14 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

14 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EXEKIN GÖZÜ HATTCINMSICL I A BERMEN. DİEİ -a— aön Posta aa — —— ——— —a — Yazı lıılrı" teletonu: bğeükiü 5 m Büyük Devletler .Çiîıwî.niİstilâ Edilmesine Göz Yumacaklar Gibi.. Şanghayda beynelmiler Çin - Japon ihtilâfına ait ol- mak üzere gelen haberler azaldı. Bunun sebebi, Japouların müte- madiyen Şanghaya asker sev- ketmelerinden ve büyük — bir harba bhazırlanmalarından geliyor. Diğer taraftan, Çin de, alelâcele Cemiyeti Akvama mü- Tehlikeye bir defa dikkati celbediyor. racaat etti düha mazarı | ileri | Son hâdiseleri izah eden haber- | ler ve telgraflar şunlardır : Yeni Japon Askerleri Geliyor Şıuîha) 13 — Japon kataatını hamil altı gemi buraya gelmişler- dir. Yarın da yedi geminin vürudu Iırklenı'yor Japon kıtntı | guna Baş) mıntakada Çin avcılığı Kumandanlığına Ceneral (Üyeda) tayin edilmiş ve Şapey ve havali- sini işgal eden ( 19 ) zuncu Çin ordusu kumandanına bir ültima- tom vererek Çin askerlerinin Ja ponlarca münasip görülecek bir mesafeye uzaklaşıp çekilmeleri, i takdirde cebir istimal ede- ceğini hıldırmışıır nlar, ve Vosim; şidi îo hombııpd.ızıu ıhıııkt': d:vım ediyorlar. Çin hükümetinin bu ültmato: mu reddetmesi muhakkak oldu- göre iki taraf arasında çok şiddetli muharebenin derhal başlamasına muhakak — nâzarile bakılıyor. (Devamı 8 inel sayfada )Y TW lxarakış ş İstanbulu Yine Şiddetle Bastırdı Rasat Merkezleri Karın Bugün De Devam Edeceğini Haber Veriyor Dün öğleden sonra Sultanahmet meydanının karlar altında tenhalığı Evvelki batı lodostan hava, beklenmiyen bir surette nevrini değiştirdi, evvelâ hafif, hafif, Sonra da tipili bir surette kar başladı. O suretle ki dün — sabah gözlerini — açanlar, her — tarafı yaz ve hiç olmazsa ön beş — santimetre — yüksekliğin- geceyarısı rüzgârına — çeviren de bir kar tabakasile örtülü gördüler. Tipi devam - ediyordu. Bundan dolayı, Kadıköyün vapur seferleri sabahın sekizinden on birine kadar yapılamadı. Adanın gündüz postası da icra oluna: madı. Diğer nakil — vasıtaları çalıştı. Fakat bir — kısım halk (Devamı 8 inci sayfada ) PAZAR 1932 |4 Şııbat Bir Hırsız Çetesi « Yakalandı Rami, Merkezefendi, Bakır- köy havalisinde bir senedenberi birçok — hay- | van hirsizlik- ları — oluyor, fakat — hırsızı bir. türlü bu- lunamıyordu , Uzun ve yo. rucu bir te- kipten sonra bu bırsızlıkla- rı yapan çete nıhayet ele geç. Çeteyi meydana miştir ve bunları çıkaran Hayri Ef. ele geçiren de Rami Jandarma Karakol Kumandanı — Mehmet Hayri Efendidir. Etem ismindeki bir sabıkalının idare ettiği bu çete (8) kişiden mürekkeptir. Bunların beşi tutulmuş, üçü Ana- doluya kaçmıştir. Fakat hüvi- yetleri sabit olduğu için onların yakalanmaları da yakındır. ( Devamı 11incl sayfada ) Adit tahkikatı idare eden Hüsamettin Bey Izmir ( Husust ) — İzmir Rıh- tım Şirketinde çikan sulistimal rezaleti tahkikatına büyük bir hassasiyetle devam ediliyor. Hü- kümetin de bissedar olduğu bu şirketten rüşvet alarak — yolsuz- luklara göz yuüman ve şimdi Avrupaya kaçtığı anlaşılan komi- ser Emin Beyin gittiği yer hak- kında da tahkikat icra tedir. Bugüne kadar tevkif edilen- ler Şirket Müdürü M. İv Gifre, murahhas aza M. Jordan, muha- sebeci Lul Peredir. Tevkifat M. Gifrenin evinde yapılmıştır. Bu işle Aalâkadar olmaları muhtemel diğer kimselerin mey- | dana çıkması bekleniyor. Tahki- katin adli! kısmını Üçüncü Karar Hâkimi Hüsamettin. Bey idare etmektedir. Rıbtım — Şirketinde meydana çıkan bu rezaletamiz hâdise umumi bir hayret uyandır- maktadır.Gat Franko Beyin tevkifi haberi isticvaptan galattır. Ken- disi mevkuf değildir. ADNAN edilmek- | İ sEzaMer Ka —e —— — x —zaaams Dünya Işığını Görmi - yenler Arasında Dilsiz İnsanlara D Diğer İnsanlar Gibi Nasıl Söz Söylemesini Öğretiyorlar? —2— İzmirde sağır, dilsiz ve körlerin tahsll ve terbiye gördükleri bir müessese vardır. İzmir muhabi- rimiz bu mücssesede tetkikat yapmış, gördüklarini bize gön- derdi.. Dün bu —müessesenin esaslarını anlattık. Bugün de sakat çocukların nasıl okuyup öğrendiklerini yazıyoruz. | x4 [ İzmir (Hususi) — Karşıyaka- | nın güzel bir köşesinde bulunan | (Sağırlar, dilsizler ve körler mekte- | bi) cidden tetkik edilmiye değer mahiyette bir müessesedir. Mek- ı tebin Müdürü Doktor Necati Kemal Bey beni büyük bir neza- ketle makamında kabul etti ve mektebin faaliyeti hakkında ma- | lümat verdi. Bu suretle öğrendim ki bizim memlekette hayata sağır, dilsiz ve kör olarak atılan — zavallı | sakat — çocuklar bundan - kırk | Sene evvelsine gelinciye kadar | tamamen ihmal edilmiştir. Kırk sene evvel Avuvm!yalı bir Muse- | Yazan: Adnan Müessese Müdürü doktor Necati Kemal Bey vi İstanbula gelmiş ve ilk defa olarak sağır ve dilsizler için mek- tep kılıklı bir müecssese vücude (n.v._. 11 inci sayfada ) Türk Bahrıyesının Mezarı: Karadeniz Ereğli (Husus[)— 3 şubanı başlıyan Karayel fırtınası bütün şiddetile devam ediyor ve limandaki vapur, motör ve yelkenlileri hırpalıyordu. Bu kara elmas sahilinin yegâne barınılacak ve baştan kara edilecek limanı zaten vapur, gemi enkazile bir mezarlığa dön- müş, yüzlerce Türk denizcisini sinesine çekmişti, gecenin korkunç karanlığına inzimam eden kudurmuş dalgaların hışırtısı denizdekilerin akıbeti hakkında endişe uyandırıyordu. yerde ne bir fener, me bir işaret vardı. açılarak fırtına mütevekkilâne denize vaziyete girmiye başladı. Hatan gemilerin bulunduğu Büyük tonajdaki vapurlar ile çarpışımıya ve elim bir ( Devansı 10 uncu sayfada | ——— — Adam, aldırma... İstanbul havası bu... İki saat soura bir lodos eser, gider Filuryada denize gireriz!

Bu sayıdan diğer sayfalar: