16 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

16 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Münderecatımızın çoklı- gundan Dercedilememiş- tir. Şeker Meselesi Toz Şeker Fiatleri R îaıh Yükseldi irkaç gündenberi piyasada ve yerli fıbı—ikalıırdeın to';ıy.ı.eî(u' "'_'H"' çok azalmış ve fiatler 35 den 40 liraya çıkmıştır. Bu yüzden yerli çukulata ve şekerleme fabrikaları birkaç gün- denberi muattal bir vaziyette k.ı""llııdu'. Bir iddiaya göre Zi kimseler sun'i çarelerle Piyasayı yükseltmektedir. Şehir Meclisinde.. Şehir Meclisi dün toplanmış, ve kanalizasyon meseleleri etrafında hararetli münakaşalar Olmuştur. Meclisin içtima müd- detinin temdidine de karar ve- rilmiştir, Garip Bir Sahtekârlık Esbak Levazım Reisi topal İsmail Hakkı Paşaya ait bir evin terhin muamelesine ait evraka Defterdarlık Şube Müdürlerinden Amir Beyin imzasının sahtekâr- hkla atıldığı iddiasile Muhiddin, Hikmet ve Cerrahyan Efendiler Maznun olarak ağırcezaya verik Mişler ve dün davaya baş- anımıştır. Celâl Bey Geldi İş Bankası Umum ” Müdürü Mahmut Celâl Bey dün Avrupa- tdan şehrimize gelmiş, Sirkecide fanınmış tacirler ve Banka erkânı tarafından karşılanmışlır. Celâl y, İran ile aramızda bütün ı&ele]eriw halledildiğini ve tam dostluk başladığını söylemiştir. Bir Meb'usun İstifası Ankaradan bildirildiğine göre Uşak şeker fabrikası müdürlü- © tayin olunan — Gaziantep Meb'usu Remzi Bey istifaname- Sini Millet Meclisine vermiştir. İnhisarlar Konıisyon Ankaraya Nakle Taraftar Değil İnhisarların Ankaraya nakli Meselesini tetkik eden müfettiş- komisyonu bu işe muhalif ler bulunmaktadır. (Komisyon inhi- | Sarların ticaret piyasasından uzak lunmaması ve muhtelif şube- d â'.' yanyana çalışması fikrin- e ir. İcra Kanunu Ankara, 15 — Adliye Encü- ni yarm toplanarak yeni İcra Ve İfls Kanunu lâyihasımı müza- #reye başlıyacaktır. Bir İdam Kararı ükara, 15 — Mihalıççık ka- :.'f"dl Ali isminde biri hakkında ,i;"len idam kararı Millet Mec- ne gelmiştir. Üç Kafadar Beyoğhmda Bir Kadını açırmak - İstemişler A Çözceli keresteci - Hüseyin, '_l-'İw ve Gönenli Akif ismin- ç kişi dün gece Beyoğlun- | evin , Süsi Mühterem — Hanımla Ve giden makinist Halil Efen- k:'“ Üzerine hücum etmişler ve | ni kaçırmak istemişlerdir. Derhal yetişen polisler bu üç rbayı yakalamışlardır. — Fakat Tütecayizler karakolda merkez | mMuruna da karşı gelmiye yel- | mişlerdir. 1 — Kar ve soğuk, evsiz, — odun- sur ve kömürsür evlerle, parasız kimseler İçin bir felâkettir. Karakış, V onlar için ölüm habereist kadar meş'umdur. takviye | derildiğidir. . Diğer taraftan şuyubulan yeni bir habere göre Japon donanmasının bü- | tün cüzütamları Çin suları açıklarında Millet Mecüsi | Ekseriyet (in;adığı İçin â Dün Toplanılamadı f | Ankara, 16 ( Hususl ) — Mik- let Meclisi dün Reis Kâzım Paşanın riyasetinde toplandı, fa- kat ekseriyet olmadığı için per- | şembe günü içtima edilmesine | karar verildi. lııgiltere. Irak, Lehistan, Yu- | nanistan hükümetlerile yaptığı- 4 mız mühtelif mukavele ve mua- hedelerin tasdiklerine ait lâyiha- | lar meclis encümenlerine gelmiştir. | |— Bir Bomba Meşhur Bir Kiliseyi Havaya Uçurmak İstemişler | Roma, 16 ( A.A ) — Şubatın 13 üncü günü akşamı Sen Piyer kilisesinde Papa ikinci İnnonun : kabri yanında şüpheli bir paket ; bulunmuştur. bir kudreti haiz bir ihtiva ettiği görülmüştür. LA ! İN Üç dört senedenberi, şehrin «sihhati namına, bin bir | olamıyacağı düşünülmüş ve bu işten vazgeçilmesine işkencesine katlandığımız kanalizasyon, nihayet tamam karar verilmiş. Hatta şirketle müzakeroye bile girişilmiş. Şehrin plâmı ne vakit yapılacağı malüm olmadığı- n4 göre, Belediyenin kanalizasyon işi için sarfettiği olmadan yarıda bırak:lacakmış. plâmı — yapılmadan | | Bu Iş için Belediye şimdiye kadar milyonlarca para sarfetti. İstanbul tarafında artık kanalizasyonun | milyonlar da heba olacak demektir. işlemesine bile intirar olunuyordu. Şimdi ise şehir | Posın | T Son Postanın Resimli Makalesi *Saadet Ve Felâket Nisbidir * || Münasebetsizliğe 2 — Halbuki, tcareti odun ve kömür satmak olan kimaeler, karı ve kışı beklerler, Kerakış, onlara bahardan daha cazip görünür. a Z Japon Filosu Büyük Bir Manevraya Hazırlandı | Çinde Esrarengiz Bir Kuvvet Var — Londra, 15 (D. Hususi) — Çin | büyüî( bir manevraya hazırlanmışlardır. ordusunun hariçten mühim miktarda | gelen yeni cephane ve mühimmat ile l edildiği bildirilmektedir. Bu hâdise Japon askeri mahafilinde hay- | retle karşılanmıştır. Meselenin esraren- | giz bir mahiyet arzetciği beyan olun- | maktadır. Hâdisenin bu dakikaya kadar | gizli kalan tarafı bu mühimmat stoku- nun nereden ve kim tarafından gön- | F ırtıı;a Ve Kar Haberleri Altı Kişi Kar rYığınları Arasıgd_a_Öldü Trabzon, 16 Huıuıl) vi Civar dağlarda manzarası çok müthiştir. Dağlardan yuvar- lanan kar yığınları Trabzon - Gü- müşhane — arasında yolların ka- panmasına sebep oOlmuştur. Yolun açılması için ameleler gönderilmiştir. Kar — yıgınları altından altı ceset çıkarılmıştır. * Karadeniz boğazında İğneada mevkiünde Evangelos isminde bir Yunan vapuru dün karaya otur- muştur. Başvekilin İzahatı Ankara, 16 (Hususi) — Bu- gün Halk Fırkası Meclis Grupu ) | içtima edecek ve kuvvetli bir Dün açılan paketin müthiş | bombayı | ihtimale göre Başvekil Paşa mali vaziyet hakkında uzun izahat verecektir. AN, İSTER Japonya Da İnat Edecekmiş! Tokyo, 15 ( A, A. ) — Harbiye nazırı 19 uncu Çin ordusu muannidane mukavemete devam- ettiği takdirde Şanghaya yeni takviye | mesine lüzum görüleceğini beyan etmiştir. Vaşington, 15 (A. A.) — İngiltere ve Ame- rika hükümetleri Japonya nezdinde tekrar teşebbü- satta bulunarak beynelmilel mıntakayı askeri üssü hareket olarak kullanmasını protesto etmişlerdir. Japonlar Zayiat Verdiler Şanghay, 16 (A.A) — Amiral Na- | mura, Hon Kev ve Çapeye tevcih edi- | len hücumlar nericesinde Japonların 80 ölü ve 450 yaralı zayiat verdiklerini tasdik eylemiştir. | Spor Faaliyeti İçin Yeni i mi Merkezi Balkan kupasına iş- | tirak etmemize, beynelmilel mü- | Meclisinin sol cenah demokrat | — Buna bakıpfta bizde program dahilinde iş yapıldı- kanalizasyon yapmanın manası | gına ve işlerde lüyıkile mes'ul arandığına, İSTER İNAN, 'İSTER İNANMA! ! 3 — Hayatta her felâket, bir başkasının saadeti demektir. Biz ağladığımız gün başkaları — güler. Başkaları ağladığı gün biz güleriz. —a r kıtaatı - gönderil- Neler Y;ıpılacak Kararlar Verildi Ankara, IG_(Huıuıî) — Dün toplanan İdman Cemiyetleri Umu- sabakalarda kazananlara madalya- lar verilmesine, stadyomlar tesisi için üç eserin tercüme edilmesine, Diyarıbekirde bir spor mıntakası ihdasına ve bir denizcilik antre- | nörü getirilmesine karar verdi. Fransız Kabinesi Sukut Etmî:l; İhtimali Çok Kuvvetlidir Paris, 16 ( AA ) — Ayan grupu idare komitesi hariç olmak — üzere aleyhinde rey vermiştir, Ayan Meclisinin en ehemmi- yetli grupu olan bu grup yarın bu bapta kat'i bir karar ve- recektir, M. Kayyo hükümet İNANMA! | ya davet Sözün Kısası Bir e Cevap P. $. Her tarafta iktısadi boğuş- | ma. Zengin ve müstehlik burjua telâşta. Lüks ve israf, en zengin milletler arasında bile ayıp, hat- ta suç. İngiltere Kıralı bile ta- sarruf hareketinin — başına geçti ve bugün, her yerde, yanmış bir kibrit çöpünün kıymeti var. Biz fakir bir milletiz. Hele biz, hele Biz. Bütün varlığımızla iktısadi — kavgaya atıldık. Bu hengâmede gazetelerin varifesi malüm: Halkı sefahate ve israfa değil, tutumlu ve sade yaşamı- etmek. — Fakat bir gaxcete, movzuu itibarile çok sulu ve hafif, zamanı itibarile da çok mevsimsiz bir anket açtı. İki üç kerede yazdım. Karilerim bilirler: O ankette, zarif olmak için, yerli malından yapılma ucuz ve sade bir kıyafet değil, senede on bin liraya kadar masraf icap ettiren, bizim — için lüks bir giyinme — zevki telkin — ediyor- lar ve birtakım adi çama- şır — listeleri — yapıyorlar. Bu anket içtimal terbiye noktasından bayağı, zarafet noktasından da aşağının bayağısıdır. Birkaç ga- zete de bizimle ayni fikirde bu- lundu. Bir ağızdan: “ Ayıptır! ,, dedik, Anketi yapan gazetede bir muharrir, bana cevap vermiş. Cuma, tatil günümdür, göreme- dim. Geç- haber aldım, yazıyı okudum: Onlar bu anketi kendiliklerin- den yapmamışlar, İzmirdeki erkek ve kadın dedikodusu bu işe saik olmuş. Sanki — memlekelin bir köşesinde herhangi bir erkek ve kadın dedikodusu çıkarsa, gaze- teler kapı kapı dolaşarak zengin- lerin kaç fanilâsı ve kaç pantolu- nu!olduğunu tahkika mecburdur- har! Ben fütürizme dair pesten- kerani — yazılar — yazıyormuşum. Sanki memleketin ilme ve san'ate değil de şunun bunun çamaşır sepetini eşelemiye ihtiyacı vardır! O gazete — ankete — verilen cevapları bitarafane yazmış. San- ki sualleri soran o gazete değik- dir ve sanki her verilen cevap gazeteye geçirilebilir. Faraza, biri çikıp ta ankete cevap verirken: “ İngiliz kumaşı giyiniz, yerli malı kullanmayınız!,, dese, bita- raflık icabı, neşredilecek! Idare memuru bana bayram- da avans verirken: “ Fütürizm gibi pestenkerani şeyler yazma, kılıbık beylere, süslü hanımlara dair yaz,, tarzında bir ihtarda bulunmuş . Sanki bu sözleri söy- liyecek kadar idare memuru saf- tır ve sanki fersahlarca uzaktan duyacak kadarda © muharririn kulağı deliktir! şı;n Postada birkaç ay evvel biz de böyle bir liste yapmışız. Sanki bu İiste o listelere benzer ve sanki bizim mubarririmiz, ©o makalesinde, israf ve îefılılh i tenkit etmemiştiri F Ria. hörle e- vap veren yine o soğuk nevadır : Vâlâ Nurettin. Beceriksiz teville- ri, yalanları ve iftiralarıyle bu zavallı, bücü nane molla, bir türlü yazı yazmayı da, müs nakaşa — elmeyi de — öğrene- medi. — Zannediyor ki, halkın alâkasını celbetmek için ya çin- gene kırması — karagöz — dilile, soğuk soğuk — bir sürü, — kıpti | argosu tabirlerini sıralamak; ya- hüt ta, fırsat buldukça, edebiyatı yapmak, — rahiplerle rabibeler — arasmdaki hayvanca münasebetleri yazmak lâzımdır. Bu hayasız neşriyat muharriri, başını omuzlarının arasına sokup ta, sümüklü —böcek gibi sinsi ruhunun kabuğa içine büzülmez- se, gazetesinin yaprağını pis bir mendile çeviren bu düttürü ley- lânın büyük burananu bir kere daha kıracağım,. zina

Bu sayıdan diğer sayfalar: