17 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

17 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gençlik Gençlik İçin Çalışacak Bir Saha Şubatın ot dokuzuncu günü Halk Evleri açılıyor. Halk Evleri gençliğin evi demektir. Türk genci, orada, mefküresini tahak- kuk, faaliyetini nihayetsiz surette inkişaf ettirebilecek bir sahaya | eski | malik olacaktır. Bu evler, Türk ocaklarının yapamadıkları vazifeyi 'yapacak, hars, içtimaiyat, spor, dil işleri, velhasıl Türk camiasını alâkadar eden ve ede- cek olan her nevi faaliyetin bir ana kaynağı, bir ilkam memba vazifesini göreceklerdir. Fakat çalışmadan bir şey ya- | ratmak mümkün olmadığına göre Halk Evlerinin de kendilerine gaye indindikleri yolda muvaffak | olabilmeleri için bütün gençliğin, bilhassa bu zümrenin münevver- lerinin bu işe dört elle sarılıp vazifelerini bihakkın kavramaları Mkzımdır. Halk Evleri, dokuz #abesine ayrılmıştır: Dil, edebiyat, tarih, Güzel sanatlar, Temsil. Spor, İçtimai yardım, Halk - dershaneleri faaliyet 2 3 4 Üce . v kurslar, 7 — Kütüphane ve neşriyat, 8 — Köycülük, 9 — Müze ve sergi; Halk — Evlerinin, Hilen meşgul olacağını zannetmek, bhiç olmazsa şimdilik, olamaz. Halk Evlerinin bir spor klübü olacak, bir müzesi bulunacak değildir. Onlar, bu sahalarda müsmir sürette çalışma imkânlarını harır- layıcı esaslarla meşgul olacak, bilhassa azamli netice alabilmek için tutulması lâzmmgelen yolun mahiyeti etrafında alâkadarları tenvir etmiye — uğraşacaklardır. Demek oluyor ki gençliğin ken- disini alâkadar edici bir mücs- seseden mahrum — bulunduğuna dair haklı olarak yaptığı şikâyet- leri ortadan kaldıracak, ona, fik- ve ren ve bedenen çalışma imkân- larını verecek - bir sında bulunuyoruz. Eğer şikâyet- lerimizde — samim! isek, — bu memleketin İstediği yolda — yü- rümeyi bir gaye — edinmişsek bu evlere tehacüm gösterip fikirlerimizin tahakkukuna çalış- malıyız. Yoksa köşemizde otura- rak şikâyet edersek hemi haksız- hk etmiş, hem de kabiliyetsizlik göstermiş oluruz. Gençlik, hare- ket ve mücadele ile kaimdir. Feci Bir Hava Müsademesi Londra, 16 ( A.A )— , İki as- keri tayyarenin havadaki müsa- demeleri neticesinde iki kişi öl- müş ve bir kişi ağır surette ya- | ralanmıştır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Vasfi Raşit Bu kıymettar eserin ikinci cildi çıkmıştır. Bu cilt te birinci cilt g mi formadan mü- ve fiati daha ucuz- ğıda banldı ğından hacmi de küçülmüştür. Fiati ( 200 ) kuruştur. rek dür bu işlerle, | doğru | varlık — karşı- | | dilencilerin hakiki | ibaret olduğu, retile | ların SON POSTA L1 Kırıkkale Sporcuları lerini Futbolda Maglup Ettiler Çankırı, (Hu- susi) — Şehri- mizde spor ha- yatı. canlanmıya yüz tuttu. Bay- ramın üçüncü günü Kırıkkale #porcularile ya- pılan — temaslar bu canlılığın ilk adımıdır. Müsabakadan bir gün — evvel buraye gelen Kı- reekale idmancı- ları kalabalık bir gençlik kütlesi tarafından — hararetle karşılandı. Geceden yagan kar sahayı biraz bozmuştu. Fakat buna rağmen bayramın (üçüncü günü öğleden sonra binden fazla seyirci kütle- sinin heycanlı bir futbol seyretmesi. mümkün — oldu. defa veleybol müsabakası pildi. Bu maçı İlk ya- müsabakada — şehrimiz | sporcuları birinci partide (2 - 15) (3-15) | ikinci büyük ve gibi partide de bir farkla galip Diyarıbekir İki Türlü Dilenci Varmış! Diyanbekir, (Hususi) — Ht- | kümet Baytarı Sıtkı Simavi Bey şehrimizdeki dilencilerin vaziyeti hakkında şayanı dikkat bir tetkik yapmıştır. Bir de beyanname | yazan Sıtkı Bey refah ve saadet memleketi olan şehrimizde dilen- cilerin pek çok olduğunu söyle- mekte ve dilencileri iki kısma ayırmaktadır. Birinci kısım dilencilerin dağ- hlardan ibaret olduğu, etrafa kar yağdığı vakit hayvanlarını kışlağa çekerek halkın merhamet his- sinden istifade —için şehrimize dilenmiye geldikleri zikredilmek- tedir. Beyannamede ikinci kısım muhtaçlardan bunların muave- nete muhtaç bulunduğu yazıl- maktadır. Beyanname - sahibi Di- yarıbekir halkmı ikaz etmekte, yardımda — bulunacakları zaman | hakiki muhtaçlarla, yalancı dilen- | cileri tefrik etmelerini batırlat- maktadır. Sıtkı Simavi Bey, ha- kikt muhtaçların bir hayır mües- | sesesinin himayesi altına alınma- |sını teklif etmektedir. — Hayır müessesesi için Belediye, hususi idare ve diğer muavenet müeş- seselerinden — istifade edilmesini tavsiye etmektedir. Akşehir Bir Teh- like Atlattı Akşehir (Husust) — İki gün evvel şebrimizdeki Ziraat bakası binasında yangın çıkmış, jandar- ma ve belediye itfaiyesinin gay- söndürülmüştür. Yangın bacanın altında biriken kurum- tutuşmasında — çıkmıştır, Alevler bacadan yükselerek ca- mekanların bir kısmını yakmıştır, banka büyük bir tehlike atlatmıştır. '—'Vr.— AL A J geldiler. B Bu maçı futbol müsabakası takip etti. Futbol takımını teşkil eden oyuncularımızdan bir kısmı hastalanmış, bir kısmı da voley maçına iştirak etmek haylı yorulmuşlardı. Müsabakanın ilk dakikaları çok heyecanlı geçti. muhacimleri — devamlı — şekilde Buna da Oyunu hücum ediyorlardı. mukabil bizim takım çok çetin bir müdafaa gösteriyordu. Bilhassa kalecimiz |Türk Malları Lâyipzig Sergisinde Zeki Bey İzmir ( Hususi ) — Hükümeti- miz, Almanyadaki Layipzig ser- iziıisina iştirake karar vermiş, zmirde yapılan iştirak hazırlık- ları bitmiştir. Layipzig sergisinde teşhir. edilecek muhtelif ihracat eşyası nümuneleri Filipo Grimani vapurile gönderilmiştir. Bu nümu- neler (2236) kilodur. Ege mıntakasinda 4i fırma Layipzig sergisine nümune gön- dermiştir. Gönderilecek nümune- ler meyanında tütün, Üüzüm, incir, halı, pamuk, — sisam, — tahın, gülyağı gibi başlıca ihracat eş- yamızdan maada, cıva vae zımpa- ra maden nümuneleri, pirinya yağı, nebatf yağ küspesi de vardır. Şehrimiz Ticaret Odasi İstih- barat Müdürü Zeki Bey, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti namına bu sergiye iştirak et- mektedir. Zeki B. ayni zamanda, firmalar namımna sipariş te kabal edebilecektir. ADNAN ET HABERLEL Çankırı ve Kırıkkale sporcuları bir arada (X işaretli Vali Adil Beydir ) | golukları derhal belli oluyordu. suretile | Kırıkkale | | l | lara yaptığı tesir çok şiddetlidir. | , Sıcak muhite alışmış olan rengü- | y ü x D Mahkümlar Arasında 'Mahkümlar Çankırıda Spor Günü — Çankırı Genç- Nizami B. tehli- keli şütleri ma- haretle fkurtara- rak alkış toplıyor- du. — Kırıkkale oyuncuları — bir aralık bizim kale- yi fazla sıkıştır- mıya başladılar, Bu sırada birinci devre golsüz hi- tam buldu, İkinci devre- ye başlanıldığı zaman — Çankırı oyuncularının yor- Oyunun — nihayetine — kadar Kırıkkaleliler — hâkimiyeti elden bırakmadılar — ve bizim takımı sıfıra karşı üç gol atmak sureti- le mağlüp ettiler. Bu mağlübiyeti tabil görmek lâzımdır. Çünki Çankırıda spor henüz başlamış demektir. Fakat | bugünkü — gayret devam ederse bize de birçok zaferler — nasip olacaktır. — Maçın çok — samim! | geçtiğini de lızvderlpbihrim Adanada Kuşlar Koylere Hucum Ediyor Adana, (Hususi) — Son gün- | lerde Çukurova havalisinde - şid- detli soğuklar hüküm sürmekte) dir. Bundan kısa bir müddet | evvel âdeta yaz sefası süren Çukurova ahalisi bugün müthiş | soğuklar karşısında şaşırıp kal mışlardır. Fakat soğukların kuş- renk kuşlarımız, bugünkü kavu- rucü soğuklar yüzünden küme halinde köylere hücum etmek- tedirler, Diyebilirim ki Çukurova bugünkü gibi müthiş bir soğuğa senelerdenberi ilk defa maruz Kuş telefatı çok &. kalmaktadır, fazladır. Adanada Lik Maçları Adan, (Hususi) — «Çukurova mıntakası lik — maçlarına cuma günü başlanıldı. İlk müsabaka Adana ve Tarsus İdman yurdu takımları arasında yapıldı. Oyun birer golle berabere neticelendi ve Maraş takımı fikistürde sırası olduğu halde gelmedi. Ceyhanda Tutulan Hayvan Hırsızları Ceyhan, ( Husus!) — Meşhur hayvan hırsızlarından olup minta- ka asayişini ihlâl eden ve Vilâyet Umumi Meelisi Azasından Selim Beye ait dört beygiri çalan Filik ve çekkeci Hüseyin ismindeki iki şerir jandarmalar tarafından | yakalanmış, beygirler sahibine | met, arkadaşları Alimet ve H verilmiştir. Bu bususta faaliyet gösteren Yüzdeyüz Fazlalaştı İstanbul Umumi Hapisha Ba; doktoru İbrahim Zati Bey, hapit hane hakkında şayanı dikka | bir grafik neşretmiştir. Bu grafil mahkümlara ait rakamları ihtin etmektedir. Grafikteki rakamları göre İstanbul Hapishanesine (929 senesinde (1350) mahküm gir miştir. Bir sene sonra giren malr kümların adedi (2006) adedine baliğ olmuştur. Fakat geçen (931) senesinde ise hapishaneye giren mahküların miktarı 929 senesine nazaran iki misli artmış ve (3210) adedini bulmuştur. Yani üç sene arasında mahkümların yekünunda yüzde yüzden fazla bir tezayüt busule gelmiştir. Grafikte geçen sene (931) senesi zarfında hapis- haneye — girenlerin cürümlerine göre tasnifi şu şekilde yapılmak- | tadır: Cezası bir aya kadar olanlar 2153, adi cürümlerden mahküm olanlar 1952, hırsızlık ve yanke- sicilik mahkümları 617, bir aydan | altı aya kadar mahküm olanlar 496, borç mahkümu 196, katil ve cerh mahkümu 192, bir sene ile beş sene mahküm olanlar 152, altı aydan bir seneye kadar 107, beş seneden on beş seneye kadar 85, para cezasını vermiyen mahkümlar 82, ırz te- arasında | cavüzünden mahküm olanlar 41, | on beş seneden otuz seneye ka- dar mahküm olanlar 15, şekavet mahkümları 11, komünistlik 5, müebbet cezalı 2 ve idam mah- kümu 1 kişi. Yine 931 rının yaş itibarile ledir: On beş ile — yirmi beş yaş arasında — bulunan — mahkümlar 1645, —yirmi beş ile kırk beş yaşındakiler — 1328, —kırk beş yaşından yukarı olan mahkümlar de 201 kişidir. Ceza, cürüm ve yaş itibarile tasnif edilen bu mabkümlardan 1247 kişi kadın, diğerleri erkek- tir. 931 senesinde hapse girenle- senesi mahkümla- taksimi şöy- | rin san'at ve meşguliyet itibarile tasnifi şudur: Marangoz, terzi, kunduracı, ve kalayci 117, bakkal, kasap, sebzeci, balıkci, kahveci, fırıncı ve lokantacı 145, komisyoncu ve | tacir 4â, hammal ve amele gibi | işçiler 168, şoför 29, memur - 21, fahişe kadın 945, muhtelif işlerle meşgul olanlar 1076 boşta ge- zenler 665. Yine geçen 938 senesinde hapishanede 59 verem, 44 frengi vak'ası kaydedilmiş ve veremden 2 kişi ölmüştür. Son günlerde tedavisi müm- kün olmıyan hastalıklara tutul- dukları icin cezaları af veya tecil edilen —mahpusların yekünu 34 kişidir. da Tecerli karakol Kumandanı Meh- Ka ri Efendiler takdir edilmişlerdir Bu şerirlerden kadar hayvan hırsızı son zaman- larda bu husustaki kanun muc- bince bizim muntakadan teb'it başka — yedi | edilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: