17 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

17 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—4 — VAKTT 17 ŞUBAT 1932 Japonyayla Rusya Harbetmektense anlaşmayı tercih etmişlermiş ! Çinde harp fasılalarla devam ediyor Bir kaç gün evvelki telgraflar Rusyayla Japonya arasında gizli bir ittifak bulunduğuna dair ve - rilen malümatın hem Rusya, hem Japonya tarafından tekzip oldu -| ğunu bildiriyordu. Tekzip olunan ittifakın, Deyli Ekspres gâzetesi tarafından mev- zuu bahsolan havadis olduğu anlaşılıyor. Son postayla gelen Deyli Eks - pres, tekzip edilen bu gizli itti- faktan bahsederken onun, Man- çurideki Japon hukukunu temin ettiğini ve Japonlar için Mongoliş, tanda vasi bir nüfuz Oo mıntakası ayırdığını anlatıyor. Gene İngiliz gazetesine göre, iki taraf harp etmemek için itilâf etmeyi tercih etmişler, ve bu iti - lâf bu arzudan doğmuştur. (Deyli Ekspres) gizli itilâfın tafsilâtından bahsederken şu ma- lümatı veriyor: “İtilâfnamenin Japonyaya a- yırdığı tahakküm sahası 1 milyar 730 milyon murabba mildir. Bu itibarla Avrupanın 34 mislidir. Rusya bu itilâfname (mucibince Çin şark demiryolundaki menafi - ini Japonyaya satacaktır. Bu hat eskiden Çin ve Rus parasıyla Ja- ponyaya karşı yapılmıştı. Bundan başka (Çin) büyük Ok- yanos meselelerinde, Çin lehinde müdafaa etmemeyi ve Japonya- nın Mongolistanda demiryolu inşaatma itiraz etmemeyi taahhüt etmiştir.,, Gerek Japonya (o gerek Rusya tarafından tekzip olunan gizli iti- lâf maddeleri bunlardır: Cemiyeti akvam meclisinde Cenevre, 16 (A.A.) — On iki- ““İer meclisi büyük devletlerin Nan- ““kinwe Tokyo hükümetleri nezdin- de yaptıkları teşebbüsün (O miofi netice hasıl ettiğine muttali ol ! muştur. Cemiyeti akvam büyük meeli - sinin içtimaa daveti hakkında Çin murahhas heyetinin yaptığı müra- caatı meclisin perşembe günü tet kik edeceği söylenmektedir. Ru- nunla beraber muhasemata der - hal nihayet verilmesi için Japon! hükümeti nezdinde ricada bulu - nulmasının daha şimdiden derpiş #dildiği de rivayet olunmaktadır. Harp sahasında Şanghay, 16 (A.A.) — Çapei ve Voo — Sung cephelerinde top- çu ateşi fasılalı surette devam et- miştir. Tokyo, 16 (A.A.) — Resmi ma- hafil, Japon kuvvetlerinin beynel- milel imtiyaz mıntakasını tehli- keye koymaksızın doğrudan doğ- ruya taarruz edemiyeceklerinden hattı ricatlerini tutmak suretiyle geri çekilmiye icbar için Çin kuv- ketlerini muhasara (etmelerinin muhtemel olduğu fikrinde bulun- maktadır. Şanghay, 16 (A.A.) — Şehir, Japonların perşembe sabahı yap - maları muhtemel olan taarruza|. intizaren şaşkın bir vaziyettedir. daha tehir etmiştir. Mr. Stack evvelki akşam ye- meğini Aero kulüpte azayle bir- likte yemiş, bu esnada ressam Saip mualla, ve Apturahman beyler tayyarecinin kara kalem birer portresini yapmışlardır. M. Stack portrelerden birisini imzalıyarak kulübe vermiş, diğe- rini orada bulunanlara imzalata- rak memleketine götürmek üzere yanına almıştır. Tayyareci ku- © lüpte ie saat ikiye kadar kal- miş, azayle samimi hasbuhaller- de bulunmuştur. Perşembe akşamı İngiliz tay- yareci şerefine Aero kulüpte bir dine - dansan tertip edilecektir. l Beş Çin kolordusu Şanghay — Nankin demiryolu hattı üzerinde! toplanmaktadır. Yirmi bin ka - dar olan Japonların Çapeiyi zap-| tettikten sonra, körfezin etrafın- da kendilerine geçit verecek hiç bir yol mevcut olmıyan bir mın - takada yüz bin Çin askerinin kar- şısmda kalmaları ve adetçe ken-| dilerine faik ve mıntakaya da ta- mamen vakıf olan kuvvetin maüt-| hiş mukavemetine maruz bulun - malarının ihtimalden uzak olma- dığı düşünülüyor. Mukden, 16 (A.A.) — Jeneral! Ma Chan Shan Mançuri kuvvetle- rinin kumandanları tarafından ya pılacak müzakerede hazır bulun - mak üzere Harbinden tayyareyle Mukdene gelmiştir. Japon Harbiye nazırının beyanatı Tokio, 16 (A.A) — Harbiye nazırının Şanghay meselesi mü- nasebetile ihtiyaç görülecek bü- tün askeri kuvvetlerin gönderi- leceğini vazifeleri bitam bulur bulmaz geri çağrılacağını beyan etmiş olduğu söylenmektedir. Hong Kow ve Chapei'deki Japon zaylatı Şanghay, 16 (A.A) — Amiral Nomura, Hon Kew ve Chapei'ye tevcih edilen hücumlar netices'n- Japonların cem'an 80 ölü ve 4' yaralı zayiat verdiklerini tasdı.. eylemiştir. Garbi Trakyada Kaç Türk var? Yeni Adım “prensibimtz, hic- ret değil, burada kalmak olmalıdır,, diyor İskeçede çıkan “Yeni Adım,, refikimizde Bahri Raşit imzasile “prensibimiz hicret değil, burada kalmak olmalıdır,, başlığı altında bir yazı gördük. Burada ezcümle şunlar söyleniyor: “Muhtelif resmi menbalardan yaplığımız tahkikat Garbi Trak- yanın Yunanistana bırakılan kıs- mından balkan harbindenberi hicret eden ve bir daha avdet etmiyen Türklerin en doğru bir hesapla otuz bine baliğ olduğu- nu göstermektedir. Bilhassa Dedeagaç mıntakasın- da bugün Türk kalmamış gibidir Bütün bunlar yirmi senelik hadi- selerin yarattığı vazıyetlerin za- ruri icaplarından doğmuş şeyler- dir. Bu vatan bizimken, devleti matbuamız da bizi hakiki bir va- tandaş gibi yaşatmayı taahhüt etmişken Yunasistanın Rum un- suruna nazaran buradaki nufus nisbetimizi azaltacak hiçret tema- yüllerinden sureti katiyede içti- nap lâzımdır. Son Türkiye seya- gi Ticaret ml bi Ticaret Odasının Senelik kongresi Ticaret ve sanayi odasının s€- nelik kongresi bu ayın 27 sinde toplanacaktır. Kongrede Odanın tetkikat şubesi müdürü Hakkı Nezihi beyin ihracacat (oemtia- mızın istihsal ve maliyet fiyat- ları ve ihracat masrafları hak- kındaki raporuyla Hereke fab- rikasının İstanbul şubesi müdü- rü Reşat beyin Türkiyede men- sucat sanayii hali hazır ve inki- şafı,, hakkındaki raporu tetkik ve müzakere edilecektir. Afyon ve tiftik ticaretimiz Istanbul meb'uslarından Saa- dettin Rıza bey dün afyon ve tiftik tüccarların ticaret oda- sında bir içlimaa (çağırmıştır. Afyon ve tiftik ticaretimizin va- * zıyeti ve alınması (o lâzımgelen tetbirler e görüşülmüştür. Benzin ithalâlı azalıyor Ticaret ve sanayi odasının tetkikat şubesi benzin iihalâtının azaltılması meselesini tetkik et- mektedir. Memleketimizde istih- sal edilen alkolden yüzde yirmi beş nisbetinde benzine karıştırıl- mak suretile ithalâtın dörlte bir derecesinde azaltılması kabil ola- cağı zannedilmektedir. Ihracat ofisi kadrosu Aldığımız matümata göre ib- cat ofisinin yeni kadrosu vekâ- letçe hazırlanmıştır. Yeni kadro bugünlerde ofise tebliğ edile- cektir, Bugün akşam anka Belediyesi Saat 21,30 da ŞehirTiyatrosu AKIN | Yazan: Faruk Nafi | harp aleyhine ittifakıdır.,, in R Ji | Tevfik Rüştü bey, Fransız proj.si- Kadıköy i me geçerken bunu tetkike henliz vakit bulamadığını, fakat o projede milli! Süreyya Sinemasındâ orduların beynelmilelleştirilmesinin | Bu akşam saat 91,30 da Raşit Rıza Tiyatrosu sanatkirlar (Kudret Hel- vası) vodvil 3 perde. Naleden : Mah- mut Yesari B ———— Bu akşam Şehzadebaşı Raşr Riza tivâtrosunda temsil yoktur. Perşembe ak- şamı (Aşkın mânası) sanan samanın sas masaya snaamrna NE savan sAe SARE sene hatimizde birçok garbi Tirakyalı Türkleri yaptıkları işe pişman olmuş bir vazıyette gördük. Eger mümkün olsa geri dönmiye ha- zırdırlar. İktisadi buhranlar za- man zaman bütün dünyayı sarsar bunlar o kadar umumi sebebler tabtında doğarlarki hemen hiçbir memleket yakasını kurtaramaz. Bu vazıyet karşısında her Garbi Trakyalı Türke düşen milli vazi- fe, istikbali, kendi vatanı olan Yunanistanda görmek ve hayatı- na ona göre istikamet vermek- tir.» Melek ve Dünyanın en muazzam ve tama Kongre filmi takdim edilecektir. Armand BERNAR refakat Bütün Haftaya Ait Bu akşam Sinemalarında BİRDEN Heyeti temsiliyesi başında bulanan: Lilian Harvey - Piyere MAGNIER ye 10,000 dansör, muganni ve muganniye, figüran ve saire VALSLER ve emsalsiz bir LÜKS ve IHTIŞAM filmidir. UFA mamulâtı men Fransızca sözlü ve şarkıli üğleniyor Henry Garat D -Lil DAGOVER ediyor, Biletler Satılıyor. Silâh Usttrafı ( inci sayfada | letler arasında hiç bir ihtilâf noktası kalmadığını, hudutlarımızın tama - men tesbit edilmiş olduğunu ve bu hudutlar haricindeki yerlerde gözü - müz olmadığını teşrih ettikten sonra dedi ki: — Bu heyanatımı mübalâğalı bu - lanlar olabilir. Fakat ben daha ileri giderek hemen ilâve edeyim ki Türki- yeyle kom$uları arasında öyle dosir- ne münasebetler temin o edilmiştir ki mütemadiyen artan samimi kardeşlik hisleri sayesinde bu hudulların za - manla siyasi ehemmiyetleri muhakkak azalacaktır. mıyarak ilân edebilirim ki - Müstofa Kemal Türkiyesi her hangi bir kom. sası dahilinde bu devletlerle müşte- rek hudutlarına sırf idari bir mahi - yet vermiye hazırdır. Tevfik Rüştü bey bundan sonra Türikeyenin geçen sene harp bütcesi- nin üçte birini tenzil etğiğini söyliye - rek Yunanistan ve Rusyayla wtedi - len bahri mushedeleri hatırlattı, Ter- rı askeri kuvvetlerin müsavatı esasi ransın tarih ve müstakbel o nesiller siyasi bir mes'uliyet yüklenmediğini, ve beynelmilel ihtilâflarm silâh kuv- vetile halledilmesi husulüne nihayet verilmesi lâzım geldiğini, harp hazır. Irklarının milletlerden sonu gelmiyen mütemadi bir gayret ve masraf iste » diğini ve buna bir nihayet vermenin yegâne çaresi tam bir terki (o teslihat len müdafaa kuvvetlerinin indirilme- İ si için en emin vasıta diğer devletle rin de kuvvetlerini tenzil etmelerin - den ibaret bulunduğunu ve hulisa ter ler küvvetlerinin müsavi hadde ireai olduğunu söyliyerek ve silâh kuvvet- lerinin müsavatı prensibi hir defa ka- rın lüzumu ve mizmasi Kalmıyacağını; ilâve etti ve dedi ki: “Benim fikrimce cevaz verilebile- cek yegâne ittifak (o bütün milletlerin bir başlangıcını sezdiğini, cünkü si - lâhlar ve ordular beynelmilel olunca milli ordular kalmıyacağını o ve eğer Fransız heyetinin fikri buysa bu baş- langıcım muhakkak tam ve umumi bir terki teslihata müncer olacağını vej fakat bu değilse bu hususta M. Litvi., nofun muhik tenkitlerine iştirak etti- Gini anlattı, i Tevfik Rüştü bey konferans naza- rında umumi denecek kadar müşte - rek bulunduğu bir nokta üzerinde duz! rarak dedi kir İ “Yalnız bir kısım taarruz ve tecas vuz silâhlarmın ilga ve tahdidi beşe- riyet için iyi bir şeydir. Bununla be- raber bu teklifler sadece harbin insa» nileştirilmesinden ibarettir. Bu ted- birler insanidir, fakat harbin önünü| almıya ve terki teslihata kâfi değil «| dir. Bu tedbirler Hilâliahmer, Salibi-! ahmer gibi teşekküllerin uzun zaman- danberj başlamış oldukları insaniyet! eserlerinin sadece tekâmül ve inkişa » fından ibarettir. Halbuki, müsaade wizle söyliyeyim: Konferans bu saha da daha fazla işler görmelidir... Tevfik Rüştü bey bazı devletlere tahmil edilen gönüllülerden mürekkep ahzı asker usulünün bu milletlere çok masraflara mal olduğunu ve bu ik- tısadi buhran devrinde her devletin kendi iktisadi şeraiti ve en müsait hiz meti askeriye şeklini intihapta behe- mehal serbest bırakılmasını söyled: Tevfik Rüştü ber, şimdiye Okadar toplanan birçok beynelmilel konferans ve komisyonların akamete uğraması- nı, hatta ekseriya aksi neticeler ver- mesinin sebep ve âmillerin; tahlil e « derek başlıca #millerin bu konferans- larda müzakere edilen mevzu ve mese lelerin ifratına gidilmesi olduğunu söyliyerek dedi ki: ları Memlekelin efkârı umumiyesi ta «| rafından tekzip edilmekten hiç kork- şusuyla hakiki ve tam bir müsavat e| ki teslihatta Türkiyenin nokta; naza. olduğunu ileri sürerek hiç bir konfe-| karşısında bu derece ağır, manevi ve olduğunu, ve bir millete tahmil edi dJ ki teslihatın tek çaresi bütün devlet. bul edildikten sonra askeri ittifakla! i üzere bir eczahaneye girmiş i ne elli kurşun sıkmıştır. . o wi için... Tevfik Rüştü bey nutkunu ŞU * lerle bitirdi: “Çok uzun ve büyük tarihi w da en biyük zaferleri ogörmüğ yi çok acı felâketlere uğramış eri milletin hissiyatına vakıf olmak *X dasiz görülmezse, şunu söylemek terim ki: Türk milletinin en gidi arzusu yer yüzündeki bütün milet” ri salh içinde kardeşçe geçiniz Sİ mektir. ,, Nutuk şiddetle alkışlandı ve gık lar bütün sıralarda Tevfik R pi yerine oturuncıya kadar devam Bir çok murahhaslar, bu m M. Litvinof, M. Politiş, M. N ni, M. Tardieu, M. Sato ve Hil” Bulgar, Romen ve şimal hükü: murahhasları Tevfik Rüştü beyin İZ. nma gelerek kendisini hararetle pi rik ettier, Macar başmuralhhası * yar kont Apponyj yerinden kalkıp lerek Tevfik Rüştü beyi | heyeti” tebrik etti, Tevfik Rüştü Beyin nulki” i onun konferans mahafi” lindeki tesirleri Cenevre, 16 (A.A.) Anadolu #8 smın hususi muhabiri bill Hariciye vekilimiz Tevfik m i beyin terki teslihat konferans”. dün irat ettiği nutuk konferans m İ hafilinde çok takdir edilmektedir” nutuk sayılı ve kıymetli nut il biri addediliyor ve çok müsaif a te tefsir olünüyor, Dün akşamki oi nal de Cenevre gazetesi vekilim” nutkundan bahsederken diyor kit Tevfik Rüştü bey filiyatla te kuk etmiş olan faal bir sulh ve gi teslihat politikasınm gerek Den ve gerek kendi şahsına verdiği ©" teyle konuştu. Bu filiyat Türkiş” Yunanistan, İran vedaha diğer Mi leketlerle aktettiği muahedeleri. Türkiye fili bir müsavat esasını v tenit cezri bir terki teslihat ietiyei konferans salonunda tıpkı cihan | tasında olduğu gibi İtalyayla Ku” arasında ahzı mevki ediyor. Ellibin Dolar Ve Elli kurşun! Nevyorktan bildiriliyor: j Geçenlerde Şikagoda raki” leri tarafından katledilmiş meşhur Amerikalı kaçakçı # haydut Jak Diamadun çet o öldükten sonra reis olmuş lan ve Amerika kaçakçıları” en genci bulunan Vincent Kol Nevyorkta, gene rakip bir tarafından güpe gündüz kal” dilmiştir. Koli, hi bir yere telefon emi eti & “İştirak edecek devetlere (o müsavi menfaatler temin etmiyen her (o beys| nelmilel konferans bizzarure akamete İ mahkömdür.,, cam kapılı olan telefon odasınd görüşürken eczahanenin önün bir otomobil durmuş, içinde” l elinde otomatik ve tüfenk şe linde bir mitralyoz taşıyan ka bir haydat çıkmışlır. “ Haydut derhal mitralyoz fegini omuzlamış ve müşteril Wi — Korkmayınız, size zar dokunmaz. gl Dedikten sonra Kol'ün Silâh sesine koşan bir poli katil haydudu otomo! binerken görmüş ve derhal yaf ka bir olomobile binerek başlamışsa da yüzlerce ot arasında onun izini bula Koll pek tabii derhal tür. Bu haydut geçenlerde, ta” lem maballesinde gene dal? ruza uğramış, kendini m W ederken iki çocuk öldürmü y, tanesini de yaralamış, ka$ Düşmanları, onu öldürene pe : dolar mükâfst vadetmişlerö” nun içinde, Şikagodan onu dürüp bu parayı almak üzr€ İ yareyle üç dört haydut gey ği ve öldürülmeden bir gün i de gene bir taarruza uğr?”, Bu taarruz neticesinde, ii adamlarından ikisiyle bir de dın ölmüştü. eği

Bu sayıdan diğer sayfalar: