17 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

17 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ HALKIN OKULAĞI BALRINADİLCİ Smâ—— No: 562 leri telefenu TESLİHATIN _]aponlar Şimdilik Hücum- dan Çok Çekiniyorlari Şan,,hay Gerisinde 100 Bin Kişilik Bir Çin Ordusu Toplandı Sokaklarda halkı önlerine katarak kamplara süren Japon mülfrezeleri Şanhay 16 (Hususi, R) — Şe- | getirdikleri hirde mevcut süküne rağmen | umum! bir yapmaları Vosung — istihkâmlarile Şapey | bekleniyor. Bazılarına göre bu mahallesi istikametinden —müte- | taarruz perşembe günü, bazılarına madi top sesleri geliyor. Mevcut | göre de Çinlilerle yapılan müza- haberler, iki tarafın resmi tebliğ- | kerelerin neticesinde yapılacaktır. leri, bu mıntakada amansız bir | Tıarruzun geçikmesinin asıl sebe- mücadelenin devam ettiğini gös- | bi ise, Japonların büyük zayiat tennektedir Heran Japonların (Devamı 8 inci sayfada ) kıt'alarla taarruz beraber Şeker Fiati Mütemadi yen Yükseliyor Böyle Giderse Bazı Şeker Ve Çikolata Fabrikaları Kapanacak Gibi Şekerciler muharririmtze dertlerini yanıyorlar çikolata fabrikacıları - cemiyeti reisi Kâzım Bey bu mesele hak- | kında şunları söylemektedir : * — Bizim yeymiye — asgart iki vagon toz şekere ihtiyacımız Arifo günündenberi bu piyasada bir dir- fabrikacılarla | hem — şeker bulamamaktadır. ve yeni kanun îekı-r ihtiyacımızı, şeker tacirleri vrupadan kâfi derecede toz şeker götlirmediklerinden Alpul- ludan tedarik ediyorduk. Hal- buki Alpullu — bugün piyasaya ma! vermemektedir. 8 inci Şeker fiatleri son zamanlarda Bayritabil bir surette yükseliyor. Bu yükselme, yerli çikolata, şe- kerleme ve bisküvi fabrikalarını | tatili faaliyet ettirecek derecede | arttığından — birtakım Ve teşebbüslere meydan vermiştir. Bu sahada sörü, şeker tacirlerine mucibince — ihtikârla — mücadele eden Ticaret Müdi- riyetine bırakıyoruz. Fiatleri Kim Yükseltiyor? Şekerleme, hbelva, bisküvi, vardır. sanayi erbabı sızıltilara etmesi ica sayfada) (Dovamı 1932 ıT Şıbıl - | Cenevrede Türk Noktai | AAA ge Ishfadeh Bır Unsur Haline Getirebilir Uyandırdı Ccuvıedeki.Tıhı[idi Teslihat Konferansında — başmurahhasımız Tevfik Rüştü Beyin Türk noktai nazarını İzah emgıuı siyasi ma- hafilde Türk tezinin büyük bir alâka ile karşılandığınmı dün yaz- mıştık. Dün gece gelen tafsilât, Tevfik Rüştü Beyin — söylediği sutkun Mmühim esaslarını ihtiva etmektedir, Hariciye Vekili harplerin bebi ve saiklerini anlatmış, fakat Türkiyenin bütün — komşularile | ideal bir dostluk ve. samimiyet | tesis ettiğini, Türkiyenin başka topraklarda gözü olmadığını söy- lemiş ve teslihatın tahdidi bah- sinde Türk tezini şu cümle ile ifade etmiştir: “Memleketim efkârı umumi- yesi tarafından tekzip ten — hiç korkmıyarak — ilân edebilirim ki Mustala — Kemal Türkiyesi her hangi bir komşusu ile hakiki ve tam bir müsavat esası — dahilinde — bu devletlerle müşterek — budutlarına sırf idart bir mahiyet vermeye hazırdır. > Tevfik — Rüştü Bey ve Yananistan — jl y bahri muıhrdşle; yı::î,î: mış, noktai nazarımızın — askeri kuvvetlerin Müsavatı esas — ol- duğunu — söylemiş ve ilâve et- miştir : * Benim fikrimce cevaz veri- lecek yegâne ittifak bütün mik edilmek- Rusya | letlerin harp aleyhine ittifakıdır.., Tevfik Rüştü Bey Fransız projesinde milli ordulara beynel- milel bir şekil verilmesi fikrini serdiğini, Fransız heyetinin fikri bu ise bunun tam bir terki tesli- Hbata müncer olacağını, fakat bu değilse bu hususta M. Iııvıııo(u.. haktı tenkitlerine iştirak ; .—ıulaımıg ve nihayet demiştir ki: — Çok uzun ve büyük tarihi esnasında en büyük zaferleri gör- müş, birçok acı felâketlere uğra- mış olan bir. milletin hissiyatına vâkıf olmak faydasır görülmezse, şunu söylemek isterim ki: Türk milletinin en şiddetli arzusu yer- | yüzündeki bütün milletleri sulh içinde kardeşçe geçinir görmektir.,, Tevfik Rüştü Beyin bu nutku şiddetle alkışlanmış, bütün baş- murahhaslar ve murahhaslar ken- disini hararetle tebrik etmişlerdir. Başvekil Pş, Şehrimizde Başvekil İsmet Pş. dün akşam Aakaradan — şehrimize — hareket etmiş, bugünkü irenle şehrimize | gelmiştir. Başvekil Pş. Haydarpş. istasyonunda istikbal edilmiştir. Şehrimizde birkaç gün kaldıktan sonra tekrar Ankaraya döneceği öğrenilmektedir. se- | Son Posta letanbat — m ÇARŞAI!BA - F'mı Skunı.ı TAHDlDINl İSTEDİK Tabiatin Gadrine Uğrıyanlar Arasında Bugün Aptal Denilen Çocukları, Fen, Yazan: Adnan Bu, bir kördür. En son alstem bir Okuma makinesi önünde kitap okuyor, Bu kitap, hususl surette tertip lş değildir. Özlinde alet, bu kitabın #ayfalarımı kabarık hale bir getiriyor ve kör de elile harflere dokunarak her istediğini okuyabilir. (Yazısı 11 inci sayfamızda) Samsun, (Hususi) — Fahri Bey kumpanyasile buraya gelen ve balkın r_ıgbekıııı kazanan İzmirli muganniye Bedriye H. evvelki ake şam sahuede şarkı söylerken komik bir hâdise olmuştur. Seyirciler den biri, ahengin tam hararetli bir noktasında, yüzlerce kişinin ara- | sından sıyrılmış ve sahneye atlıyarak Bedriye H. ın ayaklarına ka- panmak istemiştir. Fakat fazla sarhoş olduğundan muvaffak olama- miş, yere yuvarlanmıştır. Bedriye H., hâdiseyi bir tecavür zannede- vek korkmuş ve sahneden çekilmiştir. Polisler, bu garip âşıkı kara- kola götürmüşlerdir. Orada, Bedriye H. n sesine âşık olduğu için ayağına kapanmak istediğini söylemiştir. Hınm! Kızım, nedir bu hergün filânlar yapıtnmıı. alsan a. perükâra koşarsın: Ondülâsyonlar, Ben hiç berbere gidiyor muyum? Benden ibret

Bu sayıdan diğer sayfalar: