17 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

17 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dün sabah refiklerimizden birinde| geker işi hakkında çıkan bir yazıyı © kuyan bir iş ndamı, matbaamıza ge, Terek bu neşriyatın tashihe o muhtaç yerleri olduğunu ifade ve izah etti, # Yazılania söylenileni karşılaştıras © — yak dikkate değer noktalar gördük. © — Bunları kısaca tesbit ve Alpullu fab yikasından cevap rica edeceğiz: Verilen isahata göre en, on beş gün evvel şekerin yüz kilosu vagon veya Antrepo teslimi 34,5 liraydı. Bu gün © giti lira arttırılmıştır. Evvelâ bu art © dirilişin (o sebeperi o araştırılmalıdır. Çünkü her gün yalnız Alpullunun İs- tanbuldaki antrepolarında 150 vagon geker mevcut görünüyor. Bu rakam- dan olsa olsa 14 — 15 şeker hayiinden Birinin 10 gün evvel teslimi (o taahur eden şekeri çıkarılmak lâzı mgelir, Üs. tünün meveut olduğu (muhakkaktır. © halde, Alpullu fabrikası on beş gün içinde bn 6 liralık yükselmenin hesabını bayilerinden sormalıdır. Bir; » Kiloda bu altı kuruşluk fark, bakkal satışı okkada 9 — 10 kuruşu buluyor. © o men Hasan Fehmi (Gümüşhane) | © İsmet (Çorum), Faik (Tekirdağ), | © Ali Şeuri (Bahkesir), Ahmet Tisan (Ordu), OKemal O Zaim | (Kenya, Refix Şevket 'Man sa, Mükerrem (Konya), Nafi Atuf (Errurum), Tevfik Fikret (Ken yar, doktor Mustafa (Çorum), Tayin (Erzurum', Rahmi (Sivas), Rank (Antalya) © Sadettin Rıza anbal), (o Turgut (Manisa), Mazhar (Aydın), Şakir (Edirne, Süleyman Sırrı (Yozgat; beyler den mürekkeptir. Bütçe encümen tarafından tan- | zim edilmedikçe son zamanlarda yazılan vazı arla (o yazılacakların hakikate !s “at etmiyeceği an Taşılmaktadır. Maliye encomeni yarın (bugün) saat İl de toplanacaa ve hükü etle birilikte bütçenin ihzarına kmeeskie. AM Maliye vekâ'eti hususi ve mül- hak bütçeleri mahallerinden is temiştir. Bu Bütçelerdede mühim tasarruf yapılacağı tahmin edili- | eği ... “ Ankara, İG(AA)— C.H Fırkası grubu bu gün öğleden sonra Afyon meb'usu Ali Beyin riyasetinde mutat içtimaını akt- atti 1 . 1 — Müstakil meb'uslardan Aksaray meb'usu R za Deyin fır kaya kabulü bakkında müracat: fı örerine fırka riyaset divanınca » verilen kabul kararı grup heyeti mumiyesine arzedilmiştir. Ti Başvekil Ismet Paşa Hr. Bin mali vaziyet hakkında ver- dikleri izahat dinlenmiş ve vaki wlan teklitleri üzerine memleke- © tin mali bünye ve kabiliyeti tet- — kik ve icap eden tedbiri tespit ederek gurup heyeti umumiyesi- me srzeilmek maksadiyle 20 kişi den mürekkep bir fırka grubu © ali tetkik komisvonu teşkili © kararlaş'ırılmıştır. Reyi bafiyle ; intihap neticesinde is'm- Aşağıda yanlı zevat bu ko misyona İntihp edilmişlerdir. Hasan Fehmi ( Gümüşbare), Ismet üm), Faik (Tekirdağ) Ali m ( Balıkesir ), Ahmet Tasan (Orpu), Kemal Zaim Kon- © ya), Refik Şevket (Mansa), — Abdülmüttalip (Malatya), Mü ii m (Isparta), Nafi Atuf (Er- k ai Fikret (Konya), a v fa (Çorum), Tahsin $ ike rilen. Müfit (Denizli) ğ 8), Rasih (Antalya), Sadettin Riza (istanbul), Turgut ir. © OİHİ — Be komisyon yarından işten anlıyanlar ağır gümrük himaye- sinden sonra kontenjana alınmasını doğru bulmuyorlar ! kümete verilen kiloda 8 kuruştur ki | riea ediyoruz. d Bu gün komşumuz Bulgar Omalr toz şekerin bir vagonunu İstanbul tes- limi 650 liraya veriyorlar ki navlunu, sigortası bu paranın içindedir. Hü » vagonda 800 liradır. 50 lira oktruva, 50 lira vagonda kâr ilâve ediniz, va! yonu 1500 liraya varır. Bizim imalâ. tımız ne kadar pahalı (olursa olsun, Bulgar malından bir misli fazla değil ya? Bunun yanımda hükümet yerli şe- keri 2700 lira gümrükle himaye ediyor. Ve Bulgar malı buzün İstanbulda 4450 liraya satılabilecek bir hadde bulunu- yor ki 15 gün evvelki vazıyet de budur. Şu halde vagonda 600 liralık far.l kın bu noktadan de yeri yoktur, ve olsa olen bü mahdut şeker bayilerinin Alpulludan şeker aldıkça hariçten şe ker mmarlamamaları hakkındaki ka- rarlarının neticesi olur. Bu netice üzerinde halkın ve hüküm metin söz söylemek hakkını alâkadar. ların teslim edeceğinde şüphe etme » yiz: Görülüyer ki vagonda 2700 liralık bir gümrük resmini yerli mallar üze. rindeki himayesi — şeker gibi henüz ihtiyaca yeter istihsalimiz yokken ve| bu madde en elddi bir gida meselesi halindeyken — kâfi, hatta lüzumun. dan fax'adır. Fakat şimdi bir de bu- nu İstanbulun 250 vazonluk ihtiyacs na karşı 60 vazonluk bir tehditle hi- maye edersek bu gayrı tabit netice » ler mazur görülmese de kendiliğinden | zail olar. Onün için biz de bu xatm evvsik ani-re poda mal dururken bu 600 liralık-yük- selmenin neyle izah edilebileceği hal- kındaki sualini teavire muhtaç bulu- yor, sonra bu vaziyetin gelecek kon» tenjan listesinde dikkate alınmasını; Fransız kabinesi istifa etti ( Üst tarafı 1 inci savfada ) fından tasvip edilmesi muhtemel bulunan karar dolayısile bükö- metin yarın oldukça müşkül bir mevkide kalacağı zanno unüyor. Zira, hökümet sosyalistlerin de müzaberetine İstinat eden &ol cenah demokratlarının bep bir- den icra edecekleri şiddetli bir hücuma maruz kalacaktır. Müzekeratın neticesi hakkında şimdiden tahminlerde bu unmak mümkün değildir. Kab'nenn ra- kipleri bir muvaffakiyet kazana- caklarını tahmin etmekte ve M. Laval'in dostlarıysa mücade- lenin net eesini anudane bir iti- matla derp ş eylemektedirler. Pars, 16 (A.A) — Ayan mec- lisinde M. Laval hükümetin umu- mi siyaseti hakkında Radikal sosyalist azadan M. Peyronnet tarafından yapılması mukarrer istizahın 26 şubata bırakılmasını istemiştir. M. Laval Cemiyeti akvam içtima halinde bulundu: gunu, bu istizabın müzakeresi için vaktin müsait olmadığını, Fransız mürabhas'arının Cenev- rede Fransız no'tai hazarımı izah edecekleri bir sirada bu istiza- bın yapı ması muvafık olamıya- eağımı tehir talebine sebep ola- rak göstermiştir. Ayan mec'isi M. Lavalin bu talebinin 134 muhalif reye karşı 155 reyle reddetmiştir. Bunun üzerine M. Lâval gerek istizah sahibinin ve gerek meclis aza- sının vicdanına müracazt etmiş ve itimat meselesni ileri sür- müştür. M. Lavalin bu istihzahı cuma- ya tehiri hakkındaki | talebi Je 144 muhelif reye karşı 175 rey- İe reddo'unmuştur. Bu son karar bükümetin isti- fasım imtaç etmiştir. ge 16 (A.A.)— Kabine iş Yunanistanda fırkalar arasında ihtilâf çok derindir Atina, 15 (Hususi) — Siyasi fırkalar reisleri, bugün de top- lanarak Avrupadan dönen Başvekil M. Venizelosün Yunanistana mali muavenette bulunmak için Roma, Londra ve Paris kabine- leri nezdinde yaptığı teşekbüs'erin neticeleri hakkında görüşmüş- lerdir. Siyasi fırkalar reisleri uzun bir münakaşa ve müzakereyi müteakıp Yunanistana vadedilen avanslar verildikten sonra te şebbüslerinin neticesi hakkında bir karar verebileceklerini M, Venizelosa söylemişlerdir. M. Venizelosun meb'usan intihabatını lesrie karar vermesi üzeri- ne muhalefet fırkalarının müştereken hareket etmeleri için aralarında müzakere.er cereyanına başlamıştır. Maamefi eümburiyetçi ve kı- raliyetçi muhalefet fırkaları arasında, bir itilâf zemini bulunması çok güçtür. Sebebi de cümburiyet birliği fırkası reisi M. Papa- nastasyo'nun kıraliyetçi fırkalariyle yeni intihabatta teşriki mesai edebilmesi için kıraliyet fırkası reisi M Çaldarisin bugünkü şekli hükümetin tağşirine asla teşebbüs etmiyeceği hakkında, sarih bir taahhütte bulunması noktasında israr etmesidir. Kıraliyet fırkası reisi ancak böyle bir taahhütte bulunduğu taktirde mu- halifler arasında teşriki mesai wüsmir ve müessir olabilir. Kıra- liyet taraftarı fırka reisi, böyle bir taahbütlte bulunmaktan içtinap ettiği cihetle, muhalif.er arasında teşriki mesai meselesi suya düşmüş addedilebilr. Her halde meclis feshedildikten ve yeni intihabat ilân edildikten sonra bu meselenin ne şekil ala- cağı kat'i surette anlacı'acaktır Adanada Gazi kiz. nın heykelieri Adana, 16 (A.A) — Heykeltraş Knpelle vekili şehrimize gel. miştir, M. Kupei belediyece yapı. ması karar'aştırılan Gazi H, nin beyellerinin mubtel f modelini hazırlamıya başlamışlardır. Heykelin imaline Türk san'atkârlarından bir kaç zatta talip olmuştur. Hey'celin imali müna'sasaya konmuştur. Istanbul elektrik sirketi müdürü Nâfıa vekiline izahat verdi Ankara, 16 (Vakıt) — Istanbul elektrik şirketi müdürü bu gün Nafıa vekilini ziyaret etti. Şirket müdürünün Anadolu sahili arr tenviratı hakkında vekil beye izahat verdiği anlaşılmak- tadır. Bulgaristanda belediye intihaplarında hükümet kazandı Sofya, 16 (Hususi muhabirimizden)— Pazar günü yapılan in- tihaplarının kati neticesi belli oldu. Hükümet bloku bu intibap- larda reylerin (o yüzde 65 ini kazanmıştır. Muhaliflerin, bilhassa amele fırkasının çetin (o mücadelesi ve tohrik edici propaganda ları karşısında hükümetin bu kadar rey alması mühim bir mu- vaffanıyet telâki edilmekter. Balıkesir-Kütahya hattı ne zaman açılacak Ankara, 16 (Vakıt) — Balhkesir.Kütahya hattının resmi kü- şadi Nisanın 15 ne doğru yapılacaktır. Fevzi Pş-Diyrıbekir hattı hakkında müzakere Ankara, 16 (Vakıt) — Fevzi Pş.-Diyarıbekir hattını yapmakta olan İsveç şirketi mümessillerile Nafia vekâleti arasında, inşaatın dokuz yüz kırka kadar uzatılması ve mali vaziyet do'ayısile tak- sitlerin azaltılması etrafında müzakere cereyan etmektedir. Varşova sefirimiz Cevat beyin beyanatı Varşova, 16 (A.A) — Türkiye büyük elçisi Cevat bey Ilust- rovan Kurier Codz onny gazetesine beyanatında Türkiyenin hari- ci siyasetini komşu memleketlerle git gide daha iyi münasebat tesis ve idamesini istihdaf eden muslihane bir siyaset diye tav- sif eylemiş ve demiştir ki: Türkiye bütün Lomşulariyle arasında mevcut suitefehhümleri izaleye muvaffak olmuş, hepsiyle ademi tecavuz ve bakemlik misakları aktetmiştir. Cevat bey Lehislanda gördüğü hüsnü ka- bulden memnuniyetle bahs etmiş ve Türkiyeyle Lehistan arasın daki ananevi dostluğu hatır'atmıztır. Türk - italyan münasebatı | «Roma 16 (A.A) — Nazırlar | meclisi Kastellerizo adasiyle A. nuo'u sahilleri arasındaki kara sularının tahdidine dair Ankara da 4 kânunusani 1932 de imza edilmiş olan Türk “Italyan itilâf namesinin tasdiki (hakkındaki kanun iâyihasını tasvip etmiştir. e aamtğmanamani Izmirdeki haik evi açılıyor İzmir, 1$ (A“A,) Önümüzdeki cuma gönü Bahribabadaki Halk- eyi açılacaktır. Halk evnin açık ma bâyramına ait hazırlıklar ik- mal edilmiştir. Açılma bayramı çok muazzam olacaktır. Bir çok zevat hangi simdiden Fastaki isyan Rabat 16 (A.A) — 13 şubat akşamı Ferkla mintakasındaki kıyam erbabının taarruzuna uğ- ryan bir askeri grup yapılan i hücumu tardetmiş ve kıyamcıla- ra ağır zayiat verdirmiştir. İki zabit vekiliyle 12 asker ölmüş- tür. Mintakanın ber tarafında sükün iade ve tesis olunmuştur. —e—— Fransız Edipler cemiyelinde Paris 16 (A.A.)— Fransa ed'p- ler cemiyeti komitesi 15.000 frank kıymetinde olan birinci mükâfatını, klasik Yunan eser- lerinin tercüme ve iktibas sure- tile mubarriri | sn maruf Yunaniyat âlimi M. Mario Men- nier'ye tevcih eylemiştir. i ler bulunması zarureti vard j Istanbula hareket etmişler v€ i bah, Viyana-Amstetten ominbü” Iİ misyonun vazifesini bitirerek id İ batan biraz sert gibi görün*” : «2 —VAKIT 17 ŞUBAT 1932 sü iş > ' Şeker pahalılandı! >“ Son Telgrallar Başvekilimiz Ismet Pş. bugün şel” rimize geliyor Ankara, 16 (A A) — Başvekil İsmet Pş. Hz. akşam (treniyle istasyonda vekiller, meb'uslar, devair erkân ve müdiranı V€ birçok zevat tarafından teşYi edilmiş'erdir. Trende Bir Kadın Cesedi Bulundu Viyana, 19 (A.A) — Bu sr sü İreninin bir kontrolu 3 öncü sınıf bir komparlımanda meş'ud birşey keşfetmiştir, Trenin Anstetten'e muvasal#” tında içinde müteaffin bir kokü intişar etmekte olan bir valif kontrolun nazarı dikkatini cek belmiş ve hemen şefdegar'â müracaat ederek mumaileybi" ve bir doktorun huzurile va açtırmıştır. Valizde bir kadın göğdesi bu” lunmuşturi Bu, ihtimal Françol Joseph istasyonunda bir tak mukavalar içinde bacakları bu” lunmuş olan kadına aittir. Pos, bu meseleyi tenvire fa" aliyetle ca'ısmaktafır. İnhisariarın tev- hidi meselesi İnhisar idareleri merkezlerini? Ankaraya nakilleri ve birleştiril* meleri hakkında tetkikat yapma” üzere teşekkül eden ihzari | relerin Ankaraya (o nakillerini. doğru olmıyacağı kararmı verdi ğini yazmıştık. Bu komisyon tarafından hazı” lanan rapor üzerinde tetkikat 78” pan inhisar umumi müdürlerindi müteşekkil komisyon da dün 19” lanarak geç vakte kadar çalışm | tır. Burada henüz nakil meselefi mevzuu bahsolmamış, inhiseriğ rın birleştirilmesi meselesi tetkik ve müzakere edilmistir. ii Alâkadarlar tarafından yap! lan tahminlere göre, barut, tütün tuz, muskirat inhisarlarının mü” | hasebe, vezne, satış, taftiş, ns” kuk şubeleriyle murakiplik a lerinin birleştirilmesi mümkün © labilecektir. Yalnız muhase! dört inhisar idaresi için ayrı şube” ar. Tetkik ve imalât şubelerini” birlertiri'maesi mitmieiin değildir. Hava düzeliyor mu? O'in hava kısmen bulutlu ge$ miş fakat yağış olmamıştır. | hava öğleye doğru yumuşs ve erimiye baş'amıştır. Belediy€ dün de © caddelerdeki karla” temiz'etmiştir. Rasathanenin verdiği mali mata göre bagün hava bu! olacax. Rüzgâr mutavassıt aâtte ve mütehavvil (© esecek” Hafif yağmur yağacaktır. Hav lodosa mütemayildir. Dünkü ii cakiık derecesi azami 7, as8”' nakıs birdir. Antep mua'usu Remzi Bey Istifa etti Ankaradan alınan malina? göre Uşşak şeker fabrikası Ez. dürlüğünü deruhte eden vd Antep meb'usu Remzi Bey m usluktan istifa elmiştri, meclisin ilk içtimanda okun?“ kabul edilirse münhal meb” luk adedi ikiye

Bu sayıdan diğer sayfalar: