22 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

22 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAMDAN AKŞAMA meme Futbolcu Vehap meselesi Izmir'in Altay klubü futbolcu- larından Vehap isminde bir genç, bizim milli takımlardan hiç birine iştirak ettirilmediği halde, birden bire, Fransızlar tarafından ayar- tılmış; bugün Fransa'nın en meş- bur (o kluplerinden biri oolan Racing'te oynıyormuş; kendisini herkes takdir ediyormuş; hattâ Fransız'lar Vehab'ı Ispanya şam- piyonu ile de karşılaştırmışlar; Vehab'ın iştirak ettiği takım 4-1 galip gelmiş... Eşref Şefik'ler, Galip Sadun'lar, Kemal Rıfat'lar, Salim Hamdi'ler, Hilâli'ler, Ihsan'lar ve diğer spor nazariyecileri, kılı kırk yararak, bin dereden bin su getirerek ne derlerse desinler, bu hal, hem feci, hem komiktir. Diyorlar ki: — Niçin? Fena mi?.. İşte bir türk oyuncusu, Avrupada takdir edilmiş. Beynelminel bir mahiyet kespetmiş. İftihar oedelim. Bu iş, gururumuzu okşamalı! Cevap: — Evetl Fenal.. Zira, eli al- tında Binlerle ve binlerle liralar bulunan spor teşkilâtımız, kabi- liyetli fertleri tefrik edemiyor. Mütemadiyen mağlup olan fer- sude takımımızı. ceyyit unsurlarla tazelemek kabiliyetini (o göstere- miyor, Halbuki bu unsurlar memlekette var. Bizim bur- numuzun dibindeki bir Vehabı, dünyanın öte tarafındaki Racing klübü bizden daha evel-görmüş ve almış. Tekmil “yüksek nazariye,, lerin fevkinde olarak, benim gibi basit bir spor seyircisi vatandaşta, Ve- bap meselesinin biraktığı intiba budur: Sporumuzun idaresini üzerlerine alan zevat, ihtimal şuurlu, ihtimal şuursuz, ihtimal ticaret kaygusile, ibtimal masumane bir beceriksiz- lik yüzünden bu işi başaramıyolar. Memlekette hüdainabit ( yetişen kıymetli sporcuları taktir ederek onlara lâyık oldukları mevkileri veremiyorlar. Nahak yere mağlü- biyetten mağlübiyete sürükleni- yoruz. 1 - Nü) Ucuz tütünler İnhisarın kaçakçılığa karşı düşündüğü tedbir Tütün kongresinde tütün kaçak- çılığının önüne geçmek izin köy- lerde ucuz tütün satılmasına karar verilmişti. Tütün inhisar idaresi bu meseleyi tetkike başlamıştır. Eiyevm köylerde 4 kuruşa köylü sigarası satılmaktadır. Köy şaraiti içinde 4 kuruşa sigara pahalı gö- rülmektedir. Tütün inhisarı, ka- çakçılığın fazla olduğu yerlerde ucuz lütün paketleri satılmağa karar vermiştir. e Gazi köprüsü Münakasa emri vekâletten bekleniyor Gazi köprüsü inşaatını müna- kasaya koymak uzere köprü inşası için sarf edilecek kambiyoya mukabil, muteahhidin aynı mık- darda yerli mahsul satın alması esası o hükümetçe kabul edildiği için belediye münakasayı açmak üzere bu hususda talimat istemişti. Bazı gazeteler, bu talimatın geldiğini yazmışlardı. Henüz böyle bir talimat belediyeye tebliğ edilmemiştir. Ancak, gelen ha- berlere göre yakında münakasa emrinin geleceği bildirilmiştir. Emir gelir gelmez derhal müna- kasa açılacaktır. Köprü inşaatına gelecek son baharda başlanmak için münakasa ve ihale müddet- lerinin ona göre tanzimi düşünü- lüyor. Sinema filimleri Fatihte kurşunlu medre- sesinde depo edilecek Galatada Agopyan hanında filim yüzünden çıkan feci yangın- dan sonra belediye filimler için bir depo yapmağı düşünmüştü. Belediye, depo için Kılıçali ve Fatih medreselerinden birini ter- cih etmek istemiş, nihayet Fatih- deki Kurşunlu medresenin depo ittihazına münasip yer olduğuna karar vermiştir. Medresede yapı- lacak tadilât ta münakasaya ko- narak ihale edilmiştir. Tadilâta yakında bügünlerde başlanacaktır. Filim deposu içinde talimatname hazırlanmıştır. Bu talimatname (© mucibince sinemaların ogetirtdiği / filimler gümrükten çıkınca doğrudan doğ- ruya depoya nakledilecekler ve bu depoda muhafaza altına alına- caklardır. Sinemalar, depodan iki- den fazla filim alamıyacaklar, filim gösterildikten sonra tekrar depoya iade edilecektir. Bu ted- biri almaktan maksat, sinema- larda yangın tehlikesine mani ol- maktır. meydan verilmeyecek tertibat ta alınacaktır. Deponun memur ve müstahdemlerine dair ayrıca bir kadro yapılacaktır. Yangın tehlikesine karşı mani olacak bu tedbir yerindedir. An- cak, sinemaların çoğu Beyoğlun- dadır. Bu itibar ile Fatihte depo yapmak bu sinemalar için uzak olmaz mı? Kabzımallar Dün kabzımallar esnafı cemi- Depoda filimlerin iştialine ŞEHİR HABERLERİ Şehrin imarı Bir Ingiliz grupu, bele- diyeye mühim tekliflerde Bir Ingiliz grupu belediyeye mühim bir müracsatta bulun- muştur. Bu ingiliz grupunu temsileden Hakkı m inis bir zat, bele- diyeye yaptığı bu müracaatın esaslı notaları şudur: Ingiliz grupu, Istanbulun inşaat ve nafia işlerini deruhte etmek isteyor. Bunun için beş milyon ingiliz lirası bir sermaye koyacak, grup belediyenin gösterdiği her nevi işleri muayyen bir fiat mu- kabilinde yapacak, şehrin ima- rına taglluk eden bu inşaatın be- delini uzun vadeli ( taksitlerle alacaktır. e Şirket, (gösterilecek işlerin ehmmiyetine göre şehrin imarı ve inşaat faaliyeti için icabederse bu sermayeyi on milyon ingiliz lirasına iblâğ edecektir. Şirket mümessili, grubum bu hususta iptidai müzakereye giriş- mek üzere bugün belediye işleri müdiri Ziya beyle görüşecektir. Ziya beyle bu müzakerat iyi bir safhaya girerse şirket (tahriri tekliflerini verecekti. Ihtikârla mücadele Mücadele le heyeti eti âzaları intihap edildi Ihtikârla mücadele kanunu mu- cibince bir heyetin teşkili lâzım- dır. Bu heyete belediye ve ticaret odasının birer âza intihap etmesi lâzımdır. Halbuki ticaret odası ve belediye meclisleri heyet için birer âza intihap etmemişlerdir. Müddeiumumilik ihtikâr hare- kâtını takip edeceği zaman, böyle bir heyetin: mütalöa ve fikrini alacaktır. Belediye ve ticaret odasının ihtikârla mücadele için hazırlıklara başlaması icap eder. AKŞAM esini aram Türkiye Ecnebi 1400 kuruş (o 3700 kuruş 1 >» 1460 > 400 » 0 >» 150 » — — 6 AYLIK SATLIK 1 AYLIK map” Abone ücretleri doğrudan doğruya AKŞAM idaresi namına gönderilmelidir. Adres tebdili için yirmi beş ku- ruşluk pul göndermek lâzımdır. Şevval 15 — Kasım :107 S. İmsâk Güneş Öğle İkindi Akşan Yatsı HE 1147 1256 638 Va, 5,8 937 14 6,47 12,28 15,28 17,51 19,221 m Amca Bey Karikâtür albümü! 1318 Meccani ilâç Fakir hastalara yeni kolaylık Belediye tarafından dispanser ve eczahanelerden fakirlere veri- len meccani ilâçlara ait bu senelik tahsisat bittiğinden yeniden tah- sisat istenmiştir. Meccani ilâçtan istifade etmek için fakir hastalar, oturdukları mahalle muhtarlarından ilmihaber almak ve günlerce koşup yorul- mak mecburiyetinde kalıyorlardı. Bunun önünü almak için bun- dan sonra bastayı muayene eden belediye ve hükümet hekimi fakir olduğuna kanaat getirirse o zaman reçetenin arkasına şerh verecek ve hasta ilâcını meccanen yaptı- rabilecektir. Verilecek yeni tahsi- sat, İstanbul fakir halkının yeni bütçe senesine kadar muhtaç olduğu mıktarda olacaktır. Belediye emlâki Önlerine kiralık saç levhalar da asılacak Belediye ve idarei hususiyenin şehrin muhtelif semtlerinde bir çok emlâki vardır. Bunların kiraya yerilmesi için yapılan iilânlar, bazan Obalkin nazarı dikkatini celbetmediği için lüzumu kadar talip çıkmamakta ve bu suretle bu emlâk, pek az bir para ile kiraya verilmektedir. Buna da sebep, bu emlâkin yalnız tapu kaydındaki adresinin ilin edilmemesidir. Bu adresler, halk arasında maruf ve malüm olan meşhur semtlerin ilânlarda tasrih edilmesinden ileri geliyor. Meselâ: Şeyh Mehmet Geylânı mahallesinde Arpacılar caddesinde bir yerin kiraya verileceği ilân ediliyor. Alâkadarlar bunu Istan- bulun kenar, köşe mahallelerinde bir yer olarak zannederek ehem- miyet vermiyor. Halbuki bu yer, piyasanın en işlek yeri Istanbuldaki Sultan hamamıdır. Sırf semti meşhur gösterilmeksizin ve umumi bir şekilde yapılan bu ilânlar üzerine bir çok kıymetli binalar talip çıkmadığından dolayı ucuza kira- lanıyor. Bunun önünü almak üzere bundan sonra kiraya verilecek yerlerin üzerine de saç levha ko- nularak kiraya verilecek yerin bu suretle ilân edilmesi muvafık görülmüştür. Sahte memurlar Taksim polis merkezi Resul ve Ali isimlerinde iki kişiyi yaka- lamıştır. Bunlar kendilerine me- mur süsü vererek Taksimde bir eve gidip para istemekle maznun- durlar. Zabıta ikisini de yakalı- Aferin belediyeye Vallah şu belediye dehşetli bir müeessese... Öyle akıllı, öyle zeki öyle çıkarını bilen, menfaatını gözliyen, işinin çıkarını kestiren bir yer ki sormayın. Her kapıya çifte numara kuyarak iki misli tanzifat ve belediye vergisi almak kimin aklına gelir?. Fakat işte belediyemiz bunu derhal keşf- etti.. Fakat dahası var, dahası var.. Belediye bir gün elini şakağına koymuş.. Düşünmüş.. Fazla varidat nasıl temin edilir!. Derhal aklına gelmiş.. Mecidiye köyü ne güne duruyor. Oradaki et rüsumunu da belediyeye çevirmek kabil. Derhal bir karar Mecidiye hududu dabiline girsii Şimdide Tuzladaki içmelerden ve saireden vergi almak meselesi çıkmış.. Heman bir karar.. Tuzla şehir hududu dabhiline girsin. Belediye civarda para getiren köy, kasaba, kariye filân gördü mü? Derhal bu kararı veriyordu. Halböyle devam ederse allahın iznile Istanbul şehri hududu şır rada şu işten vergi alınır... Burada bu işten vergi alınır, diye Ankaraya dayanacak.. Bir günde: — Haydi Ankaranın tiftik geçi- lerinden istifade edebiliriz!. diye AAnkarayıda şehir hududu dabiline alırsak artık keyfimize dokünma- yın.. Aferin belediyeye.. Tam tüccari bir müessese oldu.. Hikmet Feridun snra Sarıyer pazarı metrük mezarlık pazar yerine ilâve edilecek Sarıyerdeki pazar yeri, köyün pazar ihtiyacını görmeyeck kadar dar ve küçüktü. görülen ihtiyaç üzerine belediye Sarıyer pazar yerini büyütmeğe karar vermiştir. Bunun sokaklarındaki metrük mezarlık da pazar yerine ilâve edilecektir. Bu mezarlığa elli seneden beri ölü gömülmediği için mezarlığın pazara ilâvesi mabzurlu görülme- miştir. Ancak, metrük kabirlar- deki kemikler belediye tarafından başka bir yere nakledilecek, tarihi kıymeti haiz olan mezarlar mevcut olup olmadığı hakkında müzeler müdürlüğünün mütaleası sorulacaktır. Muallimlere izin Valiler bir ay kadar izin verebilirler Valiler şimdiye kadar muallim- lere ancak bir hafta için verebil- mek salâhiyetini haiz bulunuyordu. Maarif vekâleti verdiği son bir emirde Valilerin muallimlere bir aya kadar izin verebileceklerini bildirmiştir. Bir aydan fazlası için vekâlet- yeti idare heyetini seçmek üzere Pek yakında çıkıyor! yarak müddeiumumiliğe (teslim | ten müsaade alınması lâzım gel- toplanmışlardır. am etmiştir. mektedir. MAL — — N —— — w Yirmi (... Otuuuuz!... Amca Beye göre... İ . Yüz, Iki yüüüüzl.. Mazı vas » On beş yüüüüüz!... — Hayrola Amca Bey, sayıklı- yor musun ?. |“ A. B. — Hayır dostum, belediye, şu sokağa uzanan borulardan ceza alsa acaba kaç milyon varidat temin eder diye hesap ediyorum |.. için türbe ve çeşme | | i | | j | | j i j i

Bu sayıdan diğer sayfalar: