20 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

20 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Halkın Sesi | Ihükâr Ve Vur Abalıya İbtikâr, ortalıkta şiddetle hö- küm sürüyor ve ibtikâr müz- tehlik sınıfın aleyhine oluyor. Çünki ber malına sammeden, bu zammı vur abalıya kabi- Moden olarak alıcıdan çıkar yor. Dün bu münasebetle gö- rüştöğümüz bir kısım halk bize şunları söyledi: Necmi Bey (Şehzadebaşı polis merkesi arkamada 37 ) — Hariçten gelen mallara karşı tahdit tedbiri almak hayati »e mali bir zarurctti. Bütün milletler ecnebi mallarına kapılarını kapa- mışken biz bu kapıyı arkasına kadar açık tutamazdık. Hükümet bu kararı alırken d aksülâmelleri de düşünerek der- hal bir men'i ihtikâr kanunu yaptı. Bu hayati meseleden isti- sadeye kalkışanlar için ağır ce- zalar koydu, Halk hükümetine yakışan bir isabetle de halka ve ticaret memurlarına ibtikâr ya- nları derhal Müddeiumumiliğe bsi vermelerini emretti, Niha- Ni aksülâmeller başladı. teler heman her gün ihti- kürdan bahsettiler, Fakat garibi şu ki mabkemelerimize bir tek muhtekir bile verilmedi. Obalde ya yalan yazıyorlar da ibükâr yoktur veyahut balk ve öcaret (o memurları vazifelerini” yapmıyorlar. * Süleyman B. (Divaayolu 23) — Tahditten sonra ibtikâr Bşladı. Bu muhakkak, İşte şeker w. kahve fiatleri meydanda. Ok- kası (105) kuruşa satılan kahve bugün 165 kuruş. Sandığı (38) e verilen şeker (43) liraya çıktı, Birkaç muhtekirin canı yakılma- dığı için zavallı balk zaruri gıda” maddelerinde bile hiçbir fevka- Mdelik yokken fazla para ver- miye mecbur oluyor, Ben bu bususta (kabahati (kendimizde buluyorum. Kanun bize şikâyet bakkı verdiği halde bir bep (Nemelâzım!) felsefesinin uyuştu dayız. rucu uyl * Hahu Calülettin EB, (Beyamt Soğamağa 9) — Bütün ez yes rüştünü, benliğini idrak et Mn Me e ntenjan ararından sonra len'i İbtikâr Ka- nunu da böyle. Memurlarımız ve işçilerimiz (e fedakârlık © yaparak buhran Vergisi veriyor. Maaş ve ücretleri bu suretle azaldığı halk de zarur! ihtiyaçlarını tatmin için şimdi o evvelkinden fazla para vermiye mecbur oluyorlar. Ben dün odun alıyordum: Okkasını (3,55) kuruştan hesap etti. uru meşe odununun azami ekisi 4,5 liraya satılırken sırsık- m odunun (100) kuruşa satıl» ması ihtikârdı. Hemen adamdan parayı verirken fatura 1 Komşu — Haşan Bey, düm bizim hanımla aramız açıldı. z ie, DAHİLİ HABERL Odun Ve Kömür Fiatleri.. Belediye Müfettişleri Fiat- leri Tespit Ettiler | | İktisat * Müdürlü BiR ŞİKÂYET Yerli Çimentolar Pahalı Mı Satılıyor? Haber aldığımıza göre #on zamanlarda (o yerli çimentoların pahalı satıldığı hakkında şikâ- yetler yapılmıştır. Bu şikâyetler bilhassa bir kısım vilâyetler ta- rafından İktisat Vekâletine mü- racaat edilmek suretile ileri sö- rülmüştür. Bunun Üzerine İktisat Vekâ- leti şehrimizdeki alâkadar daire- lere, çimentoların maliyet fiatla- rının tespit edilmesini bildirmiş- tir. Bunun üzerine mevcut çi- mento şirketlerinin teftiş edilme- sine başlanılmıştır. 400 Bin Lira Tasfiye Edilen Bankaya Bu Kadar Para Yatırılmış Tediyabnı tatil ederek tasfi- yesine karar verilen Ticaret ve Sanayi Bankasında, alâkadar mli- fettişler tarafından tetkikata gi- rişildiğini (evvelce bildirmiştik. Yapılan tetkikata göre bu ban- kaya balk tarafından yatırılan paranın yekünu dört yüz bin lira kadardır, Haber aldığımıza nazaran İk- tısat Vekâleti, bu mevduatın tekrar sahiplerine iadesini temin için tedbirler almak üzeredir. Yeni Kadrolar Ecnebi Mekteplere Yeni Muallimler Tayin Edildi Ecnebi ve ekalliyet mekteple- rindeki münhal muallimlikler için Maarif o Müdüriyeti bir kadro yapmış, tasdik edilmek üzere Maarif Vekâletine göndermiştir. Bir kısım münhal daha vardır. Bunlar için de yakında ayrı bir kadro yapılacak ve Vekâlete gön- derilecektir. A aaa yam ar istedim. Adam şaşırdı. Bana derhal fatura yerine çeki başına (2) lira iade etti. Kanunun şid- detini biliyordu. İşte hepimiz böyle yaparsak ihtikâr filân kal maz. Hep kabahat bizde, Müşkülpesentlârin TIRAŞ BIÇAĞI yalnız; MOND - EXTRA'dır. SON POSTA odun ve kömür fiatlerile yakın- dan alâkadar olmaktadır. Bele- diye murakıpleri odun ve kömür fiatlerini tespit etmişlerdir. Kay- makamlar ise bu tespit edilen fiatten fazla satanlar bakkında yeni İbtikâr kanununun tatbiki için faaliyete geçmişlerdir. Bu sebepledir ki şehrin az odun ve kömür stoku bulunduğu ve ha- vaların soğuk gittiği halde fiat- lerde bir yükseliş görülmemiştir, Belediye o murakıplerinin tespit ettiklerine göre kuru meşe odu- nunun çekisi (450) ve Alemdağı odunları (350) kuruştur. İşi kö- mürün toptan fiati (6,5) ve pers- kende (7) kuruştur. İngilizce Mütercimliği Milli Müdafaa Hava Müste- şarlığı için bir İngilizce mütercim alınmasına karar verilmiştir. Ma- aş olarak ayda 100 ile 150 lira arasında tesbit edilmişti Bir Kadın Evinde Esrarkeşlere Kabak Çektirirken Yakalandı Beyaztta oturan Makbule isminde - bir kadınm, e odasına bekâr kimseleri toplıyarak esrar içirdiğini haber » alan zabita me- murları ansızın Makbulenin evini aramışlardır. ile birkaç serseriye esrar içirir ken cürmü meşhut halinde ya- kalanmış. Kaçak İskambil Kâğıdı Kumkapıda oturan Haydar isminde bir kaçakçı kaçak iskam- bil kâğıdı satarken yakalanmıştır. Ava Giderken Bir Avcı Kalp Sektesinden Düşüp Ölüverdi Beykozda oturan Hakkı Bey isminde bir zat arkadaşları Adil ve Haydar Beylerle ava çıkmışlar Beykoz çayırından — geçerlerken Cemilin kahvesine girerek dinlen- miye karar vermişlerdir. Kahvede otururken Hakkı Beyin üzerine fenalık gelmiş ve birkaç dakika sonra kalp sektesinden ölmüştür. > X Komşu — Saç saça, baş başa | kavga ettik, sonra barıştık. Makbule ( kabak ) | & Komşu — Bundan sonra karım öğleye kadar emini yapacak. Hasan Bey — R | ÇORAPÇILIK İstanbulda Çorap Sanayii İnkişaf “Ediyor Yapılan tetkikata göre, son seneler zarfında şehrimizde çorap sanayii oldukça inkişaf etmiştir. Bugün şehrimizde evlerde işliyen çorap makinelerinin adedi iki binden fazladır. Yalnıy bu makine lerden senede 9 milyon çift ço- rap istihsal edilmektedir. Ayrıca otomatik makinelerde de bir bu- çuk milyon çift çorap imal edil diği tespit olunmuştur. Şu halde geçen sene şehrimizde on buçuk milyon çift çorap yapıldığı ke- layca anlaşılabilir. Yeni Fabrikalar Bir Macar Mühendisi Mo- tör Fabrikası Açacak Ayrı iki Bulgar grupu, İs- tanbulda bir çorap, ve trikotaj fabrikası uçmak için hazırlıklara başladığı gibi bir Macar Mühen- disi de İstanbulda sanayide müs- tamel küçük motörler fabrikası açmak için uğraşmıya başlamıştır. Bir Eve Taarruz Yusuf, Ömer ve diğer Yusuf Taksimde Madam Taknbhinin evi- ne taarruz ederek camları kır- mışlar yakalanmışlardır. Yalova Türküsü Bu İlk Operete Çok Rağbet Gösterildi Halkın eğlenceli eserlere gös- terdiği rağbetin derecesini anla- mak için, Darülbedayiin ilk ola- rak temsil ettiği ( Yalova Tür- küsü ) ismindeki opereti en başta Yalova Türküsü bu mevsimde Darülbedayide tamam 22 defa temsil edilmiş ve Koi ) lira hasılat getirmiştir, Kısa bir müd- det zarfında bu kadar fazla tem- sil edilen ve bu derece hasılat yapan başka bir eser yoktur. aber aldığımıza gört bu eser yakında tekrar sahneye konacak ve Darülbedayi tatil edilinciye kadar temsil edilecektir. Darülfünun Raporu Darülfünun mütehaaşın M tetkikatını bitirmiştir. Yakında İsviç- reye gidecek, orada raporunu haxır- hyacak ve mart içinde tekrar ya gelecektir. arülfünun divanı yarın toplana- rak bazı görüşecektir. öğleden sonra? viğm : Nureddin Paşa Merhumun Cenazesi Al keri Merasimle Defnedi İrtihalini evvelki gün bildirdi tam mütekait Ferik Nureddi Haya cenazesi dün Kadıköyüf evinden kaldırılarak Karaci —— hazırlanan (O metfen İmüştür. Cenaze merasimine, | silâb silâhsız asker müfrezelerile, Ke ordu Kumandanı Şükrü N Fırka Kumandanı Zübtü, Kâzı Karabekir Paşalar ve merbumuf diğer silâh arkadaşları işti etmişlerdir. 3 Mlliye o Kanunları Ankaradan © bildirildiğine Adliye Vekâleti avukatlık ve bâ Nik hakkında yeni kanunlar bazi maktadır, Bu lâyibalara göre & katlık ve hâkimlik ayrı ayn mesi ler ölacak, on scene müddetle mesleklerde çalışmak © möebari konulacaktır. Avukatlık stajının avukat yanında yapılması hakk kuvvetli bir cereyan vardır. Türkiye - Irak İka$ met Mukavelesi Türkiye ile Irak arasında ikamet mukevelesi imza edilmişti Mukavele mucibinbe her iki mem kef tebaa ve şirketlerile diğer me leket ararisinde tatbik edilecek ike met şartlarına, mali ve kazal yet dabil olduğu halde bilumu adli meselelerde Türkiye İraka Irak Türkiyeye en ziyade müsaad mazhar memlekete mnameleyi aynı bahşedecektir, Mukavele tasdikinden itibaren “ beş gün sonra meriyete girecektir. Çürük Ayakkabı Ayakkabıcılar Cemiyeti çürük ei fena ayakkabı yapanlarla mücadele" ye devam etmekiedir. Şimdiye kadaf İşe yaramaz şekilde imal. olunan birçok ayakkabılar imha edilmiştir. Uşakta Zelzele Dün sabah Uşakta bafif bir zelzele olmuştur. Zayiat yoktur. Bir Gazeteci Mahköm | Adanada (o çıkan ( Yeni Adana) i sabibi Ahmet Remzi Bej | Bela ee teşvik cüre| münden 8 ay ağır hapse ve 133 Jr makdi cezaya mahküm edilmiştir. Türkiye - İran i İş Bankası Umum Müdü- | rünün Yeni Beyanatı İranda yaptığı tetkik seyahatin” | den avdet çden İş Bankas Umum Müdürü Celâl Bey şu beyanatta bu ya) —İsan ile ticari münasebatımı! | bizim aleyhimize inkişaf Oetmiştir. | Evvelce Iranlâ derece altıner idi Bugün derecemiz on sekizincidir. Iki devlet arasındaki ticareti inkişaf | ettirmek için Istanbulda Iranhlarla | müşterek şirketler yapmak İlâzımdır. | Tebrisde de bir Banka açmayı dik şünüyoruz. Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Bir Kavga 4; Komşu — Öğleden sonra da bes karımın istediğini yapacağım, Hasan Bey!

Bu sayıdan diğer sayfalar: