14 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

14 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Tahdidi Teslihat Konferansındr Müessir Bir Celse (Baş tarafı 3 üncü sayfada) Sıra kadın murahhaslara gel- mişti. Bunlar da alfabe sırasile birer birer kürsiye çıkıp temsil ettikleri cemiyetler namına beyanı mütalea ediyorlardı. Bu merasim esnasında da murahhaslar kendi işlerine ba kıyorlardı. Kimi not alıyor, kimi mektup okuyordu. Bazıları sıra- dan sıraya yüksekçe konuşuyordu. Bir Cenubi Ame-ika murahhası eğilmiş, iki elile bacağına —. yapıyordu. Kadınların içinde sözleri en ziyade tesir yapan, evvelâ Mis Dingman, sonra Frav Ştengorg Engerişge oldu. Kırk beş milyon azası olan, ve on beş kadın birliği namına hareket eden Mis Dingman çok alkışlandı. Yeşil elbise, siyah şapka giymiş olan bu amerikalı kadın meclis üzerinde büyük bir tesir bıraktı, Frav oŞtengorg - Engerişge ise beynelmilel bir cemiyet ha- linde toplanmış olan Katolik © kadınların sulh hakkındaki fikir- lerine tercüman oldu. Ezcümle dedi ki: “—Yirmi beş milyon azamizın imzaları, dışardaki on sekiz san- dık içerisindedir. İsterseniz aç hp okunabilir, Bu sözler, meclis azasını gayri ihtiyari güldürdü, Bunlardan son- ra daha üç kişi söz söyledi ve alkışlandılar. Bunların birincisi Beynelmilel talebe cemiyeti namı- na hareket eden (28) yaşında | felsefe doktorasını hazırlıyan bir kışlar içinde kürsüden indi. Ondan sonra sabık Belçika hariciye nazırı M. Vanderveld eldi ve nutkunu şu sözlerle “ — Sulhü zisden rica etmi- ik Cerniyeti bası Lort Robert Sesildi. Kür- zaman, salon alkı e rasta Marki dö Saliz- olan Lort Sesilin bo; ve sevimli si- Cenevrede berkes tarafın- tanınıyordu. Sulhperverli- en kimse şüphe etmediği sırf bundan dolayı hüküme- çi halinde olduğu da — MY kendi şahsıma ve Me dur ,, ve anlattı, anlattı, O gün Cemiyeti Akvamın bu | fevkalâde © içtimaımda bulunan- lar, celsenin hem komik, hem de gok müessir olduğunu gördüler. Bir taraftan insanların sulh için çırpındıkları, diğer taraftan da beşeriyete (o sulhü (verecek sözde mes'ul efendilerin lâkayt ve müstehzi tavırları müşahede olundu. Bunun ne feci bir tezat ol- duğunu ancak celsede bizzat bu- ü | Fransada zabıta bütçesini ha- zrlayan M. Emil Massard birkaç gün evvel hayata gözlerini ka- padı. Yanında yaşayanların anlat- tıklarına göre müteveffa son günlerinde artık pek az ömrü kaldığını © anlamıştı. Ölümden korkmiıyordu, fakat birkaç haf- ta daha yssamak istiyordu. Mak- sadı bilhassa Paris zabıtasına hitaben yazmıya başladığı bir mektubu bitirmekti. Maksadına muvaffak oldu. Ölümünden bir- kaç saat evvel mektubun son cümlelerini dikte ettirmiş, sonra: — Artık ölebilirim, demişti. muası geçenlerde bu mektubun bir kısmını neşretti. (Hakikati halde bu, bir mektup değil, kü- çücük bir eserdir. Başında zabı- tanın katiller ordusuna karşı I ğü mücadelenin bir tahlilini yap- makta, sonra bu mücadeleyi idare eden adli zabıtayı takdire İ garketmekte ve nihayet bir sene içinde vukua saymakta, bunların nasıl takip ve intaç edildiklerini anlatmakta- dır. Bu itibarla eser zabıta memurları için çok kıymetlidir, kariler için de meraklı bir hikâye mahiyetindedir. lik Taarruzlar.. şoförlere karşı yapılan ve hemen hepsi de ölümle neticelenen gece taarruzlarıdır. Bu, iki safta gel- mektedir. İkinci dereceyi teşkil eden vak'alar silâh teşhiri sureti- le yapılan hırsızlıklar ve nihâyet cinayetler, Fransada bütün bu hâdiseleri zabıtanın “Hususi müfreze,, adını taşıyan kısmı teşkil eder. Aşağı yukarı bizim polisin “ Cinayet masası,, na muadildir. Bu kısının idaresi birinci derecede Mösyö “Guichard,, a, ikinci derecede de Mösyö “Giyomn,, a mevdudur. Koca payıtahtın her neresinde olursa olsun mahiyeti oderhal anlaşılamıyan bir hadise ve kubuldu mu semtin polis mer- kezi işi ele almakla bera- ber derhal Mösyö “Giyom,,a haber verir, Giyom maiyetindeki sivil komiserle koşar gelir ve o dakikadan itibaren de semtin polis merkezi için iş bitmiş olur, lik Müşahedeler Müteveffa M. “ Massard , ın mektubunda (o saydığı vak'alara göre sene başlanğıcında zabita- nım <ilk mühim muvaffakiyetini Pontiö hâdisesi teşkil etmiştir. Bu ismi taşıyan sokağın “40, numaralı evinin altında bir şarap ticarethanesi vardır. Madam Delor adında “24,, yaşında bir kadının Fransanın rabıta meslek mec» | açtığı ve muvaffakiyetle yürüttü- | gelen cinayetleri | Yeni senenin mümeyyiz vasfı | | fade ezilmiş olarak bulunmuştur. Ci- nayelin sebebi hırsızlıktır. Filha- kika kadınım defterinden anlaşıl- dıiğma göre “6400, frangı çahumıştır. Katilin izi yoktur. Buna rağmen hususi müfreze işe başlamış ve kısa bir müddet sonra biraz da tesadüflerden isti- ederek © katili bulmuştur. Bu, Bin Diris adını Tunusludur. Geçen ay kiyotinle kafası kesilmiştir. pa İkinci hâdise Mozar sokağında vukua gelmiş, bu sokakta da 123 numaralı kuyumcu dükkânı- nın sahibi M. Danbofer dükkünnda ölü olarak bulunmuştur. Mütehas- sısların fikrine göre bu biçare kafasına bir demir parçası vurul- mak - suretile bayıltlmış, sonra ruvelver kurşunu ile öldürülmüş- tür. Ortada en küçük bir iz bile yoktur. Katilin dükkâna girip çıktığını gören tek bir şahit bile bulunmamıştır. Fakat “Hususi müfreze, ye mensup M. Pike tahkikatı idare ederken dükkânda masanın 0z6- rinde içine birşey sarıldığı anla- şılan bir gazete bulmuş ve bu gazeteye, tatbik suretile, katil âleti olan demir parçasının sa- rıldığımı anlamıştır. Demek ki ga- zete katilindir. Polis memuru gazeteyi tetkik ederken bükülüş şeklinden en ziyade &por ve ya- rış haberlerinin okunduğunu tes- taşıyan bir > Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Vasfi Raşit Bu kiymettar eserin ikinci cildi çıkmıştır. Bu cilt te birinci cilt gibi yirmi formadan mü- rekkeptir ve fiati daha ucuz- dur. Eser ince kâğıda basıldı- ğından hacmi de küçülmüştür. a e * sre, e — sim pr) ar görünmektedir. şeceği söylevmekledir. — Dünya İşleri Fransada Bir Senelik Cinayei | İstatistiki Merter Altta : “Hususi Müfreze Şefi Mösyö Gişard Sağda: Fransanın En Muvaffakıyetli Polis Hafiyesi Mösyö Giyom, bit etmiş, sonra katilin yarışlar. | da şu veya bu suretle para kazanmıya çalışan serserilerden olmasına ihtimal vererek o mu- bitte çalışmıya başlamıştır. Bu küçük delilin katili bulmıya kâfi geldiğini söylersek belki hayret eden olur, Fakat hakikat bu merkezdedir. Sadece bu iz saye- sinde ve bilâhare bir iki ifşaat- tan da istifade edilerek katilin Goşe isminde bir genç olduğu anlaşılmış, tutulmuş, kafası ke- silmiştir. * Senenin ilk aylarını kızartan cinayetlerin (o üçüncüsü de bir ahırda yapilmiş, Moje isminde ihtiyar Obir kadm ölü olarak bulunmuştur. Fakat bu cinayetin faili de derhal tutulmuştur. * Bu öç cinayeti müteakıp kanlı vak'alara ve bir müddet için ( fasıla gelmiş ve hu- susi müfreze (Obu bırsattan istifade ederek eskiden kalma faili meçhul bazı hâdiseleri kur- calamıya başlamış, fakat maak esef bu sahada fazla çalışmıya vakit bulmadan yekdiğerini mü- teakıp üç cinayet ile karşılaş- mıştır. Fırsat buldukça Mösyö Massardın eserinden bazı parça- lar daha iktibas edeceğiz. Tütün Ziraatinin Tahdidi Ankara, 13 ( Hususi) — Tütün ziraatinin tahdidi hakkında tütün kongresinin hükümet nezdindeki temennisine Tütün İnbisarı da iş- tirak etmiştir. Tahdit, ihtiyaca kâfi iyi tütün temin edeceğinden bu fikre İhracat Ofisi de taraftar İktisadi Haberler Yunanistan Zeytinyağı İhraç Ediyor Hamburg, (Hususi) — İtak yada son 14 gün zarfında, zetin mahsulönün toplanması zeytinle- rin prese edilmesi esnasında ha- valar gayet müsait gitmiştir. Preselerin bir Şİ sr işler bitmiştir. Yağ fabrikaları istihsal tenzil ettiklerinden yakında İtal- yadan teklifin azalmasına intizar edilebilir. İspanya, Tunus ve Yunanis tanda mahsulün O toplanmasına hararetle devam edilmektedir. İspanyada işler amelenib grevleri yüzünden biraz sektedar olmuştur. Yunanistanın yüksek ihracat resimleri © ze: ihracatını müşkülleştirmla iii Bunula be raber hükümet (mahsulün bir n vergi almadan şim müsaade edecektir. Bu Yunanistandan ve edilebiler cek eray elleri 4,500 ton olarak tesbit edilmiştir. Hamburg piyasasında fiatler iki hafta evvel birdenbire yük- selmiye Fakat gün Ür modeme ! Son fiatler berveçhi âtidir: İtalyan 700 Liret 600 Liret İngilterede Kthalât Londra, 13 (A.A.)— Gümrtk tedbirlerinden bahseden gazeteler şu malâmatı vermektedir : “ Et ve buğdayın serbestçe ithaline muvafakat edildiği halde hayvan yetiştirmek için zaruri bir mahsul olan mısır, resme tâbi tutulmaktadır. Projenin kos mite tarafından tetkik edilmesini ve kanun lâyihasının muhtaç ok duğumuz hakiki madde- lerin serbestçe ithal edilecek mevat listesine ithal olunmak suretile tadil olunmasını ümit etmek icap eder, Gümrük istatistiklerine nazar ran 4 şubattan Ti şubata kadar kıymetli Oo madenler || ithalâtı, 1.803.267 liraya baliğ olmuş olur. Bunun 1.759.322 lirası altındır. Ayni devrede ihracat 2.998.850 liraya baliğ olmuş olur. 2.967.540 lirası altındır. ai Fransada Yağ Buhranı Paris 13 — T. satılan tereyağının kilosu frank 40 santime çıkmıştır. Fiatlardaki bu tezayüdü o müstehlikler protesto etmişlerdir. Hükümet bu vaziyel karşısında e kontajanını çit — Taieline "İLME etmiştir. Şeker Piyasası Mal Az Olduğu İçin Fiatler er bula vaiz iz eN ayın ilk iki gününde gümrükten çekilerek tâmamen satılmışlır. yl yiyin min Ame > gür “i sas fırlamıştın. Diper taraftan yerli alina de çuval başına iki lira kadar zam yapıldığı haber alınmaktadır. Şe- ker tacirleri bilhassa bu son zam vaziyetinden çok zarar görmek tedirler. Bu vaziyet karşısında İstanbul gümrük müdürlüğü gümrük umum müdürlüğünden İstanbul için bu aya mahsuben (800) bin kilo şe- KE istemiştir. Bu miktar toptan rik takdirde toj şeker yle iz 3s a dü-

Bu sayıdan diğer sayfalar: