17 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

17 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Sayfa Halkın Sesi Şeker Fiatleri Niçin Yükseliyor Son zamanda şeker fiatlerinde Ahtikâr — kanaati veren — bir yükseliş görülmektedir. ve bu hâdise, umumi şikâyeti mucip olmaktadır. Dün, bu münase- betle görüştüğümüz bazı kari- lerimizin — bize — söyledikleri şudur : Nedim Bey ( Şehzadebaşı $ ) —Şekerde ihtikar varmış. Kahve ve pahalı imiş. İmiş amma bu iş, böyle manasız — şiköyetlerle bit- mez ki. Her şikâyetin kanuni bir mercii vardır. Hükümet ihtikârla ve kaçakçılıkla mücadele - için yeni tedbirler aldı, kanunlar yap- tı, mahkemeler teşkil etti. İhti- kâra uğrıyan veyahut aldatılan kim ise bir arzuhalla Müddelu- mumiliğe müracaat ve / şikâyet eder. Bu suretle aldatanlar, ih- tikâr yapanlar cezalarını görürler. Bence en kestirme yol Eudnr. * SBuım Bey (Cağaloğlu Kapalıfırın sokak 102) — Geçenlerde Terkos işi ile alâkadar bir hükümet komserinin yanında oturuyordum. Bir Madam geldi. Efendim Beyoğlunda (30 ) odalı bir pansiyon tutuyorum. Terkos su vermiyor, tamirat yap- tırıyorum, diyor. Bütün müşteri- lerim kaçtı. Tahkik ettim aslı yokmuş. Tamirat parasını da ben vereceğim, illâki pansiyonuma su gelsin, yoksa mahvolacağım. Ay- ni zamanda Terkos su vermediği aylar için de para istiyor. Allah aşkına buna bir çare bulunuz. Dedi. Daha böyle birkaç kişi geldi. Komiser başını salladı ve bana şunları söyledi: Azizim her gün böyle beş on kişi bana müracaat eder. İstanbul yanar, su kullanmadan su parası verilir. Fakat şimdiye kadar bir fert gidip Şirketi mahkemeye dava etmedi. İşte şeker ve ihti- kâr işleri de böyle. Hep kendi kendimize sevinir, köpürür, du- ruruz. Mahkemeye gitmesini bil- meyiz. O halde kabahat kimsede değil, kendimizdedir. Necmeddin Bey Tatiklâl aaddesi 74 ) — Şeker esaslı bir gıda mad- 'dir. Şekersizlik insanları her hastalığa — müstait kılar, verem yapar. Binaenaleyh adeta bir ilâçtır.. Bunun kilosunu da hariçten (8), (7) kuruşa alıyoruz. Bence şeker için harice çıkan para pek ehemmiyetsizdir. Bence şeker itbali serbest bırakılmalı- dır. Çünki hükümet bir kilo şekerden şöyle böyle (20), (25) kuruş Tüsum alıyor. Hazinenin menfâati büyük, Eğer herhangi bir sebeble fazla ithalinde mali bir mahzur varsa bari ihtikâra mâni olmalıdır. Halkımız.da ka- nuni şekillerle haklarını hdırlar, —— S ( Beyoğlu arama- I Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: £: Hasan Bey — Aman... Bu bir kız baykırıyor, öldürüyorlar. ğPosta Paketleri iHakkında Yeni Karar Eski kontenjan kararnamesi mucibince, — ecnebi — memleket postahanelerine verilen kolipos- tallar listeye dahil olsun olmasın, memleketimize kabul edilecekti. Fakat Heyeti Vekile son içtima- ında bu müddeti şubatın 17 inci gününe, yani bugüne kadar tem- dit etmiştir. Karar, ecnebi posta idarelerine ve memleketimizdeki posta — idarelerine — tebliğ — edil- mişti. Bu ayın 15 inci akşamına kadar —ecnebi — memleketlerden verilen paketler Türkiyeye - gele- cek ve sahiplerine verilecektir. Bu tarihten sonra gelen paketler memlekete ithal edilmiyecektir. Bu kararın tatbikine başlanıl- mıştır. Şehrimiz Paket Postahanesin- de evvelce biriken 15 bin paket- ten 7 bini sahiplerine verilmiştir. Afyon, Tiftik Tacirler Dün İhracat Meselesini Konuştular Alyon ve tiftik — tacirleri dün — İstanbul meb'uslarından Sadettin Riza Beyin iştirakile Ticaret odasında hususi bir top- lantı yapmışlardır. Tiftik tacirleri elde mevcut istok tiftiklerle yeni sene mahsulünün dabilde sarfı ve harice ihracı için tedbirler alma- sını istemektedir. Afyon tacirle- lide Türk Afyonlarının Avrupalı alıcılar karşısında değer - fiatile satılabilmesi — için bir “ Afyon Tacirleri Birliği ,, tesisini temenni etmektedir. İktisatçılar Toplanıyor İktısatçılar Cemiyeti (Bjinci içtimamı önümüzdeki pazar gü- nü Ticaret Odasında aktede- cektir. Madam Lilinin Çantası İzzet isminde bir yankesici Tepebaşı — caddesinden — delgın geçmekte olan Madam Lilinin çantasını kapıp kaçnuştır. Yan- kesici bekçi tarafından yakalan- mıştır. Şoförlerin Kazanç Vergisi Defterdarlık şoför ve araba- cıların bu seneye ait vergilerini tesbit —etmiye — başlamıştır. Bu sene vergilerin diger senelere nazaran bir miktar az olacağı tahmin olunmaktadır. evde Bu evde biri bağırıyor, cinayet var. 2: Hasan Bey — Polis efendit Koş... l SON POSTA HABERLER Milyonlara Yeni Bir Sahip Çıktı Bir Fransız Sen Benuva- nın Emlâkini İstiyor Haber aldığımıza göre, Galatadaki ( Ğen Benuva ) Fransıx mek- tebinin emlâkine sahip olduğunu ileri süren yeni bir varis meydana çıkmıştır. Malümdur ki ( Sen Benuva ) papazlarınm, şehrimizde mirasçı bırakmadan ölen bazı kimselerin milyonlarca lira kıymetinde bu in bu emlâk hakkında gelen nan emlâkini birtakım karışık yollardan saparâk kendi üzerlerine al ettirdikleri ortaya atılmıştı. Hazineye intikal etmesi lâzım Defterdarlık tarafından açılan dava ise henüz rü'yet safhasında bulunmaktadır. Şimdi meydana çıkan yeni bir mirasçı gelmiştir. Bu adam (Sen Benuva) müesseseleri müdü- rünün göçenlerde vefat ettiğini, kendisinden: başka mirasçısı olma- dığını, bütün bu emlâkin kendisine ait olması lâzım geldiğini ileri sürmektedir. Bu adam noter vasıtasile Defterdarlığa da müracaat etmiş ve verasetini ispat için dava açacağımı bildirmiştir. Piyasanın Dünkü Faaliyeti | Dün piyasada buğday fiatleri, çcinsine göre on para kadar düş- beş buçük Arpa fiat- yükselmiştir. Fın- müştür. İyi ekstralar kuruşa -satılmaktadır. leri ise biraz dık Üzerine muamele durgundur. Dün Ruslar için 52 buçuk kuruştan ( 45 ) balya — Bolvadin alınmıştır. — Tiftik Av derileri Mevsim satılan çifti 33 malı yapağı piyasası durgundur. düşmektedir bidayetinde — 43 liraya Karadeniz sansarlarının liraya düşmüştür. Hatleri Üzümlerimiz Çekoslovakyaya Bir Şartla İthal Ediliyor Perag sefaretimizden İktısat Vekâletine bir telgraf çekilerek Çekoslovak — hükümelinin Türk ve diğer hükümetlerin kuru üzüm ve incirlerinin ithalini yasak et- mediğini, müsaadeye tâbi tuttu- ğunü - bildirmiştir. Sefaret ayni zamanda Çekoslovakyada- iki üç aylık ihtiyaca kâfi Türk kuru üzüm ve inciri olduğu için Türk malı almak — istiyen tüccarlara hükümetçe taleplerinin yarısı de- recesinde —müsaade — verildiğini yazmaktadır. Havagazindan — Zehirlendi Beyağlunda - Keçeli sokağın- da Samsut apartımanındaki terzi dükkândında bekçilik — eden Ali havagazinden zebirlenmiştir. Baygın bir - halde yatan bekçi hastaneye kaldırılmıştır. Fakat adamcağız kurtulamamış ölmüştür. ——— Evkafın Mahlüâl Hisseleri Satılıyor Evkaf İdaresi kendisine ait mahlül hisseleri satışa çıkarmış- tır. Müşteriler mahlül arsa ve meskenlerde hissedar — oldukları takdirde Evkaf tarafından muay- yen nisbetlerde tenzilât yapıla- caktır. Bu tenzilât mahlül hisse nısıf veya nısıftan fazla olursa hakiki Hiatten yüzde yirmidir. Satılan hisse nısıftan az olduğu takdirde, —derecesine göre bu tenzilât yüzde elliye kadar çıka- rılacaktır. Satış bedelini peşin veren müşterilere ayrıca yüzde oD ikram edilecektir. Telefon Defterdarlık. Maliyeden Yeni Tahsisat İstedi Defterdarlığın — tahsisatı bu- lanmadığı için (3) ay evvel tele- fonları kesilmişti. Tahsisatı olm- yan birçok Malmüdürlüklerinin de telefonları - kesilmiştir. Bu hbal birçok mali işlerin gecikmesini mucip olduğu - için Maliye Vekâ- Iotîurîen yeniden tahsisat İsten- miştir. İki Mütecaviz Yakalandı Ali ve Mehmet isminde iki kardeş — Kasımpaşada İbrahim Efendinin dükkâmna — girerek zorla öteberi almak istemişlerdir. İbrahim Efendi bunları müşkü- lâtla dükkânından çıkarmış, fa- kat mütearrızlar tabancalarını çe- kerek ateş etmiye, dükkânın camlarım kırmıya başlamışlardır. Mütearrızlar polis tarafından ya- kalanmıştır. Şubat 17 Günün Tarihi Gazi Hz. Relstcümhur Hz. dün sarayda £ müddet meşgul olmuşlar, akşan doğru Hürriyet Tepesinde bir tene züh icra buyurmuşlardır. Adanada Gazi Heykeli Heykeltraş Krippel Gazi Hz. ni beykeli için Adanaya gitmiş, müz kereye başlamiştır. İzmir — Rıhtımı İzmir Rıhtim Şirketi tahkikalır takip İçin Nafıa Vekâleti Huku Müşaviri Avni B İzmire gitmişt r. Trabzon — Faciası Trabzouda kar fırtınası - ve çij yuvarlanması yüzünden vukun gele facia çok müthiştir. Şimdiye kada kar yığınları altından on üç cere çıkarılmıştır. Gizli Emlâk ait gizli emlâk ihbar iyelerinin derhal v rilmesi için vilâyete emir gel Kadın Tayyareciler Yakında üç Amerikalı kadın tayyareci kendi tayyarelerile şehri- mize geleceklerdir. Ba arada İrak Başvekili Nuri Paşanın oğlu da tay- yare ile şehrimize gelecektir. Maarif Vekili Gitti Maarif Vekili Esat B. dün akşam şehrimizden Ankaraya harcket etmiş, istasyonda Vali, ve Maarif erkânı tarafından teşyi ed lmiştir. Halk Evleri Cuma Günü Büyük Küşat Merasimi Yapılacak Şehrimiz Halkevinin bu cuma günü açılacağını yazmıştık. Alâ- kadar heyet büyük bir küşat merasimine hazırlanmaktadır. Bu- gün evin hars şubesinin teşkili etrafında mühim bir içtima ya- pılacaktır. Bütün. gençliğin -Halk evine, kendi evi gibi devam et- mesi te'min olunacaktır. Güreş Müsabakaları Bu cuma günü Beyoğlu Fırka salonunda tecrübeli güreşçiler ara- sında müsabakalar yapılacaktır. Vapur Kurlarıldı Karadeniz boğarı raya oturan Evangel'os Yunen vapuru kurtarılanştır. Altın — Aldık Şebrimize Devlet bankası hesa- bna Pekinden elli dokuz çuval altın gelmiştir. Yeni altınlar “iki milyon lira kıymetinde ve 1477 kilodur. Vapurcuların Borcu Milli vapurcuların gümrük borç- larının kanunen tahsil edilmesi lâ- zım geldiği alâkadarlar tarafından tekit olunmaktedır. Mısır Tahvili Kahire, 16 (A.A)— Yüzde 3 faiz ve ikramiyeli Mısır Kredi- Fonsiye tahvillerinin dünkü çekilişinde: 1886 - tahvillerinde 128,634, 1903 tahuillesinde 583,790, 1911 - tahville- rinde 344,753 numaralar ellişer bin frank kazanmışlard Harineye edenlere ikr haricinde ka- ismindeki Pazar Ola Hasan Bey Ve Evden Gelen Çığlık 3 Polis — Aç kapıyı kızım... Katil mi var? Nedir? Kim bağırıyor? ı 4 Kız — Polis efendi, ben “ ni ,, ye çalışıyorum, tagan- şarkı söylüyorum.

Bu sayıdan diğer sayfalar: