16 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

16 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— wvayız Gençler İçin Dehanızı Nasıl Keşif Edebilirsiniz? Bir gün maruf bir musikişi- nasa sormuşlar: — Neden Paderewski diğerle- rine nazaren daha yüksek bir pi- yanist sayılır? (Paderevski meşhur Leh piyanistidir. ve ilk Lehistan €ümhur reisidir - Sonposta). Musikişinas şu cevabı vermiş: — Hiç at yarışı gördün mü? Atların koşuşunu seyrederken bi- rinin diğerinden az farkla iyi koştuğunu görürsünüz. Fakat o kadar, İşte Paderewskinin diğerleri- ne faikiyeti de böyledir. Bu cevap birarz müphem gö- rünür, Fakat tahlil edilirse birçok hakikatleri ihtiva ettiği anlaşılır. Deha, elle tutulamıyan bir şeydir. Deha ile kabiliyet arasındaki köprüyü tarif edemeyiz, gözle göremeyiz, elle tutamayız, Yalnız çalışmak sizi bu köp- rünün öbür tarafına — geçirmez. Yanma kadar götürür, fakat o- kadar. Yalnız azim ve karar da sizi bu köprüden geçirmeğe gelmez, — Dişlerinizi sıkıp öteye geçmek istersiniz. Fakat yalnız | azim, bir dehanın işini yapamaz. Yalnız tahsil de bu işi yapamaz. Tahsilin yardımı olabilir, fakat dehanın kitap ve tahsil ile alâ- kası yoktur. Doğrusu şudur, Siz ya bir dabisiniz.(Ya değilsiniz. Değilseni dehaya varamazsınız. O halde dehadan bahsetme- nin manası nedir diyeceksiniz ? Bu sualin de cevabı şudur: Kimse sizde deha bulunup bulunmadığını bilemez. Hiç umul- mıyan kimseler, öyle deha eser- leri göstermişlerdir. ki! Bazan deha senelerce kendisini göster- met, Hatta çok defa dâhiler ölümlerinden sonra keşfedilirler. Binaenaleyh tecrübe etmedik- çe, vâsıl olmak için uğraşmadık- ça dehamızın mevcudiyet ve ademi mevcudiyetine hükmede- meyiz. Meselâ Fransız hikâyecisi De Maupassant beş sene müte- madiyen yazdı ve yazdıklarını yırttı. Sonra da hikâye sahasında şaheserler vücude getirdi. Onun gençlere nasihati şudur : * Senelerce temrin yapmız, Üslübunuzu vazıh ve sade bir hale getiriniz. Sonra yazdığınız şeye azam! kuvvetinizi veriniz. Bir gün olur şaheserler yazabi- lirsiniz. Bir küçük hikâye, güzel bir manzume, size ebedi bir şöh- ret vermiye kâfidir. ,, Almanyada Sinema Ücrellen Yarı Yarıya Tenzil Edildi Son zamanlarda Almanyada sinema salonlarının duhuliye üc- retleri oldukça tenzil edilmiştir. Buna sebep, sinema müşterileri- nin, tabil iktısadi bubran yüzün- den az olmasıdır. Fiatlerin ucuz- latılması suüretile fazla müşteri temin edilmektedir. Bunun neti- cesi olarak en meşhur bir filmi Berlinin birçok salonlarında yir- mi kuruşa seyretmek mümkün olmaktadır. kâfi | Bursada Âsri Kaplıcalar Yeşil Bursada Asri Bir Otel Ve Alafranga Bır Kaplıca Yapıldı Bursa (Hususi) — Yeşil Bursamızın | asri pir kaplıca beldesi — şekline bürünmesi — için girişilen teşeb- $ büsler — müspet © neticelerini ver- mek — üzeredir. Bu teşebbüs ne- ticesidir ki bu ğ gün — Bursamız ——— güzel bir otel ve bir de kaplıca binası kazanmış oluyor. Bursa - Çekirge — yolu üzerinde yapılan otel ve kaplıca binaları en asri şekilde inşa edilmiştir. Otel binası bodrumdan başka üç katlı olup bir de çatı katını ihtiva etmektedir. Otelde 24 ta- ne banyolu, 6 tane banyosuz oda, güzel yemek ve müsamere ve cigara salonlarile bir kütüp- hane vardır. Otel istirahat için lâmm olan bütün vasıtalar ve tertibatı ihtiva etmek itibarile Denizlide Bu Sene Afyon Çok Az Ekildi Denizli 15 ( ALA. ) — Vilâye- tin her afyon mahsulü bu sene havaların sert gitmesin- den dolayı çok az ekilmiştir. Aynı sebepten dolayı buğdıy mahsulü de geçen seneye nispe- ten yüzde derecesinde ıknmııur' Elâziz Nura Kavuştu Elâziz (Hususi ) — Bundan evvel şehrimiz elektrik tesisatının ikmal — edildiğini — bildirmiştim, Bayramın birinci günü akşamı mükemmel bir küşat resmi yapı- larak şehrimiz ilk defa olarak elektrik ışığına kavuştu. Küşat resmi belediyede yapılmış, vilâ- yet ve adliye erkânı, memleket eşrafı hazır bulunmuştur. Şebhrimize asrt ışığın temini hususunda Belediye Reisi Hür- rem Bey ciddi bir faaliyet gös- termiştir. MUSTAFA Edirnede Herkes Sokakta Düşme- mek İçin Lâstiksiz Geziyor Edirne (Hususi ) — Şehri- mizde bayram — oldukça nmeşeli geçti. Fakat üç gündenberi so- guklar zok şiddetlidir. Sokaklar ince bir buz tabakasile örtülü olduğu için ayakları kayıp dü- şenlerin haddi ve hesabı yoktur. Düşmemek için berkes lâstiksiz geziyor. Kar devamlı şekilde yağmaktadır. | Salihlide Grip * Salihli ( Hususi ) — Havaların değişik gitmesi yüzünden şehri- mizde grip hastalığı salgın bir haldedir. Fakat halk kendisini iyi muhafaza ettiği içim zayiat yoktur. SON POSTA Bursada yeni yapılan otel ve kaplıca binaları mükemmel bir mücssese balin- | bilhassa seyyah celbi için çok iyi İ bir teşebbüs olduğunu ileri sür- | dedir. Kaplıca binasına gelince; Av- rupada son seneler — zarfında yapılan binalardan daha mükem- mel olan yeni kaplıca bütün asri vesaiti bavi bulunmakta- dır. Kaplıcada banyolar alafranga olarak yıpılmıqur Ayncı tedavi Ağa Zade İflâstan Kurtuluyor Adını ( Hususi ) — Milyoner Ağazade Hulüsi Beyin iflâs mu- amelâtının bir uzlaşma akti sure- tile —intacı için — alâkadarlar arasında müzakereler — cereyan ettiği malümdur. Yapılan teşeb- büsler alacaklılar nezdinde hüsnü suretle telâkki edilmiş ve sulh keyfiyetinin resmi bir şekilde müzakeresi için eshabı matlup tarafından — kendilerinin — davet olunmalarına dair hukuk hâkim- liğine bir beyanname verilmiştir. Bu beyannameyi matlubat ıcıhıp- lerinin ekseriyeti şimdiden imza etmiştir. Eshabı matlubun dave- tini ve teklif olunacak sulhün tasdikini müteakıp Hulüsi Beyin iadei itibar edeceği tabiidir. SALÂRATTİN Bir Buçuk Metrelik Kar Yığını Çankırı ( Hususi ) — Bir hafe tadanberi devam eden kuru ayaz geceleri nakıs (16) derece ka- dıı şiddetlenmektedir. Buraya elen haberlere göre Çankırı — âzu yolu Üzerinde ve diğer bazı yollarda birbuçuk metre kalınlığında bir kar — tabakası yığılıdır. — Grip — şehrimizde de başlamıştır. Fakat henüz sari gekilde değildir. v SN A Balıkesirde Bir Kaçakçı Balıkesirde bi? kaçakçı birkaç gün evvel yakalanmış ve derhal mahkemeye sevkedilmiştir. Mus- tafa ismindeki bu adam Balıke- sirde seyyar kalaycılık yaptığı sırada tütün kaçakçılığına cür'et etmiştir. Muhakeme, neticesinde altı ay hapis ve 65 lira para ce- zasına mahküm olmuştur. Ayrıca kaçakçılıkta kullandığı beygiri de ——— musadere edilmiştir. odaları, hususf da$ | mahalleri, — bü- yük ve mükem- mel bir havuz ve müteaddit kurna- lar vardır. Husust banyolar için kap- hca altı daireyi ihtiva etmektedir. Bu yeni inşa- at, Önümüzdeki yaz mevsiminde Bursamızı — bi lerce kişinin zi- yaret edeceğine bir işarettir. Alâkadarlar yeni tesisatın mektedirler. Fakat şurası da mu- hakkak ki otel ve bina yapmak nihayet bir sermaye işidir. Fakat müşleri — celbetmek — tamamen ticari mahiyettedir. Bu işin be- şında bulunanların bu mesele ile ciddi şekilde uğraşmaları lâzımdır. CEVAT “Adanada Ticaret Talebesi Tetkikat Yaptı Adana 15 ( Hususi ) — İkti- sadi ve coğrafi tetkikatta bulun- mak Üzere bayramda şehrimize gelen Darülfünün ve — yüksek ticaret mektebi talebeleri bura- dıkı' fabrikaları, müzeyi ve şehr gömlecek yerlerini gezerek te!kı atta bulunmuşlardır. Tale- beler seyahatlerini Mersine kadar temdit ederek orada da tetkikat yaptıktan sonra buraya dömüş- lerdir. Dün şereflerine Belediye gazinosunda bir çay riyafeti verilmiştir. Misafir talebeler bu gün itrenle İstanbula hareket etmişlerdir. Denizlida Grip Salgını Söz Aramızdı Ne Yaptı Ve Ne Yapıyor? | — Şarktan hemen her gün l baberlerine karışık yeni — yı havadisler duyuluyor: Çin darülfünun kızları Salil | ahmere yazılarak — hastabak olarak hududa gitmişler... Yi Çin darülfünun kızları kalem rini sıralarının Özerine bırak ellerine, zaman için kalemd daha kıymetli olan silâhları | mışlar ve cepheye koşmuşla Ordu ile ayni safa geçmişle ayni istihkâmlara yerleşmişle ve yin2 onlarla beraber Japı saflarına ateş etmişler.. Hindistanda Gandi taraftarl rmı muhakeme eden bir İngil hâkimine, samün arasında bulu nan bir kız silâh çekmiş.. Bunları okuyunca gözümü önüne bizim mütareke senele ve İstiklâl harbi geldi.. İstanbu da zıt çehreler, nefret, istihza Bazılarına göre de sevinç.. Anı dolu ateş ve heyecan içerisind kaynıyordu. Anadolu kadını bil köyünün dar kafası ve dar heye canile bu ateş ve heyecanı sezd | Kağnısile, silâhile Mehmedi, Ha | sanı, Hüseyini gibi o da cephey koştu. O da bu ateş ve heyeca na kendine düşen hisseyi ilâv etti, Fakat umumiyetle okumu kadım?.. O, sanki bu topraklardı doğan bir ecnebi.. Parçalarr mak istenen onun memleket değil. Anadoluda ateş ve heye canla kaynıyanlar onun vatam daşları değil.. Lâkayıt ve alâkı uz.. Ne memleketini parçalama!l istiyenlere, ne de bu parçalanmıyı razı olanlara kâfi bir nefret göster ateşe beklenen — kıvılcımı v etti. O, bu heyecanı tam d! madı veyahut ifade yolunu bula madı ve göremedi. yerli malı — mücadelesinde muvaffakıyeti var?.. Okuduklarını — kitapları ar sına gömer, ©o kitapları da süslü camekânlar — içine korkarım ki İ alâka gösterebilmesi için dahı pek uzün zaman beklememi. lâzım gelecekl, Denili 14 (A.A) — Grip sal-f) gını şiddetle devam etmektedir. Hemen her evde hasta, vardır. Hastalıktan mektepler bir hafta tatil edilm'qür Çankırıda! Tavukları Ölduren Garip Bir Hastalık Çıktı Çankırı (İüsusi ) — Şehri- mizdeki tavuklar arasında kıncı bir hastalık çıkmıştır. Sokaklarda dere kenarlarında ve evlerin kapıları önünde her gün tavuk ölüleri göze çarpmaktadır. Bu vaziyet karşısında baytar ldaresi harekete geçmiş, tavuk tahiplerine — bazı — tavsiyelerde bulunmuşhır Bu tavsiyeler Üze- rine bir. kısım halk tavuklarını aşılatmışlar ve kümesleri kireç- lemişlerdir. KK Bundan başka cigara kâğıdı kaçakçılığı yapan iki kişi daha Adliyeye verilmiştir . B. HALİM Buzlar İçinde Tüyler Ürpertici Bir Facia Oldu Amtterdam, 15 (A.A.) Raldereede buz çatlaması neti cesi olarak 9 kişinin suya dü tükleri ve üçü genç kız olmali üzere 4 kişinin boğuldukları v diğer bir mahalde de iki kişinir| boğulmuş oldukları bildirilmek tedir. Ceza Mubhakemeleri Usulü Kanunu Vasfi Raşit Bu kıymettar eserin ikinci cildi çıkmıştxr. Bu cilt te birinci cüt gibi yirmi formadan mü- rekkeptir ve fiati daha ucuz- dur. Eser ince kâğıda basıl ğgından hacmi de kü Fiati ( 200 ) kuruştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: