17 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

17 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

x ELA Ee EREK KA ER AKRE EVE Hindistanda harp, müsa- deme ve arbede !.. Hudut kabileleri ilk defa olarak top ve tayyare kullanarak ingilizlere taarruz ettiler yak yiyerek yarnlaran milliyetperverlere ilk tedaviler yapılıyor distan milliyetgerterlerile zabıta kuvvetleri arasnda bir çok müsa- deme'er vuku bulmaktadır. Müsademeletin çoğunda zabıtanm kullandığı si- Ah “Lat, tesmiye olunan sopalardır. Bazen müsademeler kmşiyor ve po ilinden meğlâp edilece , O Zaman ateş ediyor. Resimde dayak yiyenlere yapılan ilk yar dımlar görünüyor. İngilizlerle Hindistan hududun- da yaşıyan kabileler arasında mühim muharcbeler vuku. bul- maktadır. Hindistan şimali garbi udut vdâyetinde vuku bulan muharebelere dair Londradan Şok mühim tafsilât verilmektedir. unlara göre Hindistanın şimali | Zarbi hududunda yaşıyan kabi- leler, bilhassa Afridiler 12 bin | “eker toplamışlar va ilk defa olarak bu askerleri top, tayyare Ve projektörlerle techiz etmiş- lerdir, İngilizler bu kabilelere karşı Nepal hayalisinden büyük ücret- &le topladıkları Gorkaları ve bleri sevketmişler, iki taraf Arasında gayet şiddetli muhare- eler vuku bulmuş ve İngilizler, abilelerin eline düşen mevkile- tini bin bir müşkülle istirdat *debilmişlerdir. ki Müsademeler esnasında İngi- zlerden iki zabıt, Gorka ve eyhlerden 14 zabit ve 265 as- b r telef olmuştur. Bunlardan aşka 11 Ingiliz zabiti 140 Ingi- | Piyadesi ve 40 Ingiliz topçusu ! Yaralanmıştır. Afridi kabileleri de kadar telefat vermiş bulu- yorlar, Afridilerin © taarruzu ansızın vuku bulmuştur. Bunlar ilk evvel iki tayyare sevkederek logilizle- tin Rannideki mevkilerini bom- ardıman etmişler, bunun üzeri- gilizler vazıyeti oanlıyarak ia alarım ve Şeyhlerini hare- b) getirmişlerdir. e Afridiler vları bozmıya muvaffak olduk- ida İngilizlerin mevkilerini İ| etmişlerdir. Wa ridilerden başka Blücistan- r da, Pencaptaki Dera Gazi 2 iine hücum etmişlerdir. Bun- Yâ, Amanuliah Han taraftarları sürü irül dolayısile Afganistandan en menfiler de yardım edi- ardı. Bunların bücumu püs- ülmüştür. xa €şmirdeki kabileler de Hun- mevkiine taarruz etmişlerdir. Mir mehracesi bunlara karşı sevketmektedir. İngiltere hükümeti bu kıyam- lara karşı gelmek için Mısır ve Maltadan imdat kıt'aları gönde- riyor, Hindistan umumi “valisi, kendisine Ingiliz askerleri gönderilmesini istemiştir. Ajansın bugün verdiği telgraflardan Hin- distanın muhtelif yerlerinde mü- sademe ve iğtişaşların devam ettiği anlaşılıyor. Hudutta harp! Gammu (Keşmir; 16 .A.A,)— Seyyar bir askeri kıta (o şimali garbi hudut vilâyeti olan Naus- harada müşellâh müsiümanlardan mürekkep bir kitlenin © taaru- zuna uğramışlır. Askerler silâb istimaline mec- bur kalmışlar ve taaruz edenlere 9 ölü zayiatı verdirmişlerdir. Keşmirde müsademe Jammu, 16 (A.A) — Müslü- manlardan mürekkep bir grup, Naushara'da seyyar bir kola, taarruz etmiştir. Kol efradı ateş açmış, müslümanlardan 9 kişi öl- müştür. Bengalede arbede Bowbay, (A.A. )— Bengalenin Lahram mıntakasında © polisle köylüler arasında vahim bir ar- bede zuhur eylemiş, polis halka ateş etmiş, 2 kişi ölmüş ve İ3ü teblikeli olmak özere 39 kişi yaralanmıştır. Gandinin Ingiliz müridi Bombay, 16 (A.A) — Bir In- giliz amiralinin kızı ve Gandinin çok sadık tilmizi olan ve kendi- sine Avrupa seyahatinde refakat etmiş bulunan Mis Slade kendi- lerine hususi salâhiyetler bahşe- den cmirname mucibince polis memurları tarafından Bombayı terke davet edilmiştir. Mis Slade, Gandinin tevkifin- den beri mumaileybi Yervada hapisanesinde ziyaret etmesine mezuniyet verilmiş olan ilk zattır. Mis Slade, Hint mensucatı le- hinde propaganda yapmış ve henüz serbest kırakılmamış olan kongre uzasile sıkı münasebet- lerde bulunmuştur. Mumaileyha- nin Bombayı terketmekten imti- na edeceği zannolunuyor. i Kardeş mi, Sevgili mi ? Hangisini CUaha üstün Tutmalı? Bütün Amerikada merakla ta- kip edilen bir dava bir iki gün evvel neticelenmiştir. Dava, Pensilvanyanın Noris- tavin şehrinde görülüyordu : Mevzuu şu: Mister Allen na- mında bir genç, hemşiresinin â- şıkını öldürmekle maznundu. Maznunun ifadesi alındığı za- man kendisinin Mister Donald'ı herhangi (o şabsi bir (ogarez veya adavet yüzünden değil, fa- kat hemşiresinin şerefini telvis ettiği için öldürdüğünü söyle- miştir. Maznunun ifadesi üzerine hem- miş ve dava pek meraklı bir safhaya girmiştir. Çünkü Mis Roz Allenin vere- ceği ifade büyük bir ehemmiye- ti baizdi. Şayet kendisi aşıkıyle çok iyi geçindiğini, ve ikisinin evlenmiye karar verdiklerini söy- liyecek olursaı maznunun vazıye- ti çok fenalaşacaktı. Buna mukabil Mis Roz, aşıkı- mn hakikaten oçerefini telvis ederek onu biraktığını söyliye- cek olursa vazıyet değişecekti. Herkes bu hemşirenin ne di- yeceğini son derece merak etti- ğinden mahkeme dolmuş ve mahkemenin dışıda büyük bir kalabalık tarafından istilâ edil- mişti, Mis Roz Alen Mis Roz'un ifadesi karşısında bütün samiler donup kalmışlır. Çünkü onun bütün sözleri kar- bindeydi. Genç kızın sözleri kar. deşini elektrikli sandalyeye gön- derecek (o mahiyetteydi. (Fakat mahkeme bu sözlere maznunu mazur ve haklı vazıyet- te talâkki etmiş, Allen'in beraa- tine karar vermiştir. Mahkemenin kararı halk tara- fından sürekli alkışlarla karşılan mış, Allen evine gitmiş ve bir- kaç saat sonra hemşiresi de eve gelerek ailesile barışmıştır. İranla Ticari Münasebatımız Berlin yoluyla evvelki gün Tahrandan dönen İş bankası umum müdürü ve İzmir meb'usu Mabmut Celâl B. dün kendisiyle görüşen bir mubarririmize de- miştir ki: “— Seyahatimiz iki memleke- tin iktisadi ve Licari münasebet- leri noktasından çok faydalı ol- muştur. İki memleketin ihtiyaç ve menfaatlerine tevafuk eden ve birlikte halledilmesi mümkün olan meseleler görüşüldü. Ara- daki bazı ihtilâflar ve bilhassa bâzı anasırın tahrikâtı yüzünden hasıl olan infiallar son temas ve ziyaretten sonra tamamen zail olmuştur. Bugünkü İran, Şabın yüksek idaresi altında tedricen yükselmekte ve inkişaf etmekte- şiresi, mahkemece isticvap edik | deşinin aleyhinde ve aşıkının le- ! rağmen | Falcılık! 932 senesinde neler olacakmış? Fransa ilim heyeti cemiyeti, kosmobiyoloji yani fenni heyet ilmine istinaden 1932 senesi için umumi bir kehanette bulunmak» tadır. Bu kehanetlere nazaran bir kaç devletin iştirakiyle o şu- bat nihayetinde iabaddüs ede- cek bir hadise, umumi bubrana hakiki bir çare bulacak ve belki de vazıyeti kurlarmıya yardım edecektir. Bundan başka, bütün tehdit- lere ve vazıyetin nazik olmasına rağmen 1932 senesinde harp korkusu yoktur. Bilâkis sulha doğru büyük bir adım atılacak- tır, Üçüncü kehanet olarak, cemi- yet şunu söylüyor: 1932 haziranından sonra dün- | ya buhranında umumi bir iyileş- me alâimi başlıyacak 21 hazi- randa kuvvetlenecek ve temmuz ağustos aylarında istikrar peyda edecektir. Ve nihayet dünya, ancak 1934 ve 1935 senelerinde tam bir muvazene bulacaktır. Aşk Uğrunda Prenslikten Vazgeçenler Aşk uğrunda prenslikten, im- tiyazlardan vazgeçenler çoğalı- yor. Romanya kralının biraderi prens Nikola, madam Savenu namında bir kadınla evlenmek ve onunla yaşamak için prens- * dikten yazgeçmiş ve memleketini birakarak Avrupaya gilmişti. Prens Nikola sevgilisiyle Av- rupada ferih, fahur yaşamakta- dır. Prens Nikola Deyli Ekspres | güzetesine karısının bir resmini hediye etmiş bulunuyor. Bu res- mi dercediyoruz. Prens Nikolanın bu aşk ma- cerası fikirleri meşgul ederken İsveç prensi Lennart da onun yap. tığını tekrar etti. İsveç kıralının torunu olan prens Lennart ge- İ çen sene kimsenin haberi olma- dan Mis Karin Nisvan'la nışan- lanmıştı, Nikolanın sevg''is! Fakat bü nışanlanma kıral ta- rafından itirazla karşılanmış, ne- ticede Prens Londrada evlenmi- ye karar vermiştir. İzdivaç için Londranın intiha- bıma sebep, gerek İsveçte, gerek Almanyada, banedana mensup olan bir prensin, hanedan reisi tarafından muvafakat istihsal et- meden evlenmesine müsaede o- lunmadığından. Prensin babâsile kayın pederi izdivac merasiminde hazır bulunacakları ve bu suretle izdivaca muvafakatlerini göste: recekleri halde büyük babanın muvafakat etmemesi hayret ver- mektedir. Prens Lennart da prens- lik haklarından feragat etmiş bu- lunuyor. —— 5 — VAKIT 17 ŞUBAT 1932 Baş nazır Pencereden atılma tehdidi karşısında... Kanadaya ait Arzıcedit adası işsizlerinden iki bin tanesi “iş ve ekmek isteriz, naralariyle ada- »ın merkezi olan Sen - Jan şeh- rioin sokaklarını işgal etmişler- dir. Polis, bunlara mani olmak için bir haylı çalışmışsa da mu- vaffak ölamamışır, o İşsizler hükümet konağına hücum etmiş- ler ve baş nazırı aramıya baş- lamışlardır. Baş nazır, meclis odasının pen- ceresinden kaçacağı esnada ame- le tarafından yakalanmış ve bir baylı bırpalanmıştır. Bundan sonra, işsizler kendi- sinden, tazminat olarak verilen paranın arttırılmasını istemişler, bu hususta derhal emir vermez- se nazırı, pencereden atacakları- nı söylemişlerdir. İşsizler nazırın tereddüdünü görünce derhal üs- tüne atlamışlar ve pencereden aşağı sarkıtarak tehditlerini ya- pacaklarımı bildirmişlerdir. Bunun üzerine nazır hemen - telefonla emir vermiş ve tazminatın arttır rılmasını tebliğ etmiştir. Bu hadise'er İngiltereye akse- dince Ingiliz hükümeti, Sen-Jan limanına müteveccihen bir kro- | vazörün hareketini emretmiştir. Arzı cedit baş nazırı resmimizde görülen zattır. Izmirde tevkif Edilen Komünistler İzmirde yapılan son komünist tevkifatı hakkında İstanbul vi- lâyetine resmi bir iş'ar yapılma- mıştır. Diğer teraftan Izmirdeki tev- bifat hakkında şehrimize gelen mütemmim malümata göre İzmir zabıtası yapılan bir ihbar üzeri- i ne faaliyete geçmiş, İzmirde bu- lunan “merkez komünist komi- i lesi,, tamamiyle meydana çıka- rılmıştıştır Komünistlere ait çok i mühim vesikalar kılişeler, resim- ler, bir çok aletler elde edilmiş, ayrıca hariçten gelen gizli ve mühim bazı evrak bulunmuştur. Tevkif edilenler arasında tütün amelesinden kadınlar ve bir kâç talebe bulunmaktadır. Bunların aldatıldığı anlaşılmıştır, Evvelki akşam Transilovanya vapurile şehrimize 280 Ameri- kall seyyah gelmiştir. Seyyahlar dün şehrin görülmi- ye değer yerlerini gezmişler, akşam östü Pireye hareket et- mişlerdi, madam Bernadatto diye tescil edileceklerdir. Prensin ecdadın- dan biride 115 sene evvel Fram- sanın cenubunda bir şehirde ay» Onur. için bu çift, Mister ve | mı şekilde evlenmişti,

Bu sayıdan diğer sayfalar: