14 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

14 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yemeklerde Tuz Kullanmak İyi Değil Mi? Tuzu hepimiz — kullanırız ve fuzsuz yemek bize zehir gibi Dilimiz ona o kadar alış- Mıştır ki tuzu adeta yemeklerin lezzeti gibi tanırız. Fakat Vidal ismindeki meşhur Alman profe- #örü tuzun (alblmin) hastalığına tutulanlara çok zararı dokundu- Şunu, yemeklerden tuzu kaldır- mak suüretile bu hastalığın kıs- men Öönüne geçileceğini ispat #tmiştir. Tuz bu hastalığa tutulanların böbre tine muzırdır. Binaena- leyh albümini olanlara tuzsuz yemek yedirilmektedir. Ancak son zamanlarda ya- pılan tetkikat ise, tuzun vücutta yerleşen kireç ile de alâkadar eolduğunu meydana çıkarmıştır. Tuzu yemeklerimize çok mik- tarda koyarsak çok tuz vücuttaki kirecin azalmasını intaç eder. Halbuki kireç — hayatımız için elzem bir maddedir. Ve bilbassa Bulaşıci bastalıklara karşı vücu- dumuzun bir mukavemet unsuru #addolunabilir. Onun için yemeklerden tuzu azaltmakla, vücudumuzda bulu- nan kireci muhafaza etmiş olu- ruz. Bundan dolayı — bilhassa weremlilere, yedikleri yemekler- deki tuz miktarı — azaltmaları tavsiye olunmaktadır. Bu suretle — vüculta kireç verem mikrobuna karşı ya- pılan mücadeleye yardım etmek- tedir. Az tuzlu yemek âdeti, bil- hassa Almanyada fazla rağbete mazhar olmakta ve bu usulün faideleri de yavaş yavaş görül- mektedir. Yemeklerle beraber wücuda giren tuz miktarı hergün 15 gramı bulmaktadır. Bu mik- | tar ise çoktur. Bunu 8-10 grama indirmek kendi menfaatimiz iktızasındandır. Az tuzlu yemek yersek vücudu- muzun bundan istifade ettiğini derhal göreceğiz. Diğer taraftan kireç emlâhınında vücudumuza çok miktarda girmesi lâzımdır. Avrupada olduğu gibi, bazı kimselerin, sebzeleri haşlıyarak yemek şeklindeki tavsiyeleri hiç doğru değildir. Çünkü sebzeler, kları vakit ihtiva ettikleri bütün kireç emlahını terkeder- ler. Ve bunlar da haşlama — suyu ll atılır. Bu tarzda yenen sebze - ise hiçbir gıda kıymeti olmuyan sel- Mlozdan başka birşey değildir. — Mısır He!kelleri Tutankamenin Mezarında Yeni Tarihi Eserler Bulundu Kabire ( Hususi) — Firavn Tutankamenin ( Vadilmülük ) te evvelce — keşfedilen mezarından yeniden çıkarılan kıymetli eser- ler 56 sandık içinde iki vagonla Kahireye getirilmiştir. kalan | “.SON POSTA LN BC AA GAT A GA — L G GG — Yeni hasırlanmakta olan r5vünün başlıca rollerini yapacak artistlerden bir kaçı FHilkat Garibeleri Dünyanın en garip ve merak uyandırıcı insanlarından mürek- kep bir grup, şimdi, Amerikada M. G. M. Stüdyolarında toplan- mış bulunuyorlar. Bunların kimi basdi bacak, kimi,, bir tüyün ağırlığına yaklaşan kad ve ka- mette veya birbirine yapışık,yasan başlı, sivri kafalı, kadın, erkek- tir ve hepsi bir arada dünyanın en merak uyandırıcı bir heyetini teşkil ediyor. Meselâ içlerinde yarım vücut- | du bir delikanlı vardı ki adı Conni- Frankdır. Ku-ku vöcudu bir ley- leği andıran kuş şekli bir kızın ismidir. Pet Robenson denilen in- san taklidi ise o kadar zayıftır ki arkadaşları kendisini “İskelet,, di- ye çağırmaktadırlar. Küçük Marta ise her iki eh den de mahrumdur. Dantelâ ör- | mek ve iş işlemek için beheme- hâl ayaklarını çalıştırmak — mec- buriyetindedir Şimdi Amerikada bulunan bu | garip mahlüklar kafilesi, yakında | Alme almacak olan mühim bir vö- vünün eşhasıdır,dünyanın dört bir ? l tarafındaki cambazhanelerden, köşe bucaktan Daha da - toplancaklardır. toplanmışlardır. Üi Suriyeliler Protesto İçin Bayram Yapmadı Berut ( Husust ) — Son kanlı meb'us intihabının fili bir pro- testosu olmak üzere Suriyeliler Şeker Bayramıi yapmamışlardır. | Bayram günleri kimse kimse ile Bu eşya arasında boyu (4 ) | metre (75 ) santim uzunluğunda bulunan çok san'atkârane işlen- Miş tahta tabut ta vardır. Bun- lar müzeye götürülmektedir. bayramlaşmıya — gitmediği — için Suriyede bayramın varlığı hisse- dilmemiştir. Filistinliler de Suri- yelilerin bu kararına iştirak et- mişlerdir. | f ı İ İ S l b * Bir Rövüde rol alacak itişik kemşireler Başlarında — Saç Bitmiyen İki Kardeş Amerikanın garibeler diyarı olduğuna artık hiç şüphemiz kal- madı. — Tetkikat —meraklısı — bir Amerikan profesörü Kaliforniya- da dolaşırken bir. köyde çok garip bir manzara ile karşılaş- mıştır. Hâdise şudur : O köyde ikisi de yirmi beş yaşında olan iki kardeş vardır, Bunlar analarından ikiz doğmuş- lardır. Fakat ikisinin de başında bir tek saç teli yoktur. Kafa- ları çırıl çıplaktır. Tetkikat neticesinde bunların analarından — seçsız. doğdukları, aradan geçen bu kadar uzun se- neler zarfında da başlarında saç çıkmadığı tespit edilmiştir. İşin asıl tuhaf olan ciheti şudur ki, bu iki kardeşin ikisi de akıl iti- barile diğer hemcinslerinden da- ba fakirdir. Yani ikisi de biraz budaladır. İ ı | B l Bir Rövü Yapıyorlar ların duygularının ifadelerinde de tuhaflıklar vardır. Meselâ, elsiz kız, Amerikan toprağına ayak bastığı zaman, etrafında nanlara ilk söylemiştir: — “ Aman sizin kaldırımla- rınız nekadar sıcak! ,, Çünki bu kızcağız, ayaklarını ellerinin yerine kullanmaktadır. Bu istifadeyi her zaman temin edebilmek için de ayaklarının baş parmağını dışarda bırakacak şekilde sandal giyer. Bu rövüde — Şilitz isminde sivri kafalı bir genç daha var- söz olarak şunları dır. Bunun kafası okadar sivri- | dir ki ona “İğne kafa , ismi verilmiştir. Sonra sakallı Olgayı da zikretmeden geçmemek lâzım- dır. Ayrıca, yüzünün yarısı erkek, yarısı kadın olan Jozefle Jozefin ve biribirine bitişik Hilttan hem- şireler — tabiatin cidden görülebilen mahlüklarıdır. nadir Bin bir diyardan toplanarak bir araya getirilen bu hilkat garibelerile birlikte rol alacak olan artisitler — Leylâ Himans, Vallas Ford, — Olga Baklanova vardır. Olimpiyat Müsabakaları Lak Plasit, 13 ( AA ) — Havanın tamamile gayrimüsait bir hal almasından dolayı olim- piyat oyunlarının — icap ederse pazartesi gününe kadar temdi- dine resmen müsaade edilmiştir. Bugün yapılacak — olan kilometrelik Ski yarışı yarın saat on bire tehir edilmiştir. Dört kişilik Bobsleyk yarışları da kâfi miktarda kar bulunduğu tak- dirde yarın saat on birde, olma- dığı takdirde pazartesi — günü yapılacaktır. bulu- | | künse bir şeyler öğrenmek içim Spor Karar Verirken Elinizi Vicdanı - nıza Koyun Merkesi Umumlala içtimar müna tcbetfle 14 Şubat 1932 Pazar günü Türkiye İdman Cemiyetleri İtti- fakı Merkezi Umumisi Ankarada toplanıyor. Bu içtimada bulum- mak Üzere şehrimizde bulunan Federasyon rüesası bugün An- karaya müteveccihen — hareket etmektedirler. Ruznameyi bilmemekle berâ- ber memleket sporunu alâkadar edecek birçok mühim mesailin görüşüleceği ve kararlar almas cağı şüphesizdir. Mevsuk istihba» ratımıza nazaran bu toplanışta bilhassa Türkiyenin 1932 Los Ancelos — olimpiyadına — iştirak edip etmiyeceği de mevzuubahisa dilecektir. Binaenaleyh bu çol mühim mesele hakkında şu vesş ya bu şekilde bir karar vermes den evvel noktai — nazarımızi yazmayı memleket sporu namına faydalı buluyoruz. Bizce 1932 Olimpiyadına iştik rak etmek doğru değildir.. Çünkiz ! — Memleketimizin spor vwee ziyeti — olimpiyatlarda — he bir müsabakayı kazanabil, veyahut kendisine bir — derect temin edecek şekilde değildir. 2 — 1924-1928 olimpiyat- larında da vaziyet bu merkezde idi. Fakat o zamanlar memleket sporcuları böyle muazzam — bie spor bayramını görmek ve müm- gönderilmişlerdi. Binaenaleyh ba seferki — olimpiyada bu noktal nazardan iştirak artık mevmur bahsolamaz, kanaatindeyiz. Zira 1928 olimpiyadına iştirak eden sporcularla bugünkü spor«s cular arasında — şahis - itibarile bir değişiklik yoktur. 3 — Dünyada hüküm «i ren İktisadi buhran dolayısile spor — vaziyetleri bize — nazar ran çok parlak olan milletlerim sırf bu yüzden bu - seyahate ve masrafa — katlanmak istememiş- lerdir. 4 — Eğer Amerikaya gitmek memleket sporuna bir fayda te- min eder zannediliyorsa, bu fay- danın on mislini Amerikaya git mek için sarfedilecek para ile memleketin herhangi bir şehrinde yapılacak spor yerleri fazlasile temin eder. Şu halde Ankarada içtima | edecek ve bu meseleye karar verecek olan Merkezi Umumiden bu noktaların. nazarı dikkate alınmasını — talep ediyoruz. Ve son söz olarak tekrar söylüyorum. Efendiler! Kararınızı verirken ellerinizi vicdanınızın Üzerine koy- mayı unutmayınız. * m İ İranda Şeker Fabrikası İran hükümeti Tahran şehri- ne yirmi kilometre — mesafede bulunan Kahri köyünde büyük bir şeker fabrikası yaptırmıştır. İran Şahı geçen hafta bizzat köya giderek fabrikanın küşat resmimi lera etmiştir. A * a el

Bu sayıdan diğer sayfalar: