13 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

13 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ HACKIN KULAĞI HALKIN-DİLİ Sene 2 — Nî._sî ——— L LA ı.ı.ıııu—-ı ı-..ı.ı—m CUMARTESİ — 13 Şubat 1932 lı.nıı-ıııı-ı—u lıu.ııı— ÇİNDE MEDENİ İSYAN!: —— — —aerarır aemn Tae eee MT T DT CA DA eee C US SS OŞ LAG KA Fakat _laı)»onyâ' Da Muharebe Hazırlıgma Hararet Veriyor Loadra, 13(Hu- Susl ) — Aksayı Şark — harekâtı hakkında gelen yeni — telgraflar çok - tafsilâtlıdır. Mevsuk menabi, Japonyanın ordu we donanmasını takviye hususun- da devamlı bir faaliyette bulun- duğunu ileri sür- mekte, bu vazi- yet — karşısında Çin toprakların» da büyük — bir muharebenin he- men patlak vere- ceğini bildirmek- tedir. Japon bahrf üÜslerindeki faaliyet manzarası, bu busustaki tekzip ve tevilleri imkânsız kıla- cak mahiyettedir. îâ dar Bey Sapey önlerinde Japon topçusa mühim ve yeni son Çin harekâtını ldın eden ri- ııııııdırlırıı her türlü siyast ve W İktısaf Eskişehir Müddeiumumisi | BuAran Gripten Vefat Etti Eski şe hir, (Hususi)— Bir müddettenberi gripten hasta yatmakta olan Ezkişehir Cüm- | huriyet — Baş Müddeiumu- misi Hıydu Bey vefat et- miştir. Hıydıı Beyin — cena- zesi — bugün merasimle def- Merhum hagdar B. nedildi. Merasimde Mahkemei Temyiz rücsası ve azaları, Adliye erkânı, asker! — kıt'a polis ve zabıtai belediye memurları, bütün memurlar ve halk bulunmuştur. Haydar Beyin bir erkek çocuğu ile bir zevcesi bulunmaktadır, Yerli Likör Müskirat İnhisarında Yeni Hazırlıklar Başladı Müskirat İnhisar İdaresi önü- G,f c a) * j | 4 1 Bir Ticaretharie De Borç-| İle larını Ödeyemiyor Şehrimizdeki büyük mefruşat mağazalarından birisi borçlarının bir kısmını ödeyemiyecek bir vazl- yete düşmüştür. Müessese uyuş- mak Üüzere alacaklılarnı bugün için bir toplanmıya davet etmiş- tir. Maarif Vekili Esat Bey Ankaradan Şehrimize Hareket Etti Maarif Vekili Esat Bey dün akşamki trenle Ankaradan şeh- rimize hareket etmiştir. Eşat Bey bugünkü trenle Haydarpa- şaya çıkacak, burada bir iki Eüıı kaldıktan sonra tekrar An- araya dönecektir. Şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey de dün Ankaraya gitmiştir. Millet Mec- lisi öbür gün yeni devre içtima- larına başlıyacağı için dün bir kısın — mebuslar da şehrimizden Ankaraya Zgitmişlerdir. İLasımmananand müzdeki mevsim zarfında yeniden Halk E'Ulerı mühim miktarda yerli likör ima- line karar vermiştir. Bu sebeple Açlllyoı' yaz mevsiminde piyasadan külli- yetli miktarda meyva tedarik edilecektir. Bu sene en fazla ağaç çileği likörü yapılacaktır. sebeple Müskirat İnhisarı Himdiden ağaç çileği yetiştiren meyvecilerle temasa gelmiştir. Gelecek cuma günü memle- ketin her tarafında, bu meyanda şehrimizde de Halk Evleri küşat edilecek, bu münasebetle parlak merasim ve tazahürat yapılacak- tır. Şehrimiz Halk Evine ait hazırlıklar ikmal olunmuştur. iktısadi — istilâya karşı .ıldı::k kat' ar 'lî:ml. olmala- rıdır. Gerek bu karar, gerekse yahdetinin temini meselesi, bugünkü — Çin ti m am darlarını muharebe kadar meşgul et mektedir. - Çin ricali, — iktısadi istilâya karşı en mühim tedbir olarak — umum! bir boykotaj w- sulünün tatbikini derpiş etmektedirler. Bütün Çini bu maksat da ayaklandırmak, yalaız İapon (Devamı 8 inci sayfada) —.. .a — X? Bir Katılın İtirafı İrfan Efendı Bir | Manzume Cürmünü İtiraf Ediyor (15) seneye Mmahküm katil İzmirli İrfan Ef. bir metre uzun- luğunda siyah bir kadife üzerine ipekle işlediği ve güzel bir çer- çeve ile camladığı bir lâvhayı Hapishane İdaresine hediye et- miştir. Lâvha yazı ve nakış - iti- barile bir şaheser denecek kadar nefistir. Garibi şu ki lâvhadaki şüiri de bizzat İrfan Ef; yazmıştır. Yanılar sarı ipekle işlenmiş yalnız arasındaki ( Katlettim ) cümlesi kan renginde yapılmıştır. Bir itirafnameden ibaret olan manzüme - ki vezinsizdir - şöyle yazılmıştır.: Dinmiyor görlerimden kanlı yaş eksik değil Çünki ( Katlettim ) hemcin- simin bir ferdini Biktim artık hükmü( Kanunu ceza) sın çekmeden Müştehakkım denilmez Allah bilir. derdimi. Dunya lşıgını Görmi- yenler Arasında Kör, Sağır, Ve Dilsizleri Dilenmekten Kurtaran Müesseseyi Beraber Gezelim Yazan: Adnan İzmirde, Karşıyakadakl! kör, sağır ve dilsizler yuvası lerini ancak dilenmekte bulurlar» di Fakat — dokuüzüncü — asrın manlarda her yerde ihmal edilir- | sonlarına doğru meden! dünyada ler, bu zavallı mahlüklar nasip- ( Devamı 10 üncü sayfada ) Dünyaya gözlerini sakat ola- rak açan yavrular, çok eski za- Eskişehir 10 ( Hususi ) — Geçenlerde Alayunt ile Sabuncu istasi- yonları arasında bir yolcunun tren altında feci bir surette ezildiğini bildirmiştim. Yapılan tahkikata nazaran hâdisenin bir kaza olmadığı vücudu ikiye parçalanan adamın kanlı bir cinayete kurban gittiği anlaşılmıştır. Hâdise şu şekilde olmuştur : Alayunt istasyonundan Sabuncuya yaya olarak gitmekte olan bir yolcu ( 58 ) inci kilometreye geldiği zama bir çoban köpeğine rast- lamıştır. Bu esnada köpek yolcunun üÜzerine saldırmış, hayatının tehlikede olduğunu gören yolcu tabancasını çekerek köpeği öldürmüştür. IDcvımı 8 incl sayfada | I İşler Yqunda ! — Bir kat elbise (125) kuruş ha?., Hele (50) kuruşa düşsün ae, bakalım, belki bir kat alıveririm. DDD KDDK G

Bu sayıdan diğer sayfalar: