19 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

19 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gi K Hergün Tahdidi Teslihat Konferansında Bizim Tezimiz Hariciye Vekili Tevlfik Rüştü Bey, Türkiyenin tezini izah edi- yor. Samiin locaları lebalep dolu. Cenevrede, Lozanda ve Zürihte tahsilde bulunan hemen bütün Türk talebesi salonda hazır. Tarih! addedilen Terki Teslihat Kon- feransında — bulunabilmek — için, Başkonsolosluğumuza — müracaat eden Türk Kolonisi müşkülâtla duhuliye kartı elde edebildi. Bugünkü celsede ilk sözü söyliyecek murahhasımızdı. Saat | dokuzu on geçe kürsüye çıktı. Güzel kesilmiş bir jaketatay, fantezi pantelon ve rugan İskar- pin giyinmişti. Afaki bir gözle bakılırsa, nutkun heyeti umumiyesi olgun bir devtet adamının dimağından çıkmış demek lâzımdır. Nitekim bugün burada hazır bulunanlar da Müttefikan bu fikirde idiler, Tevfik Rüştü Bey evvelâ, ha- zırlık komsiyonunda evvelce söy- lediği nutuklardan fıkralar ha- tırlatarak söze başladı. Sonra Türkiye — Cümhuriyetinin harict siyasetini izah ederek, diğer dev- letlerle hiçbir ihtilâf — mevzuu kalmadığını, hudutlarımızın tama- men tesbit edilmiş ve bu hudut- lar haricindeki yerlerde gözümüz olmadığını teşrih ettikten sonra : — Bu beyanatımı mübalâğalı bulanlar - olabili. Fakat, — ben daha ileri giderek ilâve edeyim ki, Th'kiya ile komşuları ara- Sında öyle dostana münasebetler femin edilmiştir ki, mütemadiyen urtan samimi dostluk hisleri sa- yesinde bu hudutların zaman ile Siyasi ehemmiyetleri muhakkak ki Azalacaktır. Bu sözleri uzun bir alkış si- silesi karşıladı. Hükümetimizin bu hususta hüsnü niyet ve samimiyetini daha İyi tebaröz ettirmek için Yuna- histan ve Rusya ile aktedilen | bahri muahdelere işaret etti. — Benim fikrimce, dedi, ce- Vaz verilebilecek yegâne ittifak, !"“ün milletlerin harp aleyhinde “tifakhfldlr. ke::ı:uıı projesine temas eder- — Projeyi henliz tetkik ede- Medim, Ancak, orduların bey- helmilelleştirmek istendiğini sezi- Yorum. Bu da bir başlangıçtır. Fransız heyetinin fikri bu ise, 'b" P'!İlııgıcııı amumi bir terki f:":'hlll müncer olacağını ve At bu değilse bu hususta Lit- D Yoldaşın, muhik tenkitleri- Re iştiraki doğru bulurum dedi. Sonra konferans — nazarında . Vmumi denecek kadar müşterek bulduğu üzerinde durdü: B bir nokta —Yalnız bir kısım taarruz ve 'fğıvüı silâhlarının ilga ve tah- | idi beşeriyet için iyi bir şeydir. Ununla beraber bu - teklifler Sadece harbin insanileştirilmesin- €n ibarettir. Bu tedbirler insa- nidir, fakat harbin önünü almıya Ve lerki teslihata kâfi değildir; (Devamı 8 inci sayfada ) Cenevre (Husust) — Bugün de | 1 — Servet İnsanı zarhoş eden bir içkidir. Parası çok olan çabuk ve çok sarhoş olur. Ne yapacağını şaşırır. Yolunu göremer. B aa —a SON POSTA 2 — Muvaffakıyet te, servet gibi sarhoş edici bir kuvvettir. Muvaffa- kiyet bazılarını mağrur ve sarhoş eder. Çıktıkları dalı kendileri ke- serler. TELGRAF HABERLERİ Çin Meselesi Amerikayı Bü- 3 — Servet ve muvaffakıyet ya- ipz bir ata benzer. Gemi iyi idare ederseniz sizi refaha ve sandete gö- türür, fakat geml gevşettiğiniz yün sİZİ uçuruma sürükler. <—— MRRR yük Bir Endişeye Düşürdü Londra, 19 (D. Hususi) — Şanghay- dan son dakikada bildirildiğine göre, büyük muharebenin önüne geçmek için sarfedilen gayretler, lâzım geldiği kadar hüsnüniyete iktiran dir. Böyle bir muharebe vukuunda aza- mi derecede menfaati olanların her türlü müşkülatı ihdas ettikleri kanaati umnmidir. Tanem e ee Türk Tezi Hariciye Vekili Tebrik Telgrafları Alıyor Cenevre 17 ( Anadolu Ajan- sının husus? muhabiri bildiriyor)— Terki — teslihat — konferansında irat ettiği nutuk münasebetile | Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü | Bey İtalyanın — Berlin — Sefiri Orsini Barone ile Almanya Baş- vekilinden ve © esnada Romada bulunan İtalya Hariciye Nazırın- dan samimi ve hararetli tebrik telgrafları almış ve Sovyet Hari- ciye Komiseri M. Litvinof tara- fından bulmuştur. İzmir Rıhtımı Şirketin 70Bin Lira Rüşvet Verdiği Anlaşılıyor İzmir, 19 (Hususi) — Rıhtım Şirketi suüstimalinin tahkikatına ehemmiyetle devam ediliyor. Ha- ber aldığıma göre Rıhtım Şirkı tinin ıuınğıolınıkb 70 ) Tıinş.rli: kadar rüşvet verdiği tesbit edil- miştir. Yeni Kazanç Vergisi Ankara — 17 İslahatı maliye encümeni bugün de işine devam etti. Encümen yeni kazanç vergi- si kanunu projesinin — tetkikine bugün başladı. Şekercilere soruyorsunuz: * Şeker fiatleri artmıştır. Çünki küp şekeri ithal İSTER tekrar tebrik edilmiş ve | nutuk her tarafta iyi bir makes | İSTER İN listesini yaparken hangi cins şekerlerin ihtiyaca kâfi gelecek miktarda mevcut olduğunu Alpullu Şirketin- den sormuş. Şirket te mamul şeker İçin miktarda toz ve Avrupa şekeri mevcut olduğu ceva- bını vermiş. Bu cevap üzerine hükümet kontenjana etmiş ve şekercilere tox geker etmemekte- İcra Ve İflâs i Lâyihası Tetkik Ediliyor Ankara, 19 (Hususi) — Mi | Meclisi dün toplandı. Vefat MJ:: | Bitliz Meb'usu Muhiddin ve Urfa Meb'usu Refet Beylerin hatıra- larına hürmet olarak b il süküt edildi. Bundan ::n:.l;ı:n.l posta lâyihası müzakere ve kabul edilerek cumartesiye talik olundu. Adliye encümeni yeni icra ve iflâs lâyihası etrafında müzakere- lerine devam etmektedir. Vilâ- yetlerden - sorulan — mütaleaları | eneümen nazarı dikkate almak- tadır. — Faiz İndirildi Ankaradan bildirildiğine göre Emlâk Bankası Umumi Heyeti dün toplanmış, Muhtelif mesele- ler arasında ç faizini yüzde ona indirmiye karar vermiştir. ——— Komünistlik Maznunları İzmir, 19 (Hususi) — Tevkif edilen komünistlik — maznunları hakkında tahkikata devam edil- mektedir. —. Tuz Ve Barut İnhisarı Ankara, 18 :b'ı;r“l Bîıınh:un murakıpliğine ikesi İelı'ııı: =ydır Adil Bey, Bınıı: İnhisarı murakıpliğine de müte- kait - to, Miralayı Refik Bey tayin oââ:iıüf ——— Japonların,Mançariyi, istiklâl ilânile, Çinden ayırdıktan sonra şimdi işgal etmekte bulundukları Şapey havalisini terketmiyecekleri, siyasi mnhafilin en kuvvetli kanaatidir. Bu vaziyetten en ziyade müteessir olan Amerika ise bü- yük bir endişe içindedir. Amerika ha- riciyesini işgal eden en mühim mesele şimdi budur. Fransada Bir Temerküz Kabinesi Teşkili İmkânsız Görülüyor Paris, 19 (Hususi) — Vaziyet hakkında iyi haber alan siyasi me- hafil, kabine buhranının uzun sü- receği ve bir Koalisyon kabinesi teşkiline imkân hasıl olmıyacağı kanazalini izhar ediyorlar, Yeni kabineyi teşkile memur edilen M. Penlöve müşaverelerde bulun- maktadır, h ( Beşinçi sayfada - tafslilkt vardır ) Mali Tetkik Komsiyonunda.. Ankara, 19 ( Husust ) — Fir- ka .nızundıı teşkil olunan mali tetkik komsiyonu dün de topla- narak Maliye Vekilinin izahatı dinledi. Vapur İnhisarı verdiği İktısat Vekâleti Bu Hususta Bir Proje Hazırladı Ankaradan bildirildiğine göre vapurculuk inhisarı için İktısat Vekâleti yeni bir proje hazırla- mıştır. Proje bugünlerde Vekiller Heyetinde tetkik ve müzakere edilecektir. Bu projeye göre vapurculuk inhisar altına alınacak, fakat in- hisar bir anonim şirkete devre- dilecektir. Bu takdirde hususi kumpanyalar ancak bu şirkete hissedar olabilecektir. aa | ihtiyaçlarını hükümet kontenjan İNAN, İSTER AN, İSTER İNANMA! Alpulludan Aradan üç ay geçince ortada şeker kalmamış. Fiatler bundan dolayı yükselmiş bulunuyor.» | Filhakika, şekercilere uğramıya ihtiyaç yok. Bak- elde kâfi | kala uğrayıp şeker fiatlerinin yükseldiğini anlıyabilir- siniz. Ortada aşikâr bir ihtikâr varkea, ortada gayri- tabil bir vaziyet olmadığı ve Hatlerin artmıyacağı hakkındaki beyanata, artık İNANMA! İ alabileceklerini — bildirmiş. Kule Üstünde Yuva Bugün cuma. Biraz lâtife edelim. Amerikada ciddi olarak ya- | pılan bir iş, burada bizim için alay mevzuu olabilir. İşte bir tane: Genç bir adamla genç bir kız, Şikagoda,| Oditariyom kule- sinin tepesinde evlenmişler. Kule (900) metrodan fazla yüksek. Havada kıyılan bu nikâhın da- vetlileri arasında Amerikalı ra- sathane müdürleri de var. Her şeyi Garptan alıdğımız bugünlerde, kule izdivacının biz- de de moda olduğunu farzede- lim. — Galata kulesinin üstünü lokanta ve bar yapmak istiyen zat projesini tatbikte artık hiç tereddüt etmez ve Beyazıt kulesi de, Galatadaki büyük kardeşini taklit eder. Hatta bu teşebbüslere Terkos Şirketinin mali yardımlarda bulunması ihtimali pek çoktur. o düğün, dernek patırtısı arasinda, yangın kuleleri vazifelerini iyice yapamazlar ve Terkos şirketinin de günlü olur. üksek ağaçlara, bacalara yuva yapan kuşlar gibi İstanbul çift- leri de kule evlenir- lerse, bizde aile hayatı epeyce yükstlir. Kaç metre? Bil Mübadelede Yunan Başımurahhası Tebdil Edildi Mahtelit Mübadele komisyo- nundaki Yunan Başmurahbaslığına Yunan Hariciye nezareti — siyasi işler Umum Müdürü M, Sılr;lı— ropi tayin ol ve düu şehrimize gelmiştir. Yeni Baş- murahhas işlerin süratle halline çalışacağını beyan etmektedir. Yangın Faciası Evvelki gece — Aksarayda vukubulan bir iki dükkân ile bir apartımanın — yanmasile — netice- lenen yangın bir faciaya da sebep olmuştur. İzzet Ef. isminde bir tramvay kondüktörünün altı | yaşımdaki oğlu Kemal, alevler arasından kurtarılamamış ve feci bir şekilde yanmıştır. Bir Fabrika Yandı Beyazıtta Ati Ef. nin Mobilya malâ thanesinde dün gece yangın çıkmış ve fabrikası tamamen yanmıştır. Bir İnhidam Gece Yarısı Bir İnhidam Faciası Oldu Bu sabaha karşı Tavukpaza> rında Yağcı Hanı yaninda 7 nu- maralı dükkânın üstündeki odalar yıkılmış, enkaz altında iki kişi kalmıştır. Bunlardan terzi Dimitri ağır sürette — yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştır. Diğeri hafif yara- lanmıştır. Odalarda oturan kadın ve uılek!eı' kendilerini pencere- den atarak kurtulmuşlardır. İki Sene Sonra Bir Cinayet Maznunu Beraat Kararı Aldı Üsküdarda bakkal Teofaniyi öldürmekle maznun Aslan Efendi iki defa Ağır Cezada mahküm olmuş, fakat Temyiz Mahkemesi bu kararları nakzetmiştir. Aslan Efendi — nihayet beraat kararı almıştır. Maznun bu muhakeme devam ettiği müddetçe iki sene- den fazla mevkuf kalmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: