19 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

19 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e a NUSHASI 5 Türkiyenin sulh poli- tikası ve CUMA 19 ŞUBAT 1932 7 nci sene, Neo. 2164 KURUŞTUR Hariciye Vekilimizin nutku... Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Bey, tahdidi teslihat kon feransında nutkunu söyledi. Bu Butuk, muhitte çok samimi a- ler uyandırmış... Bunu tabii nın çok sami Tevfik Rüştü Bey bir sulh'ma- zariyesi değil, Türkiyenin filen takip ve tatbik ettiği sulh po- Kitikasını anlatmıştır. Sözlerin- deki kuvvet oradan geliyor. Mu hakkak ki, Türkiyenin siyaseti müsbettir. Bunu mücerret bir söz olarak söylemiyoruz. Vâkı- alar bundan ibarettir: Hiç bir devletle ihtilâfımız yoktur. He- le komşularımızla olan münase- betlerimiz alelâde dostlukların çok fevkindedir. Türkiyenin tatbikat sal da yürüttüğü bu açık pol smı Tevfik Rüştü Bey, ayni a- çıklıkla bütün dünyaya karşı i- zah ediyor: e Türkiye ile konışula- rt arasında öyle dostane mü- nasebetler temin edilmiştir kİ mütemadiyen artan samimi kardeşlik hisleri sayesinde bu hudutların zaman ile siyasi © | ; bemmiyetleri muhakkak azala- caktır, Memleketim efkârı u- mumiyesi tarafından tekzip €- dilmekten hiç korkmayarak i- lân edebilirim ki Mustafa Ke- mal Türkiyesi herhangi bir komşusu ile hakiki ve tam bir müsavat esası dahilinde bu devletlerle müşterek hudutla- rına sırf idari bir mahiyet ver- meğe hazırdır...” Tevfik Rüştü Beyin Cenevre nutku; Türk tezinin anahatları- nı ibtiva ediyor: Dünyadaki taarruzlar, harp- ler daima kuvvetler arasmdaki müsavatsızlıktan ileri geliyor. Onun için her devlet, müsavi mikdarda kuvvetlere doğru tah- didi teslihat gayesine yaklaş- malıdı Bir milletten müdafaa kuv- vetlerinin azaltılmasını istemek mümkündür. Bir şart ile ki baş- kalarının kuvvetleri de ayni insin. Bir tarafı kuv- vetli, diğer tarafı zayıf bırak- tıkça beklenen netice bâsıl ol. maz. ki teslihatın tek çare- Kontenjan Listeleri Usulün terkedilece ği doğru değildir Dün şehrimizde kontenjan u sulünün terkedilerek Cümhuri- yet bankasnım bulduğu bir for mül dahilinde bir hareket takip edileceğine dair bazı şayialar de vefan etmişti. Bu hususta An. kara muhabirimizden malâmat yep ettik. Bize şu haberi bil. nz ANKARA, 18 (Telefon) — Salâhiyettar makam kontenjan ia EN e Aksarayda feci bir yangın verdi. Bı ldu, ve bir çocuk ta alevle: si bütün devletler kuvvetinin müsavi hadlere ircaıdır. Bu €- saslar e kabul edildikten sonra- dir ki askeri ittifakların hiç bük i kalmaz. ilerler arasında ittifaklar lözumdır; siyasi ve askeri ittifak lar lâzımdır; fakat bu ittifak, bü tün milletlerin harp aleyhine bir ittifakları olmalıdır. Böyle bir ittifak, mukaddes sayılır. Türkiye, tahdidi teslihat esas çen sene, harp bütçemizi üçte bir nisbetinde azaltmıştık. Har biye bütçemizde en tabii ve meş ru müdafaamıza dokunmayan her nevi masrafları kısmak yo- lunda devam ediyoruz. Rusya ve Yu! istan ile yaptığımız bahri lar; terki teslihat yo- İlunda çok samimi hareketimizi österiyor. Başka devletlerle Yaptığımız bitaraflık ve hakem leri dürüst ve ciddi bir ın eseridir. Fransiz tezine temas eden Tevfik Rüştü Bey, nutkunda bilhassa şu noktayı tebarüz et- tirmiştir: Umumi gaye; pe olamaz. insanileştirilmesi; ve iktısadi neticelerinin daha az ıztıraplı olmasını temin et. mez. Bugün terki teslihat me- selesinin mevzuu bahsolduğu yer, Hilâliahmer veya Salibiah. mer gibi bir hayır müessesesi nin idare meclisi değildir. Bü tün devletlerin en büyük ricali tarafından temsil edilen tahdi- di teslihat konferansı daha ge- niş ufuklar düşünmeli, daha ra- dikal kararlara varmalıdır. Milletleri insanlık gayesine en kısa yoldan ulaştiracak yolu, Tevfik Rüştü Beyin şu sözlerin de bulursunuz: Çok uzun ve büyük tarihi es- pasında en bü zaferleri gör- müş, bir çok acı felâketlere uğ- ramış olan Türk milletinin en şiddetli arzusu, yer yüzündeki bütün milletleri sulh içinde kar deşçe geçinir görmektir. Bürt Meb'usi MAHMUT Salı günleri San'at Sahifemiz i Bundan sonra san'at sahifemizi salı günleri bekleyiniz. listeleri tanzimi usulünün terke | dileceği hakkında işae edilen haberlerin doğru (olmadığını söylemiştir. ifasında can ilâtr iç sahifemizdedi larında çok ileridir. Daha ge-| & TOKYO, 18 A.A: — Çöl muh telif zimamdarlar arasmda cereyan eden müzakerat neticesinde Mouk- den'de mustakil bir Mançuri devleti teşekkül eti eN iştir, Yeni daresi arasmda rmutavassıt bir şekli haiz icra heyeti reisinin kay dı hayat şartile ifayı vazife edeceği söyl . Yeni devletin Mouk den, Kirin, Heilung eyaletlerile Je- hol muntakasını ihtiva edeceği riva. Yet olunmaktadır. Hariciye nezareti namma beya Mançuri müstakil bir devlet ilân edildi Changhai'da Çinlilerle Japonlar arasında doğrudan doğruya sulh müzakerelerine başlanıyor matla bulunmak salâhiyettar mü messil Japonya'nın bu yeni hüküme- 8, müstakil bir devlet eşkâl ve evsa- fını haiz olmadıkça, tariımağa hatı rından bile geşirmediğini söylemiş- TOKYO, 18 A.A. — Mançuri v: Mongölistanı ihtiva edecek olan ye ni müstakij devlet, şabatın 18 veya 19 uncu günü İâzim gelen ihzaratı yapmağa memur edilen siyasi mer- kez komitesi vasıtasile istiklilimi 5 lân edecektir. (Devamı 7 inci sahifede) Bir çikolata imalâthanesinde çalışan Türk kızları -ı Şekerciler Başvekile müracaat ettiler! Ticaret odası da tetkikata başladı, stok şeker kâfi mi? Hususi müesseselerden bazısı faaliyetlerini kısmen tatil mi ettiler; gümrükteki şekerler çıkarılacak mı? Piyasada toz şeker buluna- maması, ve bazı tüccarın elin- de kalan şekerlerin yüksek fiat | İ sına imkân yoktur. la satılması, şehrimizin şeker- li mevad sanayii üzerinde tesiri ni 'şiddetle hissettirmektedir. | şekerlerinin piyasada kasının | bulumaca; li Mazmafih Uşak fı i ğundan toz şeker piyasasında- ki bu darlık geçicidi Fiatların daha fazla artma. Gelecek hafta içinde Uşşak il mebzulen min Gazi Hz. Reisicümhur Hz. dün Dol- mabahçe sarayındaki daire- lerinde meşgul olmuşlar ve öğleden sonra refakatlerin- de Başvekil İsmet Pş. bu- lunduğu halde Maslak ve Fatih taraflarında bir gözin- *i-yapmışlardır. Vaziyet Değişti Frinsz kabinesini M. Painleve teşkile memur edildi PARİS, 18 (A.A.) — M. Painleve'nin etrafındakilerden alınan ilk malümata göre mu. | maileyh kabineyi teşkile muvaf fak olduğu takdirde dahiliye ne | zaretini uhdesine almak tasav- vurundadır, Radikal sosyalistle Fin teşriki mesaisi hakkında he nüz tekarrür etmiş bir şey yok- M. Painleve tur. M. Painleve, bu akşam Her İriot'yu görecektir. “Devamı 7 inci sahifede) aaa ea rahhasıdeğişti Yeni başmurahhas ko- misyon işleri- nin tesriine çalışacak Mubtelit Mübadele komisyo- nundaki Yunan heyeti murahha sası riyasetine Hariciye nezare ye mi misi M. Sakela- ropulos tayine dilmiştir. M. Sa kelaropulos dün şehrimize | & miş ve Tokatlı- yan oteline im- miştir. Yeni Yu nan baş murah- bası bir aralık Yunanistanın İs tanbul konsolos M: Sakelaropuler luğunda da bulunmuştur. Yu- (Devamı ? inci sahifede) | İ | feleri izah edilecektir. Yunan başmu- Umumi Neşriyat ETEM Dün fırka merkezinde Halkevleri yerde açılıyor İstanbuldaki küşat resmine bütün vatandaşlar davetlidirler Merasim nasıl yapılacak? Memleketimiz dahilinde 43| Halkevi ile beraber İstanbul | Halkevi de bugün saat 3,5 da| fevkalâde merasimle açılacak- ır, Açılma resmine bir çok ze- | at davet edilmiştir. Merasimde nutuklar söylene sek, Halkevinin gayeleri, vazi- Dün C. H. fırkası merkezinde Güzel | İİ san'atlar müntesiplerinden res- samlar, heykeltraşlar, musikişi. naslar ve mimarlar içtima ede- | rek Halkevinin güzel san'atlar | ubesi teşkilâtı etrafında görüş müşlerdir. Ressamların ha zırda iki ayri teşekkül altın üs İressam ve heykeltraşlar birliği iazasınm birleşerek Halkevine irmeleri aza tarafından kabul ir. Bu hususta ressam İ Elf Naci Beyin yaptığı teklif İ muvafık görülmüş ve her iki're. sim teşekkülünün birleşmesi Dava tısat Vekâletine bir proje gönderdi- ği ve Vekületçe de bu proje tetkik e- dilerek bir lâyiha hazırlamakta oldu ğu öğrenilmiştir, Ancak Ankaradan aldığımız ma- Jümata göre İktısar Vekâleti Türk limanları arasında seyriseferi doğ- rudan doğruya kendi elile işle- tecek değildir. Vekâlet hâlâ mevcut ve hususi eşhas ve şirketlere ait gemilerle Seyrisefaine ait gemileri seyrüsefer emniyeti moktaj nazarın dan ehli vukufa tetkik ettirip kad- ro harici kalmayacak olanları kıy- metlerini gene ehli vukufa tesbit et tirerek aksiyohlara - ayırmak ve bır Siretle bir anonim şirketi tesis öde rek Türk limanları arasında kapu- taj hakkını inhisar olarak bu şirke- te vermek kararındadır. Şirket te- şekkül ettikten sonra aksiyon çıkar makta hariçten veya dahilden istik faz ederek yeni gemiler almakta ve Türk gemiciliğinin insibatir bir şe kilde inkişafı için tedbirler ittiha gında serbest kalacaktır. İktisat vekâleti bu esaslar dahi- linde olmak üzere hazırlsdığı lâyi- hayi heyeti vekilöye takdim. öâde- cektir. Lüyiha kabul edilirse mecli- sin tasdikına arzedilecektir. Hususi noktainazarlar taraftan Vapurculuğun Sahip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHMUT Vapurculuğun selâme tiancakinhisardadır!. İktisat vekâleti hazırladığı projeyi hemenHeyeti vekileye verecek.. Anonim bir şirket teşkili ve inhisarın bu şirkete tevdii mukarrerdir. ve Yazı Müdürü İZZET toplanan san'atkârlar.. bugün her hakkındaki esasları tesbit için bütün ressamların önümüzdeki perşembe günü bir içtima yap. maları kararlaştırılmıştır. Müteakıben san'at hakkında bazı müsahabeler yapılmış ve a geç vakit nihayet veril ir, Bu günkü evi kü- bütün İstanbul hal. Şimdiye Halkevine aza kaydolma! müracaat edenlerin adedi 15 bi. ni tecavüz etmiştir. Halkevinin açılması bilhassa gençlik ve mü nevver muhitlerinde çok alâka uyandırmıştır, Bugünkü açılma programı şu ur: 1 — İstiklâl marşı. 2 — Cümbhuriyet andı. 3 — Açılma nutku ve Halk. evleri talimatnamesinin izahı. 4 — Manzum hikâye, 5 — Akın piyesinden bir par ça. 6 — Halkevinde çalışacaklar namına bir hitabe, pazartesiye kaldı İktisat Vekili - Mustafa Şeref Bej devlet inhisarma alınmasını pek m vafık balmiyanlar bile, hususi va purların bazan yolcu aldığı iskeleye bile uğramamakta olmaları, serv

Bu sayıdan diğer sayfalar: