22 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

22 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

22 Şubat 1932 ia lk e e Akşam : be ei Grip - Nezle - Brorşit PijLM OL Oksürük şurubile 3 günde geçer. Her eczanede bulunur. “Hasan Zeytin Yağı:... MELE Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis yağıdır. talıklarda içilir. Yemeklerde ve salatalarda lezzetine payan yoktur. ASTER SiLBERMANN ve Şi. DOYÇE LEVANT Linye Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve Bahrisiyah arasında azimet ve avdet muntazam postaları Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve İ Roterdam'dan limanımıza muvasalatı i beklenen vapurlar Albania vapuru 20 şubata doğru Akka vapuru 27 > > Apolonia vapuru 4 Marta » Galllea vapuru 7 >» >» Derindje vapuru 15 > > Burgaz, na, Köstence, Kalas ve İbrail için limanımızdan hareket edecek vapurlar Albania vapuru 20 -22 şubatta tahmilde. Akka vapnru 27-29 şubatta tahmilde Derindje vapuru 16-18 şubatta tahmilde. ela Yakında Hamburg, Brom, Anvers ve Rotördam limanları» için hareket edecek“vapurlar. Macedonia vapuru 20- 22 şübatta tahmilde. Albania tahmilde Agul Galiela vapuru Li Fazla tafsilât için Galata'da Ovakim- yân hanında Laster Silbermann ve Şürekâsı vapur acentalığına müracaat, Telefon : Beyoğlu 641 - 674 vapuru 28 - 29 şubalta vapuru 3-4 martta tahmilde ENRiCO SPERCO ve MAHTUMLARI Galata Arapyan Han 1 inci kat, Tel. B. O. 4792-1 CIE ROYALE NEERLANDAİSE vapur şirkeli - Amisterdam Anvers Roterdam, Amsterdam ve Hamburg için yakında hareket edecek yapurlar : Triton vapuru 26 şubata doğru Ceres vapuru 6 marta doğru Ganymedes 15 vapvru doğru. Marta Compagine Royale Neerlandaise vapur şirketi vasıtasile ve bilumum Neorlandaises vapur acantaları arasın- daki muhaberat sayesinde DÜNYANIN BÜTÜN LİMANLARI için emtia kabul edilir ve DOĞRU KONŞİMENTO verile- bilir. Amsterdamdan beklenen vapurlar : Ceres vapuru 29 şubata doğru eşya alacaktır. Ganymedes vapuru 9 marta doğru Amsterdamdan hareket edecek vapurlar: Ganıme des vapuru 17 şubata doğru. Stella vapuru 2 Marta doğru NIPPON YUSEN KAISHA (Japon vapur kumpanyası ) Yokohama, Kobe, Dâiren, Tsingtao, Shanghai, Honkong, Singapor, Colonıbo, Buez, Port Sait, İzmir, İstanbul, Pire, Cenevre, Valencia Liverpol ve Glasgow limanları arasında doğru posta, (Aktarmasız ve doğru) Delagoa Maru vapuru 18 Marta doğru eşya alacaktır. Lyonsmaru vapuru doğru. Luna Maru vapuru 18 mayısa doğru 'Tafsilât için Galata'da Arapyan Hanında ENRİCO SPERCO ve MAHTULARI acenti müracaat, Tel. B. O. 47 KUMANYA HÜKÜMETİ İCAREİ BAHRİYESİ Limanımızdan hareket edecek vapurlar: (R Karol) vapuru 23 şubat salı saat 12 de (Köstence) ye. (Recel Karol ) vapuru 27 Şubat 17 nisana cumartesi saat 11,30 da ( Pire, İskenderiye ) ye Pire yolcuları ve sile biletleri için hususi tenzilât. Romanyanın başlıca merkezleri ve merkezi ve Cenubi Ayv- rupa için doğru bilet verilir. Oryaa Ekspres ile aktarma yapılır. İstanbul-Berlin seyahati 52 ve İstanbul Varşuva seyahati 44 saat devam eder, Bir gece tren, bir gece vapur. Fazla tafsilât Galata merkez rıhtım Hanımdâ kâin umumi acenteliğine mü- racaat. Telefon Beyoğlu 4828 Kredi yone bankası 1886 ve 1905 senelerine ait yüzde 8 faizli Mısır Kredi Fonsiye tahvilâtını 1 Mart 1932 amortisman keşidesinde be delâtınm kıymeti ihraciyeleri üzerinden tediyesi tehlikesine karşı en müsait geraitle sigorta etmekledir. 10 martta tahmilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aktif ——— — Passif | Kas Sermaye (Külçe safi kilogram 6,095,200) — 8.572.524,61 (İlâveten tedavüle çıkarılan Altın İ banknotlar karşılığı ) Tedavüldeki banknotlar: Külçe safi kilogram 87,578) 52.539,85 Meskük Türk altını safi kilogr. 2 216,385) | 3.099.768,81 Banknot 7.778.697, — Deruhte edilen evrakı naktiye Ufaklık 6.118,61 | 19.506.633,88 Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tevfikan vaki tediyat Banner rain 642.873,80 | | Deruhte-edilen evrakı naktiye bakiyesi 157.848,563, — e Tel İ. e Karşılığı tamamen altın olarak tedavüle vazedilen| ( 9.629.485,50 Altın 1 2 se m ii Karşılığı. tamamen altına tahvili kabil döviz GL yle çi olarak tedavüle vazedilen 3.769.515, — 5 ap banknotlar karşılığı 1.056.980,89 Ea er Döviz İlâveten tedavüle Altına tahvili e çıkalan banknot, Vadesiz tevdiat: kabil mevcudu | ir karşılığı, 3.769.516; — Serbest dövizler 1.138.968,17 | 5.966,444.06 Hazine tahvilleri : Hazine hesabı carisi Derühte- edilen eyrakı naktiye karşılığı 168.748.563, Diğer mevduat 4.641.BB3,95 : 8 inci maddelerine tevfikan vaki tedi 1,400,000 — | 167.848.563, — 2 emi Pi ileri: Vefik va yk. i Döviz mevdüatı 747.407,93 an — Muhtelit 29.791.286,47 sham ve Deruhte edilen evrakı nakdiye 24,704, B ii tahvilât ere (itibari kıymetle ) ,24,704,837,60 | 24,704,637,ö0 İİ Nazım hesaplar #.GİBE7ETAZ Altın üzerine avans 626,80 Hissedarlar 7.137.273,97 Muhtelif 4.862.057,89 Nâzım hesaplar: Kanmun 6 ncı maddesi- | 600 000 Türk altını 4.625.000, ne tevfikan | Esham ve tahvilât(itibari kıymetle tevdi edilen kıymetler. ? Muhtelif depo: hesapları 10737.42 | — 4.635.737.42 Yeküön YEKÜN EHLİ iskonto haddi 0/0 8 e avans 0/96 3/4 vapur THE TURKİSH AMERİCAN Shipping and Trading co Hayri Araboğlu ve şeriki American Export Lines The Export Steamsip Corporatlon NEW - YORK Her 10 günde bir Nev York ile lima- nımız arasında muntazam posta: Her ayın 5, 15, ve 26 inci Nev York,'dan hareket. Yakında Nev- York'dan gelecek va- purlar: Exilona vapuru 28 şubatta Exporter vapuru 12 Martta Exmoor SMD günleri Yakında Nev - York, Boston, Fladel fiya ve Baltimorı için yolcu ve eşyayı ticariye alarak hareket edecek vapurlar: EXton — vapuru 1S yalla Exermanth— vapuru 5 Martta Exilona — vapuru 10 Martta Kumpanya, müşterilerinin menafiine daha iyi hizmet ve fevkalâde seri pos- talar taktim emelile İskenderiye veya Marsilyada aklarma suretile ve doğru konoşimento ilo Nevyork için mezkür limanlardan muayyen tarihlerde hareket eden ekspres ve lüks vapurlarına yolcu ve eşyayi ticariye kabul edecektir. Bu vapurlar Amerikanın dahili ve bütün vilâyetleri ile Kanada, Golf, Mek- sika ve Los Angelos ilo San Fransisko Seattle vesaire bütün limanlar için doğru Konşmento ile eşyavı ticariye kabul ederler, Fazla tafsilât için Galata'da Arapyan hanında 4 üncü katta Hayri Araboğlu ve şeriki müracaat, Tel. B. O. 4957- 8- 923 ——— << — İstanbul ikinci iflâs memurluğundan: Müflis Kadıköyünde hacı Şükrü so kağında 10 No.lı hanede mukim Sütcü Anastaş Efendinin borçlarına ait tetki- kat hitam bulmuş ve yapılan sıra def teri dairedo alacaklıların nazaridikkat- lerine hazır bulundurulmuştur. Kanunen yapılması lâzımgelen alacaklılar ikinci toplanması için 10/5/932 Salı günü saat 14 de tayin kılınmış olmakla mukayyet alacaklıların yevmi mezkürda İkinci İflâs dairesinde hazır bulunmaları lüzumu ilân olunur. YERLİ MAL yün battaniyeler, hazır elbiseler, ipek kravatlar vesaire. Merkezi : istanbul, Bahçekapı, Birinci Vakıf Han - Şubesi : B. O. istiklâl Câd. Haçopulu pasajı yanında Leipzig 1932 ilkbahar sergisi Böbrek, kum, ve barsak hastalıklarının tabii ilâcıdır. Büyük ve küçük şişelerde her yerde satılır. €| (MEŞHUR VEZİRLE Muharriri: Arif Oruç Bey Osmanlı imperatorluğu devrinde büyük işler görmüş olan meşhur vezirlerin tercümei halleri, zamanlarındaki icraatı, siyasi ve içtimai hayat, devletin vaziyeti, geçirilen buhranlar, kanlı ibti- laller ve ilâh... En ciddi mehazlere istinaden ve ayrı ciltler halinde neşredilecektir. On beşer gün fasıla ile neşredilecek olarlar şunlardır : ü Alemdar Mustafa paşa. 2 - Âli paşa. | 3-Köprülü Fazıl Ahmet paşa. 4 - Ku- yucu Murat paşa. 5-Köprülü Mehmet paşa. 6 - Sohullu Mehmet paşa. 7 - Baltacı Mehmet paşa. 8 - Kara Mus- i tafa paşa. 9 - Lâle devri kahramanı Damat İbrahim paşa... ALEMDAR MUSTAFA PAŞA Selimi salis devrinin en binam kahramanı olan Alemdara ait birinci cilt (5 mart) tarihinde çıkacaktır. Flatı (50) kuruştur. Umum tevzi merkezi: İztanbul Ankara caddesi. Umum gazeteler bayii (A. Zeki) Taşradan şimdiden sipariş kabul olunur. LAR PAZARI HEREKE, BEYKOZ, FESHANE ve BAKIRKUY fabrikalarile sair milW fabrikalar mamulâtı mallarımızın mükemmeliyeti ve flatlarımızın ucuzluğu küçük bir tecrübe ile anlaşıllır. Kontenjan dolayısile pahalılıktan şikâyet edenlere mağazamızı ziyaret etmeden hüküm vermemelerini tavsiye ederiz. Kostümlük kumaşların envaı, en nefis kumaşlar, sağlam ve zarif kunduralar, her çeşit seyahat levazımı, halis Tafsilâb başlıca seyahat acentaları İstanbuldaki fahri mümessili: Mühendis H. ZECKSER, Agopyan Han Galata, Tel. B. O. 163. Posta kutusu: Galata 76. Telgraf adresi: ZECKSER İstanbul. 6 ilâ 12 Mart 1932 de mümunelikler sergisi - 6 ilâ 16 Mart 1932 de büyük fenni ve inşaat sergisi - Mart 1932 de mensucat sergisi - 6 ilâ 10 Mart 1992 de spor levazımatı ve mefruşat sergisi. 6ilâs Dr. Ihsan Sami Gonokok aşısı Belsoğukluğu ve ihtilâtlarına karşı pek tesirli ve taze aşıdır.Divanyolu Sultan Mahmut türbesi No 189 Sekizinci icra Memurluğundan: Bir deynin temini istifası için tahtı hacze alınıp satışı takarrür eden Çarşıyı kebirde kalpakçılar İskender boğazı ka- pısında Kavaf dükkânındaki 14 çift keten iskarpin ve 10 çift çocuk iskarpini 1/8/932 şarihinde saat 12 den 14 e kadar paraya çevrileceğinden talipleriu mezkür günde mahallinde hazır bulunmaları ilân olunur. İTİ li eat ele. a Ekrem Emin Dahili hastalıklar mütahassısı Dr. Mükerrem Emin Kulak, Boğaz, Burun mütahassısı Kadıköy, Yoğurtçu parkı karşısı 82 hergün ikiden dörde kadar Telefon: Kadıköy 164

Bu sayıdan diğer sayfalar: