16 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

16 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kari Mektupları 300 Garson İş İstiyor Şehrimizde hali hazırda işsiz gezen üç yüz kadar garson var- dır. Bu garsonlar namına on beş kişilik bir heyet dün Vali Beye- fendiye müracaat ederek ecnebi garson yerine müesseselerin Türk gençlerini istihdam etmelerinir teminini rica etmiştir. Vali Bey heyete birkaç gün sabredilmesini söylemiştir. Halbuki ba İşin bir an evvel halledilmesi hem bizim, hem de memleketin — menfaati Iktızasındandır. Burada bulunan ecnebi mü- esseseler — garsonlarını — ecnebi memleketlerden getiriyorlar. Ha- buki böyle bir harekete başka memleketlerde kat'iyen müsaade edilmez. — Vatan — çocukları iş ararken, işsiz dolaşırken ecnebi- lerin iş sahibi olmaları hiç doğru değildir. Bu memleketi müdafaa eden ve herzaman edecek olan va- tan çocuklarını ecnebi işçilerin ta- sallutundan kurtarmak vazifesinin biran evvel başarilmasını ve bu busustaki kanun Jâyihasının he- men müzakere olunmasıni muh- terem meb'uslarımızdan çok rica ederiz. 1Ş anyan garsönlar namınü Sarmi, Hüseylu, Derviş, Muzaffor vezaire Bir Sıhhat Meselesi Yeni kanun mucibince bir takım umumhanelerin seddi sıh- hat noktai nazarından menfi ne- ticeler vermiştir. Kapanan umum- banelerdeki kadınlar şimdi so- kaklarda dolaşmakta ve serbes bulunmaktadırlar. Bu suretle mu- ayeneden ve sıhhi kontroldan kıs- men azade kalan bu kadınlar bir tehlike istidadını gösteriyor- lar. Emrazı sariyenin önünü ab mak için bu yoldaki kadınlar yine toplu olarak bulundurulmalı ve sıhhi kontrola tabi tutulma- hdır. Beyoğlu Tomtom sokak No, 7 E. ZARVANAS Cevaplarımız Ankarada Süreyya Beye: *“Yeni nesle ne okutacağız, anketimiz bitmiştir, kıymetli fi kirlerinizden — maalesef — istifade edemiyeceğir. * Ankarada bir karlimize: Teveccühlerinize teşekkür ederiz. Hayatta herkesin başına böyle felâketler gelebilir. Hâdi- seyi büyültüp mütcessir ve bedbin olmanız doğru değildir. Namuskâr ve çalışkan bir insan hayatta daima muvaffak olur. * Eskişehir - karilerimizden M. Kadri Beye: Birçok — yerlerden şikâyetler yapıldığı için Sıhhiye ve Dahiliye Vekâletleri bahsettiğiniz mesele etrafında tetkikat yapmaktadır- lar. Her halde nazarı dikkate alınacaktır. şoför — imzalı * Kartal — kazasının — Samdra köyünden M. Osman Efendiye: Köyünüzdeki süt müstahsilleri bir araya gelerek müşterek hare- ket eder ve muhtelif sütçülerle temas ederek, insaflı mutavassıt- lar bulursanız sütlerinizi. daha müsait şeraitle satarsınız. | S—O“ POSTA Şubat' 16 —— Paris Mektupları — jîwi Gizli Klübe Sakın Gitmeyiniz, Orada Mutlaka Soyulursunuz POLİS NAMUSLU GÖRÜNEN BİR EVDE TAHARRİYAT YAPTI Kendisini İngiliz ordusu zabit- lerinden binbaşı Hopkins — olarak takdim etti. Anlaşılan Paris şehri Alman kadınlarına pek uğurlu gelen bir yer değildir. Ben bunu üç dört sene evvel — başka bir İstanbul gazetesine birçok vak'aları saya- rak anlatmıştım. O zaman beni © mektubu yazmıya sevkeden son hadise kendi — oturduğum otelde cereyan etmişti, elân ha- tırlarım: Berlinli bir genç kız darülfü- nunu muvalfakıyetle bitirmiş ve bunun mükâfatı olarak babası ta- rafından biraz gezmek üzere Pa- rise günderilmişti. Sakin bir ha- yat yaşıyor, vaktini — müzeleri, kütüphaneleri ve tiyatroları gez- mekle geçiriyordu. Fakat bir ge- ce nasılsa Şanzelizenin 0 zaman yeni açılmış olan en meşhur ba- rına gitmiş, önünde eğilerek bir dansı rica eden tanımadığı bir çok gençlerle ve bilhassa içlerin- den bir tanesi ile sabaha kadar oynamış ve içmişti. Fakat bu eğlenceli gecenin sabahı pek acı olmuştu. Filhaki- ka genç kız kendisini otelinde çok fena bir vaziyette bulmuştu. Buna ilâveten bütün parası ile mücevheratı da meydanda yoktu. Genç kız. hâdiseyi saklıyacaktı, fakat nasılsa — duyüldü, - polise aksetti. Vakıa bir cihetten iyi oldu. Zabıta parayı ve mücev- kerleri kısmen buldu, sahibine olduğunu anladılar verdi. Genç kız ilelebet kaybet- tiği en kıymetli varlığı müstesna olarak maddi zararım kismen telâfi etmiş oluyordu. Fakat ne çare ki |hâdise — gazetelere de aksetmişti, fakat dikkat ettim, hepsi genç kıza acıdılar, vak'ayı azün zadıya anlattılar. Fakat isim söylemekten itina ile çekin- diler. Fransızların kadın mevzu- bahs oldu mu yaptıkları nezaketi, belki hiçbir millet ayni derecede gösteremez. Maamafib ben elân merak ederim, acaba hâdiseyi kızın babası duydu mu derim. * Aradan geçen müddet zar- fında bu şekilde kimbilir. kaç vak'a olmuştur. Fakat ben size en sonuncusunu anlatayım: Bu hâdisenin kurbani da yi- ne bir Alman kadımıdır. Bu ka- dın birçok defalar milyonerdir, Hayatta bütün meşgalesi kumar oynamaktır. Esasen Parise de bu maksatla gelmiştir. Fakat Paris- te berkesin girebildiği bir ku- marhane olan meşbur “Angen,i beğenmemiş, orada oynanan oyun- ları küçük mikyasta bulmuştur. Büu arada bu Alman kadını Angenio salonlarında iki “ Ban- ko , arasında bir cigara içerken kibar tavırlı bir adamla tanış- mıştır. Bu adam kendisini İngiliz ordusu — zabitlerinden — binbaşı Halk Evinin Küşat Resmine İştirak Ediniz Önümüzdeki cuma günü, memleketin ber tarafında o duğu gibi şehrimizde de (Halk Evi) nin küşat merasimi ya- pılacaktır. ( Halk Evi ) genç- lerin kendi evleridir. Cuma günü bütün gençler ( Halk Evi )nin küşat merasiminde hazır. bulunmalı ve derhal aza kaydedilmelidirler. Halk Evleri bizzat gençler tarafın- dan idare edilecektir. Zabıte memarları fix bakışta Alman kadınının tuzağa düşürülmüş ! i » AYV TAGUYANVTOG INISVAYI NIJ TTTA ZAA NININITVYA NVAW'TV Yd Hakikat halde Damlani ve Appelb- ton adlarını taşıyan polisçe malüm bir dolandırıcıdan ibaretti. Moploins olarak tamtmış ve söz arasında: — İçtimaf — vaziyetim — beni alenen kumar oynamaktan mene- diyor, buraya sadece başkaları nin oynadıklarını görmek - için geliyorum. Hakikati halde oynadı- ğım yer, hususi bir klüptür, de- miştir. Netice malüm: Bu adam kadını Echell sokağında 7 numa- ralı eve götürmüş ve kadın bu evde birkaç — partide — yüz bin Türk İirasından fazla para kay- betmiştir. Fakat bir aralık me- rak etmiş, bu gizli klüp hakkın- da malümat almış, bir batakha- ne olduğunu — öğrenmiş, polise haber vermiştir. Polis tahkikata girişmiş, ken» disini Alman kadınma - İngiliz binbaşısı olarak takdim eden adamın hakiki bir serseri, müsec- cel bir hırsız olduğunu, gizli klübün de bir batakhaneden baş- ka bir şey olmadığını öğrenmiştir. Fakat neye yarar? Kadının pas ralarını istirdat edemediğini söy- Temiye bilmem lüzüum var mı ? Vefat Mülga Sadaret Hazinei Evrak Kalemi sabık — memurlarından ve Tüccarbaşı zade Mehmet Halit Bayin kainpederi Mehmet Rifat Bey pa- zartesi günü kalp sektesinden vefat etmiştir. Cenazesi dün Suadiyedeki hanesinden kaldırılarak Sahrayı ce- ditteki makberesine defnedilmiştir. Kederli ailesine beyanı taziyet ederiz. Allah rahmet eylesin. 1931 Macar Güzeline Bir Çinli Talip Paris 15 — 1931 zellik — kıraliçesi — elyevm Niste bulunmaktadır. Mis Macaristan, Niste zengin bir Çinli ile tanış- mıştır. Genç Çinli Şangbhayli ve ipek taciridir. İki genç sevişmiş- tir. Çinli tacir de kazı annesinden istemiştir. Fakat kızın babası | Peştede olduğu için bir defa da onun mütaleası alınmak - istenilk miş, bir telgraf çekilmiştir. Şu cevap alınmıştır: “Şiddetle —reddi, — Şanghay şehri bugünlerde —çok tehlike olan bir şehirdir.,, Cevabı redda» lan nışanlı, işlerini yoluna koyup tehlikesiz. bir şehirde yaşamak için hemen Şanghaya gitmiştir. Yakında Peşteye dönecek ve sevgilinine kavuşmıya çalışacaktır. Süt Satışı Muhtelif Dunya Şehir- lerinde Süt Nasıl Satılır ? Mensup olduğu gazeteye se- yahat mektupları yazan ve sene- lerdenberi birçok dünya şehirle- rini dolaşan bir Fransız muhar- riri, dünyanın dört köşesinde süt satışının — nasıl yapıldığını da tetkik etmiştir. Bu muharririn anlattığıma göre, İspanyanın birçok şebirlerinde süt eşeklerle satılır. Bir sütçü eşeğinin ikl tarafına iki ğüğüm yerleştirir, kendisi de eşeğin Üzerine binerek sokaklar- da dolaşır ve bağıirarak sütlerini satar. Bir kısım İtalya şehirlerinde ise süt araba ile satılır. Tek ath bir arabanın Üstüne çamaşır ka- zanı kadar bir ğüğüm koyarlar ve sütü bu suretle satarlar. İtak yanm Napoli şehrinde ise sütçü. ler bağırmazlar, kendilerine mah- sus bir boru öttürürler. Londrada küçük el arabalarına yanm veya birer kiloluk yüzlerce şişe yerleştirilerek sütler bu sır retle satılmaktadır. Bizdeki süt satışım tabli söye lemiye hacet yoktur. Meraklı Mı, Deli Mi? Fransada son zamanlarda bir bilârdo meraklısı türemiştir. Kırk yaşında olan bu adam bilârde merakı yüzünden işinden bile çık- mıştir. Bu deli gibi merakb olas adam geçen gün hiç durmadan, hatta yemeden ve içmeden tamam ( 51 ) saat bilârdo oynamıştır. Bu müddet zarfında iki küçük pastadan başka da birşey yeme- miştir. İğne Yutan Adam Tunusta yetmiş beş yaşında bir ihtiyar vardır. Bu adam se- nelerdenberi iğne yutmaktadır. — Vücadunu - bu tehlikeli — alete okadar alıştırmıştır. ki — yuttuğu iğneler bu adama hiç zarar ver- memiştir, Bunu evvelâ bir sihir- bazlık zannedenler olmuştur. Fakat — tetkikat neticesinde adamın iğneleri hakikaten yuttu- gu hayretle görülmüştür. Bu ih- tiyar Arap şimdi hayatım, iğne yuttuğu — zaman — seyredenlerin verdikleri bahşişle kazanmaktar dır. Nasıl, siz bu işe cesarel edebilir misiniz? Macar gü-

Bu sayıdan diğer sayfalar: