18 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

18 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Zübeyde, plânınım ana hatla- rını — çizmişti. İntikamına — alet etmek istediği insanları da seç- mişti. Döşündüğü ve henüz tesbit edemediği nokta, faaliyete hangi taraftan başlamak ve hangi adamı ilkin sahneye çıkarmak keyfiyeti idi. Zeki ve kinli kadın, kocası- nin yüreğine kundak sokmak, neşesini — baltalamak, — gururunu kırmak için muhtelif yollar bu- luyordu. Harunürreşidin amcala- rıtu, amca oğullarını, amca kız- larını, hemşirelerini, — vezirlerini, birer birer ve kendi maksadı ağrunda kullanmayı tasarlıyordu. Onların hepsi bu intikam hare- tetinde, bu hıncalma faaliyetinde bilerek, — bilmiyerek - birer vazife deruhte edeceklerdi ve Harunürreşit, günün birinde her taraftan ihanet, taarruz ve ha- karet gördüğünü anlıyarak - kökü kurtlar ağzında yıpranan bir ağaç gibi - ansızm yıkılacaktı! Bu netice mücevher bir serap gibi kırgın ve kızgın kadının gözlerini — kamaştırıyor, — bütün damarlına - bin bir kadeh nebizin veremiyeği kadar yüksek ve tatlı- bir alev bulaştırıyordu. O, koca- sının buselerinden mahrum kalan güzel gözlerini, güneş huzmelerin- den nüvaziş sezinseyen çöl ahu- ları gibi, zihnindeki parlak se- rabın nuruna vererek kıvranıyor, kıvranıyor, kıvranıyordu. Sabah olur olmaz işe başlı- yacaktı. Kocası, henüz mabımurlu- ğunu gidermeden ilk hücumuna, gözle görünmiyen, acısı vehleten duyulmuyan ilk taarruza uğriya- caktı. Gafil şahinşah, kudretinin ve kuvvetinin herkesi korku ve hürmet içinde tutacağını umar- ken en yakinleri tarafından sinsi sinsi hırpalanacaktı. Bugün ha- zinesi, yarın haysiyeli, öbür gün daha mukaddes bir varlığı iğne- lenerek, itimat gösterdiklerinden ihanet görerek, muhabbetlerinde aldatılarak, teşebbüslerinde hus- rana uğralılarak yavaş yavaş erilileçekti. Fakat sabır. ile, tahammülle ve belki yılların geçmesine inti- zar ile başarılabilecek olan büyük işlerin hepsinden evvel halletmek istediği mesele vardı: Yedi ha- layığı — cezalandırmakl.. — Onlar, kalbine basa basa lınuıınm kok larına yükselmekten perva yen küstahlardı. İllııı bu lıöıtıh kedileri tüylerinden, derilerinden, tırnaklarından tecrit etmek lâ- zumdi. Sonra, onları okşiya okşiya kalbine pençe vurmıya sevkeden kocasile karşı karşıya kalacaktı ! Zübeyde, yatağa uzanmadan evvel sadık bir kölesine, divan- hanede kalan dörl kızın koğuş- larına dönmelerile beraber ken- disine haber verilmesini emret- mişti. Vakit geçtikçe öbür dü- şüncelerini, kocasına tevcih edi- lecek darbeleri unutup bu kız- larla meşgul oluyordu. Harunun Ük hamlede tatyip ettiği üç kız - belki mahmur ve mağrur - uyumuşlardı. İhtimal ki Emirülmü- minin ile rüyada dolaşıyorlar ve oynaşıyorlardı. Fakat berikiler he yok ki çılgın dakikalar geci- riyordular. Zübeyde, koğuşa dönen üç kıza nazaran kocasımın yanında hâlâ onun yanında idiler ve şüp- | . HARUNURREŞİT » SON POSTA Yazanı X4 4 - Tarihin Esrarengiz Sayfaları İ kalanları daha fazla mücrim gör- miye başlamıştı. Çünki berikiler, bir cinnet lâhzası içinde günah işlemişler, — küstahlaşmışlar — ve şimdi eski yerlerini alarak diğer halayıklar arasına kırıqmıılınlı Halbuki ötekiler hâlâ kendi yeri- ni işgal ediyorlardı ve kendine ait olmak İâzımgelen zevkleri devşiriyorlardı. ( Arlııı var ) ——7 Karakış Karadenizi Yine Kudurttu Baş tarafı 1 inci ııyfıdı) gruplarından üç kişinin dondu- ğu bildirilmişti. Bu haber sonra- dan tahakkuk etmiş ve maatte- essüf donan amelenin üç değil, altı kişi olduğu anlaşılmıştır. Dört günclük bir fasıladan sonra kar fırlınası evvelkisinden daha şiddetle tekrar başlamış ve insanı iliklerine kadar donduran sert bir şimal rüzgârile savrulan kar tipisi, yine bilâinkıta iki gün, iki gece devam ederek kelime- nin en geniş manasile bir “kara- kış , yapmıştır. Kışın ve soğuğun şiddeti o kadar fazla olmuştur ki, limandaki vapurlara tahmilât yapılamamış ve vapurlarm, serenlerine varıncı- ya kadar her taraflarını buz sal- kımları kaplamıştır. Hatta men- direk feneri, limanı aşarak fenere sarılan deniz sularının donmasile serapa buzdan oyulmuş muhte- şem bir abideye benzemiştir. - Gönderdiğim resimler bu hu- suüsta bir fikir vermiye kâfidir. AHMET Bugün Kar Var Evvelki gün havanın açılıp Halkın Kendi Evi Gençlik! Halk Evi açılıyor. Halk Evi Türk milletinin her sahasının her şubesinde ilerlemesi ve yükselmesi için canla başla — çalışacakların evidir. Türkün tarihini aydın, dilinl temiz ve pürüzsüz, edebiyatını Bzlü ve uyazık, musikisini derin ve canlı, vücudünü kuvvetli ve dayanıklı yapmak için; Türk hal kının bazret çektiği irfan nurunu herkese en bübük kolaylıkla yay- mak, muhtaç olduğu içtimal yar- dumı her ferde ayrı ayrı. vermek için, Türk köylüsünün — ufkuna medeniyetin ışığını ve gönlüne münevver gençliğin kardeş sevgi- sini götürmek — için çalışmak, uğ- raşmak istiyenlerin büyük karar- gâhı Halk Evleridir. | karların eridiğ gini görünce hava açıldı diye sevinmislik. Fakat dün sabah yağan kar bizim se- vincimizi suya düşürdü. Maalesef bugün de kar yağacaktır. Çünki Yeşilköy Rasat Merkezi bugün havanın kapalı olacağını, Yüzgârın Şimalden eseceğini ve kar yağa- cağını bize bildirdi. Dün en fazla hararet (2) ve en ax () derece idi. En Kârlı İş! ( Baştarafı 1 inci sayfada ) Muhsin Bey bu sahada Alpullu- yuda dinliyerek yarın kendilerine cevap vereceğini bildirmiştir. En Büyük Bir Şeker Tüccarı Anlatıyor Türkiyenin senelik şeker sar- fiyatı (6) milyon kilodur. Bu he- saba göre aylık sarfıyat (500,000) kilodur. Yalnız kış aylarındaki sarfiyat (T(X)) bin kilo, yaz aylarındaki V ise (300) bin kilodur. Kış ayların- Udaki sarfiyata nazaran, tahdit listesinde verilen miktar de (83) tür, yüzde (33) te yerli fab- rikaların şeker satmaları lâzım gelirken bu fabrikalar ellerindeki istokları piyasaya çıkarmadıkla- rından ıeter bu kadar yüksel- miştir. Hiçbir zaman şeker tica- retinden bu kadar kâr edildiği görülmemiştir. Londra Mavnacılarının Grevi Londra, 17 — Bir haftadan- beri devam eden Londra Timanı maynacılarının grevi hüsüle ge- len bir itilâf üzerine hitam bul- muştur. Münasip bir esas ürze- rinden — ücretlerinin — inmesine muvatakat eden (3000) kişi işe başlamışlardır. İçtihat İçlihat mecmuasının 349 No. h nüshası, felsefi ve edebi yazılarla çıkmıştır. E MAURICE YVAIN'nin meşhur- opereti | AĞZIMDAN Paris'te bu rolü ibda eden tarafından / Şubat ÖPTÜRMEM KA YüknndiN be ei Ha Erd sitemasinda D Bugün d ALKAZAR y SİNEMASINDA SON BÖLÜK Bugün ELHAMRA sinemalarında LİLİAN HARVEY HENRY GARAT mutat — muvaffakiyetlerile muzaffer olmaktadırlar, ECONOMOU OPERET HEYETİ Fransiz - Tiyatrosunda Bu akşam saat 21,30 te YASENA HRİSOMOU Tahdidi Teslihat Konferansında Rüus Tezi (Baş tarafı 3 üncü sayfada) Maamafih bu makul söz- ler bir. kısım murahhaslar - üze- rinde fena tesir yapmıştı. Bu da suiniyetlerine açık bir işaretti. Bundan sonra Litvinof yoldaş birtakım meselelere tamas etti ve Sovyetlere karşı yapılan mü- temadi tehditleri izah etti. Rus- yanım yogâne emçli sulh olduğu- nu söyledi, ve devletlerden ima suretile samimiyet ve hüsnüni- yet istedi. Sonra nutkuna şu suretle de- vam etti: — Bize göre, harbe k: yegâne çare, harbi ınıddı.l?ııı imkân haricine koymak ve tesli- hatı tamamenortadan kaldırmak- ta dedi. Her taraftan bilhassa ( loca- lardan ) alkış sesleri işitiliyordu. Nihayet, komlinist Rusyanın pro- pagandasını yapmak mecburiye- tinde bulunan Sovyet Hariciye komiseri şu cümle ile sözünü bilirdi: — Sovyet heyeti iyi biliyor ki, sulhün en büyük temeli, harbe mani olan kuvvet, sosya- lizm — prensipleridir. — Fakat bu şimdilik ancak Rıııyı— Bu itibar ile harbe yetin bir tek çaresi =r Ş Tam ve umumi terki teslihat! Bu gsözler soğuk bir “Ü—n tesiri yaptı. Ve tabii alkış de duyulmadı. Kürsüden ındlği vakit inof — yoldı elini — si- kanların arasında bilhassa Sinyor Grandi nazarı dikkati celbeltti. R. $. Almanyada Biraya Boykot Münih 17 Bavyeranın dağlı köylulen, bira üzerine ko- nan reşmi protesto etmek için toplanınış va bugünden itibaren biraya karşı boykotaj ilân etmiş- kerdir. At Bir İngiliz Harp Gemisi Sökülüyor Londra 17 — Londra deniz muahedesi mucibince tahrip edil- mesi lâzım gelen Emprör of En- diya harp gemisi doklara çekil- miştir. W Z Meşhur — facia artisti CONREİD VEİNT)a birinci Almanca sözlü fimi olan “ 13 Kahraman piyadeler ,, Aşk, ihtiras, dehşet ve lınrp filmi. Rugîın abşan Saat 21,30 da ENİNDE SONUNDA Komedi 4 perde Nakleden: Bedia M. Vasfi Riza lsmıım mırui IIIH..;:::.!NM Şehzadebaşı Ferah Sinemada Bu geca: — Büyük mülsamöra kömik danbüâllü İamall, komik Ahmet Rey va hayeti temsiliyeleri, 2 kumpanya birden ayrıca Anustas bale heyeli ve 1952 semesi serbest güreş milsabakaları. Duhuliye 25, umuümt — koltuk 40 - Locular 200 - 250. , İngiliz Hirası Dolar Liret Belga Drahmi İsviçre frangı Leva Florin Kuron Ç, Şiling A, Pezata Mark Zloti Pengo Ley Dinar Çervonets Amerıkada İşler Düzelecek Mi? Nevyork, 17 — Mümessiller Meclisi tarafından kabul olunan bankaların ıslahına ait proje münasebetile —borsa faaliyetini cesaretlendirmek için milyonlarca avans verileceği şaylası çıkmış- tır. Bu projeyi tasvip edenler, umumiyetle spekülâsyon yapan- Dlardır. Matbuatın fikri de muh- teliftir. Bazılarına göre bu işin muvaflak olması talie bağlıdır. Bazılarına göre ise proje iyi tatbik edilirse muvaffakıyet te- min eder, edilmezse etmez. Bir İnfilâk Korony — 17 Şehre be k'ılnî:etre zıfcde lüşâ) kilolu-: bir dinamit kütlesi patlamış, halkı dehşete düşürmüştür. Bu dinamit bir demiryolu kumpanyasına ait- ti. Telefat miktarından haber yoktur. YAK AO M

Bu sayıdan diğer sayfalar: