17 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

17 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 8— VAKIT 17 ŞUBAT 1932 Yozgat asliye mahkemesinden: Tozgadım taş köprü maballesinden mile hanım tarafından zevci alay 135 zabitanından iken Pitliş askerlik şu- be reisilğine tayin edilmiş olan yüzbaşı Ahmet Sedat bey aleyhine bilikame is tihsal eylediği mebri misilden 3000 ku- ruş alacak ve sağı: oğla Abdullah Hilmi Için doğum tarihinden itibaren taktir edilen mahiye 1500 kuruş nelekanm tahsiline dair 28.(9-931 tarih ve 439 numrolu ilâm; ikametgâlinın meçhul ol- masına mebni muamelel tebliğiyesi ifa edilememiş ve davetiye ve gıyap kararı ve sairede gazete ile ilân edilmek #vre- tile tebliğ ettirilmiş ve müddelye mez- bure tarafından da gazete ile ilân exiril- mek sutetile rebliğer ifasını taleb eyle- mesine mebni hukuk wsul muhakemeleri kanununun 142 inci maddesi mucebince gazete ile ilâm tensip kılınmış ve 144 inci maddesi mucebince de kanuni müd- | deti hariç olmak üzere ildni tarihinden itibaren bir ay zarfında mümaileyh Ah- met Sedat bey tarafından bilzat ve ya but bilvekâle turgu kanuniyeye tevessül eylemediği taktirde tarih ve numrosu ya- m ahkâmının kesbi katiyet edeceği | r. (439) Islanbul Ikinci Ticaret Mah- kemesinden ; Cinsi Menşei Balyesi 39 20 . 36 20 99 43 16 32 19 10 10 . a Karahisar hafif 11 Amerikan E&spres bankasına merhun bâldda cins ve mikdarları muhsrrer tif bklerin satılması ve sanan bu ayın 23 üncü Salı günü sast birde ve talip bu- lunmadığı takdirde müteakip günlerde Ticaret ve Zahire borsasında icrası ka- tatlaştırılmiş olduğundan talip olanların mezkör gün ve saatlerde Borsa'da hazır bulunmaları ilân olunur. EM İstanbul Asliye Mahkemesi Bi- rinci Ticaret Dairesinden : Tarika Biraderlere rehnedilüp Mah- kemece satılmasına karar verilmiş olan yedi sandık deranunda 1840 kilo birinci ve Ikinci trkoyu almağa talip olanların 23:2932 tarihine müsadif Salı günü 32 at onde Sultan hamamında, Topalyan hanında Tarika Biraderlerin srziyesinde hazır bulunmaları ilân olunur. m— mn m. İstanbul Icra Riyssetinden : Beyoğlunda İstikia! Caddesinde, 389 numaralı deri mamulâtı dcaretbanesi sa- hibi Viktor Gellerini Efendinin konker- dato İçin mühlet itası talebile vukubula müracaatı üzerine icra kılınan tahkikat neticesinde konkordato talebinin nazan #tibara alınmasına ve Icra ve İflâs lu” Bunun 278 ve 279 uncu maddeleri mu- cibince borçluya iki ay mühlet verilme- sine ve İstanbulda, Birinci Vakıf hanın- da avukat Fahri Beyin komiser tsyinine ve işbu mühletia ilânile beraber İcra ve İflâs daireleri ve Tapu Sicil Memurluk- larına bildirilmesine karar verilmiş oldu- gö ilân olunur. —— Kütahya Bolvadin Karahisar Mevduroni Akşehir Konya yonundan: Maltepe askeri lisesi ihtiyacr için 700 çift dahili 700 çift harici potin kâ palı zarf suretiyle bir şartnamede ola- rak satın almacakır, Münakasası 9 Mart — 992 çarşamba gü» nü saat 1430 da Harbiye meks tebindeki osatın alma komisyonun da icra kılınacaktır. Teliplerin şart- namesini görmek için komisyona mü « racaatları ve iştirak için de şartname. si veçhile hazırlıyacakları teklif mek- tuplarımı ihale gününün muayyen vak tinde komisyon riyasetine vermeleri, (203) G7) ». Askeri mekteplerle hastaneler ih « İ tiyacı için 70,000 kilo koyun ve 10,000 kilo kuzu eti pazarlıkla satın alına - caktır. Pazarlığı 20 şubat 932 cumar - İ tesi günü saat 16 ya kadar Harbiye mektebindekj satm alma komisyo « nunda icra edilecektir. — Taliplerin şartnamesini görmek için komisyo - na müracaatları ve iştirak için de vakti munayyeninde hazır bulunmala- rı, (212) (543) LİSAN DERSLERİ Müptediler, orts ve yüksek üç sinif üzerine ve haftada üçer defa İngilizce ve Fransızca Sınıfları devam etmektedir. İngilizce yüksek sınıfta bilbassı muha teariye (o detslerine verilmektedir. Hiç bilmeyenler içi şubatta yeni sınıflar açılacakur. Kayır olmak için Istanbul Alemdar caddesi 23 ve Beyoğlu Meşratiyet csddesi 49 Amerikan Lisan ve Ticaret dersanelerine müracaat, berat | Doğum ve Kadın hastalıkları mütehassısı Doktor . : . | Hüseyin Naşit Türbe, eski Hilâliahmer binası No. 10Tel, 22622. Istanbul Asliye Mahkemesi Birinci Ticaret Dairesinden ; Tarika Biraderlere rehnedimiş olup Mahkemece satılmasına ksrer verilen möhtelif numarada kuks markalı erkek karmen markah deri çocuk kundursları ve muhtelif renk ve numarada Romika kadın, çocuk ;lastik ayakkapları. birinci arurmada kıymeti muhammenelerini bul- madığı cibede ihalesi icra kılınmamış | olduğundan talip olanların ikinci artırma için tayin edilen 21-2.932 tarihine mü- sadif Pazar günü saat (030 da Sulan- hamamında, Topalyan hanında, Tarika Biraderlerin ardiyesinde hazır bulunma- | ları ilân olunur. İstanbul icra itiraz merciin- den: Samatyada Sancaktar Hayrettin ma- ballesinde İpe bey sokağında eski 19 yeni 20-59 numaralı hanenin hissedar larından olup ikametgâbları raeçhul olan Hayık efendi ve Armenoiye hanımın yevmi müralas olan 143-932 pazartesi günü saat 14 de İstanbul icra itiraz mer- Günde bulunmadıkları veya bir vekili kanun! dahi göndermedikleri taktirde dığer hissedar Has Murza Fethi Ali ağanın Nahide hanima borcundan dolayı satış tarzının tayini cihetine | gidileceğini mübeyyin işbu davetiye varakası 15 gün müddet ve 931-631-4 dosya numarssiyle İ ilânen teblig olunur. (2468) Jandarma Satın Alma Komis. | 4000 : 4200 adet kaputun imaliyesi kapalı zarfla münakasaya © çıkarılmıştır. Münakasa 27 Şubat 932 cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve münakasaya iştirak için de muayyen gün ve saatte komisyo- na müracaatları. (481) Büyük Tayyare Piyangosu 12 inci tertip 2 inci keşide (1 Mart 1932 dedir. Büyük ikramiye 00000 Tiradir Ayrıca bir de 20,000 Liralık mükâfat İSE BEP | öksüren (12.000) adet yün battaniye | zarfla münakaşaya konmuştur. İha-| | madığını ilân ederim. lere: KATRAN Hakkı Ekrem —VAKITın —j Küçük ilânları|| Beyoğlu Kuloğlu mahallesi sğa hamam caddesi 71 numaralı İrfan dpa'tmanının | Veleçyolara ait mi&E hissesi birinci öca- ret mahkemesince 18 şubat 932 tarihin- de müzayede suretile satılac: Satılık apartman hisse | Para — Senelik faiz, komisyon yüzde 12 Semti Beyi Oda 5 Nev'i ev apartıman ev ev ev Kadıköy Fatih Beşiktaş Bundan başka istediğiniz semtte YILIK EMLAKİ görmek yahut ipotekle PARA ALMAK için saat O - 12 arasın. da müracaat: İstanbul Bahçekapı dör. | düncü vakıf bin #sna kat (29) UNLON | KOL 1 YALE js. K. O. Sa, Al. Ko. dan | Yerli fabrikalar omamulâtından (200.000) metro astarlık Obez kapalı zarfla münakasıya konmuştur. İha-' lesi 28 — Şubat — 932 tarihine müsa-; dif pazar günü saat on beşte yapıla caktır. Taliplerin şartnameyi ve nüs) Mmunesini görmek üzere her gün An- karada merkez satın alma komisyonu- na müracaatları ve münakasaya işti- rak edeceklerin o gün ve saatten evvel teklif ve teminat mektuplarını mak» buz mukabilinde mezkür komisyon ri- yasetine tevdi eylemeleri. (64) (427) » as Yerli fabrikalar o mamulâtından! kapalı esi 27 — Şubat — 992 tarihine müye:l dif cumartesi günü saat on beşte ya- pılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuünesini örmek üzere oher gün Ankaraya merkez satm alma komis «| yonuna müracaatları ve münakasaya| iştirak edeceklerin o gün ve saatin - den evvel teklif ve teminat mektup - larmı makbuz mukabilinde mezkür komisyon riyasetine tevdi eylemeleri. (65) (428) Merkez acentası. C Şube A. TRABZON POSTASI (KARADENİZ) 17 Şubat Çarşamba 18 de Gala- ta rıhtımın dan kalkar. ZAYILER ke AE Istanbul lisesinden aldığım tas- dikname zayi ettim. Yenisini ala- cağımdan evvelkinin hükmü ol- 586 Melih Burhan AAKIT Adres: Istanbul Ankarı Vakıt yurdu. Telefon : Yazı 23872 idare 24970 Posta kutusu: 46 Telgraf: Istanbul Vakıt —— — esddesi işleri 24379 ve Abone şartlar: ! 3 4 12 Aylık Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş Hariçte — © 800 1450 2700 mem — ————— Nân şartlarımızı Resmi 10 K$ 20. Küçük ilân şartlarımız: em al, Satırı Santim: ii 2 4 1-10 Defah 30 50 6$ 75 100 Kuraş A — Abonelerimizin her tiç aylı b için bir defa meccanendir B — 4 satn geçen ilânların fazla satırı İçin 5 kuruş zammolunur, VAKTT Matbaası Sahibi: Mehmet Asım. umumi neşriyat müdürü: Refik Ahmet müteşekkil mübayaa a A A lerinin en büyük vazifesi nedir Çocuklarını Tutumlu ye Muktesit Yetiştirmek. Ziraat Bankasından Ohalde derhal Samsun Defterdarir ğından: Mahallesi Sokağı Cinsi Lirs Meyde Hükümet caddesi Fevkâni odalar 117ilâ 123,1/3 14000 ve tahtani iki bap mağaza ve iki bap depoyu müştemil kâgir hane. ds Evsafı. balâda yazılan kâgir binanın mülkiyeti bedeli 8€. sene ve sekiz müsavi taksitte ödenmek şartile kapalı zarfiâ 3) ay müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 23 Şubat 9 tarihine müsadif salı günü saat 15 te müracaatları. (465) Istanbul Polis Müdürlüğünden: Zabıta memurları için imal edilecek 2000 ilâ 2191 tek resmi elbise ve kaput kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılır tr. Teklif olunacak fiat haddi lâyık görüldüğü takdirde 18-7 tarihine müsadif perşembe gönü ihalei kat'iyesi icra kılma€# dan taliplerin nümuneleri görmek ve şeraiti öğrenmek v Idare Kalemine ve teminat akçesile teklif mektubunu v€'" üzere yevmi mezkürda saat 14 e kadar Defterdarlık daire“ komisyonuna vermeleri ilân olunu ek IKRAMIYELİ Emniyet Çayını

Bu sayıdan diğer sayfalar: