14 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

14 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bid | Spor Âleminde Bir Dedikodu | Mm aa Bir Dedikodu İdin Londos pehlivan mı, Yunanlı güreşçi Son ak #amanlarda kendisinden sedilen bir Yunanlı mel Londos.. « ünü damn Amerikada olduğu ve| her çıkan pehlivanı azgın bir el yere serdiği de muhakkak e. Çünkü gelen haberler | ve filim Yerli bunu gösteriyor ve anlati-. dünya spor hareket| * Bütün iz Kalduğu gibi okuduklarımıza! 'düklerimize bu bahiste de İnan e tabildir. , & $le bu Cim Londos denilen adam, U a günlerde pehlivanlıktan çı» I İri bir kara kedi şekline inrilâp| İ Sti görülüyor. Bu kara okedinin| hu Re Uğrıyanlar da o (Olimpiyat), hari, as sahiplerinden ve spor muzl ede, erinden Eşref Şefikle, adletizir| bek “yonu reisi ve Milliyetin( Fe » çi Burhanettin beydir. ee ÜR Londostün sık sık bahseden ven hemen bu adamı Türk spor Me tanıtan (Olimpiyat) mecmu ğ Olmuştur, Eğer yanılmıyorsak ilen bey bundan sonra bahse İL ke, te Cim Londosun haber veri» lm a dan #bareş sık) | güreşçi mlhim bir pehlivan olmc. belki bir şişirme ve reklâm! İbaret bulunduğunu, ve filimde! maçın da müretlep (bir; Rün kanaatinde bolun. ğ yazdı. Buna Olimpiyat mec. da da ran verdi. Bu yazın altın-| i ei yoktu. Buna Burhanettin 'Eşrer Şefik beyin altına imzast- ana cesaret edemediği yazısına mein #erldvhalı bir yazıyla cevap Araya bayram girmişti. İki b bir fasıldan sonrada dün Bay / Olimpiyat Jta Eşref Şefik Feleği “Spor seyahatleri kla- Ra ic Burhan beye,, başlıklı ya- Biz ae ne Burhan beyin filimde gör » PIpAşIn 18; i ip , nede meselenin nasıl ş ta şahsiyat vadisine girdiğine do- | ey kadarlardan duyduğumuz söz - ter eret etmliyeceğir. Yalnız iki te. mi “imara #porci kariles alâkadar eder diye bazı parça-! , ylnakiz iktifa edeceğiz. Tab'i bu, <İ Bema ileride kendi düşlincelerimizi | l ş hakkımızı da mahfuz tutuyo Tezkan bey ne demişti ? ag yet gazetesinde bundan bir Pay evvel Cim Londos hakkında, | olduğum yazıya o Olimpiyat asında başmakale halinde im« han cevap intişar etti. Bu cevabı ben tanırım. İsmi Eşref Şes Bidat Üç dört senedir | İstanbulda *e Spor sütunlarm: dolaşmış, Kamgeren futbolden, tenise ve etle » iş gülle kaldırmıya kadar bü- Mi lerinde ihtisas iddia ederek Bain hayatında spor yapt ve bundan evvelki nesil yi yoktur. » bu derin malümatı elde et Spor hayatında ders teşkil Si #i büyük müsabakaları ve el mitingleri (o görmüştür? a kimse tayin edemez. Muhak- iağin T şey varsa ben, nasıl min at, mizah maharririysem o dn) ding mintarafillâh spor muhar- m Zayıf tarafları olsa tarafı vardır ki bunu Yed, etmeliyiz, Hiç olmazsa Türki «| ein. ve sporları ve sporların| iç Ve sporların dmanlarmı ve! ” Organizasyonlarım ve spor Yapabiz kendisi (kadar bilen Ong , > Yoktur kanaatindedir. herkes; ve bu me - senedir o her şeye muhalif federasyon | '. İm ryg ada kapkara cahilim. “Buna rağmen bir zamandanberi Olimpiyat mecmuasında karar kılan bü meşhur ve seyyar muharrir geçen Atina oyunları ve Kadıköyünde atle tizm federasyonu tarafından yaptı » rılmış olan pist vesilesiyle (ötekine berikine Türkçe (Çekiştirmek) dedi- gimiz şekilde âleyhimde sözler söyle» diği halde beni selâmlamakta devam ettiğini görerek onu daha fazla bu pek makbul olmıyan vazıyette bırak» mamak için dostluk münasebetlerini kesmiştim.,, “Spor İşlerini öğrenmeden < evvel Eşref Şefik bey bilmelidiydi bir adasi ma: — Sen cahilsin!, Demek ve imza altmda neşredilen bir yazıya cevap verebilmek için insa» wn imzasını ve hüviyetini ortaya at ması lâzımdır, “A — Evvelce de söylediğim — gibi bu Cim Londos denilen Yunanlı pehs livanı biz İstanbulda gösterilen (o iki nin akisleri Eşref Şefik Beyle i Burhanettin Beyi birbirine kattı Neler söylüyorlar, neler yazıyorlar ? Üç filmiyle tanırız. Bu filimlerin hep si baştan aşağıya Şikedir. Böyle ol » duğunu ispat için, Türkiye güreş f& derasyonunun tayin edeceği bir ko »j misyon huzurunda bu filimleri tek » rar görürüz. Bu komisyonun vorece- ği kararı ben kabul ederim. Bilmem Olimpiyatın imzasız muharriri kabul edebilir mi?,, “Bana gelince bilgiçlik iddiasını hiç sevmediğim için bunu dalma söz, ve yazdarımdan açıkta tutarım. Fas kat böyle şahsrma hücum olünsün dir ye, en ufak âfaki meselelerden İsti- fade etmek istiyerek ben; efkârı umu» miye muvacehesinde techile kalkanlar olursa yirmi seneden fazla ömrümün en feyizli bir devrini hasbi olarak ve çok defa istikbalimin zararına bağış- ladığım spor hayatının İster istemez bana verdiği gurur rencide olur ve böyle bazı kimselerin istemiyerek ca- hilliklerini yüzlerine vururum. Bu « nanla ne bir zevk ne de iftihar duya- FT Eşref Şefik bey ne diyor? “Kedi iddiasma göre mintarufillah mizah muharriri olan Burhan (bey Milliyet gazetesindeki Felek kolon - larına gene arkasını dönüp asıl imzâs| siyle aynı gazetenin 8 şubat pazartesi günkü nüshasında hücum ediyor. Her hangi münakaşada olursa olsun şah- siyata girişmek Burhan beyin eski iti- yatıdır. Fikir ve yazılarda dokunu»/ lacak bir yer bulamadığı ozamanlar insanların yakalanacak bir tarfını a- riyan Burltan bey dalma en zayıf ol- duğu şahsiyat vadisine girer. Bur « han bey!, “Teşkilât parasiyle, sporcu kafi- Jeleriyle gittiğiniz yerlerin başka bir vasıtayla görülmesi kabil olmadığını zannelmenize hak veriyorum. Fakat ne yapalını ki, gençlik talısisatından ayrı vasıtalarla da o bütün hünerleri elde ettiğinizi yazdığınız o Avrupaya gitmek kabildir. Ben de sizden başka yüzlerce bu vazıyette olanlar gibi kendi paramla Avrupada kalmış ve orada spor görmüş İnsanlardan biri - yim. Mintarafillah mizahçı olduğu » nuzu İddia ederken bana başka (o bir İltifat savarmak Idtfunda bulunmuş. sunuz. Bana Adam diye hitap edi - yorsunuz. Teşekkür ederim. Fakat Burhan bey ne olur siz de şu beyliği nizi bir an için terkedip bana dediği- niz gibi, Adam olunuz., “Burhan bey! Ben sizin hususi ha- yatınızın teşhir ettiğiniz & ve bilinen kısmından başkasına vakıf Odeğilim. Daha ziyadesini yin de merak. nı değilim, Jim Londos Slezellle madde madde sorulan süallere cevap verecer! Biniz yerde beni ati ve kedi mi ?! zunuk vermişsiniz. Unutmuş olduğu. nuzu düşünerek size ilk teşerrüfümü- zü ben hatırlatayım; * Federasyönların ilk teşekkülünde Meldl Gaziler pazarının üzerinde umumt Türkiye müsabatalarının nizamnameleri tanzim edilirken biribirimize takdim e- dilmiştik. İlatırlarsınız, elinizi sısarken size ilk söylediğim ciimle şu olmuştu; “Ne yazık ki sizl tanıdım. Rundan son ra da selâmlamıya mecbur kalacığım,, O günü ve bu sözleri size iyice haurlatmak için şunu da Ilâve edeyim, İçtimadan çı- kıp ben kendi semtime siz de Usküdar iskelesine doğru ilerlerken koluma gir- diniz. Ve sizi muhitte yanlış tanıdıkları- nı. bana yanlış tanıtuklarını, Avrupa #por muhitinde bulunmuş benim gibi bir sdamın sizinle tesisi münasebat ettikten soma hakikan anlıyacağını tazallümü hal ile söyledikten sonra ahbaplığımizın de yamını rica etmiştiaiz. Açıkça söyliyeyim Burhan B O gündenberi hakkınızdaki ilk künasıımı değiştirecek bir tek hareketi nizi göremedim. “Mademki, şahsiyatın çamurlu s0 kağmna saparken beni İsmimle çağır. dınız. Paçalarımı sıvayarak peşiniz- den ayrılmıyacağıma ve sizi gençliğe olduğunuz gibi tanıtmıya çalışacağı ma emin olabilirsiniz... “Her hangi bir sporda (vukufun federasyon reisliğiyle kabil olmadığı na gelinee; kongrelerde güllâç, bir tepsi baklava ve kâse bahisleriyle rey kazandığınızı ve İçtimaların bir nevi modern Nasrettin hocası olduğunuzu mintarafiflah mizahçı lisanınızla et- rafta bizzat anlatanlardansınız... “Mamafi bu satırlarımla federas « yon relsliğinin spor malümatıyla alâ- kası bulunduğuna kani olduğumu zan netmeyin,. Atletizm federasyonunu hâlâ işgal etmeniz ben; böyle bir zan- na düşürmemek için çok kuvvetli bir işarettir. “Gelin! Sandaliyeyle öğünmeyi bı rakıp malümat cihetİndek; faikiyeti. niz (Ehli geçindiğiniz atletizm de das hill olmak şartiyle) sizi ve beni tanr yan «porcuların hükümleriyle ispata çalışm daha iyi olur... “Geçen haftaki yazının imzasız çw kışmda İki sebep vârdı. Biri, mecmu- ada çalışan arkadaşlarm müşterek ka naatlerine tercüman olacak başinake- lenin imzasız konulmasına karar vers, miştik. İkinel sebebi de, spor işlerin- deki vukufsuzluğunuzu gösterecek ya- zilar için mühür, etiket ve sair mera» sim külfetinin lüzumsuzluğunu his » settiren yegüne insan olmanızda ara YiDey Hamiş: Yukardaki yazı © şahsma' olan hücumlarınıza mecburi bir mu » kabeledir. Mecmuamızın Jim Leldos meselesi hakkındaki iddiasmi da M. Sami beyin imzalı makalesinden ani» yacaksınız. Bundan sonraki yazılar») da imza merakınızın dalma tatmin e dileceğini ilâve ederim efendim. İstanbul birinci ticaret mahkeme - sinden; ag Türkiye İş bankasına merhun olup mahkemece satılmasına karar veril « miş olan Sirkecide Gülbenk Hanımda İş bankası ardiyesinde mevcut 11639 okka tiftik ve 145 okka afyon 18 — 2 — 992 tarihine müsadif perşembe güs nü saat 10,30 dan itibaren açık artt» ma suretile satılacağından talip olan- ların yevmi ve vakti mezkürda mahal- linde hazır bulunmaları ilân olunur. Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah kemesinden: Şişide Hacı Mansur sokağında (57) numaralı hanede sakin ve Şişlide ces| vizlikte Karloti demir dökümhanesi! sahibi Natali Karloti efendi akıl hi talığma müptelâ olduğundan hacrine! ve kendisi ür hanede sakin oğ lu irili Fa Dr. IHSAN SAMI VAKTT 14 ŞUBAT 1932 mes Gonokok Aşısı Belsoğukluğu ve ihcilâtlarına karşı pek tesirli ve taze eşidir. anyolu Sultan “am Sulcan Mahent türbe Hürbesi No. 189) Gül astanesi Rontgen lâbe“ raluvarı için üç kalem malzeme müng kasai aleniye ile mübayaa edilecek - tir. İhalesi 15 Şubat pazartesi günü İ saat on beşte komisyonumuzda icra edilecektir. Taliplerin şartaamesini almak ve münakasaya iştirak etmek Üzere komisyonumuza müracaatları, (53)(822) ».» Gülhane Hastanesi Aşı Evi için 13 kalem malzeme münakasai aleniye su reti ile mübayaa edilecektir. İhalesi İ 15 Şubat 932 pazartesi günü saat om beşte komisyonumuzda icra edilecek» tir. Taliplerin şartnamesini almak ve münakasaya İştirak etmek üzere ko- misyonumuza mlracaatları. (54) (428 *.. Ezine ve Bayramiçteki kıtaatın fh tİyaet için 142000 kilo un kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. İha» le talihi 15 — Subat — 932 pazartesi günü saat 15 dir. Talipler şartname yi görmek için her gün münahasaya iştirak edeceklerin ise ihale tarikiade Ezine satin alma komsyonuna müfü- caatları, (61) (381) ... Birinel Fırkanm kıtaztınm yemek odun ihtiyacı aleni münakasa ile sa « tın almmacaktır. İhalesi 27 —2 — 933 tarih cumartesi günü saat 15 de ko « misyonumuzda yapılacaktır. Taliple rin şartnamesini almak Üzere her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de vakti muayyeninde komisyonumuza müracaatları, (69) (474) ... Aşağıda cins ve miktarı yazl üç kalem elbise malzemesi (müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla alına.âke tır. İhalesi 16 — 2 — 932 tarihinde salı günü saat 15 te komisyonumuzda yapılacıktır. Taliplerin şartnamesi ni almak zere her gün ve pazarlığıns iştirak edeceklerin de vakti muayye ninde komisyonumuza müracaatları, (14) (03) Balık Yağı içmiyenlere 40 seneden beri müces Yeni Neşriyat Dr. Vermeylen Pedagoji'de TEST USULÜ nakleden Istanbul Yüksek Muallim mek» tebi müdür muavini Mehmet Naci Her muallim we her muallim namzedinin şiddetle ihtiyaçları olan gayet kıymetli bir mesleki eserdir. Fiatı 50 kuruştur. Neşreden: Istanbul'da Resimli Ay Matbaası Doktor Hafız Cemal Dahili hstalıklar mutlahassısı Miktarı cinsi Sıra numarası beklememek isti İ 10000 Mat düğme yenler, kabineye (müracaatla oveya 1461 Oo Makara stelefonla randevu saati almalıdırlar,| o 3415 oOMakara ... Çatalea müstahkem mevki kıtaair hayvanatı arpası aleni münakasaya konmuştur. İhlesi 7 —$ — 933 tarih pazartesi günü saat 15 de komisyonu muzda yapılalacaktır, Taliplerin şartı | namesin; almak üzereher gün mü. nakasaya ti muayyeninde komisyonumuza mü“ racantları. (76) (521) Istanbul Darülfünunu INâhiyat Fakülte- sinden Nâbiyat Fakültesinde yaz #ö- mesiri serbes derslerine (13) Şu- İ bat cumartesi gününden itibaren İ başlanacaktır. (498) Samsun Defterdarlı- ğından: bulda diyanyolunda 118 numaralı hu sust kabinesinde dahil! hastalıkları muayene ve tedavi eder. Telefon: Is tanbul 2. 2398. POSTASI (ANKARA) 16 Şubat Salı İl de Galata o rıbtımından kalkar. Mahellesi Sokağı Cinsi No, sı o Muhammen va ea Meyde Hükümet caddesi Fevkâni odalar 117ilâ 123,1/3 14000 ve tahtani iki bap mağaza ve iki bap depoyu müştemil kâgir hane, Evsatı baffda yazılan kâgir binanın mülkiyeti bedeli sekiz sene ve sekiz müsavi taksilte ödenmek şartile kapalı zarfla bir ay müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 23: Şubat 932 Haribine müsadif sah günü sast » te müracaatları. (465) Hali tasfiyede bulunan Uşak Te- rakkii Ziraat Türk Anonim Şirk i Tasfiye Heyetinden: Şirket hissedarın umüm heyetinin aşağıda minder mame yazılı Send müzakere etmek ve bir karara faptetmek üzere 25 Şubat 032 tarihine müsadif Perşembe günü şast 14 te Uşak Şeker fabr kasında adi surette içlmas daveti 18- karrür eylediğinden şirket esas mukavelensmesi mucibince en sz alu yüz hisseye malik bissedarların meztür içrimada hazır bulunmaları ve kalmadan evvel dühu- liye varakssı almaları ilân olunur Ruznamei müzikerat : Tasfiye müamelarına iştirak edeceklerin de vak SL ağ ee Ee

Bu sayıdan diğer sayfalar: