16 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

16 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZO0 HATKINSKULAĞI HALRN DİL1 s'“i? — No: 561 “Son Posta Yazı işleri telefsanı — İstasbal — 20203 — SALI İZMİRDE HEYE — 16 Şubat 1932 O aa aa a a e L Müzakerelerin Sonunu Bekliyen Japonlar Umumi Taarruzu Şangbay 16 (Hususi Radyo ) — Selirlerin tavassutu ile bir taraf- tan şehirde müzakereler yapılır- ken, öbür taraftan Vosing istihkâ- matile Şapey mıntakasında mu- harebeler şiddetle devam etmek- tedir. Vaziyetin şayani dikkat olan noktası şudurki, Çinlilerle Japonların, muharebe - safhaları hakkında neşrettikleri tebliğler, ekseriyetle — biribirini tutmuyor. Çinlilerin raporlarında mübalağa, Japonlarınkinde ise fazla ibtisare riayet gayreti mevcuttur. Meselâ Çin tebliğleri Vosing istilhkâmatının şimalinde karaya çıkarak — çetin - muharebelerden sonra tutunmuıya muvaffak olan Japon kıtaatının geri ile yolları- nın keşildiği bildiriliyor. Japonlar İse bunu inkâr ediyorlar ve Çin- lilerin mukavemeti önünde asker- lerinin karaya çıktıkları noktada tutunamamış olduğunu bildiriyor- lar. Maamafih Japonlar bütün kuv- vetlerini ileri sürmemişlerdir. Bu kuvvetlerin kumandanı olan Je- neral Uyada, kendilerine yapılan telkin sayesinde Çinlilerin asker- lerini geri çekmek ihtimali mev- eut bulundukça umümli taarruz emrini vermiyerek bekliyeceğini . - “omen d07 Tehir Ettiler u Şanghay sokakları, şimdi şa gördüğünüs gibi bir harp sahası manzarasını andırıyor söylemiştir. Mamafih şimdiye ka- dar cereyan eden müzakereler bir netice vermemiştir. Çinliler, beynelmilel — mımtakada — Japon mevzileri bulundukça her türlü müzakerenin beyhudeliğine kanidir. Vosing ve Şapey, bilhassa bombardıman neticesi bir cehen- nemi andırıyor. Japonlar, Snayper Bîznkalarr Murakabeşi YeniBir Kanun Yapılması Zaruri Görülüyor Ankara, 16 ( Husust ) — Bazı Yaziyetler hâsıl olduğundan İti Sat Vekâletinin alâkadar memur- İarı. Vekâlete birer rapor gönde- Terek, Bankaların talep vuku- Unda — halkın mevdüatını — ve- rip veremiyeceklerini ve Mayelerini hangi Ve hangi işlerde nemalandırima- ları Münasip olacağını Ve murakabe etmek icap ettiği- hi bildirmişlerdir. ser- Bunun üzerine İktısat Vekâleti | Avrupadaki ticaret mümessillik- lerimiz vasıtasile bankaların Av- | Tupada tâbi olduğu murakabe tarzı ve derecesi hakkında tetki- katta bulunmuştur. Alınan cevap- lar toplanarak — memleketimize fatbikı muvafık görülen esaslar tesbit edilmiştir. Bankaların murakabesi - için yeni bir kanun projesine intizar edilebilir. sahalarda | kontorol | Saat Meraklısı Hırsız Tutuldu Bayramdan evvel, Divanyo- | lundaki saatçi mağazasından (408) saat aşıran hırsız şebekesinin | elebaşılarından Nafi yakayı ele vermiştir.. Bu adam cürmünü rılan — deliller önünde susmıya mecbur — olmuştur. Nafi buna benzer kırktan fazla hâdisenin kabhramanıdır. | inkâr etmişse de karşısına çıka- | denilen ve sırtlarında üniforma olmayıp ellerinde yalnız bir. tü- fekle harbeden Çinlileri yakalar yakalamaz kurşuna dizmektedir- ler. Çin mehafilinin beyanına gö- re, şimdiye kadur Çin gönüllüle- rinden bu suretle (2000) kişi kur- şuna dizilmiştir . (Devamı 8 İnci sayfada ) —arr — Gazi Hz. Dün Akşam Boğaziçinde | Birçok aletler elde edilmiştir. Ayrıca hariçten Bir Gezinti Yaptılar Reisicümhur Hz. dün akşam | üzeri Boğaziçinde motörle bir gezinti yapmışlardır. Rusuhi Bey Riyaseti cümhur başyaveri Kaymakam — Rusuhi Bey — uzun müddet kıt'adan uzak kalmış ol- duğu için meslek! malümat ve mümaresesini kaybetmemesi mak- sadile Rıiıicnm_hm Hı. tarafın- bir kıt'a hizmetine tayinine mü- saade buyurulmuştur, ——— Cenevrede Noktai Nazarımız Büyük Bir Alâlfı_Uyandırdı Cenevre, 16 (Hususi) — Tah- didi Teslihat Konferansının dün- kür çolsestüde ” Harkciye - Vekili Tevfik Rüştü Bey bir nutuk söyliyerek Türk noktai nmazarını | tam bir vuzuh ile izah etmiştir. Teslihat meslesinde Türk tezi büyük bir alâka uyandırmış ve Tevfik Rüştü Beyin izahatı bir çok defalar alkışlarla karşılan- miştir. Matbuat —Türk tezinin mühim esasları ihtiva ettiğini yazıyor. İdare işleri telefonu — İstanbeal — 20203 Fı;hâkwıık_’_ CANLI BİR TAKİP Dünya Işığını Görmi- yenler Arasında Göz Nurundan Mahrum Olan İnsanların Okuma Vasıtaları Sadece Parmaklarıdır —A4-— Yazan: Adnan izmirdeki ( sağırlar, dilsizler | ve körler mektebi) memleketin bu vadideki yegâne müessese- sldir. Muhabirimizin bu mü- saseceye ait tetkik yazısının dünkü — kısmında — sağırlarla dilsizlerin tahsil ve terbiyesine ait mühim malümat vardı. Bugün de mücssesedeki göz- den mahrum yayruların nasıl yetiştirildiğini anlatıyoruz. İzmir (Hususi) — Göz nuran- dan mahrum kalan yavrular, | şehrimizdeki kendilerine mahsas tahsil ve terbiye yurdunda gıpte edilecek bir ihtimamla yetiştiril- mektedir. Bu vatan yavruları, en mühim uzuvları eksik olduğu halde, bu müesseseden çıktiktan sonra sağlam insanlar gibi hayat mücadelesinde muvaffak oluyor lar. Müecssese müdürünün kör Yukarda: Ol bir. kör* (Devamı 11 inci sayfada ) — mASağıda © Yazan bir kör yayra — İzmir Polisi Komünistleri 48 Saat Takip Etti İzmir, 16 ( Hususi ) — Şeiırimiıdîryarpılın komünist — tevkifatı hakkında aldığım son ve esaslı malümatı bildiriyorum: İzmir zabıtasına Üç gün evvel mühim bir ihbar yapılmıştır. Bunun üzerine başta Polis Müdürü Fevzi Bey olduğu halde zabıta teşkilâtı derhal faaliyete geçmiş, tam iki gece sabahlara kadar çalışılmıştır. Hâdisenin bu safhası çok heyecanlıdır. Takip esnasında Fevzi Beyin arkasında siyah bir elbise, elinde bir tesbih vardı. Takibatı | bu kıyafetle idare ediyordu. Nihayet takibat mavaffakıyetle netice- lendi. Netice hakkındaki en resinİ malümat şudur: İzmirde bulunan (Merkez Komünist Komitesi) tamamile meydana çıkarılmış, komünistlere ait çok mühim vesikalar, kılişeler, resimler, İzmire gelen bazı mühim evrak ve dosyalarda yakalanmıştır. Bu evrak arasında bir destede beyanname vardır. Teşkilâta mensup kadın ve erkek, birçok kimseler tevkif olunmuştur. Bunlar arasında birkaç talebe de vardır. Kadınlar tütün amelesidir. Bunların aldatıldıkları anlaşılmaktadır. Şehrimizden İstanbul zabıtasına da bazı kimseler hakkında telgraf çekilmiştir. Diğer bir habere göre, yaka- lanan maznunların 22 şubatta beyanname dağıtmak için hazırlandık- ları rivayet edilmektedir. ADNAN ı Harp İçkisi I — Artık Japonlar bu zarif Japon fincanları içinde çay içmiyorlar. — Ne içiyorlar? 3 iğletilirin (4

Bu sayıdan diğer sayfalar: