, Eğer adam ceketini omuzuna alıp da musluk başına oturmuşsa yanke- sici de aynı şekil hareket ederek yardaki musluğa eğilir ve abdest alıyormuş gibi göstermek suretile işini görür. Zabıtaca tanınmış en maruf muslukçular, Tevfik ve Hüsnüdür. Kavgacılık Kavgacılık daha başka bir şe- kildir. Bunlar kalabalıkta değil mümkün mertebe tenhaca yerlerde çalışırlar. Sokaktan geçerken iki çocuğun kavğa etmekte olduğunu görrürsünüz, biribirlerini öldüre- iye boğuşurlar, siz de ayırmak | için aralarına girersiniz, bu sırada sizin gibi bir hayır sabibi daha peyda olar ve kavgacı çocukları | ayırmak için size yardım eder. Fakat onun asıl maksadı kavga- cı çocukları değil, para cüzdanı- nızı sizden ayırmaktır. Çocukların kavgası da sizi tuzağa düşürmek için tertip edilmiş suni bir kav- gadır. Sonra sizde işin farkına varırsınız amma, iş işten geçer. Başka bir şekil Yankesiciliğin diğer bir şekli daha vardır. Sokakta giderken birisi arka- | nızdan seslenir: | — Beyefendi, omuzunuza birşey bulaşmış. Tabii derhal ceket ve paltonu- zun yakasını çözüp üzerinizde ki lekeyi silmeye başlarsınız. Bu sı- rada size haber veren hayır sahibi zat da yanınıza gelir ve size yardım eder. Karşınızdakinin bu iyiliğine mukabil teşekkür edip ayrıldıktan bir müddet sonra paranızın yerinde yeller estiğini görürsünüz. Üzeri- nizdeki lekeyi bir az evvel size yardım eden yankesici arkadan Üzerinize atmış ve sonra size haber vermiştir. Bu suretle size kendi elinizle yakalarınızı açtırıp para cüzdanınızı teslim ettirmiştir... 25. Şubat Perşem- be akşamından itibaren ALEMDAR SİNEMASINDA Bugün iki muazzam film birden: AMIRAL BYRO KUTBU CENUBİ SEYAHATI Türkçe sözlü ve izahatlı filim. Altı ay gece, altı ay gündüz olan havalide ve buzlar ara- sında cereyan eden merakaver muazzam filim.. Mektep muallimlerile tale- besinin bu filimi görmeleri tavsiye olunur. Bütün Hayatı Mümmessilesi : MARCELLE CHANTAL tamamen fransızca sözlü muazzam filim. Grup halinde gelecek mektep talebesine tenzilât, Gündüz 21/2 -5, suvare 9 1/2ta. Yarın akşam saat 21,30 da Eninde Sonunda komedi 4 perde M. Vasfi Rıza Tenzilâtlı talebe gecesi İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu, KN Ü ri YAVRU BÜYÜYOR SİZ DE BÜYÜMESİNE YARDIM EDİNİZ.. Xavrunuzun adalelerinin, ka- mnn ve kemiklerinin matlüp şeklini iktisap etmesine yardım etmelisiniz. Ona yemeklerinin birinde Ovomaltine içiriniz. 'Ter- i eki zengin ve muhtelif idi anasını itibarile gayri i yemek rejimi itmam ede- cektir. devin Neşvünümayı kolaylaş- tırir 'Türkiye için depoziterleri: C. Pervanides ve L. Hazapis Galata: Telefon B. O. 588 Zayi Kamyonumun 3481 numarası zayi olduğundan hükmü olmadığı ilân olunur. Bahtiyar Han No 29 Halit Bu çöreamiba En ve Mogador tiyatrosunun komisyonundan: Mektep dahilindeki Radyo 22 Şubat Pazartesi akşamı Istansbul —18 den 19 a kadar gra- mofon 19,30 dan-20,30 a kadar birinci kısım alaturka saz; 20,30 dan 21 e ka- dar konferans 21 den 22 ye kadar ikinci kısım alaturka saz, 22den 22,30a kadar orkestra. ,Belgrat (ım. 4298) — 19 Fran- sızca ders, 19,30 jimnastik 20 gramo- fon, 20,30 Konser, 21,05 Komedi, 21,45 günün haberleri, Bükreş (m. 394,2 ) — 1945 Ame- rikadan naklen konser, 20 Filarmonik konser. Peşte (m. 550,5) — 17,30 Konser, 19 musahabe 19,30 Çingene muzikası, 90,45 opera muzikasının konseri 22,16 caz, konser, Varşova (m. 1411 ) — 19,45 Rad yo jurnal, 20 Konser, 20,15 Amerikadan naklen konser 22,20 Radyo jurnal, 22,30 dans havaları Viyana (ın. 517,2) — 19,10 ingilizce ders, 19,35 musahabe 19,45 Konser 21,20 musahabe, 21.35 tiyatro. Roma (ın. 441,2) — 20,15 gramofon, 81 şarkı ve musiki konseri, 22,55 scn haberler. 83 Şubat salı akşamı Belgrat ( 429,3 m.) — 2,8 kilovat 19 Çek lisan dereleri 19,80 20,30 Zağrepten nakil, 20,50 radyo orkestrası, Bükreş (394,2 m. ) — 16 kilovat 18.10 muhtelif musiki, 19,40 müntehap musiki parçaları, 20 radyo orkestrası, Peşte (550,5 m.) — 19,40 konferans, 20,30 konferans, 20,445 teganni 21,06 radyo orkestrası, Budaps (650,5 m.) — 28 kile vat 18,30 operadan nakil. “Londra (200,5 m.) — 70 kilovat, 21 21,30 komedi 22,15 3,35 dans havaları. Prag (488,6 m.) — 120 kilovat 18,25 Radyo Jurnal, 19 jimnastik, havadis, 19,05 konferans, 20,55 havadis ve saire, Roma ( 441,2 m.) — 75 kilovat, 20,15 Muzika, 21 komedi. Varşova (1411 m.) — 168 Kiloyat 18,50 muhtelif, 19,45 Radyo Jurnal, 20,15 halk konseri, 22,40 Radyo jurnal, dans muzikası, Viyana (517.2 m.) 20 kilovat, 18,10 musahabe, 19 jimnastik 19,20 Havadis, 19,30 halk konseri 20,16 musikili komedi 22,15 havadis 22,30 dans musikisi, Bir aylık ihracatımız Kânunusani Oayında muhtelif memleketlere şu cins ve miktarda ibracatımız olmuştur: Tütün 4,303,000 lira Pamuk 170,000 , Findik içi 530,000 , Üzüm 669,000 , Zeytin yağı 1.000 Afyon 138,000 , Yün 42,000 , Incir 160,000 , Arpa 748,000 ,, Yumurta 366,000 ,, Maden kömürü 199,000 ,, MELEK SİNEMASINDA İraesine başlanacak olan MAURICE YVAİN'in canlı ve şeytani musikisi, şen şarkıları, fokstrot ve tangolarile AĞZIMDAN DEĞİL (Pas sur la bouche ) güzel asri Fransız operetinde NICOLAS RIMSEJ, JEAN MARNY Yerlerinizi evelden temin ediniz. malzeme lâboratuvarının tevsii yapılacak tesisat ve tadilât kapalı zarf suretile münakasaya vazedil- miştir. Münakasa 12/Mart/932 Cumartesi günü saat 14 te mühendis mektebi dahilinde yapılacağı ve taliplerin bu baptaki şartname ve projeleri (150) kuruş bedel ile mektep mühendisliğinden makbuz mukabilinde tedarik edebilecekleri ilân olunur. Bütün İstanbul hall yıldızlarını alkışlıyacaktır. * İstanbul belediyesi ilânları * Keşif bedeli 111 lira 85 kuruş olan Nuruosmaniyede 3,5,7 No hı dükkânların tamiri pazarlıkla yaptırılacaktır. 80 kuruşluk teminat makbuzu veya mektubu ile 23/2/932 Salı günü saat on beşe kadar Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Yüksek mühendis mektebi mübayaat Talip olanlar 16 lira maksadile İ KISA HABERLER Türkiye - Iran Tahran sefiri Husrev bey evvelki gün şebrimize gelmiştir. Husrev bey şu beyanatta bulunmuştur: — Iran - Türkiye (hudutlar üzerinde (dostluk, emniyet, ve asayış rüzgârı esmeğe başlamıştır. Bir buçuk senedenberi devam eden budut müzakeratı Tevfik Rüştü beyin riyasetindeki murah- has heyetin Irana muvasalatın- dan dört gün sora bitmiştir. İranlılar kendi büyük şeflerinden bahsederken daima “ Biraderi Gazi, demektedirler. Tevfik Rüş- tü bey Tahranda iken iki taraf arasında bir de hakem muahadesi imzalanmıştır. İlk baharda her iki o hudut komisyonu (o işe başlayacaktır. Hükümetimiz Trabzon - Tebriz tarihi transit yolunu fenni bir şekilde yeniden ihya edecektir. Bundan başka Trabzon limanında ve Kr- zıldizede eşyanın yağmur ve kar- dan muhafazası için büyük depo- lar inşa olunacak ve bu hatlara beynelmilel transit muamelelerine fevkalâde ehemmiyet verilecektir. »* Viyana sefareti ikinci kâtip- liği — Viyana sefareti ikinci kâtibi Hayreddin Fuat bey mer- keze nakil ve yerine muavin kon- golos Bedri Tabir bey tayin edil- miştir. » Tekaüde sevkedilen Jandar- ma kumandanları — Kanuni tekaüt hakkını kazanan Samsun Jandar- ma kumandanı binbaşı Ali bey ile Van Jandarma kumandanı binbaşı Nuri beyin tekaüde sevk- leri tasbit edilmiştir. Hortumlar geldi — Belediyenin itfaiye için siparış ettiği 6 bin metre hortum gelmiştir. Bir kaç güne kadar da 10 bin metre daha gelecektir. Gelen hortumlar muh- telif gruplara tevzi edilecektir. x Metupçular arasında tebed- dül — Münhal bulanan Samsun mektupçuluğuna sabık Adapazarı kaymakamı Talât, Malatya mek- tupçuluğuna sabık Mes'udiye kay- makamı Ismail Hakkı, Içel mek- tupçüluğuna sabık Mihaliçcık kay- makamı Eyüp Sabri, Gümüşhane mektupçuluğuna sabık Hozat kay- makamı Tevfib, Kars mektupçu- luğuna sabık Ayaş kaymakamı Şefik Beyler tayin edilmişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: