17 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

17 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

de veye İNİ Üç haber ve Poliste : Biz plânço i Havagazı bir Bi; dagi Sabah gazetesinde şunları oku: Bekçiyi öldürdü Kar makinesi kar bir metre irtifa Evvelki gece, Beyoğlunda ha - Peyda etmediği için işliyemiyor. va gazı borusu patlaması yüzün - di ... den Ali namirin VAR İyenin varidatı geçen söneye miş ve ölmüştür, i Ali, Bey- Mazaran 26 mliyon lira noksandır. Bu.| oğlunda Tünel pasajı yanında İçin yeni sene bütçesi 150 milyon| Jurnal sokağmda terzi Andre A Vira olacaktır. Kroninin dükkânında çalışmakta ir, Hadise şöyle olmuştur: Evvelki gece Ali terzi dükkâ- nında uykuya yatmıştı. Dün sa- bah uyanan komşusu kolacı İstav- ri efendi, dükkânın açılmadığını görünce merak etmiş, kapıyı vur muş, fakat içerden bir cevap al - mak kabil olmamıştır. Bunun üzerine İstavri derhal polis karakoluna koşarak zabıta» yı hadisetlen haberdar (etmiştir. Dükkâna koşan polisler kepenk - leri kırarak içeri girmişler bekçi- ... Futbolcü Vehap İngiltereye kabul *dilmemiştir. Çünkü İngiltere hükü- ni Britanyada profesyonel futbol - ys hakkını eenebilere vermemekte. Bir sayfada alt alta dizilmiş olan İM üç haber işlerimiz hakkında *ir Hilinçodan daha kuvvetlidir. Bir şehir var ki kar kapıları bastı. "Yor. Sokaklardan geşilmiyor Hs. kesin gözü sokaklarda yepyeni | bir Mahlâk bekler gibi kar © makinesini #özlüyer, Günler geçiyor. Çukur, bozek ve| Braz sokaklara bir sefalet manzara! yi yarı ölü bir halde yerde bula - Taşıyanlar, güreklerle, kazma *| rak hastaneye ( kaldırmışlardır. di tıpkı bir kaldırım sökülüyor gi-| Fakat zavallı adam ölümden Mam) sökülüyor. tarılamamıştır. kaysaktarda kardan kaçayım, bozda| © Hava gazı borularmın ln iyayım, batağa diişmiyeyim, 9- al tomebij gön imei iye patladığı ve hava gazının bu su retle dükkâna yayıldığı anlaşıl - maktadır. Maarif Vekili Ankarava döndü e diyenler şimdi sırtlarında bir! ün AM ucunu, başların hizesm-, bir süpürgenin sapmı, bacakları; da irili, ufaklı kürekler ve çek arahalarıyla karşılaşıyor. Bu islerden anlıyan bir dosta kar ma asm ma Bir müddetten veri şe.w.mizde Yahı ne oldu dedim; bana şu ces verdi: > : 2. “ N dai 5. | bulunan Maarif vekili (Esat bey — Kar makinesi işliyemez. Çön-| |. j . kü bip GE Rİ SİS vel dün akşamki trenle Ankaraya €ön yi bol kar yağan yerler için ya -| muştur. Mistik. Sonra bu makineler asfalt! Vekil bey dün öğleden evvel! ' Açılıyor yarda işler. Mamafi karlar sokak Galatasaray lisesini gezmiş, ders- - kenarma tinazlar gibi yığıldığı. ide E bö leinüizter ENİ Böre galiba bu günlerde kar maki öğled d if mü MESİ bir metre irtifar bulan karları te bey öğleden sonra da eperk Hi Mizliyecek, dürlüğüne gelerek bir müddet eldât tarafı: Hesapsız. kilap.) meşgul olmustur. icen, Rüsuhi bey » Kar, z Riyaseticümhur başyaveri kay» Türkiyeder adeelerine sahip olarak! makam Rüsubi bey uzun müddet di iN adı | 23 ge ykm Pm İ kıt'adan uzak kalmış olduğu için İçin her kapı kapalıdır. Fakat! mesleki malümat ve mümsrese- ecnebi artist gelir çalışır. sini kaybetmemesi maksadıyla Re- ressam gelir çalışır, garson isicümbur Hz. tarafından bir kıt'a Ba bendin salışır, aktör çalı”. hizmetine tayinine müsaade bu- 2 ışır, calışır... jay kanların alıp götürdükleri NN 49 listesinde yazılanların kıymetin «| küntülerine verilen paraya yazık de- den daha az değildir. ği mi? mız mi, heykeltraşımız mi Hakikat şudur: Yokı Biz bütçeyi yüz elli milyon lira olan hag ynelmilel şöhretler müstesna, fa| bir millet oduğumuzu fert, fert ah bir ağ zim heykeltraşlarla boy ölçüşes) kere öğrensek! daima şüphel; olan Avrupa dö - ? lar Be Ni ic 7 Manmut Nedim Bey (Son Yemen valisi ) 30 Senelik Siyasi Esrarı ifşa Ediyor | Me Tefrika35mwm Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. Mae (Ahsen Cindari) den şüphe-| Gazi Paşa Hazretlerinden 'mam İçin ona serbestçe yol (verdikleri Yahyaya gelen tahriratta da bu sifa haya memurlarını o âzlettiklerini tım kayt ve tesbit ediliyordu, e Bunlar hep şaşkınlıkla Daha kat'i, daha sarih, daha açık İlergi, ve hırsla yapılmış çocukça bir vazıyet Oolamazdı. Binaenaleyh İç Artik Yeni vazıyetim ben de bütün bir istirahati kalp ve vie İLA pp de tavazzuh elmiş-. ğrm Gazi paşanın (büyük resmi her n an bana yeni bir şevk, yeni bir kuv » içnde kimin valisiydim? vü ESR Odama her giren evvelâ resmi 5€ limlıyordu. Uzaklardan geler bede viler, şeyhler, seyitler resmi İndir- tiyorlar, okşayıp öpüyorlar, dunlar ediyorlardı. Bedevinin bu kadar saf, bu derece açık ve temiz oluşu narliren görülen bir şeydi, ve bu hal beni çok danla işe başladım. Baş ucuma astı la kat'ı alâka ettikten son vali, , İM erinin, kömeta, eyi Yal yim Ankaradan gelen bu ilk tah- ben de kendimi bulmuştum. | Yel id Yekile reisi ve erkânı harbi- Terini, iye reisi Fevzi paşa hazret» leri emirleri sarihti: (Zatı devlet e hükümetimiz namına ve aş istizana hal ve ma - Sokan İmadömdan © salâhiyeti makamı vilâyeti muha VE idare buyurursunuz.) mütehasis ediyordu. ismet B, — İsmet (Ahsen Cindari) İnönü ve Sakar ya zaferin; anlatırken: — Ismet paşayı tanrdmız, değil mi? m b Halk Evleri Önümüzdeki cuma günü bü- yük merasimle açılacak Olan Istanbul Halk evi için hazırlıkla- ra faaliyetle deyam edilmektedir. Teşkilâtla meşgul olan Muş meb'usu Hasan Reşit B. dün şehrimize gelmiştir. Fırkada bugün ve yarın iki mühim içtima ve Halk evleri şubelerinin takviyesi etrafında müzakereler yapılacaktır. Bugün- kü içtimaa edebiyat mensupları davet edilmişlerdir. Aynı günde memleketimizin muhtelif şehirlerinde de Halk evleri açılacağından Ankara Halk evinin açılma merasiminde fırka umumi kâtibi Recep B. bir nu- tuk söyliyecek, müteakiben Ay- dın meb'usu Reşit Galip bey Halk evlerinin gaye ve mesaisi hakkında bir hasbuhal yapacak, manzum “Çoban, piyesi temtil edilecektir. Merasim radyoyle memleketin her tarafına neşredi- i lecektir. Tarifeler bitti Haliç ve Şirketihayriye tarite- leri aynen ibka olundu Tarife komsiyonu dün öğleden evvel Ticareti bahriye müdürü Zeki beyin riyasetinde sonuncu toplantısıni yapmıştır. İçtimada Zeki, ticaret mıntakesı müdürü Muhsin, belediye reisi muavin- lerinden Hamit, ticaret odasın- dan Suat, Sait Ömer, Şirketi hayriye müdürü Yusuf Ziya, Ha- liç şirketi müdürü Hüseyin Bas- ri ve liman şirketinden Etem İzzet beyler bulunmuşlardır. Ko- misyon bu içlimada tarife mese- lelerini tetkik ederek neticelen- dirmiştir. Şirketibayriyeyle Haliç şirke- tinin tarifeleri aynen ibka edil- | miş, liman şirketinin mavuna kö- mür tarifesinde üfak bir tenzilât yapılmış dizbarko tarifesine de bir mikdar zam vam'mıstır. Kabzıma esnafı cemiyetin» intihabat Istanbul ticaret müdürlüğün- deni — İsmet paşa, hangi İsmet pasa. diye sordum, Cebinden İsmet paşanm resmin; sıl kardı ve bana uzattı, daha ilk hakış- ta, derhal tanıdım ve gayri ihtiyari: — 0,0. Ah sevgili dost, diye ba- Zırdım, Sonra düşünceye daldım: 326 sonlarıydı, Hüdeyde meb'usuy dum. Dairei inlihabiyemi O ziyarete gitmistim. Orada bir az evvel gelmiş! Ahmet İzzet paşa heyeti vardı. İzzet paşa bana arkadaşları arasında bu » lunan kolağası İsmet beyi de takdim etmişti. Biraz sonra İzzet paşayla yak nız kaldığımız zaman: — Bu İsmet beyi tanımazsınız, fas kat tanıyacaksınız, çok Kıymetli, çak! değerli bir zabittir, onu <büna Allah) gönderdi, demişti. # | O günden sonra bende İsmet beye başka bir gözle bakmıya başindım ve. çok geçmeden anladım ki bu genç vi bit yarınım büyük kumandanlarından büyük adamlarından biridir. Daha o vakit onu çalışırken gören- ler bir kolağası karşısında oldukla- rını unuturlar, bir kumandan huzu- runda oldukların! hissederlerdi. Ge“ rek arkadaşları gerek bütün muhiti kendisin; çok sevdirmiş, . © nispette! kendisine hörmet ve ilaat ettirmesini bitmişti. Imam Yahya bir gün bana: 5 Bü heyet arasındaki Yehtet | kâ've irfanı kadar ahlâk ve faziletinin —. Adliyede; Bir kaçak sıgara Kâğıdı davası Ticarethanesinde kaçak sigara kâğıdı bulunduğundan o dolayı mahkemeye alınan Albert efendi- nin davasına dün ikinci cezada devam edilmiştir. Maznun vekili dünkü celsede müdafaasını yapmış, ticarethane- nin Benon, Vitalis, Jak isimle-in- de üç kişiye ait olduğunu, Albert efendinin şerik olmadığını, ancak| sermayedarların gaybubeti sıra» | smda kendisine salâhiyet yerildis) ğini söylemiştir. | Kacak sigara kâğıtları bu arar da çıkmıs, Albert efendi, tanzim edilen zabıt varakasına imza koy» mak zaruretinde kalmıştır. Zabıt varakasındaki bu imza Albert e- fendiyir mahkemeye sürüklemiş - tir. Mahmeke karar için bırakıl! mıştır. | iki tütün kaçakçısı mahküm edildi Elli sekiz yaşında Abbas, 65! yaşmda Leon isimlerinde iki tü » tün kaçakçısı dün ikinci. cezada muhakeme ve mahküm edilmiş - lerdir. Beşiktasta tütüncülük eden Ab- baş ve çırağı Leomun dükkânlarm da ansızın yapılan taharriyat ne-, ticesinde 7,5 kilo kaçak tütünden; mamul tönbeki çıkmıştır. Mez- nunlar dün, cürümlerini ikrar fa- kat tevil etmişlerdir. Neticede mahkeme, bir ay müd detle hapislerine ve 40 lira vara cezasiyle mahkümiyetlerine karar vermiştir. Amerikan bezi kaçıranlar yakalandılar Galatada Kalafat yerinde güm rük muhafaza memurları Reşit oğ lu Hakkı, Mehmet oğlu Ali ve Mehmet oğlu Hakk isimlerinde üç kişiyi yirmi top amerikan © bezi kaçırırlarken yakalamışlardır. Kaçakçılar müddeiumumiliğe ve -; rilmiştir. Kaçakçılık muhakeme- si maznunların muhakemesine he- men başiryacaktır. Ayıca manifatura eşyası üze - rine kacakçılık yapan bir şebeke de meydana cıkarılmıştır. Şebeke- nin başı Dimitri isminde biridir. Bir heöroinci mahkfim oldu Heroin satmaktan maznun Lâ- zari, dün ağır cezada muhakeme ve beş ay hapis, 83 lira para ce - Zasına mahküm edilmiştir, miyelinin idare heyeti intihabı 21-2-932 pazar günü saat onbir- den önbeşe kadar Meyvehoşta büyük Arzıye hanindaki O cemi- yet merkezinde Yâpılacağı âlâ- kadarlara ilân olunür. ilk görüştenberi çok sevdim. Bu ka -| dar zeki ve cevval bir zabit gö medim dersem yalan olmaz. Muhakkak ki bu genç yarının başlarından biridir. Göreceksiniz.. Demişti, Bir müddet sonra ben Yemene vali oldum. Yedi sekiz ay İsmet beyle her gün görüşürdük. Her gün bu genç zabite karşı hörmet o ve muhabbetim! biraz daha artardr. Nihayet © hale; geldi ki artık onu bir erlât, bir kars! deş gibi sever oldum. Bu sevgi bir lâhza bile kuvvetini kaybetmedi. Ze- de meclâbu olmuştum. Şimdi resmini masanın üzerine koy muş ona baka baka dalmış, dalmış o günleri düşünüyor, © günleri bütün teferruntiyle hayalen yaşıyordum, 0 - nun sesini işitir gibi oluyordum, hiran oldu ki kendimi tutamadım : İnönleti! ve Bâkaryanm bu kahraman Küman danmı'bu âziz ve muhterem © büyük dostun resmini dudaklarımı gö türdüm, hörmet ve muhabbetle, mite netle öptüm. » | Ertesi gün İmümle karşılaşır kar- şılaşmaz, o da resm; görmek istedi, e- line aldı: — Allah ondan razı olsun, dedi, .Şehrimize gelecek ecnebi tayyareciler ! tor Her Kruze de tayyaresiyle ve sonra, Mahmut Nedim bey ben 8i- ye va orak demedin mijâl, BES. i ikea, İç a 17 ŞUBAT 193 Hava âleminde İrak başvek.li Nuri Pşanın oğlu da geliyor Irak başvekili Nuri Sait paşa- nın oğlu Sabbah Sait bey bir kaç güne kadar bizzat idare ettiği hu- #usi tayyaresiyle Avrupadan şeh- rimize gelecektir. Sabbah Sait bey şimdi Viyana da bulmmaktadır. o Viyanadan Belgrat, Sofya yoluyla şehrimize gelecek, burada bir gün kal dıktan sonra Konya, n ve Halep şehirlerine uğrıyarak Bağdada giedcektir. Sabbah bey Viyanada havaların düzelmesini beklemektedir. Tanınmış Fransız tayyarecile- rinden Peru da şubat sonlarında bir rekor yapmak maksadiyle şeh“ rimize uğrıyarak Hindiçiniye gi“ decektir. Fransız tayyareci Gudron mar kalı, 95 beygirlik bir motörü olan Samson (o sistemi © tayyaresiyle şubat sonlarında Paristen hareket edecek, Brendiziye uğradıktan sonra imize gelecek, bura - dan Halep ve diğer şehirlere uğ « rıyarak Hindiçiniye gidecek, aynı yolla geri dönecektir. M. Peru Fransadan Hindiçint « ye tayyareyle en kısa bir zaman- da gidip gelerek mevcut rekoru kırmak maksadını takip etmekte- dir. Muvaffak olduğu takdirde ken disine Fransa reisicü tara“ fından bir kupa verilecektir. İngilterenin tanınmış ailelerin den birine mensup olan Leydi Çey turs isimli bir kadın tayyareci de martın birinde Almanyadan husus si tayyeresiyle hareket edecek ve Frankfurt, Viyana, Belgrat, Sof“ ya şehirlerine uğrryarak Oburaya gelecek, şehrimizde bir kaç gün kaldıktan sonra Konya, Halep yos luyla Avusturalyaya kadar gide“ cek, aynı yolla d e Gene mart başlangıcında Mm. Monro adir bir İngiliz kadmı tay» yaresiyle Saygondan şehrimize ge İecek, buradan Londraya gide - cektir. Tetkikat yapmak üzere âlem seyahatine çıkan Alman di hafta içinde şehrimize gelecekti Her Kruze şimdi Mısırda bulun: maktadır. Şehrimizdeki Ingiliz tayyareci gidemedi Şehrimizde bu'unan İngiliz tay- yareci M. Neville Stack tayyare- nin motöründe bir bozukluk ol- duğundan bareketini bir hafta (Lütfen sayfayı çeviriniz) met beyin gözlerinden her halinden belliydi. . — Ya ben, dedim, size kaç defn aynı şeyi tekrar etmedim miydi? Sevinçle gülüştük ve uzun uzadıya. büyük adamlardan bahsettik , ikinci korye İngilizlerin — Artık kuş uçarma- yız! Demelerine rağmen ben Ankara ya ikinci kuryemi hazıriyordum, A- damlarımdan San'a gureba hastanesi müdürü Anber efendiyi gönderecek « tim. Evrakı hazırlattım, ve bu miş kül zamanda hükümetime bar olma - mast için kendisine hareirah (© cebimden üç yüz altm verdim. Anber efendi 338 mayıs iptidüsn » da San'adan müfarekat etti. Hüdey- deden Musavva'a geçti ve oradan gö ne bir tacir sıfatiyle ve İstanbul tari- kiyle gizlice Ankaraya gitti, Biz artık her işimizi yola koymuş gibiydik. Ankara ahvalinden de es- kisine nazaran daha muntazam, daha sık ve esash malümat alabiliyordur. Bir taraftan Mısırdaki adamların, be m ri ayndan Adende ve Musavvadaki ba» zi dostların bu hususta bi yardım ları oluyordu ve haber bii . den İyi, birbirinden ogeliyoz, böylece Ceziretülarabm < bu uzak ve tenha köşesinde bayram günleri ya» sıyorduk. — © i b 1088 .. SM # j İĞ ap sel ka leme Aİ, CE e iel © a EİD

Bu sayıdan diğer sayfalar: