14 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

14 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

O güne kadar servetin, deb- debenin biraz saadet olduğuna inanmıştı ve o sebeple, gözleri elmastan, — kanatları — yakuttan, bedenleri altından yapılmış deniz hayvanlarile müzeyyen şu muh- teşem balıyı odasına serdirmiş, allın mıhlarla pencerelere asılan şa perdelerin kenarına yine altın nakışlarla kasideler işletmiş, di- vanhanesinin bir köşesine altın direkli ve baştanbaşa — samur kaplı gu zarif çadırı, “Zaviyetüs- safa ,, yı kurdurmuştu. Şimdi, bu tantananın kuru, kupkuru birşey olduğunu anlıyordu. Evet. Emirülmümminin karısı ilk defa olarak hayatn, hele bir kadın hayatının ipeklere, altınla- ra, elmaslara değil, ancak bir parça etten ibaret olan kalbe merbut olduğunu idrak ediyordu. O kalp incinirse, o kalp zedele- nirse, © kalp burkulursa altın ve elmastan şifa gelmiyordu, ge- lemiyordu. Seyyide Zübeyde, etrafında renk renk pırıltılar yaratan mu- tantan eşyaya bir daha baktı ve bir daha baktıktan sonra gözle- rini kapadı, kocasının rakseder gibi görünerek birkaç yüz şahit muvacehesinde yarattığı manza- rayı — hayalinde canlandırdı ve eşini kaybeden bir çöl ahusu gibi inledi: — Kabbeballahünnisa! Fema ekderhünne — alelmesaip! Allah kadınları kahretsin, Nelere, ne Musibetlere tahammül ediyorlar ? Sonra odanın — bir köşesine koştu, kapısı minimini altın çivi- lerle çerçevelenmiş sadaften ya- pilma — bir dolabı açtı, birkaç billür mahfaza çıkardı. Bunların içinde çeşit çeşit inciler, elmas- lar, yakutlar ve zümrütler vardı. Zübeyde, “Dür,, — denilen büyük incileri, “Behremani,, ismi verilen kırmızı yakutları, “Zübabi,, dedikleri - büyük hacimli yeşil sinek rengindeki - zünrütlereri, gelişigüzel — kilimlerin — üzerine saçtı. Sonra elini yine dolaba sakarak iki mahfaza daha çıkardı. Bunların birinde Harun tara- fndan kırk bin dinara satın alınarak — Üstüne — “ Reşit , kelimesi — kakşedildikten — sonra kendisine hediye edilen “ Ce- bel ,, anamındaki kırmızı yakut ve diğerinde yine kocasının ihda etmiş olduğu yüz yirmi bin dir- hem kıymetindeki büyük elmas vardı. (*) Onları cebine koydu ve gözlerinde çılgın bir ateş parlıya parlıya dışarı fırlıyarak haykırdı : — Bana Hekimbaşıyı çağırın! Kocasından çokağır hakaret görmüş olan hanımlarının mutlak ve mutlak arbedeler çıkaracağını tabmin eden halayıklar, onun hekim başıyı istediğini görlünce biribirlerile göz tebessümü teati etmekten geri kalamadılar. Çünki yüreği kırılıp ta haslalanan kadın zâfını ve inhizamını kabul etmiş demektir. Hamle yapamayan her kadın, muhakkak başına bir çat- ma iliştirir. veya alnını karıştırıp yatağa yatar, O, ne fazla bir ha- raretten mütesirdir, ne bedeni bir Üİ Yirmi gümüş dirhem bir dinar ve bir dinar, yarım İngiliz altaı — kiymetindeydi. ıstıraptan müştekidir. Ancak ru- hundaki elam için oelemi yara- tandan şifa dilenmektedir! Halayıklar, hanımlarının da alelâde kadınlar gibi hastalandı- SON POSTA ARUNÜRREŞİT e öziE | KA Ve ** Tarihin Esrarengiz Sayfaları İN ğma hükmettiler ve acılılar, Ay- ni zamanda emrini yerine getir- mek için koştular, hekimbaşıya haber uçurdular. ( Arkam var ) Japonya _Çir_ı_e Mütemadi- yen Asker İhraç Ediyor ( Baş tarafı 1 inci sayfada ) Cemiyeti Akvama Müracaat Cenevre 13 — Çin Mu- rahbası M. Yen — Cemiyeti Akvama müracaat ederek Ak- sayı Şark ihtilâfile hemen meş- gul olmasını istemiştir. Bu talep, meclisi bizzat bu mesele hakkın- da rey vermek vaziyeti karşısın- da bıcakacağı için meclis maha- filinde çok beyecanlı bir alâka uyandırmıştır. Dün akşam meclis, iki taraf murahhasının da hazır bulunmadığı bir celse akdetmiş | ve uzun müzakerelerden sonra hali hazır ahval ye şeraiti içinde bu şekilde bir teşebbüsün mes'u- Hiyetini Çin murahhasıma bırak- mıya karar vermiştir. Şimdi M. Yenin, Cemiyeti Akvam Kâtibi Umumiliğine ver- diği mektuba, bu mektubun onu taahhüt altına sokmasına rağmen tasavvurunda sebat edip etmiye- ceği merak ile sorulmaktadır. | Meclisin vesmi kararı parartesi gönkü #mumi celsede malüm olacaklır. O zamana kadar bu talebin geri alınması bususunda Çin murahhası nezdinde teşeb. büsat yapılacaktır. 15 inci Madda Na Diyor? Çinin — bu talebi, Cemiyet misakının (15) inci maddesinin tatbikımi — istihdaf — etmektedir. Bu maddede deniyor ki: “Cemiyeti Akvam Meclisi ke- birine havale edilen bütün ihti- lâflarda, Cemiyeti Akvam mecli- sinin icraat ve salâhiyetlerine mütcalik olan madde ahkâmı meclisi kebire de tatbik olunur.,, Buda son haftalar zarfında mecliste takip edilmiş olan usulün Meclisi kebirde de tatbik olunması demektir. Binnetice Meclisi kebir Kâtibi umumiliktden — bu mesele hakkındaki bütün malümatı ala- caktır. Meclis, mevzuubahs hâdi- seler hakkında her iki tarafında malümatına müracaat eyliyecek- tir, Nihayet, mecliste hazır bulu- nan Cemiyeti Akvam azasın'n ve 15 inci madde mucibince tarafeyn hariç olmak üzere cemiyetin di- ğer azası ekseriyetinin tasvibi file meclisi kebir tarafından bir rapor tanzim edilecektir. Bu rapor, mecliş raporunun hüküm ve kıymetini haiz olacak ve tarafeyn hariç olmak “üzere diğer mümessiller tarafından itti- fak ile kabul edilmektir. Jâponya No Yapacakmış? Cenevre 13 — Terki teslihat konferansı — mahafilinde, umum! meclisin içtimaa daveti talebi heyecansız olarak karşılanmıştır. Mezkür mahafil meclisin kalâde içtimamın faidesiz olacağı kanaatindedir. Mamafih Japonya bu teabirin tatbikinden Ürkmiye- cek v: G“ı;ed;:'ı azasından bulu- nan etler karşısında birçok aylardanberi beynelmile! ıâı:uı.iyo.ln meclis muva- cehesinde istimal eylemi; u delilleri tekrar mdıy)îy'w:ıkd;rğ İngiliz Cemiyeti Akvam Müza- hirlerinin Fikri Londra 13 — Cemiyeti Ak- vam müzaheret cemiyetinin İcra komitesi, Çin - Japon ihtilâfının tetkiki maksadile, Cemiyeti Ak- vam meclisinin Amerika ile bilit- tifak Aksayı şarkta sulbun tesis için lözumlu görülen ber türlü siyasi ve iktısadi tazyık icrasını, mütezammın bir karar vermiştir. Çin Hükümelinin Bir Bayannamesi Cenevre 13 — Çin murahhas heyeti Nankin hükümetinden bir beyanname almıştır. Alâkadar başlıca devletlere hitaben gönde- rilen bu beyannamede harp mes'- uliyetlerinin tayinine çalışılmakta ve Çinin maruz kaldığı istilâya karşı koymak için elinde bulu- nan bütün vasıtalara müracaat edeceği bildirilmektedir. Bu beyannamenin Cemiyeti Akvam Meclisinin fevkalâde su- rette içtimaa daveti talebile hiç bir alâkası olmadığı söylenmektedir. Cenevre 13 — Çiu murahbası M. Yen Tahdidi teslihat konfe- ransında şiddetle alkışlanan şu nutku söylemiştir: “Tahdidi teslihat, ayni zaman- Bugün: MAJİK LONDRA BERLİN PARİS VİYANA eğlenliyor... eğleniyor... eğleniyor... eğleniyaor... İSTANBUL Lillan Harvey - t ve ARMAND Fraonuaca aözlü düsyanın Henry Garat BERNARD'ı €n muszzam filml olan KONGRE EĞLEİYOR Şaheserlade görmekle eğlenecektir. çarşamba akşamından itibaren ELHAMRA ve MELEK Sinemalarında birden UFA süperprodüksiyonudur. DOUGLAS FAİRBANKS'ın AYA AŞIK tamamea sÖzlü vo şarkılı birinci filminde çevikliği çok şayanı hayrettir. Kendisini bu fllmde insanlar arkasına koştuğuna tavana atladığını, sıçradığını, zıplarlığımı düştüğünü ve durmakaısın tırmandığını göreceksiniz. Sahne arkadaşı BEBE DANİELS da cidden” şayanı — temaşadır. da — muahedelerin ve bilhassa bunlardan beynelmilel ihtilâfları muslihane vasıtalarla halletmesi icabeden muahedelerin mukaddes mahiyetine bağlıdır. Çin, merhamet talep etmiyor. Diğer milletlerin silâhla yardım etmelerinide istemiyor. Yalnız resmi vesaike imrzalarını koymuş olan milletlerden girişmiş olduk- ları taahhütleri yerine getirmele- rini istiyor : Cemiyeti Akvam misaki ile Briand- Kellog misakının etrafın- da toplanmanız için size müracaat ediyoruz, zira Tahdidi teslihatı hakiki ve devamlı bir iş yapmak ancak bu suretle mümkündür: Çin, iki bin seneden Fazla zaman- hk bir tarihe maliktir. Birçok fırtınalar geçirdik. Hepsini atlat- tık ve yaşadık. Şimdiki buhranı da-atlatıp yaşayacağımıza inanmak hakkına malik bulunuyoruz. ve böyle zannetmekle hata etmiyoruz. Fakat bu buhrandan istikbal- de ittihaz edeceğimiz hattı hare- ketlere ve taşıyacağımız zihniyet- lere ait yeni bir pisikoloji ile ve hayatın çetin hakikatlerine ait yeni bir bilgi ile çıkacağız. Bü- tün bu yeni bilgiler üzerine ha- rici siyasetimizin binasını kura- cağız. Ozaman vaziyet ve mevki- imizi doğru olarak - bileceğiz. Hatip, bu münasebetle geçen teşrinisani ayında Çin hükümeti tarafından — teslihat — mütarekesi teklifi hakkında Cemiyeti Akvam Kâtibi Umumiliğine verilmiş olan cevabı hatırlatmıştır. Konferansı kat'i surette mu- vaffakıyete isal veya akamete RAŞİT RIZA TİYATROSU Bugün akşam 21,30 da AİLE SAADETİ Yalında. — Sarneri | ECONOMOU OPERET HEYETİ Frausa — Tiyatronunda Buzün 1 incl matina 14,30 da KİKİ KOKO 2 inel v p'ina 18 de TCHIN - TCHİ - LA Alkşam 21,30 da llk defa TİHEROS ALİTIS Karakış İstanbulu Yine Şiddetle Bastırdı (Baş tarafı 1 inci sayfada ) evlerinden çıkmadı, çıkanlar ise evlerine erken döndüler, Dün, pek çok dairelerde iş pek a oldu. Karadenizden ise elham- dülillâah kaza haberi gelmedi. Bugünkü Hava Yeşilköy rasat merkezinden aldığımız malümata göre bugün de hava kapalı olacak, rüzgâr batı istikametinden kuvvetli ese- cek ve kar devam edeceklir. Memlekette Hava Vaziyeti Diğer yerlerden mevsim vazi- yetine — dair muhabirlerimizden aldığımız haberler şunlardır : Orhangazide Orhangazi ( Hususi )—Müte- madiyen yağan karlar yüzündea Orhangazi - Yalova şosesinde otomobiller hareket edememiş birkaç otomobil de yolda kabk mıştır. Yolda kalan yolcular Or- hangazi Kaymakamı tarafından otellere alınmış, kendilerine yiye- | cek içecek temin edilmiştir. Hat- ta “Mudanya Zaferi,, vapuru tek- grafla anlaşılarak Gemliğe getir- tilmiş, bu suretle yolcular bırkaç gün sonra İstanbula gidebilmiş- lerdir. Adapazarında Adapazarı ( Hususi) — İki gündenberi yağan kar yarım metre irtifa peyda etmiştir. Kar köylerde bir buçuk — metreyi bulmuştur. Griple — başlıyan zatürreeden ölenlerin adedi gittikçe artmak- tadır. Bandırımada Bandırma, (Husust)— Kar ve soğuk çok müthiştir. Birkaç gün evvel iyi giden havaları gören halk ilkba geldiğine zahip olmuştu. Sön — vaziyet ümitleri söndürmüştür. gc T mahküm edecek şey, muahede- lerin kutsi mahiyetlerinin muha- faza veya terkedilmesidir. ' MUSTAFA “HAYAT YOLU, SİNEMASINDA Kemali muvaffakıyotle gösterilmekte ve emsalsir bir dram, gör kamaştırıcı zengin bir dram olan A P E VO S AR K ASA New - York metro politaine - operasının Hâht mugamallerinden: Meşhur tenor ALEXANDRE GRAY ile cazip ve sehhar müganalye BERNİCE CLAİRE tarafından temell aedilmektedir. Bu filmtn musikisi fevkalide mücssir ve mükemmel molodileri v eerik buletleri havidir. 10.000 figüran sahnede, Rus heyeti mügannlyesine 200 kişi İştirak etmekte ve balalalka 120 çeşit musiki aletinden mürekkeptir. Bu harikt tamamen renklidir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: