14 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

14 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Beterinden Saklasın! Zonguldakta, Nuri adl bir kariimiz göndermiştir: Trabzon ahalisinden bir san'at (sahibi olmiyanlar hayatlarmı kazanmak için şuraya, buraya, bilhassa | memlekete yakın olan Batum ve havalisine (oo çalışmıya (o giderler. Uzun seneler oralarda çalıştıktan sonra arttırabildikleri (paralarla memleketlerine dönerler. İşte bu kabilden olmak üzere Vakfıkebirli (Temel) isminde birisi Batuma gitmiştir. Dört beş sene sonra mem- leketine Odönen ve borozlara fazla merakı bulunan Temel, vapurdan iskeleye çıkar çıkmaz iskelede tesadüf ettiği kapı konr- gusu Mehmede hâl batır sorma- dan evde (O biraktığı (kıymetli borozunun (bayat ve mematını bir an evvel öğrenmek istemiş, aralarında, kendi hususi şivele- rile şu hazin muhavere (geç Temel Ula Horos turiyi mi? Mehmet — Horos mi? Horosi çağal kapti. Temel — Ula çobek yokmi idi. Çobek mi? Çobek Muhammet Mehmet — sızan adun (Atın) çemuğunu yeriğen boğuldi. Temel — Uuuuu. Ula eldi mi? ( Öldü mü) Mehmet — Ad mi?.. Ad.. Pa- banın elisini çedururiken çatladi.. Temel — Ula ne dedin, pe- bam dami eldi? Mehmet — Paban mi? Pa- ban anandan on cun evel eldi. Temel — Uuuuunu. Ula oca” gum yiğildi... Mehmet — Yok; Ocağunu- xun yiğilmişleği yokidi. Evunuzi yanarken çordum. Temel — Ey wla, oyle İse çarşiye eneyim da içi uşacuğu- ma İçi ( fes ) alayim: Mehmet — Pir dane etuşür dedi ( Yani çocuğunun birinin de öldüğünü anlatmış ) **4 N Ankara Otomobil Şehri Oldu Ankara, 14 (Hususi) — Artık burası (otomobil şehri oldu. Yenişehrin ve Ankaranın geniş caddelerinde Amerikadaki cadde- lerde olduğu gibi vızır vızır öto- mobiller işliyor. e Otobüsçülerin grevi devam ettiği müddetçe halk otobüs fiatına otomobile biniyor. Bu vaziyetten halkta, otomobilciler de memnun görünü- yor. Bu sene Ankara sayıl soğuklardan birini daha geçirdi. Birçok evlerin su tesisatı dondu. Meclis yarın açılacağı için meb'uslar yavaş yavaş gelmiye başladılar, bayramda İstanbulda eğlenmiye giden yüzlerce kişi de avdet ettiği için (| İstanbul trenleri çok kalabalık geliyor. Muğlada Faydalı Yağmurlar Muğla, 12 (A.A) — Dün öğ- leye kadar devam eden kar öğ leden sonra yağmura dönmüştür. Zürran şiddetle muhtaç olduğu yağmur çok faydalı bir şekilde devam etmektedir. at i i i | iŞimdi Orada Her Sokak Köşesinde Küçük Bir Kitap vr e Zonguldak kl — Son | günlerde o şehrimizde bir çok seyyar kitap satıcıları türedi. ( Son Posta) nın geçenlerde “Ye- ni Nesillere me okutacağız, mevzuu (o etrafındaki (o anketine sanki cevap teşkil eden bu yeni ticaret, burada alışkın olmıyan gözleri (O hayrete (düşürmekten uzak kalmıyor. Ellerinde, irili ufaklı bacıyağı ve esans şişeleri istiflenmiş mahruti şekilde bir teneke kutu, umuzlarında, içi yeni sbarflerle basılmış kitap dolu bir zenbil taşıyan bu seyyar satıcıların bemen ekserisi Aksekilidir. Bun- | ların bemen hepisi ilk görünüşte nazarları çeken hususi bir tiptir. Fakat Oxembillerin (içindeki kitaplar gençliğin ilim ve tesevvür ihtiyacına cevap verecek cinsten Dört Kaçakçıdan | 28 Bin Lira Ceza Alınacak Genç İstanbul Oyuncula- rına İzmirlilerin Tavsiyesi İzmir (Hususi) — (Marmaris) te çok mühim bir kaçakçılık hâdi- sesi olmuş, maznunlar kaçak eşyalarile (o birlikte yakalanarak mahkemeye verilmişler ve derhal malıküm edilmişlerdir. Bu hâdise bakkında mahallinden gelen ma- lâmat şu merkezdedir; Bayram münasebetile bazı kimselerin Radostan kaçak şeker, cıgara kâğıdı ve saire getirecek- leri jandarmalar tarafından haber alınmiş; icap eden tedbir ittihaz | edilmiştir. Bunun neticesi olarak bundan bir hafta evvel Marmaris civa” rında pusuda bulunan jandarma» İarımız kaçak eşya nakline mah- sus bir sandal içinde iki kişi ya- kalamışlar ve bunlar cürümlerini itiraf etmişlerdir. Yakalananlar Tokalaç oğlu Hüseyin çavuş ve kırklık Nuridir. Bu iki şah- sın Marmaris yakininde Karataş mevkiinde depo ettikleri on üç çuval kaçak eşya elde edilmiştir. Bunlar 636 kilo şeker, 3600 def- ter cıgara kâğıdı, 35 kilo saçma, on kilo kahvedir. Maznunlar derhal mahkeme- ye sevkedilmişler ve Tokalaç zade Hüseyin çavuş 5, kırklık Nuri 8 ay beş gün, ' tayfalardan Murat ve Mehmet onar ay beşer gün hapis cezasına mahküm olmuş ve aync 28087 lira tazmi- Bir Cinayet İki Kişi Bir Adam Öldü- rüp Firar irar Ettiler Birkaç gün Gün Bartın civa- rındaki Kurucaşile nahiyesinde bir Sy olmuştur. Kurucaşile- nin Çardak köyü civarında Baş- köyde İnce oğullarından Hasan oğlu Hakkı isminde bir köylü öldürülmütür. Cinayetin failleri oldukları anlaşılan Aydoğmuş kö- yünden Hayata oğullarından Ah- met oğlu Mustafa ve Kümes oğlu Mehmet firar etmişlerdir. Hâdi- seye Adliye vazıyet etmiştir. MATİK il Zonguldakta bir seyyar kitapç! değildir. Bu Aksekili seyyar | satıcıların sokak köşelerine yoydıkları kitaplar Kamber ,, “ Kerem ile Aslı, gibi efsane ve masallardan iba- | rettir. Fakat kendilerine sorar- sanız bu ticaretten hepsi mem- nundur. Bu satıcılar sabahtan akşama kadar Zonguldak sokaklarında şöyle bağırırlar ; — Evlenme, nunları... — Esrarengiz kâyeler, masallar.. — Ucuz satıyoruz. İstanbul vak'aları verelim: Esans verelim. Gel efendim, gel beyim.. Bunların sergileri hiç boş kalmıyor. Okuma ve kitap me- raklıları her zaman bu sergilerde kitap seçmekle meşguldür. AHMET ka boşanma romanlar, bi- İzmirde Üç Müsabaka ağ İzmir, (Hususi) — İstanbulda- ki Kumkapı-Vefa, İstanbulspor, Beykoz ve Süleymaniye takım- larının Oo genç (o çOyuncularından mürekkep olarak şehrimize ge len isimsiz takımın bayramda burada yaptığı Maçların ne ticelerini telgrafla bildirmiştim. Bu genç ve isimsiz takım burada ilk maçını (Karşıyaka Spor) klü- bile yaptı ve büyük bir farkla mağlüp oldu. İkinci müsabakasını Gramer) klübile ya; * anbul al k imi isabelini o temin ettiler ve İzmirin bu takr mını (2) gole re 0. i büyük bir sayı farkile le Cuma günü (Altay) kundak yapılan üçüncü müsabaka maal İzmirde üç maç yapan genç İstanbul takımı esef hakiki neticesini veremedi. Çünki İstanbullu oyuncular, dün de telgrafla bildirdiğim gibi, birinci devrede beraberliği temin ettikleri halde ikinci devrede ha- keme itirazda bulundular ve sa- hadan çekildiler. Tabii vakıtsız yapılan bu itiraz yüzünden İstan- bul takımı mağlüp ilân edildi. Bu münasebetle şunu söyle- mek isterim. İstanbul futbolcuları İzmire gelirken kuvvet denilen şeyi hiç ihmal oetmemelidirler. İzmire gelecek takım daima kuv- vetli olmalıdır. Çünki İzmirde futbol her zaman kuvvetlidir we gün geçtikçe bu kuvvet art- maktadır. ADNAN ——— a Bartında Bir Cemiyet Bartında (Su getirme cemiye- ti) isminde bir cemiyet teşkil edilmiştir. Cemiyet halktan yar- dım görmektedir. Şimdiye kadar muhtelif kimselerden (6142 ) lira toplanmıştır. Ayrıca cemiyete birkaç tane de tarla hediye edil- miştir. Bu cemiyet Bartına iyi su getirmek için çalışacaktır. — — Gemlikte | akirler Gemlik (Hususi) — Burada Balıkpazarı camii elektrikle tenvir edilmek (üzere tesisat yapıl mıştır. Bayramda Baştuğ, Niyazi ve Hak- kı Beyler tarafından ahalinin ha- miyetlerine müracaat edilmek su- retile fakirler sevindirilmiştir. | Hayatta Her Şey Zonguldakta Kitap Ticareti! 2 ahiri Midir? Hayatta, hemen herşey zahi- ridir, dersem sözüme inanmız. Nice milletler (o görülmüştür ki uzun zaman, büyük bir kıskanç- lıkla bir takım mabutlara tap- mışlar, sonra akılları başlarına gelince (taptıkları bu putları İM “ll tetup yakmışlardır. İnsanların ilk cahiliyet dev- rindenberi bu, böyle olmuş, böyle gelmiş, böyle gidecektir. Meselâ kadm olsun, erkek olsun, bir insan görürsünüz ki hal ve tavrı son derece hoşunuza gider. Onunla tanışmak, zevkinizi i okşıyan bal ve harekâtile ruhu- İ şı büyük bir kahkaha muzu daha yakından doldurmak | istersiniz. Fakat en ufak bir te- mas sizi, böyle bir orzuya kapık İ dığınıza nadim eder. Çünki siz bir hakikat aramıştınız. Karşınızda beliren bir seraptan başka birşey değildir. Bir insan için en büyük inki- sar, sevdiği ve inandığı İnsanın mahiyetini anlaması ve onu, farzettiğinden bambaşka bulma- sıdır. Birgün, kendisinden stayiş ve büyük bir hayranlıkla bahset- tiğim bir zatın ismini işiten bir dostum, benim bu sözlerime kar- Birinineiş ve demişti ki: — Azizim, sen 6 adamın hu- sesi hayatını bir bilsen, bir daha İ ismini ağzına almazsın! Demek oluyor ki hayat, umu- miyetle riya doludur ve her im san, az, çok riyakârdır, Sevdik- lerimizi, kiymet verdiğimiz dost- ları seçerken şerrin ekvenini ih- tiyar etmeliyiz. Yapacağımız zararın, duyaca- ğamız inkisarın derecesi o nisbet- te hafif olur. y Adapazarında Polisler Maskeli Bir Hırsız Çetesini Yakaladılar Adapazarı (Hamsi) — Bir müd- dettenberi maskeli ve müse'lâh bir hırsız çetesi türemiş ve bir çok evleri soymuştu. Hırsızlar, Kararağaç Komiser Muavini İhsan Bey ve diğer polislerin gayreti üzerine yakalanmışlar ve Adliye- ye teslim edilmişlerdir. Bunlar, Ozanlar mahallesinden M. Osman, İstiklâl maballesinden bakkal Münir Efendilerin evlerini soymuşlardır, hırsızlar cürümlerini itiraf etmişlerdir. AZİZ Deve Güreşi Bayramda İzmirde Deve Güreşleri Yapıldı İzmirde bayramın ikinci günü Himayei Etfal Cemiyeti menfaa- tne Alsancak spor sahasında bir deve güreşi tertip olunmuştu. Kamılcalı Çolak Velinin devesi gelmiş ve sahibine yüz lira ikra- miye verilmiştir. Bornovada Bayat Ali Ağanın devesi orta gelmiş sahibine 60 ira kazandırmıştır. Deve güreşi arasında dövüştürmeleri de icra edilenişti Havanın yağmurlu olma sebetile sabada yoktu. seyirciler

Bu sayıdan diğer sayfalar: