13 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

13 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

B e bi — Bir Ölünün Hatıra Defterinden : SON POSTA HAİNLERİN İÇ YÜZÜ Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Yaptılar Hint Milletinin Ne Sefil Bir Vaziyette Olduğunu Anlamıştım HÜRRİYET ve İTİLÂF SERKERDELERİ SABAHLEYİN! BİR SEFARETHANENİN BAHÇESİNE TOPLANDILAR. Dün Dercedilen Kısmın Hulâsası “Türk ordunu Yunânlıları — denize dökmüştü, neredeysa İstanbula da girscekti. — Vatama — Abanet — etmiş olanların artık Türk — toprağında kalmaları mümkün değildi. Kaç- mayı — düşündüler. Fahat — tehlike pek yakındı. Ük İş olarak İar tanbulda büyük Bir sefarethaneye Wltica — etmiye karar verdilereş e Öike Rıza Tevfik Tercümanlık Yapıyor Hürriyet ve İtilâf kodamanları kendi akıbetlerini kendi topukla- rına takarak ve fakat aziz vatanla olan bütün rabıtalarını kırarak bir sefarethaneye iltica ediyorlardı. Onların teker teker veya kü- me küme gelişleri, ne ibretli bir manzara idi! Görenler, kapısı daima otomobilli misafirlere; şık ve kibar adamlara açılan bu bü- yük sefarethaneye böyle cübbeli, sarıklı kimselerin, yağlı yakalı paltolar ve yamalı pantalonlar giyinmiş dilencimsi eşhasın akın akın girmelerine hayret ediyor- İki Kişi Eksik Onların arasında Mehmet Ali ve Gümülcüneli İsmail yoktu. Ken- dilerine “Münevver İüllfçı., sıfa- tını veren bu adamlar, daha bir ikâ hempalarile Fransaya gitmek için başka bir melce bulmuşlar- dı. Fakat bu bahsettiğimiz sefa- rethaneye girenler içinde neler ve neler vardı?.. Hünkâr yaveri kordonu taşıyanlardan tutun da tırtına zembil yüklenmiş derbe- derlere kadar çeşit çeşit adam- lar ayni eşiğe yüz sürüyorlardı. Evet;.. Meşihat dairesinin ümmi odacısı, Kasımpaşalı bir muhab- bet tellâlı, Küçükpazarlı bir ka- sap, filân semtten bir bakkal, şimdi siyasi mülteci sıfatile, mu- &zzam bir devletin sefarethane- sine adım atıyorlardı. Bir Listeye Bakınız Kodamanların gelişi, fasılalı olmakla beraber, seri “olmuştu. Sabahın ilk saatlerinde Sadık Bey, Kiraz Hamdi, Mustafa Sabri, Vasfi Hoca, Konyalı Zeynel Abi- din, Süleyman Şefik Paşa, Mu- hiddin Paşa ve oğlu Refi Ce- vat, Pehlivan Kadri, Şaban Ağa, Mustafa Natık Paşa, Kürt Zey- nel Abidin, Rıza Tevfik, Beledi- mt Feyzi, Sakallı Rıfkı, Biyıklı sefarethaneye — girmi: Mustafa Sabri, oğlu ve :'ı::gi bir otomobile binmişti. Diğerleri üçer beşer birer arabaya veya otomobile — dolarak gelmişlerdi, Fakat hürriyet ve itilâf fırkasının şube reisleri, bilmem neleri yaya geliyorlardı. Her Cinsten Var Bunların çoğu, işaret ettiği- miz gibi acel acayip adamlardı. Sarıklılar, şöyle böyle, bir hoca kıyafeti taşıyorlardı. Fakat sivi- ler, pek tuhaf görünüyorlardı. Aralarında beyaz ketenden pan- telon üstüne istanbulin giyenler ve redingot altında beyaz yün çorapla kundura taşıyanlar vardı! Sahte sarıklının ka- fasında yalnız bir düşünce vardir: O da paradır Sefaret kapıcısı, ikisiki bu- çuk saat içinde adetleri yüze varan bu siyasi mültecileri (!) yorulmaz bir sebat ile ve dudak- darında müstehzi bir tebessümle içeri alıyor ve ikinci bir kafilenin vüruduna kadar kulübeşine çeki- lip piposunu ateşliyordu. Kapıcı Hayrette Şüphe yok ki bu kapıcı, İs- tanbul hükümetini idare eden adamları, o güne kadar başka kıyafette ve başka mahiyette tasavvur etmişti. Şimdi kimlerin bu mühim rolü — oynadıklarını gözü ile görüyor ve... gülüyordu. Ümmi odacıdan siyasi, cahil bir kasaptan fırka lideri nerede görülmüştü?.. Ya şu kılıklar, Dünkü Keşidede İkııâır—;ıîye Kazana kıyafetler?.. Kravatsız gömlek üzerine redingot giyilemiyeceğini bile bilmiyen bu adamlar, siyaset inceliklerini nasıl ihata etmişler- di?... Öyle zannolunur ki Osmanlı İmpırıhrluğıınu inbidamını pek tabil gören ilk ecnebi, © sefare- tin bu kapıcısı olmuştur! Kâtip Soruyor Mülteciler () sıra sıra bahçe- nin göze görünmez köşelerine yayılmışlardı. Öğleye doğru bir kâtip geldi, Bütün misafirlerin bir halka teşkil etmelerini söy- ledi. Şimdi sabık Şeyhülislâm ile odacısı omuz omuza, Kuvayi İn- zibatiye kumandanı Süleyman Şefik Paşa ile mehut muhabbet tellâlı yanyana gulıııişlerdi ve lü- tufkâr devletin nazik elçisi na- mına kendilerine yapılacak| tebl-i gatı dinlemiye hazırlanmışlardı. Kâtip, bir köşeyi andıran bu tubaf sah» neyi şöyle bir süzdükten sonra kendi xillle sordu: — Bu kadar mısmız, dışarıda kalmış arkadaşlarınız var mı? ( Arkan var ) Numaraları Aşağıda Okuyunuz 30,600 LİRA | Kazanan 18371 15,000 LiRA Kazanan 99:24 10,000 LiRA Kazanan 13066 9,000 LİRA Kazanan 8824 — 31310 2,900 LİRA Kazananlar 26068 — 34780 41901 36749 — 16203 150 LiRA Kazananlar 41241 — 40217 41454 — 12441 27628 — 7191 12890 — 13245 26329 — 12513 34153 — 6396 16252 — 15099 33181 — 30134 16796 — 32097 31810 3690 22574 — 27898 21804 —— 2198 7202 38246 32870 28171 5712 32282 14528 20057 | 41086 14268 10941 70931 1,500 LİRA Kazananlar 12670 2006 35494 — 25130 — 23604 33839 — 48322 — 34962 41729 10862 1,000 LiRA Kazananlar 2592 37342 9492 — 36447 44435 — 3192 17838 — 46710 4679 — 43207 39683 — 23189 3898 — 787 30 LİRA Kazananlar 24425 — 15054 37816 — 18427 45356 — 45496 22168 — 4390 12333 — 27079 16282 — 32711 14882 — 47647 19193 — 40602 16497 20116 21200 — 40287 16214 — 45784 20997 — 16083 45015 — 8753 34837 249 33740 — 23246 29985 — 6344 5792 37261 24879 — 38877 943 44632 9986 — 49828 37410 35782 44205 2477 44470 38177 4971 24732 5819 26785 25949 23812 48156 36183 42332 11185 17748 19730 8578 40615 17821 41161 30188 15532 181ll 49236 16807 45392 25226 10352 43631 39212 48614 14779 42956 4260 31206 35065 4537 16 23569 28931 13420 Bitpazarında - karışık | Şarkın Yeni Peygamberi GANDİ KİMDİR? Andrenes benim bir harp meclisinde bazır bulunmaklığımın mahzurlarını sayıyor ve bu arada İngilterenin — ecnebi — devletlerle aktettiği gizli muahedelerin ah- lâka münafi olmaları üzerinde şiddetle — tevakkuf ediyordu. Ben İngilterenin ecnebi dev- letlerle — gizli muahedeler ak- dettiğini biliyordum. — Fakat bu hususta dostumun sözü kâfi idi. Binaenaleyh kral vekiline bir mektup yazarak bu gizli muahedeler yüzünden harp kon- feransına iştirak etmekte tered- düt —ettiğimi —anlattım. — Kral Vekili bana verdiği cevapta bu meseleyi karşı karşıya münakaşa etmekliğimizi istedi. Gittim. Ko- nuştuk, Kral Vekilinin noktai nazarı şu idi: * — Kral Vekilinin Londrada 41743 | | 43568 | 14838 | 12396 6282 | İngiliz kabinesi tarafından verilen bütün kararlardan haberdar ol- duğunu mu zannedersiniz? Ben bu kararların neler olduklarını bilmiyorum, içlerinde — doğruları da — bulunabilir, — yanlışları da. Fakat siz eğer İngiliz idaresinin bu memlekete feyiz ve bereket getirdiği kanaatinde iseniz İngiliz İmperatorluğuna en buhranlı za- manında yardım etmenin bir vatandaşlık — vazifesi — olduğunu zannetmez misiniz? İngiliz İmpe- ratorluğunun — diğer — devletlerle gizli muahedeler aktettiği şayia- sına gelince, bunu ben de gazete- O BOLİRA — Kazananlar 41741 — 40909 28698 — 33447 15783 — 14960 42587 — 49042 11163 3560 32757 31632 25715 46338 39411 20939 36294 5894 31167 35079 8820 18976 3830 25474 18489 32181 31150 1333 13969 27816 17062 41595 13922 6408 1OE77 3818 12437 224091 19795 35513 34833 14057 412 37422 17267 47916 31312 B28B1 15149 21170 24612 17638 28866 40657 33378 1261 lerde okudum. Doğru mudur, de- ğil midir, bilmiyorum. Bunu size temin ederim. Bu mütaleadan sonra Ümit ederim ki artık bize yardım etmeyi reddetmezsiniz. Muharebenin ahlâki neticele- rine gelince bunun üzerinde iste- diğiniz kadar durabilirsiniz. Diğer hususlarda da isterseniz bize mu- anz varziyete geçebilirsiniz. Fakat şimdi değil, muharebeden sonra,, Kral vekilinin müdafaa ettiği noktai nazar yeni bir şey değildi. Fakat tarzı iradı ve zamanı iti- barile bana yeni göründü, kon- feransta hazır bulunmayı kabul ettim. Müslümanlar tarafından ser- dedilen taleplere gelince bu hu- susta kral vekiline bir mektup göndermekliğim tekarrür etti. * Nihayet beklenen gün gelmiş- ti, konferans açıldı, gittim. Diğer &za gibi masanın yanında mevki aldım. Münakaşa başladı. Hükü- met Hindistandan asker topla- mak istiyordu. Ben de bu arzuyu tabi$ buluyordum. Söz aldım ve Hindu lisanile söylemek arzusun- da bulundum. Kıral vekili raznı oldu. Fakat bana ayrıca ingilizce söylemekliğimi tavsiye etti. Nutuk irat edecek değildim. Söyliye- ceğim tek bir cümleden ibaretti. O cümle de şu idi: — Mutlak surette mesuliye- tmi idrak ederek — hükümetin noktai nazarına iltihak ederim. (Mtabadı yarın| —- 20 Bin Lirayı Hangi Bahtiyarlar Kazandı? Bu keşideye mükâfat olarak tahsis olunan 20 bin lira bugün en son çekilen şu numaralar arasında taksim - edilmiştir: 35556 — 17420 — 41581 — 27778 2538 — 29253 — 44T87 — 34727 27854 — 25384 — 47808 — 43608 32261 15157 — 10857 . 17740 37777 14704 35799 12135 Fotoğraf Tahlili Kupona Tabistinisi öğrenmek İstiyorsuma Yotoğrahımımı 5 adet kupon ile bir- likte gönderiniz. Fotoğrah a mraya tabidir ve iade edilmez, İelm, meslak veya san'et / Hangi suallerin cevabi ? Fotojral imlişar şdecek üi? — Foteğrafın külşesi 3Ü kuruşluk Pai mMük t bilinde Önderilebilr.

Bu sayıdan diğer sayfalar: