14 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

14 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Hergün Tahdidi Teslihat Konferansında Müessir Bir Celse Cenevre (Hususi) — Tahdidi Teslihat Konferansı münasebetile altı aydan beri tarafından, Cemiyeti Akvama bir yığın arzuhal, lâyiha ve teigraf gibi evrak gönderilmekte ve ümümi — kâtipliği derece Meşgul etmektedir. Milyonlarca imzayı ihtiva eden bu evrak, iki yüzden fazla sandık içinde tasnif edilmiş, bekliyordu. son Bunları, nazarı itibara alma- | Mak mümkün olmadığı gibi, her birinin okunmalarıa da maddi imkân yoktu. Bu iki müşkülü letmek için meclis heyeti, bu lâyihaları, telgraf ve mazbataları | gönderen heyetlerin mümessille- rini umumi bir celsede Mmiye karar verdi. Bu münasebetle — aktedilen celse Cenevrede büyük bir alâka uyandırdı. Samiin locaları hınca- hinç dolu idi. Gazeteciler bile Oturacak yer bulamıyordu. — Fo- toğrafçılar, sinema dünyanın ber | telif ve halb- | dinle- | operatörleri | Salonun her tarafında mevki alıp | Makinelerini hazır bulunduruyor- | lardı. Murahhaslar birer ikişer, ge- lip yerlerine oturdular. Fransız Harbiye Nazırı Mösyö Terdiyö kolunda iri bir çanta, Mösyö Benes ile güle güle hitabet kür- Süsünün önünde konuşuyorlardı. Alaman murahhası Her Na- dolni, Sinyor Grandiye bir şey- ler söyliyerek Alman heyetinin birinci sırasında mevki aldı. Ya- Bına Macar — murahhası Betlen yaklaştı, kulağına bir şey- ler fısıldadı. Her Nadolninin hiçbir zaman gülmiyen yüzü, ha- ff bir tebessümle açıldı. Japon murahhasları M. Sato ila M., Masuderanın salondan içeri girişleri, balli belirsiz bir eyecan uyandırdı, — denilebilir. Kont | Japon Tayyareleri Nankin - Şanghay Demiryolunu Tahrip Etti Gülümseyerek, tesadüf ettikleri- Bin elini sıkarak yerlerini bul- dular, Hindistan mümessili Ağa an Yunanistanın Paris sefiri M. Politisle şakalaşıyorlardı. Bütün heyetler yerlerini işgal etmişlerdi. Celse saat dokuzda açılacaktı. Netekim konferans reisi M. enderson süratlı adımlarla ri- Yaset mevkine geçti. Ruznameyi 'okudu ve dinle- necek (mümessillerin girmelerini bildirdi, Bu müsaade üzerine riyaset Mevkinin sağ ve sol taraflarındaki iki büyük kapı açıldı. Takri- ben yüz elli kişi ve ekseriyeti kadmlar teşkil eden bir heyet içezi girdi. Hepisinin elinde pa- ketler, çantalar, kâğıtlar — vardı, Kendilerine tahsis edilen yerlere oturdular, M. Henderson, Ramına gelen telgrafları okudu. Bunların en mühimmi, Beynelmi- Yani (70) milyon insanın tahdidi Şcı.ıh:ız hakkındaki mütalealarını ifade ediyordu. M. Hendersonu, Romen mu- Tahhası M. Titulesko iki buçuk evvelâ kendi | dır, Bu vaziyetin | 'e Ticaret . Mukaveleleri Ankara 14 ( Hususi) — En ziyade müsaadeye mazhar millet esası üzerine kendilerile ticari mukaveleler — yaptığımız devlet- lerden bir kısmı mukavele ahkâ- mını iblâl eder mahiyette güm- rük — tarifelerini artlırmışlar- P| harici ticareti- mizi bazı arızalara — uğratlığı anlaşıldığından bu — devletlerle Müyon Felemenkli nasmına gön- | derilen ve tahdidi teslihat hak- kı daki fikirlerini ifade eden bir İeti ayı kıraat etti. (Devamı — 6 inei sayfada) 1 — Çocuklar mektepte senede bir iki imtihana tâbi tutulurlar. Bu imtihan ooları bütün ders senesi müteyakkız bulunmıya ve çalışmıya mecbur eder. 2— Arada sırada bizim de kendi- mizi böyle bir imtihana tâbi tutmak- lığımız, kendi hesabıı reketitr. Bu imtihan, bizi ilerisi için müteyakkız bulunmıya sevkeder. 3 — Haftada bir defa kendi ken- dinize şu sualleri sorunuz: Geçen hafta yaşadım diyebilir miyim? Her dakikamı faydalı tarzda geçirdiğime emin miyim? Önümürzdeki hafta için | ne tedbir almalıyım? —— ——— TELGRAF HABERLERİ Büyük Devletler Japonyanın Galip Gelmesini İstiyorlar Kanlı Muharebeyi Kim Kazanacak? Londra, 14 (D. Husust ) — Külli. | yetli Japon takviye ve taarruz kuvvet- lerinin Çin arazisine ihraç berleri, Çin ve Japon menabiinden ge- | len bütün telgraflarda münderiçtir. Bu harbiye sakasında haberler, harekâtı büyük bir muharebe başl yanılmaz işaretleri olarak mektedir. Muharebenin n hakkındaki tahminler pek makla beraber Japon ordularının müt-; | hiş bir mukavemet karşısında kalacak- ları anlaşılmaktadır. Çinde bulunan 450 milyon insanın müstahsıl devletler emtiasına karşı bi- | bir Şanghay, 14 (A.A.)— Doku- zuncu Japon fırkası buraya vâsıl olmuştur. Fırkayı getiren nakliye gemilerine 4 kruvazör 7 muhrip ve 6 torpido refakat elmektedir. Fırkanın — muvasalatı. - Japonların Çinlileri Şapey ve Vou - Soung tan tamamen tarda matuf büyük lel Kooperatif cemiyeti namına, | aramızda mevcut olan ticari mu- kavelelere birer ahti tarife ilâ- edildiği ha- angıcının en [ telâkki edil- asıl biteceği dBi olmaz Amerikanın Büyük bir I bir taarruz yapacaklarının delili addedilmektedir. Şanghay, 14 (A. A,) — Japon tayyareleri faaliyetlerine | devam ederek birçok - bombalar | atmışlar ve Çinlilerin — yolların yokluğundan dolayı Nankin ile yegâne irtibat vasıtalarımı teşkil | İnhisarlar |Vekil Tarafından Hazırla- jnan Rapor Tetkik Ediliyor | Ankara, 14 (Hususti) — İnhi- sarların Ankaraya nakli hakkın- da Vekil Rana Beyin hazırladığı rapor Wekiller Heyetinde tetkik olunmak üzeredir. İnhisar idare- | lerinin yalnız merkez kısımlarının ! nakledilecekleri anlaşılmaktadır. | AA NS | vesi —tekarrür — etmiştir.. Bu | maksatla bu devletler nezdinde | teşebbüsatta bulunulacaktır, gâne olması, büyük devletlerin bir Ja- | pon Zaferini hararetle istedikleri şek- linde tefsir olunmaktadır. Amerika me- | nabiinden gelen en son haberler, Çinde bir Japon zaferinin bir kısım Amerika bankerleri tarafından da arzu edildiği merkezindedir. Fakat Çinde Japon za- ferile açılacak olan istihlâk pazarında da müsavi şartlarla mev- | ki alması bu zafer temennisinin en bi« rinci şartı olarak ileri sürülmektedir. kısım Amerika ticari me- | hafilinde ise Japonya hakkında geniş itimatsızlık hüküm sürmektedir. Muharebe Başladı lerdir. Japon — tayyarelerine — karşı Çinliler tarafından — atılan tay- yare müdafaasına mahsus obüs- ler Fransız imtiyazlı mıntakasına düşmüş ve ahaliden 18 kişiyi yaralamıştır. Bir Aşk Faciası Bursa, 13 — Gece burada, evvelce kaçırılmış bir kız. mese- lesinden çıkan kavga neticesinde Faik isminde birisi, İsmaili sol memesinden bıçaklamış, İsmail de Faik'ı ve kahveci Nuriyi muhtelif yerlerinden bıçaklayıp Yunusun kafafasını da iskemle ile patlat- tıktan sonra ölmüştür. İSTER İNAN, İSTER İNANMA! Dün hava karlı, fırtinalı ve kadar tipi yüzünden vapurlar bile den soğuk bir rürgür esiyordu, ve karlı günlerinden birini yaşadı. İSTER -İNAN, İSTER Üpili idi. Öyleye işliyemedi. Şimal- 5a t İetaabal i dartengalk | Ür a mlati “Hava bugün | esesektir. , ! Fakal bize hava hakkında tahminler tebliğ eden Rasathane dünkü Bava İçin garzetelere şu tebliği kapalı ve yağmurlu olacak, lodos İNANMA! eden demiryolunu tahrip etmiş- | 3 ae Sayfa Sözün Kısası Münderecatımızın çoklu- gundan Dercedilememiş- tir, B. Millet |Meclisi | Meclis Yarından İtibaren | İçtimalarına Başlıyacak | Ankara, 14 (Hususi) — Mik let Meclisi yarından itibaren şubat devresi içtimalarına baş- layacaktır. Ruzname tesbit edi- mektedir.. Bu —devrede posta merkezlerinde müdürlerin — aile- lerile birlikte ikamete; sıhhiye memuru, tüfekci, nalbant gibi meslek sahiplerinin askere alın- dıkları zaman yedinci sınıf ihtiyat askeri memur nasbolunacaklarına dair kanun lâyihaları tetkik edi- lecektir. Ayrıca Erzurum meb'usu Asım Beyin teşril masuniyetinin ref'i hakkında tezkere de müza- kere olunacaktır. Salı günü de halk fırkası mec- lis grupu toplanacak, kuvvetli bir ihtimale göre Başvekil tarafın- dair - izahat dan mali vaziyete | verilecektir. Bir Manav Tahtakalede |Bir Polis Memurunu Yaraladı Tahtakalede Silihtarağa ha- nmı tahliyeye giden polis Bur- hanettin Ef. bu handa manavlık eden Arif tarafından yüzünden ve gözünden yaralanmıştır. Muhteilit Mahkemelerde Türk - lagiliz muhtelit mahke- mesi son celsesinde hükümet nley- hine açılan birçok tazminat davala- | ranı reddetmiştir. Bir Kamyon Parçalandı Satılmış isminde bir vatmanın idaresindeki tramvay Ortaköyde Süleyman isminde bir şoförün kamyonuna çarpmış ve kamyon tamamen parçalanmıştır. | Katil Faruk 'Dün Müstantik Tarafından Tevkif Edildi Bayramın üçüncü günü Balık- pazarında Balıkçı Salih Efendiyi öldüren Aksaraylı limoncu Faruk ismindeki katil de birkaç yara almıştı. Farukun yaraları Cerrah- paşa hastahanesinde tedavi edik miş ve dün evine gitmiştir. Fakat cinayetin tahkikatını yapan Müs- tantik katilin tevkifine — lüzum | göstermiş ve tevkif müzekkeresi infaz olunmuştur . Halk Evleri 19 Şubatta Açılıyor Halk Evleri 19 — şubatta, yani önümüzdeki cuma günü açılacaktır. Halk Evleri genç- lik için hakiki birer yurt halinde idare edilecektir. Her genç orada bütün irfan ve kültür ihtiyaçlarının — tatmin edildiğini görecektir. Gençlik, bir arada bulunmak, sesini iyi duyurmak için hep birlikte Halk Evlerinde — çalışmalı ve şimdiden gidip ismini key- dettirmelidir. vi e e ee ee ee

Bu sayıdan diğer sayfalar: