20 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

20 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kayseride elektrik kbali büyük sanayi merkezi parlıyacaktır i Şehrin isti haline gelince Kayseri elekirik Husast Kayseri muhabirimiz azvıvor * yarada Kayserinin istikbaliyle a Rt dar mühim bir müessese vardır: rik fabrikası. Bu fabrika Kay-| Mriye 40 kilometre mesafedeki (Bün-' ) kazasında yapılmıştır. Tesisat! ia, Adır. 100 metre irtifadaki bir sesi lenin sukutundan istifade edilmek» İK. Fabrika ve tesisat 350 bin lira Mal olmuş ve (Skoda) şirketi ta- Tafmdan yapılmıştır. P, Fabrika bin beygir kuvvetindedir. AKAt bütün teşkilât ve tesisat o sw- le yapılmıktır ki Tüzumunda der- İNE bin beygir kuvvetine iblâğ edi. ecek kabiliyettedir. k Cereyan 40 kilometrelik hava hate e 22 bin volt olarak şehre girer, Yay 2nformatörle taksim edilir. tralde azami takat 160 kiloralttır.| tı hitam bulan şirket 22 ini Mei 1931 de faaliyete geçmiştir. “eli teşkil eden sermavedarlar tak- yi 15 azadan mürekkeptir. Serms- lr! 400 bin Tira olup bunun dörtte! Tie belediye iştirak etmiştir. Fakat bu gün şirket çok müşkül vaj Bin ir, Sermayesinin dörtte bi « a in fazla yan; 110 bin lira borcu ti 'Ufu gibi ayrıca 80 bin liralık sa - miş hisse senedatı (o mevcuttur. â *enetlerin — satılmamasında âmil aradan doğruya buhrandır. Çün Val gün halk görünün önünde kâ-| yı , müspet olarak görmediği bir ge) Parasını hağlamaktan çok korku « * Halbuki bu gibi müesseselerin! Myiyezinde derhal kâr bırakması da| öldür, eyer! merkezinden başka elek - Oi, istifade eden hali (o hazırda Mik Yan) ve (Talas) vardır. Şimdi. Üy, yaz sahası bu kadarsa da bile Ga leahında yol üzerindeki (Efkere Köye, ranas) £ibi bir çok (omühim| tenvirine de talip olabilir. Seneye kadar Kayseriyi tens taşi belediyenin 110 beygir kuvve tag, mdtörü ve 20 kilometre vüsa- Yapi, tesisatı vardı. Sonra, bu kuvvetli Bike, cereyana raptedildiği | halde Parasızlığı yüzünden tesisat yarrm kalmıştır. Şimdi; ah- m kilometrelik bir şebeke mevcut dag ehri tamamiyle tenvir için da. dü, > Kilometrelik tesisata ihtiyaç var Sirket br mali va zıyetini rslah ça- Tini bulabilirse derhal tesisatr ta. Mya gibi istasyona vesair mü. birer transformatör koyup Bayiye verecek, bu suretle &sa- Va istifade edilecektir. İstip, “Ülik bu kuvve muharrikedeh | tahrik *den iki değirmen, bir bakır) ribi yla beş altı tane kereste fa- muhtelif tezgâhlar vardır. da çok mutedildir: Kile- husust evlere 15 kuruş, resmi Iz, sanâyie 5 kuruşa ve » Büyük san'atlar teessis i tanhhütler olduğu tket fiatı beş kuruştan 2- iye de hazırdır. KÜn için her şeyden ev. yi düşünmektedir. için mal fabrikasında VE çarelere baş vurulmuşsa da netice müspet bir sahaya intikal etmemiştir. İstikraz yapması, hisse (senetlerini satmanın temini veya bazı kuvvetli sermayedarların iştiraki mevzuu bah- solduğu gibi bilhassa hükümetin yar dımı da beklenmektedir.Şirketin Anka radaki mümessili, son zamanlarda hü- kümet nezdinde bazı teşebbüslerde bu- lünmüş ve muavenet talep etmişse de © gok tan kaybetmiştir. Erceyş arazisi henüz müspet menfi bir cevap alına» mamışlır. Orta Anadoluda mühim bir sanayi merkezinin teessüsüne âmil olacak bu| müessesenin vazıyetini (bir an evvel düzeltmesi memleket menfaati namı na temenni edilir. Çünkü Kayseri el sasen ne bir ziraat memleketi ve ne de bir ticaret merkezi olmak istidadmı volkanik olduğu için en feyizli senesi ler de bile mahsulât azami bire sekiz verir ve çok kere çiftçinin eli böğrün- de kalır. Binâenaleyh Kayseride ek- geriya masrafmı bile çıkaramıyan, rençperin yüzünü güldürmiyen bir zi raat hayatı vardır. Ticari vazıyetine gelince: Ankara — Kayseri — Sivaş hattı yapılmadan, bilhassa Konya hattından evvel bu » rası büyük bir transit merkezi halin-. deydi. Külliyetli miktarda stok mah! lar bulunduğu gib; bir çok büyük iş - ler yapan zengin tüccarlarm da tops|, landığı bir yerdi. Fakat demiryolla « rınm inşasmdan sonra bütün civar vilâyetler her türlü ticari emteasinı kendi istasyonlarından (o getirttikleri için Kayserj 0 eski merkezi vaxıyetini, ticari mevkiini kayhetmiştr. Bu gün ancak bir kaç küçük kaza- nın malı buraya uğramaktadır. Bu nun için Kayserinin istikbali, hir çök! fabrikalar açıldığı, büyük (sanayi! merkezi olduğu takdirde parlıyacak» tır. İşte bu muazzam elektrik kuvve. tinin beklenilen bu sanayi teesstisün- de büyük Amil olacağı ve faydalı rol- ler oynıyacağı ümit edimektedir. Binaenaleyh Kayserinin çok müs- tait ve namzet olduğu büyük san'at » lar ve fabrikalar merkezi halinde in - “#nlodıp9 Pruona) tayyröry o Faik 7 — VAKIT 20 ŞUBAT 1932 —m K. O. SA, AL, Ko. 2.N. Adet 100 Sırlı ve kapaklı su havlusu 1000 tükrük hokkası 3. dan 1.N. Adet 50 Sırlı berber leğeni 100 Berber bileği kayışı 100 ei taşı 100 zi 100 3.N. Adet 200 Ustura 50 Et makinesi (Ma yedek) 200 Et bıçağı 50 Çamaşır ütüsü Ba'âda muharrer ve dört kalemde yazılı eşya hastaneler ihti- yacı için aleni münakasa usulile mübayaa ve ihaleleri 5-3-932 cumartesi gönü 1. N.lı liste saat 14,5ta iki N.h liste 15te 3. N.h lisete 15,5 ta ve 4.lı liste 16 da münakasaları icra kılına- caktır. Taliplerin şartnamesini almak ve mümunelerini görmek üzere Kom, a müracaatları ve münakasaya iştirak edenlerin vakti “w " " ” önlüğü havlusu ” ” 4A.N. Adet 250 Lâke karyola ME el Konya- Yenice hattının 305-900 ve 3İ1İ nci kilometrelerin- deki taş ocaklarından © çıkarılacak dörder bin metre © mik'abı balastın ibraciyesinin kapalı zarfla (o münakasası 12 mart 932 cumartesi günü saat İS te Ankarada idare merkezinde yapıla- caktır. Tafsilât Ankara. Haydarpaşa ve Konya veznelerinde ikişer lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. (579) Devlet Demiryolları ilanlârı i gi Li isli : 7 Köprü 'İrişaât münakasası Nafia vekâletinden: Antalya vi'âyetinde Antalya - Serik yolu üzerinde bulunan be- tonarma ve (73042,09) lira bedeli keşifli Aksu ve Sinop vilâye- tinde Taşköprü - Boyabat yolunda Gökırmak üzerinde keza be- tonarma ve (29200) lira bedeli keşifli İspiroğlu köprülerinin in- şaatı (evelce ayni talibe ihale edilmek üzere birlikte olarak mü- nakasaya konulmuş isede münakasada yapılan tenzilât baddı lâyık görülmediğinden bu kere) ayrı, avrı talibine ihale edilmek üzere kapalı zarf usulüyle yeniden münakasaya konulmuştur. Münakasa 10-3 932 ye müsadif perşembe günü saat 14de Nafia vekâletinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin ebliyeti fenniye vesikalarmı sekiz gün evel yollar umum müdürlüğüne ve teklif mektuplarını, muvakkat teminatlarını senesi içinde alınmış ticaret vesikalarını münakasa günü saat on dörde kadar Nafia vekâleti müsteşarlığına vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekâleti yol- lar umum müdürlüğüne, İstanbul, İzmir, Antalya ve Sinop Baş- mühendisliklerine müracaat edebilirler. Her köprüye ait münaka- sa evrakı beş lira bedel mukabilinde Nafia vekâleti levazım me- murluğundan ve mezkür vilâyetler Başmühendisliklerinden satın alabilirler. Su İşleri Ikinci Daire Müdürlüğünden; Izmir Vilâyeti. dahilinde Kayastan Hasan Bataklığına ve Gümüş bataklığından Hasan bataklığına açılacak kanalların in- şaatı kapalı zarf usulile ve 2 Mart 932 çarşamba günü saat 15 te İzmir'de Su İşleri Müdiriyetinde ihalesi icra edilmek üzere münakasaya vazolunmuştur. 1 — Ameliyat (35000 mi bataklıkta ve (30000 vi kuruda 3 hafriyat ile (500 m) de sedde yapmaktan ibarettir. 2 — Talipler (661) numaralı Kanunun tarifatı ve münakasa şartnamesi veçhile ve dosyasında mevcut nümunesine tevlikan tanzim edecekleri teklifnamelerini yukarida yazılı saate kadar mezkür Su İşleri Müdüriyetine tevdi etmelidirler. 3 — Talipler balâdaki mekadire nazaran teklif edecekleri fiatlara göre bedeli balığinin © 7,5 miktarındaki teminatı tek- lif mektubuna lef edecekledir. 4 — Taliplerin, şartname, proje teklif mektubu suretlerini görmek ve tetkik elmek üzere her gün İzmir Su İşleri Müdiri- yetine müracaatları ve arazi Bzerinde izahat almak istiyenlerin de 22 Şubat 932 pazartesi günü saat 9,5 ta Kayas istasonun- da hanr bulunmaları lüzum ilâm olu 43 BeN 3 ir Gi | lesi 22 — Şubat — W2T, İ tirak etmek üzere komisyonumuza | İ atlari ve iştirak içinde muayyen Konyadak kıtaatm sekiz aylık Ih- ttyacı olan 371500 kilo un kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Tale tarihi 27 — 2 — 992 cumartesi günü! saat 15 tir. Taliplerin (şartnameyi görmek üzere her gün, münakasaya iştirak edeceklerin ise 331 lira temi | nat akçesi ile ihale tarihinde Konyar! da beşinci K. 0, Al Sa. Kom.r müracaatları. (66) (453) ... İstanbul yollama müdürlüğü em »| rindekj kanije motörü pazarlıkla sa tiş 20 —2 — 532 tarih cumartesi günü saat 15 te komisyonumuzda yapıla - caktır. Taliplerin şarinamesini al -| mak üzere her gün pazarlığa İştirak e deceklerin de vakti muayyeninde kor! misyonumuza müracaatları. (79)(554)| ".. Askeri müzede mevcut (20) baş ve (20) çift elin mankenleri tamiri pa » zarlık suretiyle icra kılınacaktır. fha pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. Talip- lerin mankenleri müzede görmeleri ve şârinamesini almak ve pazarlığa ig» müracaatları. (81) (582) İki Istanbul Beylerbeyi sıhhiye aktar» ma ambarında mevcut iki kalem eczal| *bbbiye pazarlık suretile 24—2—932 çarşamba günü saat 15 te komlayonu- muzda satılacaktır, Taliplerin ecza - Tarı görmek Üzere osihhiye aktarma ambarma ve şarinameyi almak ve pazarlığa iştirak etmek üzere komis- yonumuza müracaatları, (80) (570) ... İzmir Mst, Mr. ihtiymer için 608| metre mik'abi muhtelif eb'atta kerem te kapalı zarf usulü İle münakasaya konmuştur. İhale tarihi 3 —2 — 932 pazar günü saat 15 tir. İhaleye talip olanların eşartnameyi görmek Üzere her gün münakasaya İştirak edecek « lerin de ihale tarihinde İzmir Mat. As. Mk. sa. Al Afyon demiryolu tamirat depo- su için mubtelif malzeme aleni saa münak suretalni e12lınacak- r. Müsnakasası o Şuabat 7 932- cumartesi günü saat 16ya ka- dar Harbiye mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılma- caktır. Talbiplerin şartnamesini görmek üzre komisyona müraca- vakitte komisyon riyasetine mü- (203) (449) ... Çenkelköy Askeri Orta mek- tebi ibtiyacı için 1050 takım maaserpuş elbise kapalı rarf su- | retile imal”ettirilecektir. Müna- kasası 27/şubat/932 cumuarelesi günü saat 14,30 da Harbiye mektebinde satın alma komisyo- nunda İcra edilecektir. Taliple- | irn şartnamesini görmek için ko- misyona müracaatları ve iştirak için de şartnamesi veçhile hazır- | lıyacakları teklif o mektuplarını muayyen vaktinde müselsel nu- maral ilmühaber mukabilinde komisyon riyaseline vermeleri. (203) (447) racaatları. *.. Çengelköy askeri orta mek. tebi ihtiyacı için 1050 dahili ve 1050 cift barici fotin bir şart- namede kapalı zarf suretile ve 350 adet kaput imeliyesi diğer bir sarin ! kapal za; i pazartesi günü saat 16 ya kadar Har. muayyeninde Kom:a müracaatları. (75) (504) Mr, satm alma komisyonuna müra « cantları. (67) (472) ” ... Malüllerle şehit yetimlerine âit 1932 senesi işramiyeşj için icap eden tesbit celvelleri ile yoklamaların ya - pılmasına bilümum askerlik şubelerin ce başlanmıştır. Tesbit (müddetinin | 25 — Mart — 982 de hitam bulacağma nazaran alâkadaranm bu müddet zar. fında mensup oldukları askerlik şube lerine mürasaat ederek (kayıtlarını yaplırmaları lüzumu ilân olunur, (s5) (586) e Haheroflunda K, O, istihküm Tb. mevcut olup ifayı taahhüt edemiyen müteahhidi nam ve hesabıma yapıla - cak arabaların tamiri pazarlığa kon - muştur. İhalesi 77 —2—992 T.ew- marltesi günü sasi 16 da komisyonu « muzda yapılacaktır. Takplerin şart» namesini almak üzere her gün komis- yona ve arabaları görmek Oüzerede istihkâm Tb. kumandanlığa ve ihale ye iştirak edeceklerin vakti muayye ninde komlsyonumusa müracaatları, (26) (601) .».. 'Toptane fırmı için bir adet elektro meotörü pazarlıkla alınacaktır. İhale- si 24 — 2 — 992 çarşamba günü mat” 15 buçukta komisyonümuzda yapil&-” caktır. Tealiplerin gartnamesin; ale mak üzere her gün ve pazarlığa işti » rak edeceklerin de vakti muayyenim- de komisyonumuza müracaatları, (87) (602) ... K. O. merkez krt'alarmın yemeklik odun ihtiyacı elen! münakasa ile satın alınacaktır. İhalesi 29 —2.— 982 pa- zartesi günü saat 15 te komisyonumuz da yapılacaktır. Taliplerin şariname- sini almak üzere her gün ve münaka- saya iştirak edeceklerin de vakti mu- ayyeninde komisyonumuza müracaat- ları. (72) (490) Komisyunu ilânları suretile satın alınacaktır. Müna- kasası 28 Şubat 932 Pazar günü saat 14,30 da aleni münakasa saat 16 ya kadar Harbiye Mektebindeki satın als ma komisyonunda icra kılını- caktır. Taliplerin şartnamelerini görmek için komisyona müraca- atları ve kapalı zarfa iştirâk için şarlnamesi vechile hazırla- yacakları o teklif Oo mektuplarını ihale gününün muayyen vaktin- de komisyon riyasetine verme- leri, (202) (446) ... Maltepe Aa. lisesi için tire çorap pazarlıkla satm mi e şartnamesini görmek için komisyona müracaatları ve İştirak için de vakti muayyeninde hazır bulunmaları, (208) (508) | l & ğe Süvari binicilik mektebi için maa teferruat on adet Hermes marka kon kur hipik eğeri pazarlıkla satın alıma- caktır. Pazarlığı 22 — Şubat — 982 biye mektebindek; satım alma korsis. yonunda icra kılmacaktır. Taliplerin şortasma ve nümünesini görmek için komisyona müraenatları Ye pa: ' İştirak için de muayyen vakiğie ha ulu u (21 MM — ve pi

Bu sayıdan diğer sayfalar: