19 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

19 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a > Na No. 3807: ON N ÜÇÜNCÜ SENE Ganduro Melellii KONEERANS'TA Cenevre muhabirimizden aldı is vE Konferans faaliyetinin ren melk- dı him edebiyat ar- mevelr ib nlenmez oldu. ai ki milletle, rin sa amiy- taya şöyle böyle bir eser koyabile cek.. ri umi münakaşalar bir ki ar daha sürecek.. Günde a yeri dört hatip s6 o Bu suretle aym di en soni edilen bu ana fikirler üz: de başlıca müzakereler olacaktır. u müzakereler. esni eyeti hh: e mura asalarm en büyük şi yine Cenevreye geleceklerdir. im | Kevinin e 1 şi Ankara Halkevi bugün saat) 5 te merasimle açılıyor. “Âyni zamanda diğer ear dei mi teşkiylâtlarını ikmal eden (14) “| Halkevi açılacaktır. 4 Ha i liş merasim | proğramı — İsi İlel Müeşiz — Cümhüriyet Yemini, 3 — Canlı Levha, sı Umumi Kâtibi Kütahya Mebu| su ama > nutku, çet Kemal Miğyizi açı! “ by gr, işi mebusu Reşit Ga- Def zi Halkevlerinin müstak' faaliyetine ait hasbıhali. Sail “Çoban,, piyesinin tem-' sili. Halekvinin bugünkü açılı AŞ merasimine iştirak edecek ezvat' l| sinde samiin — Cümhuriyet Halk Fu rar BÜYÜK IDEAL YOLUNDA; Bugün Ankara'da ve 14 Vilâyette Helkevleri Filen İşe Başlıyor. | için ayrıca davetiye gönderilme — ve kimseye yer tahsis edilme il a Bakün salona istiabı derece- kabul edilecek; ve İ geri kalanlar için, bu akşam, | zar, salı, ve perşembe akşamları | saat dokuz buçı sm Çöban piye si tekrar edileceki A lonuna konulan radyo teçhi. zatı | vekili Refet B haza, Hi re sa” Deri teçi > Dakimiyeti Milliye “ Hususi İstihbaratımız. KONTENJAN LISTESİ. Müfi tiyce vermediği için lünün terkedileceği kkında i rim İstanbul'da işaa — börle.| MET kabine teşkilini M. in eee olmadığı âhiyet- rü tar e “Elleme Milliye,, i ye bildirmiştir. B. M. MECLİSİNDE. yük Millet O) Meclisi dün! m u ve Hi planmıştır. Celsenin açılmasını müteakip, 6 aylık 9 3 aylık 5. HER YERDE $5 KURUŞ Harici Mühim Haberler. FRANSIZ KABINESİ. Paris 18 A.A. Reisicümhur M. Dou- MD teklif etmiş- Ür Paris 18 A.A. İM Penlove bugün istişarı İne mi ame hamak ot ile görü; ii © Yeni Kabi eri İpe pilük e silim ii veya be bizar neticelenmesi kısmen par vasıtasiyle, bugünkü merasimi Bitlis mebusu Mühiddin'N li ami, Ur-| Gi l elik k £ mebusu Refet Beyleri vel at, lameı uplarının kara a ib kn BAN ettikleri heyeti yn ye yili emeli görünüyor. i radyo tesisatı mevcut ee rilmiş ve a hürmeten | yerlerinde, gerekse memleket eki üzakere be; ll tehir edir. N iz 18 A.A. | 5 tişare! iie diğer yerlerinde dinlemek ve ta me Bey ( Kocaeli) gin Peri mektedir. Ekseri par to gur | kip etmek kabil oi ur. hakkmda! rının iş bir t kabinesinin * edecekleri i “Çoban,, piyesinin a | m matbuat mümessilleri " runda yapılan temsili çok muva ffak olmuştur. e AL ra TAHDIDI TESLIHATTA fından verilen rakamları neşret-' Konferansa sağ Teklif. ! Uzak Şark Haberleri. | ele Ses semeri e MUHTIRA NEŞREDİLDİ ei yoli ni iylân ettiler. Japonlar bu te- olmak şartile şebbüsü müstal tanıyacaklarını söylediler. Fakat diğer taraftan o Japon- dart Gikliler "ümitli primi Dün konuşanlar arsamda a gi İn cümhuriyetinin : hariciye Cenevre 18 A.A. azırı M. Luis de Zulueta Escola- « muakası terki ni aa aaşnin hakiyki zaruretlerine Pim meşgul eden müsbet cevap verecek şeyin; vi dada tes itler hakk hat | kaldırılması olduğunu söy| â2 takdiratta bu lunmuş ve kendisi bü- ay mutkunda; asri harbin. ne mu tün taraftarların hüsnü rızasiyle vücu- me akim kalmış, Japonya Çin” hay civarının tahliyesi p tanı- diğe hava. kimya ve yansın tehdi di altmda bütün efradı milleti har-| mı be sürüklediğini, mağlup ve gali yanla dedi ki: Pe müsaade edemezler. *.* Bugünkü celsede başlıca Macar | yü. ve Cin murahhasları konustu. yaşlısıdır, 86 yaşındadır. senelerce Avusturya eilatorluğ da bii- yük siyasi vazifeler üş olan bu Pa keriz n sesi, bön iin gibi sicak ve sami- ymi ordu. İlac murahhası, bugün eli ve kolu Tiğian muahedes esiyle bağla u konfer: önüne çıktı- ğı ilde milletinin « silâhlarınr, mil letler ara: teslihatm masriçin oi ie) olsun, vi ei ettiğini söyliyerek nutkuna dr, Kont Apron Cemiyeti sia misakınmn silahları kaldırmayı reden sekizinci maddesi ristanı bağlıyan — Triyanon muahe- desinin 104 ü: addesini gi lea etti; v illetlerin askeri etleri: İrem müdafaalarmı temi sini istihdaf öl Triyanon müua- (Devamı 2 inci.sayfada.) kabil tekliflerini imi n esiyle, ata ihri rek Avustur- e edemiyeceğini söyliye: » bütün gayretlerini va ırmak nol ya hükümetinin kaldı sına m ilave m tarafından e va za e ğe wvafakat ettiği- n edecektir. Terki belik; entera murahh: etmi eriyenin eklerinin. mühli! P İmiştir. Bundan başka bahriy: kerlerinin gönüllülerden leşi kil olmasını, hududa yakınlığı iti- mrl- İbariyle hemcivar hükümetleri teh- dit eder mahiye tte “bulunan is EZ susi eri resmi müessesatm lak tmesinin ve silah mi ve ık 3 üncü sayfada) j emniyet hoktasından müsavatsızlığı ida bir Uzak- şarkla alâkadar diğer devletlerin! zılar tesviye. ültümatom vermiştir. huzu vabi, takrir Akvam Cemiyeti Muhürasın- iii Mali Tetkik Komisyonunda. Büyük Milet Meclisi Cümhuri tetkiyk Gümüşhan. im Reiliğe İsmet a. Mazbata | | Komita Cemiyeti Akvam sile | temamiyeti mülkiye ve siyasi istiklale İ il > | müteallik onuncu maddesile 9 devletin istiklalini mali ibtimamla ifa eden Japonyanm dürüsti ve şerefine müracaat etmek- tedir. yo 18 44. | ançuri'nin istikleli muhte- iylân lir Hükümetin ür. Hüküme nda icra kuvvetini haiz vr reis bulunacâktır. Bu reis az iLe iL arasında olacaki 2 e ya) Kâ lif-Çin mag Gil Mukden” - lde yap fi kâleti namma sakil hükümdarlık ve Cümhuri- â bulunmı Emlâk ve Eytam Bankasında. mi heyeti dün idarede se- vi nelik içtimamı yaj ğ iye Vekâleti namma Musta Heyeti umumiyede dördüncü he 6— eri ve mevkut ya- 'emal Zaim (Kon tip) ğine Turgut (Manisa) Beyleri intihap etmiştir. Komisyon lüinkü içtimamda Malive Vekili üzere ak-| Abdülhalik ve İnhisarlar Vekili 7g“ Sete Rânâ Beylerin izahatlarını dinle gır. miştir. Emlâk ve Eytam bankası umu! merkezi porunu, blânço, kâr ve zarâr hesâp (Devamı $ inci sayıfada.)

Bu sayıdan diğer sayfalar: