14 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

14 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—3 Sayfa SON POSTA HASAN ZEYTIN YAĞ[ Tel 21128 YEDİKULE PAMUK FLOŞ İplikleri Büker, Kasarlar Boyar Büker ( Merserize Eder. ) Kd Cilt Şubat 4 c Bd Tn Hastalıklarda içilir. Ye- meklerde ve salatalarda lezzetine payan yoktur* m —— Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis yağıdır. ee PARAMIZIN Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceği- nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı alınız. tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. b Turk Neşriyat Yurdunda bulunur. Gülhane Hastanesinde Meccani Muayene Günleri hastanesinde * meccani muayeneler hazırlanmıştır. Listeyi aynen yazıyoruz: Hastalıklar Gülhane için bir liste Muallimlerin İsimleri Hastalıkları Muallim Talât — Bey Muallim Sani Yaver Bey ! | l Parlatır | Grizet Yapar. Pamuk İpek ve — Yün Bezleri Boyar Kasarlar Ütüler Genişletir Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları SANTRAL TAMAMLAR. İp K lBZ” İ/ Tesis ettiği Büyük İpek kumaş Fabrikası Kırahk Magazı Ve Bodrum Galatada tramvay caddesinde Mimar hanı altında gayet büyük, arka ciheti dahi sokak, iki yüzlü her işe elverişli, mağaza tahtında vâsi bodrumla berabar kiralıktır, Görmek - istiyenlerin han Odaba- | şılığına müracaatla Tayyare Piyago Müdüriyetinden 30. 000 Lira isabet eden 18371 P sunaralı biletin parçaları -İstan- bül, Bursa, İzmir ve Eğridirde sâtılmıştır . 15. 000 Lira isabet eden 9924 numaralı biletin parçaları İstanbul, Akhisar, Geyve, Yozgatta - satık mıştır. | 10. 000 Lira isabet eden 13066 | numaralı biletin parçaları İstanbul, Mudâanya, İzmir satılmıştır . | sa_ne; I i ayesl” T .ı'n'îîne,. ve Merzifonda Sermayesi tediye edilmiş 130,000,000 Frankl (Hldare Merkezi: İSTANBUL ? # TÜRKİYE'deki Şubeleri: H GALATA İSTANBUL; İZMİR, $ MERSIİN B N YUNANISTAN'daki Şubeleri: B £ SAMSUN, ADANA, SELÂNİK, ATİNA, KAVALA, PİR Bilâmum banka muam mektupları. Her cins n hesap — küşadı. Hu: kazalar İcari. in nefis kumaşları Z) KA öi %&w Evliyazade NUREDDİN | ceza.ve itriyak deposu İstanbul Bahçekapı İF —— KOLAYLIKLA ALMANCA — ÖĞRENME İ kaşısında No. 7İ ldrar — yolu İ I | Cumartesi: Kulak, boğaz, burun hastalıkları Göz hastalıkları Dahili hastalıklar Akil ve sinir hi Hariciye hastalıkları İ : Kulak boğaz burün har. Masaj ve tedavil mihaniki Kadın ve doğum hastalıkları Dahili hastalıkları ldrar yolu hastalıkları Akıl ve sinir hastalıklar Röntgen muayenesi Göz hastalıkları Cilt hastalıkları Masaj ve tedavii mihaniki Hariciye hastalıkları Kadın ve doğum hastalıkları ; hastalıklari Muallim Fuat Kâmil Bey Muallim Niyazi İszmet Bey Muallim Abdülkadir. Bey Muallim Nazım Şakir Bey Muallim Murat B. Muallim Sani Yaver B, Muallim Şemsettin B. Muallim Refik Münir Bey Muallim Süreyya Hidayet B Muallim Fuat Kâmil Bey Muallim Nazım Şakir B. » — Şükrü Emin B. Muallim Niyazi İzmet B. Muallim Talât B. Muallim Şemsettin B. » M Kemal Bey Refik Münir Bey Maarif Vekâletinin 8 » 4 - 981 Tarih Va 755 Mektebi, ve Dere Bütün — Liselerle Senesi Resmal — Kitap — Lislesimin Orta Mekteplerlimize USULÜ Numaralı Kararile Gazi — Muallim Kabul — Olunmuştur. — 1931/39 Wüneli — sayfasında ilân — olünmaktadır. Müellifleri : H. SANDER Almanca, Frantırca ve Edebiyat Muallirni Kısmı —40 Kr. 2 inci Kısmı 50 , | 3 üncü Kısmı 1T70 , | 3 kuzcı bir yerde 150 , L inci > Hüsnütabiat Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı DOKTOR Hüseyin Naşit Hastalarını Türbe — karşısında eski Hilâliahmer — binasındaki muayenehanesinde hergün öğ- leden sonra kabul etmektedir. Telefon İst. 22622 Cilt ve zührevi hastalıklar Mütehastımı ee DORUN ÖÜmer Abdurrahman İstanbul emrazı zühreviye dispanseri Sertabibi Ankara caddesi İkdam / Yurdu P| Çocük hastahıklahı — imütehassızı r. SEMİRAMİŞ EKREM H. | marada ) müracaat Beyoğlu Mektep , sokak Telefon B. O, MNM TAHSİN ABDİ lmlir Lisssl ve OÖrta Mektebi Almansa Muallinek Ayni Metodun: Küçük Cep Lügati Muallim Rehberi olmakla beraber Muallim B. lere Ücretsir — verilir. Matbaası - İSTANBUL. Senelik faiz kumüsyon yüzde 12 Emlâk terhinine mukabil PARA VERİLİR. Saat 9-12 arasında tapu senedinizi alıp İstanbul, — Bahçekapı 4 üncü Vakıf han — Asmakat 29 nu- UNİON KOL, T adresine ediniz. SON POSTA ÜYevmi, Siyasi, Havadi:. ve Halk ki Zaptiye (dara : sokağı 25 Telefon İstanbul - 20203 Posta kutusu: Telgrafı ABONE FİATİ TÜRKİYE ECNEBİ 1400 Kr. 1 Sene — 2700 Kr. 150 » — GAy 400 ,, M0Üç F ) Bte 800 » 1 M LK ee 300 Gelen evrak göri verilmez. İlânlardan mes'uliyet alınmaz. Cevap için mektuplara 6 kuruşluk pul ilâyesi Tâzımdır. Adres değiştirilmesi (20) kuruştur. Son Posta Matbaası e Sahipleri: Âli Ekrem, Selim Ragıp Neşriyat Müdürü: — Selim Ragıp

Bu sayıdan diğer sayfalar: