22 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

22 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

# Sahife 2 “Gigi Hz. Reisicumhur Hz. dün Dolma- bahçe sarayındaki dairelerinde meşgul olmuşlar ve bir terafa çıkmamışlardır. Eskişehirlilerin tazimatı Eskişehir e Halkevinin açılma- merasiminde C.H. F. umumiida- re heyeti namına hazır bulunan Giresun mebusu Hakkı Tarık bey evvelki akşam Gazi Hz. tarafın- dan kabul buyurulmuştur. Hakkı Tarık bey merasimde nutkuna cevap veren hatip tarafından Gazi Hz. ne Eskişehrin, Eskişehir genç- liğinin tazimatını arzetmesi için izhar ve alkışlar içinde hararetle teyit olunan arzuyu yerine getir- miştir. Gazi Hz. Eskişebir'lilerin hissi- yatından mütehassis ve müteşekkir olduklarını ifade buyurmuşlardır . Şeker meselesi (Baş tarafı birinci sahifede ) Fakat Uşşak fabrikası, Istan- bulda 40 liraya piyasa olduğuna dair Alpullu fabrikasından bir mektup istemiş, fabrika bu mek- tubu vermediği için bu iş geri kalmıştır. , Ticaret müdüriyetinin kanaatına göre ortada ihtikâr yoktur. Çünki yüksek fiatle verilmiş fatura bul- mak kabil değildir. Piyasaya göre ortada ihtikâr vardır. Çikolata ve şekerciler | şeker « bulamamışlar işlerini kısmen tatil etmişler, bir kısım amelelerine yol vermişlerdir. Bir komisyon tahkikat yapacak Şeker fiatlerinin birden bire fırlaması üzerine meseleye yeni ibtikâr kanunu mucibince müddei umumiliğin harekete geçeceğini dün yazmıştık. Müddei umumilik, şeker fiatlerinin yükselmesi hak- kındaki neşriyatı bir nevi ihbar mahiyetinde telâkki ederek vilâ- yete müracaat etmiş ve vilâyetin ibtikâr kanunu mucibince şeker fiatleri etrafında tetkikat yapıp yapmadığını sormuştur. Bunun üzerine ihtikâr kanununa tevfikan ( vilâyette bir ihtikâr komisyonu teşkil edilmiştir. Ko- misyonun riyasetine vilâyet mek- tupçusu Osman bey tayin edil miştir. Aynı zamanda vilâyetten belediyeye, tiçaret odasına tezke- reler yazılarak şeker fiatlerinde gayri tabiilik olup olmadığı sorul- muştur. Belediye, ticaret odası va alâ- kadar tacirler âza olarak iştirak edeceklerdir. Komisyon şekerde ihtikâr olup olmadığını tetkik edecek, ihtikâr vukuu kabul edi- lirse müddiumumilik takibat ya- pacaktır. Sanayi ve Maadin bankası Sanayi ve maadin bankası teş- kilâtı değiştirilecektir. Bankaya merbut fabrikalarm bir anonim şirket baline konulması düşünül mektedir. Diğer taraftan Sanayi ve Maadin bankası sanayi kredi bankası ola- gaktır. Yapılacak O tadilât hakkında, ek üzere banka müdürü ddin B. iktisat vekâleti ta- rafından Ankaraya davet edil miştir. Yangın Dün gece Tepebaşında şapkacı Kozmanın dükkânmdan yangın çıkmış, dükkân kısmen yandıktan sonra söndürülmüştür. Sultanhamamında Bahar efen- dinin manifatura mağazasmdan da yangın çıkmış, büyümesine mey- dan verilmeden bastırılmıştır. Fırına giren hırsız Yedikulede tramvay caddesinde, fırına hırsız girmiş, ekmek pişirici Viktorun elbiselerini çalmıştır. Bu Sabahki i Igraflar Çinliler Japonların bütün hücumlarını defettiler Tankların bücumunu, lağımları berhava etmek suretile tardettiler Londra, 21 (Hususi) — Şanghaydan gelen son telgraflara göre bitaraf mıntakanın şimal kısmında şiddetli bir muharebe devam ediyor. Şang- hay - Voosung demiryolu üzerinde ve bitaraf mıntakanın üç mil şimalindeki Kiangwam kariyesi muharebenin en şiddetli olduğu noktadır. Japonlar dün gece bu kariye önüne kadar gelmeğe muvaffak olmuşlardır. Fakat bir türlü köye girememişlerdir. Köy kâmilen alevler içindedir. Bu gün bütün gün Japonlar Çin cephesini yararak bir çevirme hareketi yapmak istemişlerdir. Bu münasebetle çok çetin muharebeler olmuştur. Japon tayyareleri Çin mevzileri üzerinde uç- muş ve bombalar atmışlardır' Ayni zamanda tanklar vasıtasilede hücum etmişlerdir. Çinliler tank hücumunu bir çok lağımları berhava etmek sure- tile def etmişlerdir. Japonların zayiatı pek ağırdır. Voosung istihkâmı önünde de pek şiddetli muharebe olmuştur. Japonla- rın bombardımanına Çinliler şiddetle mukabele etmişlerdir. Bitaraf mıntakada vaziyet sakin- dir. Arasıra gülleler düşmekle beraber şimdilik bir tehlike yoktur. Çin, yeni Mançuri hükümetini asla tanımıyacak 22 Şubat 1932 di İnhisarlar Hangi şubeler tevhit edilecek ? İnhisar şubelerinin Ankaraya nakilleri hakkında tetkikat yapan inhisar müdür umumileri komis- yonu vazifesini bitirmiştir. Ko- misyon mesaisi hakkındaki rapo- runu dün İnhisarlar vekâletine göndermiştir. Bu rapora nazaran komisyon tütün, müskirat, barut ve tuz inhisarlarını muhasebe, sicil, mürakiplik, hukuk müşavir- likleri, levazım mübayaası, ve satış şubelerinin birleştirilmelerine karar verilmiştir. Imalât işile uğraşan kısımların, piyasa, ihracat kısımlarının birleş- Londra, 21 (Hususi) — Çin hü- kümeti bugün resmi bir tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğde hükü- metin yeni teşekkül ettiği bildi- rilen Mançuri hükümetini asla tanımıyacağını , kendi o toprak- larında müstakil hükümetler te- şekkülüne müsaade etmiyeceğini Moukden, 21 (A.A.) — Japon memurini, henüz Mançurinin istik- lâline ait beyanname ahkâmını kati surette tasvip etmiştia. Bu beyannamenin Japonyanın tasvibine iktiran etmesi için atideki esasli noktaları ihtiva “etmesi lâ- zım geldiği zannolunuyor: 1— Hükümetin hukuk ve mü- 2— Herkese şamil olacak açık kapı siyaseti; 3 — Devletlerle münakit ve meri olan ve canlarının tebaalarının mal ve onların himayesine matuf bulunan muahedelere riayet; 4 — Mançurinin varidat ve servet o menbalarının inkişafını temin için ecnebilerle serbestçe bildirilmektedir. kellefiyetlerinin tanınması ; teşriki mesai olunması. Harp uzun sürecek Amerikada Japonya aleyhindeki cereyan gittikçe kuvvet buluyor Londra 21 ( Hususi ) — Japonların Şanghay önünde başlıyan ilk muharebelerde muvaffak ola- madıkları teeyyüt ediyor. Japon kuvvetleri ağır zayiat verdikleri halde ancak ehemmiyetsiz bir kaç yerde bir miktar ilerliye- bilmiştir. Bu haberler harbin uzun süreceğini anlat- maktadır. Japon eshamı gelen haberlerden müte- essir olarak düsmüştür. Bazı gazeteler İngiltere hükümetinin Japonya nezdinde teşebbüste bulunmasını talep ediyorlar. Fakat ekseri matbuat hükümetin bu işe karışma- ması lâzım geldiği kanaatındadır. Amerika'da Japonyaya boykotaj Washington, 21 (A.A.) — Hükümet ma- hafili ile efkârı umumiyede Amerika tarafından Japonyaya karşı bır boykotaj icrası imkânı hak- kında şayanı dikkat bir tahavvül görülmektedir. Hariciye nezareti ile Riyaseticumhur dairesine yığınlarla telgraflar ve mektuplar gelmekte ve bunlarda Japonya harpçuyane ve itilâfgirizane harekâtına devam ettikçe onunla her türlü müna- sebatın kesilmesi talep olunmaktadır. Bilhassa sabık harbiye nazırı ile birçok darülfü- nun eminlerinin Cemiyeti akvam ile bilitilâf Japonya ile ticari münasebatın katedilmesini talep eden istidaları dikkate şayan görülmektedir. Hariciye nezareti riyaseticumhur dairesinden ziyade müdahale taraftarı görünmektedir. Fakat nihayet riyaseticumhurun da umumi hissin tesiri altında kalarak harekete geçmeğe karar vermesi muhtemeldir. tirilmelerine imkân görülmektedir. Bilhassa tütün imalâtının, yaprak tütün kısmının manipülasyon dai- relerinih birleştirilmelerine imkân yoktur. Birleşen şubelerin hepsi Ankaraya nakledilecektir. ' Muha- sebe dairesinde her inhisar için ayrı bir kısım tefrik olunacaktır. Inhisarlardaki mütekaitler maaşlarını alacaklar Inhisarlarda müstahdem müte- kait memurlara verilmekte olan tekaüt maaşlarının, İnhisar vekâ- letinin teşekkülü üzerine, bazı malmüdürlüklerince kesilmek is- tenmiştir. Fakat defterdarlık vaki olan müracaatlar üzerine meseleyi halletmiştir. Inbisar vekâleti teşekkül et- mekle beraber bu inhisarların 931 mali senesi bütçesi ile mül- hak surette idarelerine hazirana kadar devam edilecektir. Binaen- aleyh 1932 bütçesi çıkıncaya ve inhisarlardaki memurlar da devl&t baremine ithal edilinceye (mayıs sonuna) kadar inhisarlarda müs- tabdem mütekaitlere tekaüt ma- aşları verilecektir. Fransız kabinesi Kabine kat'i suratte teşekkül etti Paris, 21 (A.A.) — Kabine şu suretle teşekkül etmiştir: Başvekil M. Tardieu, Adliye ve idare kontrolu M. Reynaud, Da- hiliye M. Mathieu, Maliye W, Flandin, Müdafaai milliye X. Pietri, Maarif M. Mario Roustan, Pansiyon ve istilâ görmüş bavali M. Champetier de Ribes, Mesai M. Laval Sıhhati umumiye M. Blaisot, NafiaM. Guemior, Vesaiti nakliye ve ticareti bahriye M. Chaveou, Ziraat M. Rollinp oMüstemlekât M. Dechappedelaine, Müsteşar- lıklar riyaseti nüzzar M. Petecha Cathma, Dahiliye M. Folon, Maliye M. Perreau Pridier, Müdafaai milliye M. Riche Fould, Mesai M. Pechain. Sosyalist bir mebus yeni Fransız Izmirde komünistler tahkikatı Izmir, 20 — Komünistler hak- kında tahkikata devam ediliyor. Yeniden bazı tevkifler yapılmıştır. Komünistlerin 22 şubat, dağıt- mak istedikleri (beyannamelerin şeker kutular içinde Istanbula gönderilmekte olduğu haber alı narak yapılan tahkikat neticesinde komünistler yakalanmışlardır. Tohum islahı kongresi toplandı Ankara, 21 (A.A.) — Tohum ıslahı kongresi bugünkü içtimaım- da istasyonların raporlarını müza- kere etmiş istasyonların şimdiye kadar yaptıkları işler, geçirdikleri safhalar ve ileride yapacağı işleri tetkik eylemiştir. Kagva ve dayak Beyoğlunda Kalyoncuda, Agop isminde biri, bir su meselesinden, terkos tahsildarı Jak efendiyle kavga etmiş, neticede Jak efendi Agop efendiyi döğmüştür. Karısını maşa ile yaraladı Eyipte oturan Hayrullah efendi, karısı Ayşe hanımla geçimsizlik yüzünden kavga etmiştir. Hay- rullah efendi maşa ile karısını başından yaralamıştır. Sarhoşlukla birbirini yaraladılar Keçecilerde oturan Burhan, Refik Ramazan sarhoş olmuşlardır. Üç arkadaş arasında sarhoşluk yü- zünden kavga çıkmış, yekdiğerini bıçakla yaralamışlardır Adanada pamuk piyasası Adana, 21 (A.A) — ur borsada pamuğun okkası kuruş 20 paradan, buğdayın ok- kası 5 kuruştan satılmıştır. Vezirköprüde türkçe ezan Vezirköprü 21 ( Hususi ) Vezirköprüde ilk defa türkçe ezan okundu. Kesif bir halk alâkâ ve vecit ile dinledi. Akhisarda soğuklar ve menenjit Akhisar 21 |Hususi)— Soğuklar devam ediyor. Menenjit hastalığı burada da baş gösterdi. Sinopta yağmurlar Sinop, 22 (Hususi) — Dünden itibaren burada kuvvetli ve şid- detli yağmurlar başlamıştır. kabinesinden istizah yapacak Paris 22 ( A.A ) — Sosyalist mebus Cesar Chabrun, yeni kabi- nenin tarzı teşekkülü hakkında Salı günü hükümetten bir istizah yapacaktır. Papa Eftim, işgal ettiği kiliseleri geri verecek Sabahları intişara başlan rumca Metaritmisis gazetesi, Papa Eftim efendinin birkaç seneden beri tatıh işgalinde bulunan Galatadaki Kafatyani ve Hristos kiliselerini rum camaatına bir kaç güne kadar iade edeceğini yazıyor ve papa Eftimin bu iadeye karar vermesi, bütün rumca gazetelerin papa Eftimin esaslarmı kabul etmelerinden ileri geldiğini ilâve ediyor. A azeteye göre Papa Eftim, çi pak zi ortodoksluğun başı olarak kabul etmekte fakat tali bazi meselelerin halline intizar eylemektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: