16 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

16 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Sıyh SON POSTA HASAN ZEYTİN YAĞI: ee PARANIZIN Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceği- nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı alınız. tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. Turkıyenın ve bütün dunyanın en leziz ve en nefis yağıdır. Hastalıklarda — içilir. meklerde v lezzetine payan yoktur —e öLi Öksurenlere- KATRAN HAKKI EKRE! Tafellkt başlıca seyahat ecentaları İstanbaldaki li Si Müheadis HL ZECKSER, Azopyan & , Tel B.O, 163 Posta kutusu: Galata Telgraf adresit ZECKSER İstanbul.. 6 ilâ 13 M 199? de mümumelikler — sergisi - & Wlâ 16 M 1932 de büyük fonei ve İngaat serglal - 6 ll Mart 1937 de mensucüt sergisi - 6 HA 10 M 1881 de spor Tevatımatı ve mefruşüt — serglal. Fevrozin Bir tek Kaşı Fevrozin Necdet Tedavi eder Mideyi Kat'iyyen bozmat n WeccANİ seyahat Lepri Serti V Leipzig 1932 İlkbahar Sergisi Beyoğu MULEN RUJ salonunda saza ilâveten Bestekâr Muhlis Sabahattin Bey operet heyeti tarafından MON BEY (Operet 3 perde) 19 cuma günü gündüz saat 3,30 da gece de muayyen saatte ŞATİR 7ADL[ER b Türk Neşriyat Yurdunda bulunur. Nakris Romatizmayı İstanbul Belediyesi İlânları Belediyeye mensup mütekait, şubat 932 Sinirden gelen maaşlarını almak üzere 18 Şubat 932 tarihinden itibaren mukayyet bulundukları Belediye şubeleri muhasebe kalemine müracaatları ilân olunur, yetim ve dulların Baş ve diş H Ağrılarını ı Her yerde Fevrozin Necdet arayı TAKSİTLE « ANKARA YENİŞEHİR'de Acele Satılık HANE 1 Salon, 5 oda, 2 mutfak Duvarlı mamur bahçeli Havagazi, elektrik, su Ankara Emlâkbank - Emlâk Müdürü Emin Beyden sual Kiralık Mağaza Ve Bodrum Galatada tramvay caddesind. Mimar hanı altında gayet büyük arka cibeti dahi sokak, iki yüzli her işe elverişli, mağaza tahtındı vâsi bodrumla berabar kiralıktır Görmek istiyenlerin han Odaba şılığına müracaatları. Galatasaray Lises Müdürlüğünden: Mektebimiz talebesinin Mart 1932 üçüncü taksit ders ücretle- rinin tahsiline 25 şubattan BUYUK TAYYARE PİYANGOSU 12.ci Tertip 2.ci Keşide: I1 Mart 1932 dedir. ; Büyük ikramiye 35,000 ! LİRADIR. : Ayrıca birde 20.000 Lıralık mükâfat B itibaren başlanılacak ve bu muamele Martın ilk haftasına kadar devam edecektir. Ücretlerin tayin edilen şu müddet zarfında verilmesi lüzumu ilân olunur. İstanbul Ikinci lera Memurlu- gundamı Beyoğlunda İstiklâl cad- desinde 398 mumarada kuyumcu- luk ve aaatçilik ticaretile müştegil B. ve J. Zengili Şirketinin her me- kadar 13-2.932 tarihinde ilk top- lanması mukarrer İse de görülen lüzum Üzerine müddetin 20 gün daha temdidine karar verilmiş ol- duğundan, alacaklarını kaydettir- dalş olan alacaklıların konkordato müzakeresi İçin 2-3-932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te Istanbul 2 inci icra Memurluğu edasında hazır bulunmaları ve mezkür günde hazır bulunmuyan- ların konkordato mürakeresinden hariç kalacakları ilâm olunur. Gülhane Hastanesinde Meccanı Muayene Günleri Gülhane hastanesinde — meccani hazırlanmıştır. Listeyi ayaean yazıyoruz: | Hastalıklar Muallimlerin İsimleri | Cit Hastalkları Muallim Talât — Bey Ş Cumartesi: Kulak, boğaz, burun bastalıkları Muallim Sani Yaver Bey (B İdrar yolu hastalıklari Muallim Fuat Kâmil Bey | ——— — Görz hastalıkları Mualliim ; Dahilt bastalıklar Mu Akıl ve sinir hastalıkları muayeneler için bir liste | Niyazi İsmet Bey (©i Abdülkadir. Bey Nazım Şakir Bey Pazar Haa Muallimi Mevzuubahs şirketin komiser! Ikinci lera Memuru BEKİR Murat B. Sani Yaver B. Şemsettin B. Muallim Muallim Muallim Hariciye hastalıkları Fazarteşi : Kulak boğaz burun bas. Maszaj ve tedavil mihaniki Nuallim Refik Müalr Bey | Muallim Süreyya Hidayet B Muallim Fuat Kâmil Bey Kadın ve doğum hastalıkları Fatih Sulh İeraaından! Dahilt hastalıkları ldrar yolu hastalıkları Salı Bir deyaden dolayı tahtı hae- ze alınan İki adet halı 23 şubat 932 salı günü #saat 12 den sonra istanbul Sandalbedesteninde bil- müzayede satılacağından taliplerin mahalli mezkürda memuruna mü- racaatları lüzumu ilân olunur. SON POSTA Siyasi, Havadir gazetesi Istanbul: Eski Zaptiye Çatalçeşme sokağı 25 Alkal ve sinir hastalıklar Muallim Nazım Şakir B. Röntgen maayenesi » — Şükrü Emin B. Göz hastalıkları Muallim Niyazi İsmet B. Cilt hastalıkları Muallim Talât B. Çarşamba: Muallimı Şemsettin B. M. Kemal Bey (B Refik Münir Bey | Masaj ve tedavil mihanilâ Hariciye hastalıklari * Kadın ve doğum bastalıkları .. Eliikker İş Bankası'nın tesis ettiği büyük İpek Kumaş Fabrikası pek 'YAPUR MÜCEHHİZİ NAİM BEY| SELÂNİN BMMSI V SANA TI Tei GN vapuru 18 Şubat Perşembe günü çele — tarihi | B & kşamı Sirkeciden hareketle (İzmir, (B Sermayesi Tamamen ae | tediye edilmiş Küllük, Bodrum, Antalya, Aı-ı".W Yevmi, ve Halk (dara : Telefon İstanbul - 20203 Posta kutusu İstanbul - 741 Telgrafı -İstanbul SONPOSTA 30,000’000 Frank Mersin, Tayar ) a yolcu ve eşyayı tüc- ldare Merkezi: İSTANBUL £ TÜRKİYE'deki Şubeleri: Na a all eli GALATA İSTANBUL, İZMİR, SAMSUN, ADANA, MERSİN YUNANİSTAN'daki Şubeleri: | SELÂNİK, KAVALA, Bilâmum banka muamelâtı. Kredi mektupları. Her cins nakit üzerine hesap — küşadı. Hususi kasalar icarı, ATİNA , PİRE cariye alarak uzimet ve avdet edecek “'W 4 Galata, Site Franser No 13 (Şi Tafailât için | te kâin Şari Suma acenlesına müracaat, Tel B. O, 1041 İstanbul Üçünecü Icra Memur- lağundanı Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer maroken Kanape koltuk ve yazı makinesi ve yazıhane ve aair eşya 21-2-93? pazar günü saat ondan itibaren — Bahçekapısında Anadolu hanında bilmüzayede sa- tılacağından talip olanların muay- yen olan zamanda hazır bulunacak memurime müracaatleri ilân olunur. yakında mamulâtını piyasaya çıkaracaktır. İDENKİZ ABONE FİATİ TÜRKİYE ECNEBİ 1400 Kr. — 1.Sene — 2700 Kr. 750 » 6 Ay 1400 ,, 400 », 5 800 , 150 » N e 300 , Gelen evrak görl verilmez. Hanlardan mes'uliyet alınmaz. Cevap için mektuplara 6 kuruşluk pol ilâvesi Vâzımdır. Adres değiştirilmesi (20) kuruştur. Son Posta Matbaası Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıl Neşriyat Müdürür — Selim Ragı

Bu sayıdan diğer sayfalar: