19 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

19 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 3807: ON ÜÇÜNCÜ SENE Emzikli Kadınlar: Şark Malt MA Kullanınız.E ikm Çoğalta b Kü Verecek iz Yegâne ilaçtır. Tire Belediye Rıyaâsetinden: Su tesisatı buçuk ay müddetle ve kapalı > ite” münakasaya va- nmysti 1 ce kapalı ine ve pazarlık usulleriyle münaka- saya vi halde lalesi ne imkân bulunmıyan kasaba- mız fenni su ei müna- kasa şartnamesiyle mukave-| lename ener nda bu seive müteahhitler tadilât bilicra mezkür tesisat Matı mek ii iliğler bileiiye- e etmelidi rler. lira bedeli mukabilinde su tesi ayni proje ve pilanları tahtın) satının proje ve münakasa dos da yeniden ve 12 932 tarihin- meh mlm bir label gönde- den 163 932 tarihine kadar bir) rilir. 67! Ankara Nafıa Su işleri CUMA 19 ŞUBAT 1932 ANKARA Mi ŞUBE. | si RİYASETİND | e she Tesmi ma- e devre! muayenesi | gös raporların eliz getire! ceklerdir senedi resmisi elin lar yek senedi resmi “istihsal etmeden deftere dahil edi! ram cekler nedi Bizi HAKİMİYETİ MILLİYE d HER Ankara Valiliğinden: “ Kayı a za devetaşı nam mevki deki taş ocağının rüsumu ni müzayedeye RE Za 7 mart 932 pazartesi günü saat 15 e ihale e cektir. Temi muvakkate akçesi 375 liradır, Bunun muhase- buz veya yedeye nb er rak olunacaktır. tafsilat me ve ii ümleni vilâyet kalemine müracaat olunması ilân olunur. er gün ei diğ ii erdiriceke kti tı-havi — enne reşmileri eri m. sisin dik şübece defter Seni vi resmisi hiç bir ve- ei bulunmıyan şehit sa Sr müracaatla ivzahat a ları ge ei Hukuk Meikriektedeği it 3—7757 Adliye Sarayr ittisalinde yeni açılan gömlekçi ve tohafiy Muhterem müşterilerime ısmarlama gömlek i için yeni gelen * İkkumaşlar sergisini ziyaret buyurmalarını rica eder. 3—775 fi lem ENZNZNA | ; ğ tr “b Kiralık Daire. MA İKEME vE AURA ? 5 A vii NLA 7 Yenişehirde Selânik İN nn --. sdü Ankara Asliye Birinci dası banyo ve sâir Ki Ha- i müstakil daj ezkür binaya vı Veya ışıklar cad tanbul ea desi 8 itimat kollektif slide Ankarada İl te ANADOLU OTELİ. Banyo elektirik ve bilcümle könforu" havi beher yatak 50,75.100.150. ayri ayrı im Bey kerimesi Melila hanım kocası Adanada pamuk pazarında İstanbul ote linde Ahmet Efendi oğlu Hakkı Bey Su işleri ikinci Müdürlüğünden ez e e Bedeli keşfi 876 lira 27 kı 2 — Ticaret odası vesikasını, a gz da en üdürlü- tan ibaret olan e pers ova — İktidarı fenni vesikalarını, Fırsattan İstifade Ediniz. rına tarihi ilândan itibaren on beş günle. az inşaatı müd İhale komisyonuna ibraz eyle- Ev ün kesbi katiyet edeceğine dair ila- 8 detle ve aleni mün: kasa e ümliyle deri üzıçl konforu haiz daireler mevsim hasebiyle | mün y 5 i yeti ein Kayaş münakasaya vaz 7 kırk, altmış ve yetmiş liraya kiralıktır. | mın bir sureti mahkeme div: Münak say iü ik kr ia., | Münakasa 7 şubat cumartesi 37630 | talik olunduğu tebliğ makama da iplerin evvel emirde: z e m ii İ dan ibaret teminatı | culuk odasında icra anime vi Ankara Valıli Anakra Ticaret Mahkemesin- çi e evrakı ii gö -.: I ve ra baliğ olan ve hü iyenler her gün İstasyonda sa iş ginden: EW etinde ber bankalardan Hin teminat leri müdürlüğüne Yün edebi-! o Bedeli keşfi 271 buçuk liradan; (o Müddei yeli firidman Efendi ile mek iz ii münakasaya vazolun. mektuplarını, lirler. 3—7732 | ibaret Yenihayat mektebinin la-| müddaaleyhler Genç ağa, Behiç Bey ve ğım kuyu ve mecrasının. tamiri 3 Süel di tehaddüs seni” gez vee (35000 M3 ) e davasmın tında D.D.Y, malzeme dairesinden & z takı kta ve (30000 M“) kuruda haf- ihale edilmek ü e mz a ii ştur. Talip arın şe- iriğman Efendi ve digermüd- ve A e e M3) de set atma “m ağa ii Recai e üddei Fi önler anlamak içini he rn encüme si iliyet"i RA müracaatları ilan ol 3—7668 — Ta lipler 661 numaralı ka- arifatı ve münakasa Şşart- Girin Basir bulunmuşlar, va müddar İri aleyh ret übesi Seçki ei ve Ken mev refik Bı ku bulan tebligata Konya-Yenice hattını 305-900ve 311 inci kilometrelerindeki taş | A ii ara tahkil ünde hazır bulun-İcut numunesine tevfikan tanzirı an çıkarılacak : dörderbinmetre mik'abı balastın ihraciye | madığı gm ine müğdeti edecekleri teklifnamelerini yuka- 032 indi ai Gi fı ilânen tebli icrası talep !Tıda yazılı saata kadar mezkür su Anlarda zi merkezinde yapılacaktır. V N lı ye ğinde n: a olmağla (o müddaal Refik li müdüriyetine tevdi etmei- t Ankara, Haydarpaşave Konya veznelerinde ikişer lira caddesinde yenibah- Beyin mahialli ikametgah ve meskeni dirler. selikekilis satılan şartnamelerde yazılıdır. 3—7741 çe mez ln ,25,32,33,34 numara meçhul © bulunması o hasebile hukuk) | 3 — Talipler baladaki meka- 2 art 932 pe: rşembe ahi kanununun 141 inci |dire nazaran teklif edecekleri fi- iy atlara göre a li Gi bee H xe a nay. ee olanların | m eriiiiş vefa ieibi katar )7 yedi buç a ki tı > | k — şeri anlamak için hergün encü » iteklif mete er avar al ve k por meni al eiliyet t kale: sekne aeiraktla rank | e A — Taliplerin, şartname, pı ol 3 —7667 esi günü saat je teklif mektubu suretlerini gör- En son çıkan 65 inci sayısı içindeki yazı ve makalelerden birkaçı: — TAYYARE : KURTARANPARAŞÜTLER. Amerikalılar havad: İparaşütle salimen nasıl yere iy iğ KARA AHMET ve e AİT HATIRALAR. ünlü şampiy smöğeyi dede ada “bir arızaya çe yeke ,, — Fransız! kolları! arasında eee en Kara mi ve meşhur Çaya'yı yenen Kurtdereliyi NASIL TANIDIM? azan: 2 KAZ T. SEYRİSEFAİN. İZMİR - e GR e cumartı i ğa ticaret mahkemesinde bizzat veyahut vekil göndermeniz e lüzumu emi e mi hakkınızda iğ mu- (Eğe) 23 a salı 5 de. ZON POSTASI, 18 RSİN POSTA: cebin, 19 şubat cuma - 0. da. e 5 > BANDIRMA POSTASI. Kimi) cumartesi, salı perşem IT dı KARABİGA | mal alm rma) cı çarşamba 17 Çün) 24 şubat çarşamba! sı tekarrur etmiş bulunduğun- der lan lp mekamına kaim olmak üzere |932 p: i ilânen tebliğ olunur. yas Kk emokaği azır vi u ilan olunur. Ankara 3 üncü Sulh bin ZEKAYI hat almak 5 tiyenlerin tü Si İstanbul Evkaf Müdür- ve 2 e si EA e lüğünden: şada BE ulet otelinde ve) Kıymeti Muhammenesi fat vi Seli ırrı Beye ait An| Lir kara sea an nlığında bulu dike a Pan ekl; İsmet i oğ maa ıda Harbiye ca man eşyasma vazıyet ve tesbit edil| Pi cedit 61-63 numaralı takriben — olduğundan m müteveffanm borç | 450 zira erime 8 ayrıca arkasında tak- e alacakl bir ay zarfı ib: etmeleri | beş kattan ibaret ve beher katında MUDANYA RE OREEPM ei 9 oda ve İsa e np ön ve varisleri n mevcnt e olduğu — r bap natam i Hanımlar. terzihanı prp krk ri Ari miri nikki mer tan 3 e lı Hane birinci kata vi > mü yoktur. 3—7600 a ni ta ve İda e kalkar. iye müracaatları ve aksi taktirde! in e in iin de e — a —” müddetle ve kapalı zarf usuliyle mü- i mezkür 3-15 Şek eşyanm satılacağı ilan o- zayedeye konmuştur. Talip olmak isti- | » | yenler balâda muharrer kıymeti İNZNUNZNININUNIN izde yedi buçuğu nisbeti | 5 EN i menenin yüzde yı çuğu ni Si lk Oda. ! akçesi ve teklif mektuplarını yev- Kyme; e si min aldığım al mi ihale olan 3 3 mart 932 Perşembe gü- sil sini çıkartacağımdan tali Tile | it siniz binasında müteşekkil 'e encümenine tevdi eylemeleri ilan i olunur. 3—7591 3—7755 ij zi >

Bu sayıdan diğer sayfalar: