19 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

19 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET CUMA 19 UBAT 1932 “Birinci Sahifeden Geçen Yazılar İRİ Şekerciler başvekile müracaat etti (Baş: 1 inci sahifede) Villi şeker fabrikalarını": yakın dan bilen bir zatın fikrini sor- duk. Bu zat diyor ki: — Hayatı pahalaştıran hare ketler hakkında matbuatın has sasiyeti şayanı takdirdir. Şeker fiatının alabildiğine yükselece- | şi ği endişesi tabit herkesi mütees sir eder. Fakat, benim bil, me göre bu ihtimal vârit değil. dir. Çünkü milli fabrikalarda, hem de gümrüklerde daha bir- kaç aylık şeker vardır. Alpullu şirketinin normal şekerlerinin bittiği doğrudur. Depolardaki mal, küp ve dabi rafine şekerler dir, Elinde en çok mul bulunan Uşşak fabrikasıdır. Uşgak fab- rikasının yaptığı şey doğru- dan doğruya bizim piyasaya bir nevi yardımdan Te eline sa Uşşak şirketi kendi rini gene kendi mıntakası dahi linde satabilirdi. Hatta o mun- takada İstanbul pi i fiattan bile fazlaya (satması mümkündür. Uşşakta 500 va- gon şeker vardır. Fabrika, bu- nun yarısını buraya gönderebi. lir, deri kalanını da İzmire ve kendi mıntakasına tahsis eder. Küp şeker ise Alpullu şirke tinde vardır. İhtiyaç olduğu za man piyasaya çıkarılır.” Diğer taraftan alâkadarlar nezdinde yaptığımız talıkikata dün de devam ettik Şekerciler ne diyor? Şekerciler cemiyeti reisi Kâ zem B. bize şunları söyledi: — Piyasada toz şeker yok gibidir. Alpullu şeker fabrikası, toz şeker sattığı için tüccar di- şardan şeker getirtmedi. Tüc- car, kendisine 34 liraya mal 0- lan şekeri şimdiye kadar 35 li- ra üzerinden seve seve satıyo! du. Alpullu, şekerinin bittiğini ilân etti, kontenjanda da toz 39 ker yoktu. Bu suretle $ 40,5 liraya kadar yükseldi. Bir taraftan şeker yok deniyor, ö- bür taraftan Alpullu şirketi bar yilerine şeker satıyor. eye iz <5 sattı, bayilerine 12 vagon Onlar da bu şekeri 42 liraya sa- tıyorlar. Bunu gören ve konten jan Histesinde toz şekerleri bu- İunan diğer tüccar da tabii fır- sattan istifade ederek şekerle- rini 42 lira üzerinden satmakta tereddüt etmiyorlar. Şeker İne- boluda, Samsunda, Trakyada 36 liraya satıldığı halde Jstan- bulda fiatlerin 42 liraya çıkma- sı Anadolu ile iş yapan mevat sanayicilerini çok kül vaziyete düşürmüştür. doluda şeker daha ucuza ğından biz onlara k bize mal gi vaziyette dirler. Bu yüzden işlerimiz ta- mamân durdu, Biraz evvel tica rethanemde 12 işçiye yol ver- dim. Vaziyet böyle giderse da- ha başka işçilere de yol verme- ğe mecbur olacağım.” Yaptığımız tahkikata göre şehrimizde şekerli mevat sana- yiinde çalışan smele 7000 e ya kandır, Bunlar işsiz kalmaktan Amesleye yol veriliror mu? Şark çikolata fabrikası sahi bi Hafız Muhiddin Bey de dün | şekersizlikten 60 kadar amele- sine yol vermek mecburiyetin- de kalmıştır. Lion fabrikası, iki günden beri şeker imalâthanesi nin faaliyetine nihayet vermiş bulunmaktadır. Burada da açık ta kalan amelenin mikdarı 30 ki idir, Elit fabrikası da bir kısım a- melesine yol vermitşir. Vaziyet düzelinceye kadar Lion fabrikası sahiplerinden Amasilidis Ef, dün bir muharri rimize demiştir ki: da 7 lira farketti. Hayböirmdni rgısını şekercil hi ımemnizi lik yaram kadar tatil etmeğe mecbur olduk.” Diğer taraftan Besler fabrika sı sahiplerinden Fehmi Bey, şu mütaleadadır: z9 Hükâmetimizin b buhranın i ek içi tenjana Sene A ini sabra bekliyoruz. Şeker başka ma- in benzemez. Günlük ihtiyaca göre tedarik edilen gıdai mad. delerin başında gelir. Tedbirde gecikmemesini hükümetimiz. den rica ediyoruz. İyi bir netice İ alacağımızı ümit ediyoruz. Yunan Baş murahhası Değişti (Başı i ici sahifede) | bas M. Fokas tarafından vekâ İleten idare edilmekte idi. M. | kelaropulos dün bir muharri: mize şu beyanatta bulunmuş. tur: — Muhtelit Mübadele komis yonu işlerini esasen bitirmek ü- zeredir. Türk ve Yunan bükü. /imetleri işlerin mümkün merte. be ikmali hususunda müttefik. tirler. Ben de ikmal edilmek zere olan işleri tesri etmek ii bu vazifeye tayin edildim. Hari- ciye nezareti umuru siyasiye müdürlüğünde bulunduğum za man Türkiye ile Yunanistanı a- lâkadar eden işler ve Muhtelit Mübadele komisyonunda mev. cut meselelerle esasen meşgul olmuştum. Bu sebeple komis- yondaki mesaisi her iki hükü. met tarafından takdir edilmek. te olan muhterem bitaraf aza ve Türk murahhas heyeti reisi Şe. ! Şevki Beyle müsmir bir şekilde kerci Hacı Bekir zade Ali Mu. | teşriki mesai edebileceğim. Ko- hiddin Bey, dün bir muharriri- | misyonda elyevm munllâk ola- mize kontenjana sür'atle şeker | rak iade edilecek emlâk ile 150 İdbal edilmek suretile şekerli | biningiliz lirasımm alâkadarlar mevat sanayicilerinin işsiz kal. | arasında tevzii ve bitaraf azan mak tehlikesinin önüne kolay- | hakemliğine havale edilmiş o- lıkla geçileceğini söylemiştir. (lan bazı meseleler vardır. Bun. İhtiyaç ne kadar? li a yi mi ee ğ i < elidir. Şimdiye kadar Yu- Tahkikatımıza göre şehrimi: | an murahhas heyeti riyasetin- zin gündelik şeker ihtiyacı 5 - 8 |” LX Mali sondur. Yalnız şekerli mevat unmuş olan M. Fokas im dde 2 veyon | burdan sonra da murahhas sıfa sanayicilerinin gü tile vazifesine devam edecektir. şekere ihtiyaçları vardır. Boş vekile müracaat wvelki akşam, Şark şeker im sahibi Hafız Muhid- din, Hilâl fabrikası sahibi Kâ- zım, Zafer fabrikası sahibi Ha. cr Hasan, Besler fabrikası sahi bi Sami Beylerle Lion fabrikası sahibi Amasilidis EF, den mü. rekkep bir heyet, Başvekil İs- met Paşa Hz. ne şeker darlığı eti bazı maruzat ve te. menniyatta bulunmak üzere Del, sarayına gitmişler se de Başvekil Pş. Hz. ile görü şememişlerdir. Heyet yarın tekrar Pş. Hz. tarafmdan kabul edilmelerini rica edeceklerdir. Diğer taraf. tan İnbisarlar vekâletine, İktı- değil onlar | *eb<P sat vekâletine telgraflar çekile- rek toz şekerin idhali temenni. sinde bulunulmuştur. Bizim ayrıca yaptığımız tah- kikata göre gümrükteki şeker. lerin idhalini icap ettirecek bir mevcut olup olmadığı Ti- caret müdürlüğünce de tetkik € dilmektedir. si Ticaret müdiriyetinin alâka- darlar nezdinde ve piyasada yap tığı tahkikat üzerine esas lı tedbirler almak icap eder ve meselâ gümrükteki şekerlerin idhalini icap ettirecek bir sebep tahakkuk ederse keyfiyet Anka raya bildirilecektir. el İzmirde de fiatlar yükseldi Hususi) — Şeker Fi iy em fiatları 5 İnek verent olup olmadığı tetkik Mançuri müstakil bir devlet ilân edildi (Başı 1 inci sahifede) Yeni bir felâketin önüne geçilecek mi? İ CHANGHAİ, 18. A-A.— dine tevdi edilmemiştir. Ecnebi ek çiler yapılan içtimada hazar bulun muyorlar, Vazi- ette ahireli vukubular inkişaflar, Z doğru ŞANGHAY, 18 A-A. — 19 uncu | Çinlilerie Japonlar arasında Kanton kilmesine dair olan oltimatom. 99 | dan doğruya henüz | tahileceğini müzakerelere a derpişe müsait bulun- tevdi edilmemiştir. Vukuu yakın © | maktadır. Inn felâketin önüne geçmek için bir azlaşma zemini rmurahhasları, six kin bir evde t0p- lanmışlardır. Muslihane bir itilâf Uzlaşrcaklar mı? 'CHANGHAİ, 1. A. A.— İndo Pacifiçue ajansı bildiriyor: | İerai Yalan reisi M. Xang-Ching Çin hü- kümetinin Çin'in Hukuku vanisini terketmesini istilzem et miyecek olan her türlü itilâfı der Piğ etmeğe amade olduğunu beyan etmiştir. CHANGHAT, 18. A.A. — Çin ve Japon murahhasları Fransız im- tiyax mmtakasındaki husasi iki « metgühlardan birinde bu sabah bir “içtima, zktediyorler. hüküm- | (Japon taarruzu Çinliler > ile“ Japonlar arasmda Cbanghai etratında bitaraf bir Fran | mıntaka ihdası meselesile pek az a“ Hkadardır. Bu snmtakazın bitaraf- Itğı tam olabilmesi için bunun €c- Debi devletleri tarafından temin €- dilmesi icap eder. Yalnız 19 encu İ Canton ordusunun o çekilmesi kâfi değildir. Hansen bu ordunun bütün anasırı geriye çekilmeğe katar ver. miş değildir. bugün - başlıya- cak olursa Canton ordusunun un- surları, mufuz ve 4 muha- faza kaygusile muharebesiz çekil mekten içtinap ve ancak ilk müsa- demelerden sonra ricat eyledikleri takdirde bu taarruz sonüna kadar ileri götürülmiyecektir. Changlai'a doğru yola çıkmış o- lan Canton “tayyare filösu dün M. Fokas bugüna kadar va. Zifesini mucibi memnuniyet bir şekilde ifa etmiştir. Komisyonun bir tebliği İSTANBUL, 18 (A.A.) — Muhtelit Mübadele komisyonu Türk heyeti murahhasasından: Heyetimizde mevcut olup gayri mübadillere ait bulunan bilü. mum dosyalar Galatada Danüp hanmda icrayi faaliyet eden Gayri mübadiller takdiri kıy- met komisyonuna devredil olduğundan alâkadaranm doğ. rudan doğruya mezkür komis- yona müracaat etmeleri tebliğ olunur. sıl olmuştur. Japonganın sulh şartları nedir? LONDRA, IS. A.A — Daily inin © istihbaratına Herald gazetesi göre Japonya hükümeti Mançuride tatmin edilmesi şartile Çin'e sulh tetklifinde bulunmağı derpiş et- | mektedir. Japonya Cenevreye ne cevap verecek? NEV-YORK, 18. A. A— Nev. İ York Times gazetesine göre cema- hiri müttahide hariciye mezareti,Ja ponyanın cemiyeti akvamın son müracaatine vereceği cevabın ânki- tai ihtiva etmesi ihtimalinden en dişe eylemektedir. Japonya arazi ihtirasatr besleme. diğine dair olan | teminatını tekit eylemek suretile vaziyeti hazırasmı smuhafaza eylemeği arzu etmekte dir. LONDRA, 18. A. A. — Chang. haidan Daily mi bildiriliyor; Changhaidaki İngiliz konsolosu, Çin memurlarına şiddetli * bir nota vererek Hong-Keou'nun topa tulmasını ve iki İngiliz bahriye si- Hâhendazının telef edilmesine se bebiyet verilmesini protesto etmiş. tir, Kanadalı togyareciler arzı hizmet ediyor OTTAVA, 18. A. A. — Tasarruf yapılmak maksadile i mart ayında Kanada askeri tayya- cecilik âzasından birçoğu terhis © dilecektir, Bunlardan 80 kişi Çin tayyare- ciliğe arzı hizmet etmişlerdir. 15 zabitten mürekkep bir beyet, bugün jeneral konsolos ilc görüş- müş ve mümaileyh, keyfiyeti Nam- kin hükümetine bildireceğini söy- Temiştir. Şanghay'da bir infilâk CHANGHAİ, 18. A.A. — İmti- yaz mıntakasının merkez kısmında sesini hasara uğratan bir infilâk vukubulmuştur. . Müessese kapısı- am alına konulduğu zannedilen bomlunn patlamasından * bir Çinli İnana heyeti murahhasası riyas€ | muh; ti şimdiye kadar ikinci murah- | denizidir. Bu seferleri de Seyrisefain Vapurculuğun Selâmeti | (Başr 1 inci sabitede) İ mi kâtibi Nazmi Nuri B. ezcümle demiştir kiz — Düne nisbetle bugün votan olan denizler, küçük seferler in büyük, geniş ve muntazam va- purları işgal ediyor. Bittabi büyük vapur dururken küçüğe | bi e yolcu tereddüt eder, Ben, şahsan bi- İc, böyle bir sefere ihtiyaç olursa Seyrisefain vapurlarını tercih ede rim. Bu tercihim, bir inhisara taraf tar olacak kadar kuvvetli değil, fa- kat intizam ve istirahat esbabı da mevcut bulunmasındandır.” ru lar, müteaddit şirketler vucude geti- rerek çalışmalı, hattâ Seyrisefain de bir anonim şirket haline getirilerek faaliyetine devam etmeli ve bu su- retle yapılacak tecriibeden alınacak Mümaileyh, yeniden gemiler alım- tabi tutularak da dahil oldu- wi vi il ğu halde, her taraf zarar gördü. Bu bakikat Vaziyet e a Değişti (Başı 1 inci sahifede) PARIS, 18 (A.A.) — Dou- mer yeni kabineyi teşkile M. Painlev&'yi memur etmiştir. M. Painlev& akşam üzeri cevap verecektir. LONDRA, 18 (A.A.) val kabinesinin sukutu, bütün İngiliz siyasi mahafilinde bir - La takım akisler hâsıl etmiştir. Bu| hâdise, efkâr: umumiyeyi hay. rete düşürmüştür. Zira İngiliz an'anatı icra edilmekte olan bey nelmilel müzakereleri inkıtaa uğratmamağı istilzam etmekte dir. Binaenaleyh sulh işi hak- kındaki müşterek mesaiye de. vam edilebilmesi için yeni bir kabine kombinezonunun it le bulunup tahalKuk ettirilmesi temennisi izhar olunmaktadır. M. Tardiö ne diyor? meydanda iken hâli reka.) mek bet kalsm demekte isabet göremiyo- rum, Büyük hususi ecnebi vapur kum- panyalarının bile, bugün doğru: gitti z Loit Triyestino ile | Sitmar vapur kumpanyaları anlaşıp birleşmişler- dir. Bence hususi nl metçe alınarak Seyrisefnin'le serilerde intizam temin edecek, memleket iktısadiyatına uygun tari- feler tatbikini istilzam eyliyecek ve diğer birçok © faydaları olacaktır. Kuvvet birliktedir. Hususi vapurcu- lar için ise, asıl kâr getiren yük nak liyatı serbest kalmalıdır.” Dava pazartesiye kaldı 340 senesinden evvel Türkler ta- rafından satm alınan vapurlardan is- dan $ inci Hukuk mahkemesi nezdin de açılan dava dün rüyet edilecekti. Fakat hakimleri Mehmet Ali ve Hihindi Beylerin rahatsızlar. ilmiş | ması üzerine muhakeme | pazartesi günü saat 10 4 kalmıştır. Rüsumat, bu meselede Vekâletin İki İngiliz silâhendazı öldü! söymür ewvellerden çoğunun — aradan geştiği için — bulunabilmesi sun şimdiki den aranması bed Vekiletçe iştirk edi İzmirde lik maçları İZMİR, 18 (Hususi) — Lik maç ları birinci devresi bitiyor. Yarın (Milliyet : M. Briand kabineden çıkuıktan sonra Laval kabinesi sol İsrkaların itimadını kaybetmişti, Lavalin çekilmesi, sol cenahla- 11 da sinesine alarak daha geniş bir temerküz kabinesi yapmasına matuf tu. Laval çekildikten sonra, geçen defa olduğu gibi sol cenah fırkaları ve bilhassa radikallerle temas edil- miştir. Fakat, sol ceneh fırkalar in- Hhap yaklaştığı için sağ cenahla be faber temerküz kabinesine girmek istemediler ve Laval de muvaffak almkdı. Şimdi Penlöveye yapılan teklifin mânası büsbütün sağ cenah ların iştirak edebileceği bir hükü- met teşkilidir. Laval daha siyade Poincare'dan intikal eden bir milli hükümet reisi vaziyetinde idi. Halbuki Penlöve Böüsbücün sağ fırkaların hükümetini teşkil edecektir.) Ismet Pş. Bugün gidiyor Müzakeratı ANKARA, 18 A.A — B.M. İM. Meclisi bugün reis vekili Refet Beyin riyasetinde toplan mıştır. Celsenin açılmasını mü- teakip Muş mebusu Muhiddin Nami ve Ürfa mebusu Refet Beylerin vefatı bildirilmiş ve ha ik | teralarına hürmeten celse beş dakika tehir edilmiştir. kili Mustafa Şeref Beyin ceva. bı takrir sahibinin bulunmama- sı dolaysiyle tehir edilmiştir. Müteskıben 1929 da Londra da toplanan umumi posta kongresinde kabul edilen kanun lâyihası müzakere ve ka- bal edilmiştir. Meclis cumarte. si günü toplanacaktır. Mali tetkik Komisyonunun Tetkikatı ANKARA, 18. A. A. B.M. beyanı | Meclisi C, H. Fırkası grupu mali tetkik komisyonu birinci reisliğine Hasan Fehmi (Kü- müşhane ve ikinci reisliğe İs- met (Çorum), mazbata muhar. rirliğine Kemal Zaim (Konya) kâtipliğe | Turgut (Manisa), Beyleri, intihap etmiştir. Ko- ler mü Askerlik şubesi setinden; Ne 1 — Malülini askeriye ile şehit yetimlerinin 832 senesi ikramiye kaydına 20-2-932 tarihinde başlanı- larak 20-3-932 tarihinde kayit mua- melesi hitam bulacağından bu kabil esha' müracaatın her hafta cumar- tesi, pazartesi, çarşamba, (o günleri | | sabahleyin 9,30 dan 1Z ye kadar mü- | © | racaatları, İ 2 — On seneliğini alınış olan ma- İLÂN Se 3 faizli, 1886 ve 1905 — tarihli EGYP. i i mart 1932 te sibinde icra kılınacak âmerti keşi- desinde başa baş tediyesi tehlikesi- ne karşı Osmanlı Bankası Galata Merkeği ile Yenicami ve Beyoğlu malt yer itle sigorta cdilec ür tahvi 18 hamillerinin malümu olmak Üze | lüller yalnız her hafta salı günleri| re ilân olunur, beş kıta fotografla ve yetlerindeki bütün vesaille müracaat etmeleri. 3 — Eminönü kazası mal müdür- almış ikramiyelerini olan Tülin ve şehit yetimleri Norjske Orient Linie Yakmda muvaselet edecek vapur. ANKARA irsi vapuru 22 şubata doğru limanımıza kayıtlarını terkin ettirerek | muvaseletle Donkerguc, Hamburg şubemize müracaat etmeleri mecbm. | ve İskandinavya limanları için em- Yukarıda yazılı mevat aynen tat bik edileceğinden gösterilen müddet zarfında müracaat ve ya hut taşrada olup bulunduğu mahal. lenin askerlik © şubesi ve vasıtanile gübemize tini tcariye tahmil edecektir. Halihazırda Samsunda eşya tahmil etmekte olan İRENE MARİA kayıt muamelesi için haber | vapuru Şubatın nihayctine kadar dar etmeyip hastalık saire ile dahi müracaat etmeyenlerin 832 senesi ikramiye hakları sakit 0- lacağından bu o hususta her türlü veya süveri| dimanımızdan Anvers için eşyayı i cariye tahmil edecektir. Tafsilât için Galata Frenkyan ha mes'uliyetin cahabıma raci olacağı | v7da Thco Reppen vapur Acenta- ilân olunur, Beyoğlu, İstiklâl caddesi Büyük Parmak kapu, Afrika hanma bitişik Aş ığına müracaat olunması. Tel. B. 0. 2214. BONO Alır, Satar, ipotek yapar. Emlâk ve arazi almak ve sat İnek, alınmış ve almacakların bor İnolarla bedellerini ödemek ve- çok menfaatli bir surette | ber hangi mahal ve şekilde muamele! yapılır. Balıkpazar, Maksudiye Han No 35. Uğurlu Zade M. Derviş; Tel, 23397. Telgraf ad. Maksudiye Han Uğurlu. partıman No 21.— Tel: Beyoğlu 2797, Saat: 14-18. Dr. A. KUMEL Cilt ve zübrevi hastalıklar mü- tehassısı, Karaköy, büyük mahatle- bici yanında 34. İstanbul birinci ticaret mahkeme sinden: Mahkemece satılmasına ka İstanbul dördünçü icra memur- | zinde kâin (İndustri: Riunite di ira kıymeti takdir edilen Fenerde | katlı oniki numara boyasız ve ko Çarşambada Terki Cafer mahalle- | nik şeklinde mukavva bobinlere sa- sinde taş merdiven ve halen Şair | çelmeş ve muntazam balyalara yor- Niyazı sokağında eski 7 yeni 3-13 | Jegtirilmiş elli dört balya derunun- No. larla murakkam eski 18 arsun- | da 4000 kilo iplik £ 28-2-932 pazar dan ibaret bir bap hanenin temamı İ-günü saat 1030 dan onikiye kadar Mart 932 tarihinde şartnamesi di- | kip eden gür ve saatlerde Transit İ vanhaneye talik olunarak 29 mart | olarak satılacağından talip olanla | 932 tarihine müsadif salı günü saat | rın muayyen günde mallarm bulun» 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördün | duğu İstanbul & (N) antreposunda cü icra dairesinde açık arttırmı ile | hazır bulunmaları Jân olunur satılacaktır. Artırmaya iştirak için yüzde yedi teminat alınır. Müters- | (İstanbul asliye mahkemesi 3 ün- kim vergiler ile belediye resimleri | cü hukuk dairesinden: Raşit efen- vakıf icaresi müşteriye aittir. İcra | dinin Kasımpaşada eski mektep ar ve iflâs kanumunun 119 uncu mad. | kasında 49 No. Ju Musevi hanında desine tevfikan bakları tapu sicille- | mükim zevcesi Bedriyo Hanım &- cile sabit olmayan ipotekli alacak- | leyhine ikame eylediği boşanma lılar ile diğer aliksdaranm ve irti. | davasının tahkikatı 31-3-932 tarihi- fak hakkı aahiplerinin çocukları ve | ne müsadif perşembe günü saat 14 hususile faiz ve masarife dair olan | te tayin edilmiş olduğundan yevmn iddialarını ilân tarihinden itibaren | ve vakti muayyende mahkemede ha 20 gün içinde evrakı o müsbitlerile | zır bulunması lüzumu (halen ika bildirmeleri lâzımdır. o Aksi halde | metgühi meçhul bulunan O Bedriye edecektir. | Yanlar satış bedelinin paylaşmasını. mama dan hariç kalırlar, — Alâkadarların | İSTANBUL OTOMOBİL işbir maddeyi kanuniye ahkâmma | Türk Anonim Şirketinden; göre tevfiki haraket etmeleri ve | 27 Mart 932 pazar günü saat 15 daha fazla malâmat almak isteyen. | *€ Şirketin alelide srette umumi derin 931-111 dosya No, sile memur. | SYEtİNİN içtimai mukarrer bulun. riyetimize müracaatları ilân olu. | JuğuNdAN vekâleten veya asaleten ai inka bon hisseye malik bulunan hissodarkarınını, içtimadan bir hafta evveline kadar malik bulundukları Beyoğlu birinci sulh hukuk hâ. | hisse senetlerini U veya mevdu bul kimliğinden: Madam Tamo ve Yani | Junduğu Bank mektubunu Şirket ve Eleninin şayian mütasarrıf oi. | muhasebeciliğine tevdi ve dübulü dukları Tophanede Hurma soka- | ye varakaları almaları ve içtima gü ğımda 6 ve mükerrer 6 mumaralı bir | ünde Taksimde Şirketin merkezi bap kârgir hanenin hükmen izalei | idaresi bulunan merkez garajına şuyuuna karar verilmiş olduğundan | teşrifleri rica olunur? açık artırma ile satılığa çıkarılmış; Ruznamei müzakerat: tar. 1 — Kıymeti 2507 dica olup bo- | 1 — Meclisi İdare ve murakıp durum katında bir harap mutbak bir | vaporlarınm tetkiki, #metruk sahrmç bir kapı zemin ka.) 2 — 931 bilânçosunun tasdiki ve tında iki oda ve bir dükkân ve bi. | meclisi idarenin ibras, Tinci katında 4 oda 1 küihne mutbak | $ — Müddeti hitam bulan aza- ikinci katında 4 oda birinci katın. | Jarm yerine yenilerinin üntihabı; dan çıkılır, Bir daraça vardır. Ol | 4 — 932 senesi için murakıp inti- dukça harap merdivenleri karanlık. | babı ve ileretinin tayini, tar, elyevmn 36 lira Hiğdeli icar te | ———— — — enis eyisimektadir. 2 —— EEE cem? İstanbul 8 inci icra memurlur yet sandığına ipotektir. 3 — Artır. | gundan: Bir borçtan dolayı mahcuz maya iştirak için yüzde 7 buçuk te. | ve Paraya çevrilmesi mukarrer bir mminat verilmelidir. $ — Vakıf ica. | *9€t ipek dokuma (makinesi 22-2 resi müşteriye aittir. $ — Tapuca | 992 Pazartesi çünü saat 12 den 13 müseccel ve /ayri müscccel hak sa, | $€ kadar Çenberlitaşta Vezir hanın hiplerinin haklarını 20 gün içinde | da 40 No, lu odada âçık artırma su- evrakı müsbitelerile bildirmeleri ya | retile satılacağından taliplerin ma- zım ve aksi taktirde satış bödelinin | hallinde bülünâcak memuruna müs paylaşmasından harıç kalırlar. 6 — | sacaatları ilân olunur. : 19-3-932 tarihine müsadif cumartesi | —————————— günü saat 14 ten 16 ya kadar açık | Üsküdarda İstanbul Altıncı icra artırma ile satılarak kıymeti muham | memurluğundan: Bir deynin temi minesinden en fazla bedel veren | mi zımnında mahcuz ve parya Çe müşterinin © uhdesinde birakılır. | rilmesine karar verilen aynalı kon 7 — Bedeli müzayede beş gün zar- | sol divar saatı divar halısı ve bakir. fında mahkeme veznesine teslim e- dilmesi aksi taktirde bilcümle ze- | hine müsedif pazartesi günü ss3f rar verilen İtalyadı Bergamo şeh- İuğundan: Temamına (2000) iki bin | Pilati) fabrikası mamulâtmdan üç İl açık arttırmaya vaz eğilmiş olup $ ve kabil olamadığı taktirde amı ta | mangal ve sair eşya 272-2932 tari

Bu sayıdan diğer sayfalar: