19 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

19 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Tİ MİLLİYET CUMA 19 UBAT - ASPİRİN Taklitierden sakınınız. 1932 Keomprimeleri (we kullanınız. Iş Bankası'nın tesis Ettiği büyük ipek Kumaş fabrikası pek Yakında mamulâtını Piyasaya çıkaracaktır. IDİL ww M.M. V. Hava Müsteşarlığından: İyi İngilizce bilen ve konuşan bir mütercime ihtiyaç vardır. Ayda (100-150) lira ücret verilecek ve Kayseri de Tercümanlık ta ve İngilzce Türkçe muhaberatı yekdiğerine çevirmek vazi- felerinde istihdam edilecektir. Taliplerin Devlet hizmetinde | istihdama bir hali olmadığını gösterir Polis vesikalarını ve sıhhat raporunu, evvelce istihdam edildiği mahallerde hüsnü- hal şahadetnamesinin ve iki sene zarfında askerlikle alâkası olmadığına dair vesikalarını ve muvazzah adresile bir kıt'a | fotoğrafımı istidasına ilişik olarak Milli Müdafaa Vekâleti Ha- va Müsteşarlığına müracaat edilmesi, (562) Liseler mübayaal komisyonundan: Komisyonumuza merbut mekteplerin kuru meyveleri, gaz, benzin, vakum ve mazot yağlarile Çamlıça, Erenköy ve Kandil- Ji mekteplerinin ekmekleri ve Çamlıca Kız mektebinin sebzesi 29-3-932 tarihine müsadif salı günü saat 15 te ihale edil- mek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya ve Galatasa- ray lisesinden maada diğer mekteplerin ekmek kırıntıları ile Galatasaray ve İstanbul lisesinden maada diğer mekteplerin yemek artıkları mezkür tarihte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii müzayedeye konulmuştur. Taliplerin komisyo- na müracaatları, (529) Şirketi Hayriye HİSSEDARAN HEYETİ UMUMİYESİ İÇTİMA! Bissedaran beyeti umumiyesi 1932 senesi Martının 29 uncu salı günü sazt onbeşte şirketin Galstada Fermenecilerde kâin merkezi idaresinde | ölelâde surette içtimaa davet olumur. İşbu içtimaa elli ve daha ziyade biese sahibi olan hissedâran iştirak ederler ve rey sahibi olabilirler. Ruznamei müzakerat: 1 — 1931 senesi hisabatı hakkında meclisi idare ve murakıp raporlaı: sun kıraati ve hisabatı mezkürenin tasdiki ile meclisi idarenin ib- resi 2 — İkmeli müddet eyleyen reisin yerine reis intihabı 3 — İkmeli müddet eyleyen azaların yerlerine aza intihabı. BİR ALKOK YAKISI KE ALLC G.4 A, BAKER Ud İsramavı Part Kutama ba SANCI GEÇTİ OH, NE OCK'YAKISI SANCIY!I İZALE EDER Jandarma Satınalma Komisyonundan: 10312 geyim alafranka at ve 798 geyim ester nalı ile 936166 adet (takriben 4700 kilo) mıh kapalı zarfla münakasaya çıka rılmıştır. Münakasası 5 Mart 932 cumartesi günü saat on birde yapılacaktır. Taliplerin şaftname ve nümuneleri görmek üzere her gün ve münakasaya iştirâk © için de teminatlarile beraber muayyen günün mezkür saatine kadar komisyonumuza müra- caatları, (523) İNİ Zatiyeti umumiye, iştehasızlık ve kuvvetsizlik halatında büyük faide ve tesiri görülen FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI Her Harbiye Mektehine Talebe Kapl ve kabul edilecektir Madâe 1 — Mektebe almacak talebe mikturı M. M. V. tensip olunacak ihtiyaç nisbetindedir a) Tam devreli Lise veya tmadili olduğü Maarif Vekâle- tince musaddak Türk veya ecnebi mektepler mezunu olmak veyahut hususi mekteplerde veya şahsi olarak ayni “derecede tahsil gördüğünü iddia edenler maarif liselerinden birisinde bakalorya imtihanını muvaffakıyetle verdiğine dair şahadetna- me ibraz etmek ve Türk diline tam vâkıf bulunmak. b) 17 yaşını bitirmiş ve 22 yaşına henüz girmemiş olmak. | <) Vücudumun teşelkkülâtı ve sıhhati orduda ve her iklimde | faal hizmete müsait bulunmak (emir ve kumandaya sekte vere- | cek rekketi lisaniyesi bulunanlar alınmazlar.) | 4) Kusursuz vaz'ı tavır ve ahlâk ve seciye sahibi olmak, €) Ailesi hiç bir sui hal ve fena şöhret sahibi olmamak. 2 — Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan İstanbulda bulunanlar her sene mart başımda doğrudan doğruya harbiye mektebi kumandanlığına ve İstanbul haricinde bulunanlar bu- Tundukları mahaldeki en büyük askeri kumandan veya askerlik | şubesi riyasetine en geç temmuz nihayetinde harbiye mektebin- de bulunacak veçhile istida ile müracaat ederler ve istidalarma şu kâğıt ve vesikaları bağlarlar. a) Nüfus teskeresi, hüviyet cüzdanı veya resmen musaddak sureti, b) Musaddak sıhhat ve aşı vesikaları (aşı vesikası olmayan- lara askeri tabiplerce hemen ve meccanen aşı yaptırılır. ©) Mezun bulundukları mektebin şahadetnamesi husus! su- rette Jise tahsilini görüp te lise ve bakalorya imtihanmı muvaf- fakıyetle verdiğine dair her hangi bir lisenin bakalorya şaha- detnamesini veya bunlarm musaddak suretleri. d) Mektebe kabul olunduğu takdirde askeri kanunun nizam- ları ve talimatlarını tamamen ve aynen kabul ettiğini natık ve- lisinin ve kendisinin birer taahhlt senedi saralı, uyku halinde gezer, sidikli, bayılmak ve çırpınmak hastalığına müptelâ olma- dıklarına dair taliplerin velilerinin taahhütnameleri (bu gibi hastalıklardan biri ile, mektebe gitmezden evvel.malül olduğu bilâhara anlaşılan talebe mektepten çıkarılır ve o zatriana kadar o talebe için hükümetçe ihtiyar olunan bütün masraflar velisin. den tazmin ettirilir.) (376) CM illiyet Matbaası NEFİS VE SERİ SÜRETTE Her nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere ait bilimle evrak, mektupluk kâğıt, zari, kartvizit, muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar ilânları yapılır. Fiatlar mutedildir. ADRES: Ankara caddesi daire mahsusa Telefon: 24310 - 24318 - 24319 kullanınız. eczanede satihr. 4 — İlenali müddet eyleyen murakıolerin yerlerine murakıp intihabi ve ücretlerinin tayini. A AKNE 'Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM Susuz Sabunsuz Fırçasız 5 lahmada İRAŞ, a | Yüzüm daime muattar ve yumu- İ şaktır. Taharrüişat kalmamıştır. Razvili Gr, yang sU Muhakkak bir defa tecrübe ediniz. il, ve karmszıık Kumbara Sahipleri.. 1 mart tarihine kadar tediyatınız yekünu: Asgari 5Lira Olmalıdır Asgari 5 lira tediyatı olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı 1 nisan kur'asına iştirak edecektir Lı ürkiye Iş Bankası | istanbul Belediyesi | | Teminat | Besiktaş'ta Sinanpaşa medresesi 5 numaralı odası 3 Lira 1S K İ En sert sakal bile derhal ve ağrısız | traş olunur. 'Tübü her yerde 50 kuruş Ecnebi memleketlere giden tüccar ve pi ITALYANA Sermayesi 700,000,000 (İhtiyat akçesi: 580,000,000 Liret) Travellers (Seyyahin çek P) ılan bu çekler sayesinde ne- -eye gitseniz paranızı kema- li emniyetle taşır ve her za- nan isterseniz dünyanın her tarafında, şehirde, otellerde, akit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. Travel- lers çekleri hakiki sahibin- den başka (kimsenin kulla xamayacağı bir şekilde ter- ip ve ihtas edilmiştir. İttihat Değirmencilik Türk Anonim Şirketinden: İsihat Değirmencilik Türk Ano nim Şirketi hissedaran heyeti umu- miyesi 1932 senesi Martının yirmin &i pazar günü saat 10 buçukta Şir- ketin merkezi idaresi olan Galatada Ömer Abit Hanında 11-15 mumara- İr merkezi idaresinde zirdeki me- vadâı müzakere ewmek üzre adiyen içtiman davet olunurlar; Ruznamei Müzakerat: 1 — Meclisi İdare raporu kıraat ve kabulü, 2 — Murakıp raporu kıraat ve kabulü. 3 — 31 Kânunevvel 1931 tarihin- de kapatılan hemabat ve bildnçonun tasdikile temettüun sureti tevzli ve işbu devrei muamelât hakkında Meclisi İdare ve murakıbın o zim- metlerinin ibrası. 4 — Meclisi — İdare azasından müddeti hitam bulan bir azanm İn- tihabı şirketin dahili mizamnameşi- nin 33 üncü maddesine tevfikan, a- #aleten veya vekülöten lâakel on hisse senedine malik olan hissedar ran meclisi mezkür içtimamda ha- zır bulunabilmek » üzre içtima gü- nüne takaddüm eden on gün zar- fında hamil oldukları senedatı şir. ket veznesine «tevdi eylemeleri lâ- zımdır. Şehrimiz mali müeseesatın- dan senedat mukabilinde verilen ve saik “iğse senedi wakamına kaim 80, ” " M1” ” Çarşıda cevanir bedesteninde 114 N.lı dolap Tophanedâ topçubaşı Mehmet ağa mektebi binası Kapalı çarşıda 21 N, dükkân Üsküdarda İskele camii arkasında Mihrimah mek- tebi binası Sultanahmette Dizdariye medresesi Unkapanında Zeyrek caddesinde 5 N, ir dülekân Amavutköyünde Küçük ayazma mevkiinde 10/12 No. İr hane Me Yukarda yazılı emlâk kiraya verileceğinden talip olasilar İ yevmi ihale olan 14-3-932 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümrene ve tafsilât almak için her gün Levazım mü- dürlüğüne müracaat etmelidirler. (608) 2 20 7 Bundan üç sene evvelki Büyük karın gerek tramvay gerek- se otomobil münakalâtma sekte verecek kadar büyük olması | Belediyeyi, her ihtimale karşı hazır bulunmak düşüncesile bir | kar makinesi tedarik etmeğe sevketti. Bu makine, esas itibari le sokakları kardan temizlemek için değildir. Sokakları kardan temizlemek için kullanılan makineler kar süpürgesi ve sai. gibi ufak makinelerdir. Belediyenin satın akmış olduğu büyük kar makinesi ise sırf mürur ve ubura sekte verecek kadar fazla olan karları temizliyerek umumi münakalâtı yalnız şe hir dahilinde değil civar göselerde de temin etmek için olduğu tavzihan ehalii muhteremeye beyan olunur. (607) Devleti Demiry resi ilani İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olar (6) kalım ma- rangoz keseri, tren akupleman kablosu, tampon gresör garni- türü, beyaz sabun adi soda, İngiliz sicimi, ince yazı makine kâarlının pazarlığı 22-2-932 tarihine müsadif © pazartesi günü icra kılmacağından taliplerin o yevmi mezkürda saat 9 dan 11.30 kadar mağazada isbatı vücut ederek tahriren fiat verme leri ve pazarlığa arzolunan malzemden .nümüne getirilme icap edenlerin nümunelerinin beraber (getirilmesi nümunesiz vaki olacak teklifatın kabül edilmeyeceği ilân olunur. (605) İdaremiz için tabettirilecek on bin takım Türkçe ve Rusca konferans mukarreratmın pazarlığı 22 Şubat 932 tarihine mü- sadif pazartesi günü saat 11 de icra kılınacaktır. Taliplerin mü karrerat müsveddelerini görmek ve izahat almak üzere yevinü mezküre kadar Haydarpaşa mağazasına müracaat etmeleri ilân olunur. (609) ayar am ak e eke Mek Jandarma Satınalma Komisyonundan: 3800 ilâ 3900 takım kompile kışlık elbise imaliyesi kapalı zartla münakasaya çıkarılmıştır. Münakasası 5 Mart 932 cu- martesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün münakasaya iştirâk için de teminat ve tekliflerile muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. (522)

Bu sayıdan diğer sayfalar: