19 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

19 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

19 Şabi we e TER me Bir Ölünün Hatıra Hatıra Defterinden : HAİNLERİN İÇ YÜZÜ! > Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, WE hi OSTA © e İİ İş laz n lez MEMESİ, İk nemi SO MONEŞMEMEE EYER NEFER ÇİVİLİ ÖKÇESİLE RASİM HOCANIN BELİNE BİR VEDA TEKMESİ İNDİRDİ VE. ii Herifler, tamamen dışarı atıl- dıktan sonra sefarethane kapısı kapanmıştı. Kapıcı, sefil kütlenin kamyonlara binişlerini ve gülüşe gülüşe o gidişlerini seyre bile tenezzil etmemişti. Sanki onlar, mütcaffin Obir yığın idiler ve çöp arabasına devredilmelerile sefarethane ( ağır bir kokudan kurtulmuştu. Askerlerin de, kâ- tibin de, - kapıcının da çehrele- vinde öyle bir mâna okunuyordu. Son kamyon yürümeğe başladığı sırada aşağıdan, Gala- taya inen yolun ortasında bir ho- canın koşarak (geldiği ve bir ecnebi askerin de onu kovaladı. ğı görüldü, Bu, gelip geçenleri bulundukları Onoktada (tevkife memur olan müfreğenin elinden kurtularak sefarethaneye girmek için koşan Rasim hoca idi. Ar- kasındaki nefer, yasak emrine İtaat etmediği için onu yakala- Mağa savaşıyordu. (Hoca da, Sefarethane © önünde bir alay .kamyou O bulunduğunu görerek arkadaşlarmın Oyola çıkarıldığı yordu. Falcıdan muvafık cevap alan şöhret düşkünü molla, son kam- yonun kımıldanan - tekerleklerine Yapışacak kadar ilerledi. Fakat arkadaşlarına sesini işittiremedi, kamyona da giremedi, sokağın ortasında kaldı. Halbuki kovalr- yan asker (o yetişmişti ve onu «öbbesinden yakalıyarak çamurlu sokağa yatırmıştı, İnsafsız bir şiddetle dövüyordu. Kamyonlar gitmiş, (sokak başlarına konulan memnuiyet te kalkmış olduğu için halk, kütle kütle oradan geçmeğe başlamış- tı. Herkes, bir ecnebi meferden dayak yiyen softaya bakıyordu. Fakat o, dayaktan değil, arka- daşlarından Oayrı (o kaldığından dolayı ıstırap duyuyordu. Niha- yet nefer, değnek vurmaktan bıktı, iri çivili ökçesile softanın beline bir veda tekmesi yapıştıre tan sonra çekildi, arkıdaş- mın yanına doğru yürüdü. Rasim de, sefarethane kapısına a odasına bağırmağa — Efendi hazretleri, açım, bendeniz geldim! Bu hitap, bir feryat kadar gürükülü oluğu | için kapıcı odasından çıktı, parmaklığın ya hma kadar geldi ve orada Da- azâsmdan ho- kapıyı | Zehabına düştüğünden kendileri- me yetişmek © azmile dört nalla Rasim Hoca imdat bek- lediği yerin kapıcısından “Defol,, hitabile karşı- laşmış, bunun üzerine İstanbulda kalmış ve İs- tiklâl Mahkemesinde ağır cezaya çarpmıştır lerini bilmiyordu Ove sığınmak istediği yerden kovulmak base- bile de artık bir melce aaya- miyordu. Pehlivan Kadı Taşkışla koğuşlarından © birinin eşiğine ayak basar basmaz biraz şaşırdı, sonra parmaklarım şakırdatarak göbek kıviksağa “ Koyu Myalda. bir Çinlilerle Japonlar Ne- taraftan da Sulukule ağzı mani- ler okuyordu. Biribirini mütea- kıp kışlaya gelmiş olan kamyon- ların boşalttığı canlı muzahrafat, merdivenleri | tırmanarak kışla koridorlarina yayılmışlardı. Kad- rinin göbek atmasını seyre dal mışlardı ve onu neşelendiren manzaranın mahiyetini anlamak için koğuşun içini görmeğe se- vaşıyorlardı. Haysiyetsiz misafir- lere kılavuzluk eden ecnebi ne- ferler de © dudaklarım © büküp serseri Kadrinin oynamasım göz- den geçiriyorlardı. Nihayet Kad- ri, oyunu bıraktı: — Vay canlar, vay toraman- lar, siz de mi buradasınız? Narasile ji içeri daldı, arkada- kiler de birer'birer (onu takip etti. ( Arkasi var ) ticesiz Müzakeredeler Baş tarafı 1 inci sayfada ) şart konmuştur. Espabı siyasiye tahtında Japonya bu mukavelele- ri tazminat vermeksizin feshede- bilir. Fransanın uzak Şark faclasında gösterdiği zâf işte bu mukavelelerin bu nonktasına hamlolunuyor. Mançuride Bir Hükümet Karikatürü Tokyo 18 — Muhtelif Çin zemamdarları arasında cereyan eden müzakereler neticesinde Mukderde müstakil bir Mançuri devleti teşekkül ettiği ilân edil miştir. Yeni hükümetin, kırallıkla cümheriyet Obükümet £ şekilleri arasında mülevassıt bir mabiyeti haiz olacağı, icra heyeti reisinin kaydi hayat İe vazife göre- ceği, ei me Kirin, Heytung eyaletlerile, Yebol mın- asını ihtiva edeceği söylen mektedir, Hariciye nezareti namına be- yânatta bulunan mümessil, Japon yanın bu yeni hükümeti, müsta- kil.bir devlet eşkâl ve evsafını haiz olmadıkça tanımıyacağını söylemiştir. Uzak şark ve Çin Japon ibti- lâfına ait gelen bir kısım telgraf- takanın deniz kısmında bulunan maruf Mitsu Bussan mücssesesi- nin eşiğine bir bomba konmuş, bir Çinli ölmüş, dört Çinli ya- ralanmıştır. Rasim efendiye | türkçe bir ie MM se bir |Çinlilerle Japonların Küzakeresi ediz — Defoli Bilâhara menfi ve günehkâr ilerle (o alâkası sabit ol- duğu için istiklâl mahkemesince Ağır bir cezaya çarptırılan Ra- sim efendiyi İstanbulda alıkoyan, İşte bu kelimedir. O, “Darük eman , tanıdığı bir yerin kapr Gsından bu sözü işidince şaşır. di, alık alık etrafına © bakındı ve sonra (yakalanıp (hapse Şanghay 18 — Çin - Japon Mmurahhasları ecnebi murabhasla- n olmaksızın Fransız imtiyaz mıntkasında, hususi bir evde toplanmışlardır. Japon ültimato- munun verilip verilmemesi bu içtiman neticesine bağlıdır. Japonlar Cemiyeti Avama Kızıyorlar Tokyo, 18 — Cemiyeti Akva- | mın Japon sözünü daha fazla akaid şikâyet eden gazeteler, Cemiyeti o Akvamm İİ Japonya” nezdinde yaptığı son teşebbüsü müftefikan (tenkit etmekte ve Çin Japon aleyhtar- lığını terkederse vaziyetin düze- lebileceğini”söylemektedirler. Bu teşebbüse, arazi ibtirası beslen- mediği söylenerek cevap verile- cektir, Amerika Halâ Endişede Nevyork, 18 — Resmi meha- fil, Japonyanm Cemiyeti Akva- ma vereceği Kine, bir inkıta doğurması alinden etmektedir. i — Çin Sulhe Razı, Fakat. 18. — İcrai Mei Çinin ee kümranisini baltalamıyacak olan her türlü sureti tesviyeyi kabule amade olduğunu beyan etmiştir. İngilizlerin Bir Protestosu Londra 18 — İngiliz Konsolosu Çin memurlarına şiddetli bir nota verer ang - Kunun topa tutulmasını, Son zamanda telefle- rine sebep oldukları iki bahriye silâhendazının yba MÜNASE- ir protestoname ' betile şiddetli bi vermiştir. Japonya Na İstiyor? Londra 18 — Deyli Herald ga“ zetesine göre» in Nene de erimi rtile Çin ile anlaşmı' Barr va "Taarruz Ederse.. — Vaziyette hâ- sıl dam iki Çi inlieriz Japon- | lar arasında doğra müzakere yapılabileceğini © gö. gös termekiesir. tl müzakereler, jangı etrafını itaraf bir eği ihdasile pek az alâka“ — a ay Bilosu ang * Nanşiy. vdcl olmuştur. ii Müzakereler İni kahır da İapon taarruzu bugün İ: ki ordusu kısa ar Gi sonra Ficat edecek, demeden İ Japonlar da bu orduyu takip ' etmiyeceklerdir. İmalâtı Harbiye Mektebinden al- dığım diploma ve kıt'amdan aldığım askeri terhis vesikamı zayi eyledim yenisini alacağımdan zaylin hüküm leri kalmadığı ilân olunar, Eskişehir Mahinlat FEHMİ Bu AE Radyoda Kavaliera Rustikana opereti, Mühlaker — (360 metre, 75 kilovat) 20,05 senfoni. 22,50 dans havaları. Bükreş— ( 394 metre 16 kilovat ) 20 viyolonsel, 20,45 piyano konseri, 22,15 keman konseri, Belgrat — ( 429 metre 2,5 kile- at) 20,15 Varşovadan naklen sep foni, Roma — (441 metre, 75 kilovat) 7I tiyatrodan Omaklen oFrastkita opereti, Prag — (488 metre, 120 kilovat) 19 Milli tyatrodan nakil Viyana— (517 metre, 20 kilovat) 19,35 Beethovenin Missa Sobmnis operası. —Peşte (550 metre, 23 kilovat) 20 keman ve piyano, 21,15 Macar balk şarkıları, Varşova— (1411 metre, 158 kilo- vat) 20 musikili müsahabe, 20,15 senfoni, Berlin — (1635 metre, 75 kilovat) 20 Amerikadan nakil, 20,15 musikili tiyatro temsili, sonra dans havaları. Neler Dinliyeceksiniz 20 Şubat 932 Cumartesi İstanbul— (1209 metre, 5 kilovat) 18 gramofon, 19 birinci kısım ala”, turka saz, 20 gramofon Ajanı, 21 ikinci kısım alaturka 22 orkestra Heilaberg — (276 metre, 75 kile vat) 20,15 balk gecesi, 22,20 Berlin operasından nakil, Brüna — (341 metre, 36 ki'ovat) 19 Çek İstasiyonlarından nakil, Mühlaker— (360 metre, 75 kilovat) 20,05 Frieburg musiki salonundar naklen konser. Bükreş — (399 metre, 16 kilovat) 20 cazbant, Belgrat (429 metre, 2,5 kilovat) 20 komedi, 21,15 şarkı. Roma — ( 441 metre 75 kilovat) 20 gramofon, 21 operadan nakil. Prag — (488 metre, 120 kilovat) 20 konser. Viyana — (517 metre, 20 kilovat) 20 Berlin operanndan naklen Köniş Lear operası 72,20 Krol tiyatrosum- dan naklen Solist konseri. Peşte — ( 550 metre, 23 kilovat) 19,45 salon orkestrası, 20,45 stüdye da komedi. Varşova — (1411 metre, 158 hile vat) 20,15 hafif konser, 21,55 bir Berlin — (1635 metre, 75 kilovat) 20 Munihten naklen konser, 22,30 operada balo, Avrupaya sit olduğumuz programların olan kısmı vasati Avrupa saatine göre tanzim edilmiştir. İstanbul saatine tatbikı için Avrupada saat (12) olduğu zaman İstanbulda (1) e geldiği farzedilmelidi, Doktor YIL Tel. 21128 YEDİKULE || YÜN boyar büker Pamuk İpek BOYAR KASARLAR ve Yalnız 75 kuruş gönderiniz. Mukabilinde Reisicümhur Hz. nin tabii büyüklükte, san'at- kârane bir büst portrelerini elde edeceksiniz. Türkiyenin bilümum Ricali Âliye portre- lerinin fiatleri dahi aynidir. Posta mesarifi yukariki bedele FOTO FRANS Uklâlca idesi Na 19 Şubat 932 Cuma İstanbul— (1200 metre, 5 kilovat) 18 gramofon 19 birinci kısım yea turka 2 ofon, Ajans, yalbedayi; 21 “küm im alktarkz saz, 22 orkestra, Heilsberg — (276 metre, 75rkilo- vat) 20 Amerikadan nakil, 21,15 Ber linden naklen keman konseri. Brüna — ( 341 metre 36 kilovat ) 19,30 memleket tiyatrosundan naklen dahildir. A2 Beyğin ALİ VAHİT ÇOCUK UNU Çok besler. Çünkü madeni maddeleri, fosfaru, vitamini, çoktur. Meme- deki çocuklar için yegâne bir gıdadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. Deposu: Hasan ecza deposudur. MENSUGAT SANTRAL va siker PAMUK Boyar Büker Kasarlar Parlatır Werserize eder) Grizet Yapar. Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları SANTRAL TAMAMLAR. Himayeyi SANTR A L dan arayınız. DIZ İSTANBUL Tel 21128 FLOŞ iplikleri büker boyar Yün Bezleri ÜTÜLER GENİŞLETİR fotoğraf Tahlili Kuponu Tabtatiniri öğrenmek İstiyorsun. fotoğrafının Ö adet kapenile bir Meis gönderiniz. Foto jrafımız sırayı tabidir ve iade edilmez, li külün öz ni

Bu sayıdan diğer sayfalar: