21 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

21 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

taganni edilen opera. Bir harika olan ALEV ŞARKISI Şayam hayret Rus filminde: Mevzu, hareket, muhteşem bir mizansen, muaz- zam bir balalaika vardır. New-York metropolitan operasından ALEXANDRE GRAY venam Kazanmış sporano BERNİCE CLAİRE tarafindan Emsalsiz olan bu filmin bir kaç gün daha MAJİE SİNEMASINDA iraesine devam edilecektir. meşhur tenor Aşk, ihtiras, rm Cenevrede Akşam (Baş tarafı birinci sahifede ) Mirza Hüseyin Âlâ Han cenap- ları, “Bu konferansın, sadece içtima etmiş olması başlı başına tarihi bir hâdise olduğunu,, söyle- dikten sonra, bu konferanstan semere toplamak için “çok fazla bir şey beklememek lâzım geldi- ğini, de ilâve etti. “ Dinlediğimiz bütün noktai nazarlarda iyi ve doğru şeyler var,, dedikten sonra, Rusya ve Türkiye iddialarından tasvibkârane bahsetti, bazı taarruz silâhlarının ilgası hakkında ittifaka yakın bir ekseriyet olduğunu söyledi, ve bemen şu sözlere geçti: ilgasile “Taarruz silâhlarının birlikte, muhafazası zayif olan, istihkâmları bulunmayan, sanayii olmayan memleketlerin müdafaa vasıtalarının takviyesini de derpiş etmelidir. “Fakat bu sulh ve bu imtizaç, emniyet tertibatı olmadıkça haki- katen elde edilebilir mi?,, Iranm Paris sefiri bu suale müsbet cevap veremiyor. Ani bir taarruz karşı- sında, sakin milletlerin yalnız bırakılmamasını, beynelmilel tesa- müt ve muavenet olmasını istiyor. Cemiyeti Akvam, hakem muahe- deleri, Kelloz misakı gibi tertibat kâfi değildir. Bunun içindir ki, diyor, Fran- sanın maddi ve müşahbas teklif- lerini en şedit bir alâka ile karşıladık. Bu teklif, derin bir tetkike lâyıktır, ve beşeriyetin şimdiye kadar halletmek mecbu- riyetinde kaldığı en müşkil me- seleyi halletmeye yardım edebilir..,, Iran murahhası, her iki tarafı da - Hem Rusyayı hem Fransayı - memnun edecek şu teklifi ileri sürdü: “Terki teslihatın veya beynel- milel sulh ve emniyet tertibatının tercihi etrafında (münakaşalara dalacak yerde faydalı ve ameli bir işe başlıyalım, ve bu iki fikri muvazi olarak nazarı dikkate alalım. Emniyet sahasında atılacak fili ve hakiki her adıma muka- bil ve aynı derecede teslihatı tenzil edelim. Bu suretle sulhu, en az tehlikeye maruz bir şekilde takviye etmiş oluruz ve teslihatı da tenzil etmiş bulunuruz. Her şeyden evel, ber mümkün vasıtaya müracaat ederek, manevi terki teslihata çalışalım...,, (Bu “manevi terki teslihat , , fikri, küçük itilâf ve onun namına Polonya tarafından ortaya atılan bir propagandadır. | Mirza Âlâ, Jranın dünyanın en sulhperver milleti olduğunu söyledikten sonra, memleketinin birçok istilâlara uğradığını anlattı ve alelusul konferansın muvaffa- kıyetini temenni etti. Necmeddin Sadık Kahve fiatleri yükseliyor Piyasada kahve fiatleri de yükseliyor. Bir tacir Istanbul piyasasında kahve bulamamış, Çanakkaleden kahve getirmeğe weçbur (kalmıştır. Kahve fiati 190 kuruştur. Bugün ALKAZAR SİNEMASINDA Meşhur facia artisti CONREİD VEİDT'ın birinci Almanca sözlü filmi olan SON BOLÜK “43 Kahraman piyadeler,, dehşet ve harp filmi. ATAR Radyo 21 Şubat Pazar akşamı Itansbul (1200 m.) — 18 gramofon plâkları, 19,80 (Bedayii musikiye) heye- tinin konseri, 20,30 gramofon ile Favst operası, 21 Kemal Niyazi B, ve arka- daşları tarafından alaturka az, 22 Istanbul radyosu tango orkestrası, Belgrat ( 429,8 m.) — 19 Şarkı, 19,30 Amerika radyosundan nakil, 20 konser, 21,10 musababe, 22,05 Londra: dan naklen konser. Bükreş (394,2 m.) — 19 orkestra, 19,40 gramofon, 20 operet (Dreima derhhans), 21,15 konser. Peşte (550,5 m.) — 19,40 konferans, 20,10 orkestra, 22 Londradan naklen konser, sonunda çingene muzikarı. Varşova (1411 m.) — 18 muhtelif, 19,25 gram6fon, 20,15 halk konseri, 21,45 edebiyat musahabesi, 28,05 Lon- dradan naklen konser, 23,45 dans havaları. Viyana 617,2) m) — 19,90 spor haberleri, 19,30 Cenevre haberleri. 20 Bohem operası, 21,50 lisan dersi, 22,05 Londradan naklen konser. Roma (441,2 m.) — 19,30 Ingilizce ders, 21 senfonik konser, 12,55 son haberler. 22 Şubat Pazartesi akşamı Belgrat (m. 429,35) — 19 Fran sızca ders, 19,30 jimnastik 20 gramo- fon, 20,30 Konser, 21,05 Komedi, 21,45 günün haberleri, Bükreş ( m, 394,2 ) — 19,45 Ame- rikadan naklen konser, 20 Filarmonik konser. Peşte (in. 550,5) — 97,30 Konser; 19 musahabe 19,30 Çinğene muzikası, 20,45 opera muzikasımn kanseri 22,15 caz, konser, Varşova ( m. 141i ) — 19,45 Rad- yo jornal, 20 Konser, 20,15 Amerikadan naklen konser 22,20 Radyo jornal, 22,30 dans havaları Viyana (m. 517,2) — 19,10 ingilizce ders, 19,3ö musahabe 19,45 Konser 21,20 musahabe, 21.35 tiyatro. Roma (m. 441,2) — 20,15 gramofon, 31 şarkı ve musiki konseri, 22,55 son haberler. İstanbul 20 Şubat 1932 (Akşam fiatları) İstikrazlar Tahvilât İst, dahili 96,—| Elektrik 435 Şark d. yolları (o 54,90| Tramvay 4,65,— D, Muvahhide © 56,—| Tünel 475 gümrükler 540 | Rıhtım M— Saydi mahi 4,50) Anadolu 29,30 Başdat. 1,50 «sik — T. askeriye - *Mümessil 23,25 Esham İş Bankası 9,10) Terkos 25,60 Anadolu 16,25) Çimento Ar. | 9,— Reji 4,05 | Ünyon dey. — 21,90 Şir. hayriye 16,20| Şark dey, 2,15 Tramvay 57,50 | Balya 2— Umumi sigorta (| 10,90) Şark m. ceza (| 2,85 Bomonti 27,25 | Telefon 15,55 Çek fiatları (ka). sa. 16) Paris 12,06) Prağ 15,995 bedia 724,—| Viyana 4,265 Nüyork 0,4760| Madrit 6,1475 Milano 9,18—| Berlin 1,99675 Brüksel 3,4090| Varşova 4,23— Atina 37,15—| Peşte 3,8528 Cinevre 243375 | Bükreş 75,46 Sofya 63,985 | Belgrat 26,83 Amsterdam 1,1747) Moskova 1089,— Nukut (satış) Kuruş | kuruş 70 f. Fransız 170,—| Işilin Av. © 28,— Jisterlin 728—| 1 pereta 16,50 1 dolar 211,—| 1 Mark 50,— 20 liret ne—| 1 Sez 24,50 20 (, Belçika 137—) a isi e 20 drahmi 47—| 20 dinar 1— 20 .İsviçre 823/—| 1 Çernoveç — 20 leva 17—| A Altın 930,— 1 florin M—)| 1 Mecidiye | 49,50 20 kuro o Çek.) 125,—) 1Banknot || 237,— 2ö gubat perşembe akşamından itibaren ALEMDAR SiNEMASINDA Bugünden itibaren iki muaz- zam filim birden AMIRAL BYRD KUTBU CENUBi SEYAHATI Türkçe sözlü ve izahatlı filim. Altı ay gece, altı ay gündüz olan havalide ve buzlar ara- sında cereyan eden merakaver muazzam filim. Mektep muallimlerile tale- besinin bu filmi görmeleri tavsiye olunur. BÜTÜN HAYATI Mümessilesi : MARCELLE CHANTAL tamamen Fran- sızca sözlü muazzam filim. Grup halinde gelecek mektep talebesine tenzilât. Gündüz 21/2 -5,suvare 91/2 ta GLORYA SWANSON Birinci sözlü ve şarkılı fil- minde muzaffer olarak tekrar şehrimize geliyor. Bugün son olarak ŞIE SİNEMA YANIK KALPLER GARRY COOPER ve MARLENE DIETRICH Fransızca sözlü aşk ve ihtiras filmi. Bugün akşam saat 21,30 da Ş Eninde Sonunda komedi 4 perde Yazan: L. Vernevil Tercüme eden: Bedia M. Vasfi Rıza Tenzilâtli halk gecesi Şehzadebaşı Raşit Rıza tiyatrosu Bugüu akşam saat 21,30 da ilk “defa olarak SERSERİ Piyes 4 Perde Yakında OTELLO Izmirde de şeker fiatleri yükseldi Son günlerde şeker (fiatleri burada da yükselmiştir. Mıntaka ticaret müdüriyeti bu fiat teref- füünü tetkik etmiş ve neticede fiatlerin ibtikâr kastile yükseldiği anlaşılmıştır. Şeker (o tüccarlarına nazaran şeker fiatlerindeki tereffü Uşak şeker fabrikasının fiatleri yük- seltmesindendir. Evvelce tüccar 44 kuruş 10 paraya şekeri alırken şimdi 51 kuruş 10 paraya almağa başlamıştır. Mıntaka ticaret müdüriyeti de fiatlerin niçin yükseldiğini * Uşak şeker fabrikasından soracaktır. Çantasından saatı aşırdılar Madam Brilyon isminde bir kadın evvelki gün tramvayla galatasaraydan geçerken elindeki çantasının oiçinde 1000 frank kıymetinde bir saatı aşırılmıştır. Madam bir müddet sonra işin farkına vararak (polise haber vermiş ve şüphe ettiği bir adamın eşkâlini tarif etmiştir. Zabıta tahkikat yapmaktadır. İstanbul Belediyesi N ehir Tiyatrosu Hf N Ul Kumbara KISA HABERLER Kahve ihtikârı Kahve. fiatlarında görülmekte olan tereffü ehemmiyetli bir şekil almıştır. Kontenjanın tatbikinden evel kahve fiatleri okkası 92-98 kuruşa idi. Hattâ fiatlar tenezzüle doğru gitmekte idi. Fakat kontenjanın tatbikile bu vaziyet berakis olmuş ve kahve fiatleri süratle yüksel- meğe başlamıştır. Bu gün kahvenin okkası 145, 155 kuruştur. Iktisadi mahafilde fiatlerin daha fazla yükselmesin- den endişe edilmektedir. * Avusturya tütün alıyor — Avusturya rejisi her sene mem- leketimizden bir milyon kilo tütün alırken bu sene üç milyon kilo tütün alacağını bildirmiştir. Xx Amerikan bayramı — Vaşin- gtonun iki yüzüncü senei devriyesi münasebetile Amerika sefiri Mr. Grew, yarm Amerika kolonisinin tebrikâtını kabul edecektir. Ayasofya Mozayikleri — Ayasofya camiindeki mozayıkları meydana çıkarmak için hükümet- ten müsaade almış olan Boston asarı atika enstitüsü müdürü M. Vithemore işe başlamıştır. Mozayıkların, meydana çıkarıl- ması için İtalyadan celbedilen mütehassıs amelenin mesaisinden istifade edilmektedir. X İhtisas mahkemeleri— Istan- bul' Ibtisas mahkemeleri reisi, müddelumumi ve müstantiklerin- den hâkim Refik, müddeiumumi Reşit ve Muzaffer, müstantik Hakkı beyler şehrimize gelmiş- lerdir. Diğer hâkim Fevzi ve müstantik Saffet beylerde bir iki güne kadar geleceklerdir. Ihtisas mahkemeleri heyeti için oda hazırlanmıştır. Mahkeme, bugün bilfiil işe başlıyacaktır. Dün devü teslim muamelesi yapılmıştır. 1 mart tarihine kadar tevdiatınızın yekünu : Asgari 5 lira tevdiatı olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı İ nisan kur'asına iştirak edecektir Sahipleri.. Asgari 5 lira Olmalıdır Tuzla Istanbul vilâyeti hududuna girecek Tuzla Istanbul vilâyeti hududu haricinde olduğu halde yazın içmelere giden halk yüzünden Tuzla köyü ile Istanbulun irtibatı çoğalıyor. Bu suretle Tuzla âdeta Istanbulun bir sayfiyesi haline geliyor. Dahiliye vekâleti, Tuzlanın kar- tal kazasına ilhakını muvafık görmüş, keyfiyeti Istanbul vilâye- tine bildirmiştir. Istanbul umumi meclisi buna karar verdiği tak- dirde Tuzla da Istanbul vilâyeti hududu dahiline girecektir. Bu suretle son senelerde Çatal- ca ve Yalovadan başka Tuzlanın da ilbakı üzerine vilâyet hududu epeyce genişlemiş oluyor. Istanbul 931 yıllığı İstanbul şehrine ait ihsai ma- lümatı ibtiva etmek üzere bele- diye ibsaiyat müdürlüğünce hazır- lanan 931 yıllığı basılmağa baş- lanmıştır. Son zamanlarda İstan- bul iklimi hakkında yaptırılan bir tetkik de yıllığa ilâve edir miştir. Bu tetkikta Istanbulun her semtinin iklimi, sıbhi şera- iti, şebir içindeki sayfiyelerin na- sıl vücut ve bünyelere karşı sat bulunduğu (gösterilmiştir. Eser yakında basılıp dağılacaktır. Uydurma salname için para toplanıyormuş ! Zabıta, mubayyel bir salname satmak suretile dolandırıcılık yap- maktan maznunen Şükrü isminde birisini tevkif etmiştir. Şükrü bazı resmi makamlarada müracaatla bu muhayyel salna- meyi satmaya cüret etmiştir. Zabıta bunun şimdiye kadar yap- tığı cürümleri tesbit için tahkikat yapmaktadır. Hasköy cinayeti tahkikatı Hasköyde (demirci Abdullah efendiyi öldürmekle maznun Hay- darın 6 ıncı istintak dairesince ilk isticvabı yapılmış ve kendisi tevkifhaneye sevkedilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: