16 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

16 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 i Şuhı Bir Ölünün Hatıra HAİNLERİN İÇ YÜZÜ Defterin den ; SON POSTA Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, N eYaptılar HAİNLER İLTİCA ETTİKLERİ SEFİRİN KENDİLERİNİ KABUL ETMEMESİNDEN ENDİŞE EDİYORLARDI — — Onların hepsi, Hoca Sabriden meşihat odacısına kadar hepsi, şu iltica keyfiyetinin bütün dün- yayı velveleye vereceğine iman besliyorlardı. Vaktile Sait Paşa- ların, Kâmil Paşaların Abdülha- mitten Ürküp sefaretbanelere sı- ğınmaları ne büyük dedikodular doğurmuştul!.. Her iki paşa, İngill:n hükümetinin muhterem misafiri — sıfatila büsnü kabul görmüşlerdi. Ve o hükümet, ülti- matoma benziyen notalarla paşa- lara hürmet edilmesini Abdülha- mitten talep etmişti!,.. Tek bir Sadarazamın — ilticası bukadar mühim bir tesir yaparsa yüz küsur şahsiyetin sığınması elbette bir yanar dağ infilâkı — gibi velvele uyandırırdı. O halde bir- çok şeyler ummak ve beklemek hakları idi. Konyalı Zeynelâbidin, itilâfçı- ların kendi aralarında ? deritnot dedikleri bu kalın enseli hoca, Avrupanın — göbeğinden — kopup geleceğine emniyet beslediği hay- ret ve hürmet bulutlarını gökler- de ararken Mustafa Sabri Hoca- ya da yavaş yavaş içini açıyordu: — Sefir görünmedi, muhakkak Ptyttahtan emir bekliyor. Telsizle İlicamızı yazmıştır. Cevap gelir gelmz bize mülâki olur. Değil mi hazret? — Efendi Hazretleri. Ben de Öyle düşünüyorum. Fakat sefirin telgrafaamesi — vükelâ —meclisine verilmek icap eder. Meclisten çıkacak kararın hariciyeye yazıl- ması, — hariciyeden de — buraya bildirilmesi, asgari bir hesapla yirmi dört saate muhtaçtır. Bina- enaleyh bu gece birşey bekle- miyorum. Kulak misafiri sıfatile bu mu- bavereyi dinliyen Riza Tevfik müdahale etti : — Selâmı, iltifatı, hatta ye- meği bırakalım da yatağı düşü- nelim, Eğer geceyi bu ağaçlar altında geçireceksek vay halimizel Bunu — söylerken — üstündeki kürklü paltoya bakıyordu. Onu Sevr Muahedesini — imzalamak için Parise gittiği zaman yaptır- Mıştı. O tarihi seyahatten, ve o Münasebetle eline geçen paradan Ancak bu palto yadigâr kalmıştı. Kendince pek kiymetli olan bu Paltoya —sarılıp — sarımtırak - ve nemli çimenler üzerinde uyumak gelmiyordu. Hoca Zeynelâbidin, tahammül için kuvvetli bir misal gösterdi : — Ali Kemal gibi enselen- medik ya. Şükredip — susalım. Mevlâ neylerse güzel eyler, Aşağı, yukarı bütün o kala- balık bu mevzu Üzerine çene Yoruyorlardı. — Meşihat — odacısı gibi sadediller, kendilerini sefi- rin değil - payıtahtından — tay- Yaâreye binip gelmesi lâzım ge- len - kıralın — karşılaması — icap ettiğine kani idiler. Çünki f kaları teşekkül ettiği günden- ©o kırala güvenmişlerdi. Ve © kıral hesabına - tafrefuruşluklar Yapmışlardı. Şimdi - siyaseten |! - | harfler kabartma olarak yazılmış- Filosof Riza Tevfik, Sefirden İltifat Bekliyeceğimize Gece Nerede Yatacağımızı Düşünelim, Diyordu sendelemiş vaziyette bulunuyor- lardı. Binaenaleyh ellerine ilkin o kıralın eli yapışmak lâzımdı. Fakat Kıralın kendisi veya gölgesi şöyle dursun, sefaretha- nenin uşakları bile ortada gö- rünmüyorlardı. Öğleyin fıkaraya ekmek dağıtır. gibi birer simit ve ikindi üstü de birer maşraba çay vermişlerdi, sonra &ır olup çekilmişlerdi. Siyaset bu muydu, siyasette dostluk bu muydu? Kendileri yıllarca onların davulunu - çaldık- ları halde en acı bir günde kü- çük bir hatırnüvazlık görmüyor- lardı. Bu, hepsinin gücüne gidi- yordu ve dost hükümetten bu kadar vefasızlık ummadıkları için kendi kodamanlarının — vaziyeti idrak edemediklerine hükmetmek ıstırarını duyuyorlardı. Manzara, bu serserilerin he sabına, feci idi, Lâkin tümen tü- men de gülünç cepheleri vardı. Meselâ, Sadık Bey, bir aralık yanına gelen Vasfi Mollaya şu sözleri mırıldayordu: — Arkadaşlarda gaflet görü- yorum. Öğle namazını da, ikindi namazınıda kılmadılar. Ben pal- tomu serip ibadetimi yaparken iki kişi olsun yanıma gelmedi. Halbuki vaziyet, ciddidir. Şöyle bir balkalanıp “ Selâtentüncina , okumalıyız, müessir dualar tilâvet zamacz 'Dünya etmeliyiz. — Hatta cemaatle ve h_khı'r ala ala namaz kılmalıyız. F.lmllldır. muhatara dakikalarında bile akidelerimize sadık kaldığ- mız) — görürlerse karakterimizin sağlamlığına inanırlar! Pehlivan Kadride, Refi Ceva- da dert yanıyordu: — Yandık imanım yine bix yandık. Şu gersemlerin — ipile kuyuya inilir miydi hiç? Nereye gönderileceklerini he- nüz tahmin edememekle beraber her memlekette tatbiki mümkün olan dolandırıcılık plânları tasar- hyan Refi Cevat, dalgın dalgın cevap veriyordu: . —Yı ne yapmalıydık, Anka- raya gidi, i — çıkarm: iğkı ” İN * — Hiç olmazsa kendimiz hü- kümete geçmeliydik. Bir günlük beylik te beylik olurdu. Enayi gibi bu yobazlara bel bağladık. Fodlacıları iş başına geçirdik. Şimdi eli boş, çebi boş devri âlem yapmıya — çıkıyorüz. — İki çıplak bir hamamda yaraşır, derler. Biz birkaç yüz çıplağız. Nereye yakışırız ki. Kiraz Hamdi, kadın el çan- talarını andıran cep cüzdanından bir ayna çıkararak yüzündeki kırışıklara masaj yapıyordu. Sa- kallı Rıfki, - sefarethaneye - iltica- larını tesbit için ebcet hesabile tarih düzmiye çalışıyordu. Bele- diyeci Fevzi, llM:ııııdiyen ağlır yordu. — Şaban — Ağay teagib çekiyordu. Yalnız Şüleyman Şefik Paşa, mütefekkirdi. İleride neş- redeceği hatırat için zihnen notlar tertip ediyordu. (Arkası var) — İşıiğını Görmi- yenler Arasında Baş tarafı 1 inci çocuklar hakkındaki fında verdiği izahat dikkattir. Mektebin körleri şubesi dört senedenberi faaliyet halindedir. Şimdiki halde bu şubede ( 12) kör talebe vardır. Kör çocuklar (Bray) metodü —denilen bir usul ile çalıştırılıyor. Beynelmilel bir metot — olan — ( Bray ) usulü sayesindedir. ki, görmek denilen kudretten mahram olan yavrular, gören insanlar gibi, tıp- kı bizim gibi okuyorlar, ya- zıyorlar, ve dünya — işlerin- den haberdar oluyorlar. Bu me- totla yazılmış binlerle cilt kitap vardır. Fakat esefle kaydetmek lâzımdır ki, bu kitapların Türk- çesi henüz yoktur. Müessesedeki — kör çocuklar bu kitapların Türkçe tercümele- rini, el yazısile, bir kısmım da Fransızca yazılmış — olanlarından takip ediyorlar. Bu kitaplarda sayfada ) mesai etra- çok şayani tır. Göz kudretinden —mahrum çocuklar parmaklarının hassasiye» tile bu kabartmaları okuyorlar, yani diyebiliriz ki “ Körler pars maklarile okuyorlar.,, Bu suretle bütün kör çocuk- lar bizim gözlerimizle öğrendiği- miz ilimleri ve fenleri parmaklar rile okuyup öğreniyorlar, Onlar ıılfındi hesap, hendese tarih, ya ve bütün diğ fenledc:îrkı bizim gibi bniy:;f:rî İzmirdeki mektepte körlere meslek olarak müzik dersi veril mektedir. Şimdilik mektepte (7) keman, (2) piyano, (2) flüt tale- besi vardır. Bu çocuklar (3) sene içinde bir konser verebilecek kabiliyet — iktisap etmişler ve birkaç gece evvel de ilk konser- lerini muffakıyetle vermişlerdir. (Yarın: Aptallar tedavi edilemez mi?) : 16 Şubat 932 Salı Istanbul— (1200 metre, 5 kilovat) 18 gramofon, 19 birinel kasım ala- turka saz, 20 Ajanı, gramofon, komedi, 21 ikinci kasım alaturka saz, 22 orkestra. Hetlaberg — (276 metre, 75 kilo- vat) 2015 konferanı, 21,05 komedi. Brüna — (3d1 metre, 36 kilovat ) 20,35 Çek lstasiyonlarından nakil. Mühlaker— (360 metre, 75 kilovat) 21 Frankfurttan maklen — musikili dram, 23 hafif musiki. Bükreş — (399 metre, 16 kilovat) 20 radyo oörkestrası 20,30 komedi, 20,45 şarkı, Belgrat— (429 metre, 2,5 kilovat) 20 milli hara, 20,30 keman konseri, 21 Kora heyeti. Roma »« ( ddl metre 75 kilovat ) 20 gramofon, 21 konser, Prag — (488 metre, 120 kilovat ) 19,35 Cenubt Bobemya gecesi 21 R. J. örkestram, Viyana — (517 metre, 20 kilovat) 20,05 Bodanıkinin " Mâdlaus wion » isimli opereti, 22,50 dans bavaları. Varşova— (1411 metre, 158 kile- vat) 19,45 radyo garetesi, 20 musa- habe, Filarmoni. Berlin — (1635 metre, 75 kilavat) 20 akşam konseri, 21 komedi, 21,15 konser, Dikkat: Yeni Neşriyat Hayat Ansiklopedisi Şubat 1 den itibaren şehri- mizde intişara başlıyan (Hayat Ansiklopedisi) nin ikinci cüzü çıkmıştır. Hayat Ansiklopedisi, memle- ketimizde ilk neşredilen Muhitük maarif mahiyetini haiz bir eser- dir. Bütün beşeri malümatı alfa- betik bir tarzda tasnif ve tanzim ederek — karilerine — vermektedir. On beş günde bir cüz halinde neşrolunan bu eser on büyük cilt teşkil edecektir. Her cüzün fiyatı 25 kuruştur. Atsız Mecmua Her ayın oön beşinde İntişar eden “Atsız Mecmua,,nın onuncu sayısın da çıktı. Halk ve münevver başlığı altındaki makale — ile, Köprülü Zade Fuat Beyin Genç Osman hakkında yeni vesikalara istinat eden yazısını ve şiirleri ihti- va etmektedir. Çankırı Şairleri Çankırı Meb'usu Talât Bey Çankırıda evvelce yaşamış olan elli kadar öz Çankırılı balk şairi- nin şilerini bir araya toplamış, bu mühim eserin birinci cildini Çankırı Vilâyet matbaasında bas- turmıştır. M. 2 Tahtelbahiri Çıkarılamıyor Londra 15 — Batan M. 2 Tah- telbahirinin çıkarılması ameliyesi tehir edilmiştir. Dalgıç gemileri yerlerine dönmüşlerdir. şam Radyoda Dinliyecılşsiniz Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait olan kısmı vasati Avrupa saatine göre tanzim edilmiştir. İstanbul saatine tatbikı için Avrupada saat (12) olduğu zaman İstanbulda (1) e geldiği farzedilmelidi. Neler 17 Şubat 932 Çarşamba İstanbal— (1200 metre, 5 kilavat) 18 gramofon 19 birinci kısım ala- turka saz, 20 Ajanmı, gramofon, 21 ikinci kamım alaturka saz, 22 orker- tra, Hellsberg — (276 metre, 75 kile- vat) 19,15 yeni plâklar, 21,)J0 Ber- linden naklen senfoni, Brüna — ( 34lmetre 36 kilovat ) 19,05 askeri bando, 20 Peragdan makil — - Mühlaker — (360 metre, 75 ki'oyat) 19,45 konser, 20,15 Goetheyi okuya- bilir misin serlâvhalı bir konlerans, 21 komedi. Bükreş— ( 394 metre 16 kilovat ) 19,30 Romanya operasından nakil, Belgrat — (429 metre 2,5 kilo- vat ) 20 iki kişlik opera parçaları 22,50 Çigan orkestrası, Roma — (441 Mmetre, 75 kilovat) 20 gramofon, 21 San Karlo öpera- sından nakil Prag — (488 metre, 120 kilovat) 20 Çek musikişinasları cemiyetinin #akşam konseri, 22 gazete haberleri. Viyana— (SI7 metre, 20 kilovat ) 20,15 bir hikâve, 20,35 akşam haber- leri, 21,50 hafif musiki. Peşte — (550 metre, 23 kilovat ) 19,30 Macaristan ve Balkanlar mev- zuu etrafında bir konferans, 20 konser 22,15 Çıgan. Varşova— (1411 metre, 158 kilo- vat) 20,15 Okrayna halk musikisi, 21 edebiyat babisleri, 21,15 keman konseri, 23 dans havaları. Berlin — (163S$ metre, 75 kilovat) 19,30 dana gecesi, 21,10 Layipçigden nakli, 22,25 siyasi haberler. mamez Şayanı dikkat bir teklif Yalnız 75 kuruş gönderiniz. Mukabilinde Reisicümhur Hz. nin tabil büyüklükte, san'at- kârane bir büst portrelerini elde edeceksiniz. Türkiyenin bilâmum Ricali Âliye portre- lerinin fiatleri dahi aynidir, Posta mesarifi yukariki bedele dahildir.. FOTO , FRANS İkdâlcaddesi Na 128 Beyoğlu Çocuk — hastalıkları — mütehasısı Dr. SEMİRAMİŞ EKREM H. Beyoğlu Mektep sokak Telefon B. O. 2406 Haydar Rıfat B.in eserlerinden Aynt haklar iki lira Miras mes'eleleri dir « Şehrli borçlar kanunu ,, ,, İkbal Kitaphanesinde Fotoğraf Tahlili Kupona Tabiatinizi öğrenmek istiyorsanız Yetoğrahıın $ adet kupoa ile bir- Ükte gönderinle Fotoğrafımız wraya tabidir. ve lade edilmez, lsim, mezlek veya san'aı ? Hangi suallerla cevabı ? Fotoğral imtişar

Bu sayıdan diğer sayfalar: