16 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

16 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

] Siyaset Âlemi Sir Con Simon Vç Cenevre' ; Londra, 15 — İngiliz Harie tiye nazırı Cenevreden dönmüş ve seyahatinden memnun - öldur ğunu, birtakım müşküller mevcut ha rağmen konferansın bir netice elde etmek için çok çalış- tığını söylemiştir. Nazır, konfe- ransın zannedildiği gibi urun türeceğini zannetmediğini, tefer- ruata ait işlere on beş güne ka- kar başlanacağını söylemiş, fakat Mmüşküllerin küçük olduğunu zan- netmemek lâzıngeldiğini de ilâve eylemiştir. —< N | | , Hindenburgun Namzetliği Berlin, 15 — Büyük bir sabık mukaripler grupu, dün Berlinde toplanarak Hindenburgun nam- zetliği lehinde rey vermiştir. Bu grup sağ cenaha mensuptur. Grupun reisi Jeneral Fon Horn heticeyi Mareşala bildirmiştir. Bu vaziyette Reisicümhurun tek- var namzetliğini koyması husu- sundaki teklifleri reddetmiyeceği tannolunuyor. Hindenburgun Beyannamesi Berlin, 15 — Mareşal Him- denburg bir beyanname neşre- derek 13 mart intihabatı için Reisicümbur. makamına namzet- liğini — koyduğunu — bildirmiştir. Müliyetperverler — reylerini Him- denburga vermemiye karar ver- Mişlerdir. Kaybolan Eskimolar Nome 15 ( Alaska) — Bir med dalgasının tahribile berbat bir hale gelen yedi Eskimo ka- sabası sekenesinin cesetleri buz- lar arasında bulunmuştur. Sen Piyer Kilisesine Kasit Roma 15 — Dün akşam Sen Piyer kilisesi kapatılırken Papa Oçhıdl İnnosanın mezarı yanın- daki aslan heykelinin önünde Ağır ve şüpheli bir paket bulun- Buştur. Papalık jandarmaları bu paketi suya atmışlardır. Bir sui- kast muhtemel görülüyor, Geçen yaz da böyle bir pa- bulunmuş ve bir çayırlığa nakledilerek orada infilâk ettiril- Hişti. ——— — ğ EDEBi TEFRİKAMIZ : 34 Almanyada Irlandada Bir Cinayet Düblen 15 — Sabık Parlt- mento azasından ve meb'us nazet- lerinden M. Reynolds İle bir polis hafiyesi tabanca ile öldü- rülmüşlerdir. Polis şüphe ettiği bir adamı tevkif etmiştir. M. Mak Donald Üç Hafta İstirahat Edecek Londra 15 — M. Mak Donald gözüne yapılan ameliyattan sonra dün hastaneyi terketmiştir. Neş- redilen rapor, üç hafta kat'i bir istirahati emretmektedir. Almanyada Ve Avusturyada Müsademeler Berlin — Sağ ve sol cenah muf- ritleri arasında burada vukua gelen müsademeler, propaganda risale- leri dağıtan milliyetperver bir genç kızın ölümüne sebep olmuş- tur. « Viyana 15 — Salzburg yıkiııâe komünistlerle Hayn.verler arasın- da şiddetli müsademeler olmuş, tüfek ateşi teati edilmiş, birçok yaralı vurdır. Bir kişinin yarası ağırdır.| Hindistanda Hareket Berdevam Lâhur, 15 — Kongre Reisi Sardul Sing Peşavere giderken Şandara istasyonunda tevkif edil- miştir. Bingaleli Mevlâna Kemal Esat M. Singin yerine kongre Reisi tayin edilmiştir. * Kişmir, 15 — Rajuri ve Kolti ehalisi arasında bir miktar gale- yan vardır. Hükümet kuvvetleri, buradaki galeyan ve isyanı bas- ftırmışlardır. Bir müslüman kafi- lesi bir kasabaya hücum etmiş, polis ateş açmış, beş kişi öl- müştür. Bükreşte Komünist Tevkifatı Brüksel 18 — Romanya Em- niyeti Umumiye idaresi, Kösten- cede bir komünist teşkilâh mey« dana çıkarmıştır. (6) kişi tevkif edilmiştir. “SON POSTA — Çine gitmiye karar veren Ingiliz pilotlarından « mürekkep bir grup | - —— |davrayı, bir elbise biçer gibi kayıtı î.îpanya Da sızca kesen, ciğerlerini iki tarafa Hindistanda boyketaj Ppropagandası Bir Trene Suikast Marsilya 15 — Ventimil sürat katarı yoldan çıkmıştır, Bazı hafif yaralılar vardır. Kaza; gürültüsü kiloıneîrde:::. :::l:::: İşitilen bir bombadan ileri gek diği söyleniyor ve Faşişt aleyh- tarlarına atfediliyor. Trende hiç- bir siyast şahsiyet bulunmadığına göre, bu hâdise, belki de treni soymak için yapılmıştır. Geçen martta da, ayni yol üzerinde böyle bir infilâk olmuş, iki adam tren şefini bağladıktan sonra kasayı soymuşlardı. ! üeü LÜ RRER -— TAKVİM — f SALI J Gün 16 - Şubat - 032 Kasımtor Arabi Ruml 9 - Şevval - 1350 İs-Şubat - &: Vakit ÇEzant | V. © | Vakit |ııı.. V. u Güne; | ı.îı» 55 | Akşam fi — İız. Öğle 's u'ıı. 28| Yatsı | a. silis, 14 Kdindi | 9. S9ŞIS 22) İmsak İti - © Bir Türlü Durulamadı Jaen 15 (İspanya) — Kar naval — münasebetile — birtakım kimseler papaz kıyafetine gire- rek sokaklarda dolaşmıya baş- lamışlar ve — cümhuriyetçiler klübü önünden — geçerken klüp azasile tanışmışlardır. Müsademe neticesinde ( 10) kişi yaralar- mış, beş kişi tevkif edilmiştir. * Valans 15 — Birtakım kim- Beler tarafından büyük Valans kilisesinin, bilbassa bir eseri ne- fis olan kilise mihrabının tahrip edilmesinden müteessir olan halk sivil valinin sarayı önünde bir | nümayiş yapmış ve mnümayişçiler polis tarafından güçlükle dağıtı- mıştır. Katoliklerle Cümhuriyet- çiler arasında bir müsademe da- ha olmuş, birçok insan yaralan- mış, bazı tevkifat yapılmıştır. « Barslon 15 — Hükümet ma- kamatı, bugün için ilânı düşünü- len grevi akim bıraktırmak için fevkalâde tedbirler almıştır. Bu münasebetle sondikaları kapat- mak ta düşünülen tedbirler ara- sındadır. Bulgaristan Ve Tahdidat Sofya 15 — Cemiyeti Akvam tarafından Bulgaristanın mali va- ziyetini tetkika memur beyet vazifesini — bitirmiştir. — Heyet, bir — moratoryom ilâm fikrini reddetmiş, — bütçenin — tenkihini ve bilhassa ithalâtın tahdidini tavsiye eylemiştir. AÇLIK S” — Müellili: Kut Hamsun Sözümü kesti: — Onu geçelim, dedi, Ve gülümseyerek ilâve ettk — Cençlik bizden bir kerre ursa, ne demektir.. Onu biliriz. | Kalktı, önümde — nezaketle .. ü ve bir memura dönerek: Efend'ıyl hususi mintakaya gö- türünür. Geceniz hayır olsun., dedi. Cür'etimi düşününce sırtımda Öşüme hissettim ve yürürken kendime bir tavır vermek için yYumruklarımı sıkıyordum. Mütercimi: P. S. Memur, havagazinin on da- kika yandığını söyledi. — Sonra söner mi? — Sonra söner, Yatağın Üstüne oturdum ve anahtarın döndüğünü duydum. Aydınlık hücrenin kibar bir hali yardı. Kendimi sığınılacak bir köşede hissediyor ve bir rahat- hk duygusile dişarıda yağmurun yağışını dinliyordum. Bu kadar samimi bir odacıktan başka biç bir şey — özüyemezdim | Mem- muniyelim — gittikçe — artıyordu. Yatağa olturmuş, elimde şap- ka, göı:lerîml! havagazinin alevine — dikilmiş, — polisle — ilk temaslarımın — safhalarını zikmim- den geçirmeğe başladım. Çünki bunlar ilkti ve onu nasıl dolan- dırmıştım! Tangen,gazeteci, Efem? Sonra da Margenbladet! Bu Mor« genbladet sözile onu doğrudan doğ- ruya kalbinden nasıl vurmuştum! Bundan bahsetmiyelim, ha? Baş- wekâletin gala davetinde saat ikiye kadar kalmış, anahtarı ve bir kaç binlik cüzdanımı evde unutmuşum! Bu efendiyi hususi mıntakaya rünüz! 'MüBirdeı bire havagazı söndü. Kısılmadan, hafiflemeden, hayret verecek tarzda ani. Derin bir karanlıktayım, elimi, etrafımdaki beyaz — duvarları, hiç bir şey göremiyorum. Yatağa girmekten başka yapılacak şey yoktu. Ve soyundum. Fakat uykum yoktu ve uyu- yamıyacaktım. Bir müddet, ka- ranlığa, bu dibi olmıyan — ve kavrayamadığım — koyu ve ağır bir külçe ha'inde görünen ka- ranlığa bakarak, uzanmış kaldım. Müfekkirem bu karanlığı ihataya muktedir. — değildi — Her türlü ölçünün fevkinde, ortalık karar- mıştı ve hissediyordum ki bu karanlığın varlığı beni fena sık- yordu. Gözlerimi kapadım, yarım sesla —bir şarkı — mırıldanmıya başladım ve müfekkiremi oyala- mak için döşeğin Üstünde ken- dimi ©o yandan bu yana attım, fakat muvaffakıyetsiz. Karanlık müfekkiremi — istilâ —etmişti ve l Gönül İşleri | Niçin Tahdidi Teslihat Konferansı Uzayacak. 'Evlenmiyorlar? Komünist Müsademeleri Herkes evlenme buhranından şikâyet —ediyor. Acaba nedes evlenmiyorlar? Bizim eskidenberi alışkm ok duğumuz bir kadın tipi *vardırı Evinde oturan, yemeğini pişiren ve pişirten, çocuğuna bakan, ko- casını kapıya kadar geçiren ve kapıdan karşılıyan, tam manasile ev kadımı.. Bugünkü erkekler için hu tip artık geri görünüyor, fakat yenl kadın tiplerine de henüz alışma- dıkları anlaşılıyor. “Henliz dumanı çıkan şa ka- fırlatan kıza bakın.. Onunla da evlenilir mi? Kadın dediğin yır muşak kalpli olmalı,,. * Tüplerin birini bırakıp Bte- kini alan, kükürtlü müvellidülma kokularını esans gibi zevkle kok- layan beyar Gönlüklü şu kızla da hiç evlenildimi?,, “Eflatun şunu söylemiş, Kant bunu demiş, bilmem Ceymis neler söylemiş.. Kadınlara böyle ukalâ- hklar yakışmıyor..,, * Muallim mi dediniz.. Allah göstermesin.. Okumuş — kadının en çekilmezi..., “Hele şu sporcu kıza bakım... Erkekten farkı yok.. Tuttuğunu koparacak.. Kadın olduğuna ça- hit, ispat &zım...,, Sadece, şöyle biraz alatan ka giyinmiş bir kız görseler yüzüne bile bakmazlar, tesadüfen gözleri ilişse: “Aman canim.. geçen asrm kızı.. Onunla evlensem ömrüm kırk yıl geri gitti sanacağım.., Süslü bir kadın görseler, “Allah göstermesin.. Onunla evlenilir mi? O masrafın alır- dat nasıl kalkılır?,, Çalışan kadınları görünce: “Haydi allahaşkına, çalışan kadından hayır bekleme . ,, diye mütalealarda bulunurlar. Erkek bu muhtelif tipler kar- şısında — şaşalamış — vaziyettedir. Henüz bu tiplerden hanğisinden hoşlandığına karar vermemiştir. Daha doğrusu onu tayin ede- memiştir. Kızlarımız da henüz eski prejüjelerin tesirile bu me- selede ileri adım atamıyorlar. Erkek hoşlandığı tipi tayin ettiği gün o tipin içerisinde beyendiği kızı da bulmakta gecikmiyecektir. HANIMTEYZE —H İ A beni bir saniye rahat bırakmı- yordu. Ya ben de karanlık ha- linde inhilâl edersem, onunla bir olursam ? Yatağımda — dimdik durdum ve kollarımı kımıldattım. Sinirlerim tamamile ayaklan- maştı ve onu yenmek için nafile iyere mücadele ediyordum, hiç fayda ettiği yoktu. En garip hayalâta esir, kendi kendimi süküta mec- bur ederek, ninniler söyliyerek kendimi teskin etmek için sarm fettiğim gayretle terliyerek oldu- ğum yerde kalmıştım. Gözlerim karanlıklara dikilmişti, ve ön- rümde böyle karanlıklar görme- miştim, Şüphe — yoktu, — ben burada karanlıkların. çok h- sust bir nev'i şimdiye kadar hiç kimsenin görmediği manasız bir ( Arkası var ) | |

Bu sayıdan diğer sayfalar: