16 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

16 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

«aya Halkın Sesi i Halk Evleri Ve Halk Memleketin her tarafında ol- duğu gibi cuma günü şehri- mizde de Halk Evleri küşat edilecektir. Bu bususta kari- lerimiz şunları söylediler; Hilmi B. (Ortaköy #umvay caddesi 74) — (Halk Evleri) ne kadar güzel ve tatlı bir isim. Halk sa- rayları, halk kâşaneleri değil, Halk Evleri, Bütün halkın ve gençlerin toplamp memleket ve halk işlerini samimi ve külfetsiz konuşacakları bu evlere hepimiz devam etmeliyiz. Buralarda genç- liğin her türlü ihtiyaçlarına ce- vap verecek spor, ilim, bars, tarih şubeleri vardır. Program- lar ve teşkilâu okadar güzel hazırlanmıştır ki her sınıf sevi- yesine göre buradan istifade edebilecektir. Kirli Bey tüağelağı mahalleri 8) — (Halk Evleri) derin bir boşluğu dolduracaktır. Şimdiye kadar Türk camiası böyle içtimai teşekküllerden mahrumdu. Sine- sinde her Türkü toplyacak olan bu evlerde bilhassa gençlik bi- ribirile anlaşmak ve kaynaşmak imkânını bulacaktır. Bu evler kaya gibi yekpare bir Türk gençliği (o yaratacaktır. £ Yalnız gunu temenni edelim ki bu çevler iyi idare olunsun, * Nejat Bey (Beyazıt Koska Tramvay "ideas 11 ) — Halk Evleri programlarını okudum. Çok iyi buldum. Dün de gittim ismimi kaydettirdim. Şim- diye kadar hiçbir fırka ve cemi» yete girmemiştim. Daha kayde dilirken burada bir samimiyet kokusu sezdim hiç yabancılık örmedim, sanki kendi evim. basi bir propaganda eseri ola- rak söylemiyorum. Çünki bunlar- dan asla hoşlanmam. # Şakir. Ağa (Kunduracı Falih Atpazari —ödesi 11) — Akşam bizim mahalle muh- tarı bu evleri ballandıra ballan- dıra anlattıda imrendim. Şimdi de gazetede (o programını okudum. Çok hoşuma gitti. İnşallah yarn ben de gidip kaydolacağım. Öyle- ya yenelerimiz ve balk kahve köşelerinde pineklemekten ve pis bava teneffüs etmekten kurtula- cak. Evkafta Maaş Yoklaması Evkaf veznesinden maaş alan yetim, dul ve mütekaitlerin yok- lamaları başlamıştır. — SON POSTA DAHİLİ- HABERLER TÜTÜN İzmirden Mühim Miktarda Tütün Alınacak Macaristan, Çekoslovakya ve Lehistan hükümetlerile Türkiye arasında yapılan Ticaret muka- velelerine göre Ber sene bizden Macarların (300) bin, Çeklerin iki - milyon, Polonyalıların yüz bin kilo tütün almaları icap et- mektedir. Bu üç (hükümet ticaret mukavelesine göre tütün satın almak Üzere mümessillerini İzmire göndermişlerdir. Yakında bunlar tütün alacaklardır. Gerek bu satışlar ve gerekse bhüküme- tin tacirlerin elindeki istok tütün- den bir kısmını alması hakkında yapılan teşebbüsler üzerine tü- tün fiatlarının yükselmesine inti- zar edilmektedir. Kaçak Eroin Hasköyde tütüncü Cemil Efen- dinin dükkanında 3 paket eroin bulunmuş ve müsadere edilmiştir. Kim Öldürdü? Halıcıoğlu o Cinayetinin Failleri Bulunamadı Halıcıoğlunda Kumbaracı cad- desinde harap bir dükünda bulu- nan cesedin hüviyeti kat'i olarak tesbit edilmiş ve Şirketi Hayriye demirci (o ustalarından Abdullah Efendiye ait olduğu anlaşılmıştır. 40 yaşlarında bulunan Abdullah Efendinin bayram ziyaretine ge lenler tarafından parasma tamaan öldürüldüğü © xannedilmektedir. Tahkikata devam edilmekte, katiller aranmaktadır. EE İV Madenlerimiz Kömür Ve Çimento İhracatımız Ziyadeleşli Haber aldığımıza göre, İktisat Vekâleti maden istihsal ve ihra- catımız hakkında tetkikat yaptır- maktadır. Yapılan tetkikata göre son zamanlarda bakır, zımpara, kurom madenlerimizdeki faaliyet kısmen durmuş ve fiatler bir miktar düşmüştür. Buna mukabil kömür ve çimento istihsal ve ih- racatimız artmış, bu suretle ma- den ihracatımızın azalmasından harici ticaret bilançosunda hâsıl olan açığı çimento ve kömür | Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: 1: Hasan Bey — Buda nesi? Ehali bri makinenin etrafına toplanmış. Nedir bakalım ? 2: Yolcu — Hasan Bey, geçen sene Belediye bu kar makinesini 18 bin liraya getirmişti, Fakat, bak işlemiyor. Meğerse kar yirmi santim yfikselmeden bu ma- kinenin faydası yokmuş. Polis Tahkikat Yapıyor Esat Paşanın Torununu Kaçırmak İsteyen Ada- mın Hüviyeti Anlaşıldı Esat Paşa Toptaninin torunu ve varisi olan ve şehrimizde bu- lunan Salih Bey isminde bir gencin kaçınlacağı hakkında va- lidesi tarafından yapılan teşebbüs üzerine Polisçe bazı tedbirler alındığını dün yazmıştık. Çocuğu kaçırmak üzere Ar- navutluktan İstanbula (geldiği baber verilen Zeko EL OLİN şahsın yapılan tahkikat üzerine asıl isminin Zeko deği, Haa Davut olduğu ve Zeko isminin müstear bir unvan olarak kulla- mldığı anlaşılmıştır. Salih Beyin itma edilmiş bir şebeke tarafın- dan kaçınlacağı endişesi alâka- darları fazlaca sardığndan ço- cuğun ikametgâhı tebdil ve izi kaybedilmiştir. Mesele hakkında dün polise mütemmim malümat verilmiştir. Şehrimiz zabıtası bu mesele etrafında tahkikatına devam edil miştir, A yasofyada Henüz İşe Başlanmadı Ayasofya camiindeki swva ve badana altında kalan mozayikle- * ri meydanâ çıkarmak için İstan- bula gelen Amerika Bizans eserleri enstitüsü müdürü henüz işe başlamamıştır. Bu işi doğrudan doğruya Mü- ze idare edeceği için Evkafa müracaat olunarak müsaade alın- mıştır. Mütehassısa müze memur- larından Macit Bey yardım edecektir. o Tamirat © esnasında Evkaf İdaresi tarafından da bir memur bulundurulacaktır. İngiliz Lirası Yükseliyor Mu? Kambiyo Borsasında birkaç gündenberi İngiliz lirası yüksel- miye başlamıştır. Evvelki gün Avrupa telgrafı 724 kuruş olarak geldiği halde dünkü telgraf 728 yağ ir. Vekâletinin madenlerimizin epey bir kazanç memba olması için tedbirler alması mubtemeldir. KAÇAKÇILI Üç Kafadar Amerikanbezi Kaçırıyorlardı Galatada Kalafat yerindeki Gümrük Muhafaza memurları, Raşit oğlu Hakkı, Mehmet oğlu Hekkı, Mehmet oğlu Ali isminde öç kişiyi yirmi top amerikan bezi kaçırırken yakalamışlardır. Gümrük Müdüriyeti bunları bir zabıt varkasile derhal Müd- delumumiliğe vermiştir. Bu üç kişi yirmi top amerikan bezini denizde bulduklarım ve sahipsiz olduğu için aldıklarını söylemek tedirler. Diğer taraftan İstanbul polisi de manifatura eşyası Üzerine kaçakçılık yapan bir şebekeyi el- de etmiştir. Bu şebekeye mensup olmakla maznan Dimitri isminde biri dün polis tarafından sorguya çekilmiştir. İki Davx Galatadaki Mehmet Ali Pa- şa Hanı Kime Aittir? Defterdarlık tarafından, biri Evkaf idaresi, diğeride Belediye aleyhine iki dava ikame edil- miştir. Evkaf aleyhine açılan davada Defterdarlık Galatadaki Mehmet Ali Paşa hanınm ken disine sit olduğunu ileri sür- mektedir. Diğer davada ise Def- terdarlık Belediyeden (9) bin lira istemektedir. İddiaya göre Delterdarlık bu parayı vaktil belediyeye borç olarak vermiş, fakat benüz alamamıştır. Bir Dost! Polise İki Lira Rüşvet Teklif Etmiş Galâtada oturan Necmiye İs- minde serbest bir kadın bir me- seleden dolayı karakola düşmüş- tür. Dostu Halil, Necmiyeyi ser- best bıraktırmak için polise iki lira rüşvet teklif ettiğinden yaka- lanmıştır. Belediya Kongresi 23 Mayısta Londrada toplans- cak Beynelmilel Belediyeler kon- gresine davet edilen Belediyemiz, ahsisa tolmadığından iştirak etme- yecektir. Günün Tarihi Mübadil Rumlar Memleketimize Gelmek İstiyenler Pek Çok İsmir ( Hususi ) — Mübadele sw retile Yunanistana giden Rumlardan, il ap müddetle şehrimize gelmek üzere müracaat Oedenlerin oadedi çoğalmıştır. Katil, şekavet gibi se bıkaları olmiyanların iki ay müd detle gelebilec:kleri bildirilmiştir. Japon Maslahatoüzarı Japon Maslahatgüzarı M. Murm kami dün akşam Ankaraya hareket Konservelerimiz Ve Fransa Ihracat Ofisinden tebliğ edil- miştir : Fransa hükümeti Fransaya ithal edilecek sebze konservelerini kom tonjana tâbi tutmuştur. 1932 senesi lk öç ayı için tesbit edilen İkontens jan hakkında alâkadarlar Ofisten malâmat alabilirler, Kıymetli Bir Altın Bulundu İzmir O gazetelerinin © yazdığını göre, Urlada Abdurrahman isminde bir köylü tarlasında bir altın bula zak bunu satmak istemiştir. O Bu altınm O asaratikadan olduğu ve 120 - 150 bin lira kiymetinde bulun duğu anlaşılmıştır. 15 gram sikle tindeki altın Omüreye nakledilmiş, köylü, bükümeti haberdar etmedi ğinden yakalanmımıştır. Rapor Mütehassısı! in Bey isminde bir zatın belediye işleri hakkında belediye riyasetine sık sık raporlar ve mektuplar gönderdiği anlaşılmış- tar. Bu zat bir rapor gön- dermektedir. Halk Evi İçin Hazırlık Daveti C.H. F. İstanbul Vilâyeti idare Heyeti Riyasetinden: İstanbul Halk Evi teşkilât ve mesaisi hakkında görüşmek üzere Güzel San'atler Bir- liği Edebiyat şubesi azalarının 17 şvbat çarşamba günü saat on beş buçukta, musiki, resim, heykeltraş, mimari şubeleri azalarının da pen yembe günü ayni saatte Cağaloğlan- da Fırka Merkezini teşrifleri rlca olunur. Yokuşlar Buz Tutlu Birkaç günden beri yağan karin Rızapaşa, Tozkoparan, Ankara cad- desi, Yeniçarşı, Çakmakçılar yokuş ları donduğundan bu yokuşlardan İnen halk ekseriya kayarak düşmele tedir. Bize müracaat eden bazı kimseler Belediyenin bu yokuşları da temizletmesi (Otemennisinde (bulun. muşlardır. Ekmek Fiati Belediye | Iktısat (o Müdürlüğünde toplanan narh komisyonu ekmek ve francala o fiatlerini ipka etmiştir. Yarından itibaren bir hafta müddetle ekmek yedi ve francala (11,5) ku ruşm satılacaktır, Pazar Ola Hasan Bey Ve Kar Makinesi gülüyor. 3: Yolcu — Bak, makineyi artık ahıra götürüyorlar. Ehali de kahkabadan 4: Hasan Bey — Bende bari... Desen e... Bu kar toplama değil, “Olu Hasan Bey Ve Kar Makinesi | — gülejim para toplama makinesi imiş"

Bu sayıdan diğer sayfalar: