13 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

13 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

B Sayfa SON POSTA e HARUNÜRREŞİT e SERan V C L AAA Yecer * * İ Tarihin Esrarengiz Sayfaları — Süküt! - dedi. Dışardaki kızlar da içeri gelsinler! Şimdi, saraydaki bütün kızlar salona dolmuşlardı. Zübeydenin Bir saniye içinde yedi murassa kadeh, billür kollarla onun dı- duklarına doğru uzatılmıştı. Ha- run, bütün bu kadehleri biribirini takiben boğazına geçirdi ve bey- ninde birdenbire patlıyan müthiş bir alkol fırtınası içinde kızlar- dan birini yakaladı, raksa girişti. Bu raks, bilinen ve görünen rakıslara benzemiyordu, bambaş- ka bir şeydi, “çılgın bir savleti andırıyordu. Sazendeler perdeleri, hanendeler nağmeleri büsbütün şaşırmışlardı, halayıklar gözlerini kapıyorlardı, Zübeyde bayılmıştı! Kızlardan yirmisi, otuzu belki baygın kadına yardım için koşa- caklardı. Fakat seçtiği yedi kız- dan şimdi ikincisile © tuhaf rak- sa girişmiş olan Harun, kısık kı- tık haykırdı: — Herkes yerinde! Varziyeti- wi değiştiren ölecektir! Üçüncü kızla da, güreşmiye benziyen kısa bir raks. yaptıktan sonra yorgun düşen Harun, seri- rine geçti ve kendi elile doldur- duğu iki kadeh nebizi yuvarladı. Artık — küngürlüyordu, — gözleri kapanmak üzere idi. Herkesin yetinde durmasını emrettiği için bütün kızlar ayakta, rakkaseler oynamak vaziyetinde, çalgıcılar da haykırış içinde idi. Yine ayni emir, kendisile oynaşan üç kızı süşlü balının birer noktasında gaplak bir. resim gibi yatık bu- kunduruyordu. Zübeyde, kendi kendine ayıla- rak, lâkin hicabından ve azabın- dan ayıklığını be'li el çalışarak içindeki buhranı geçir- miye savaşıyordu. Âyni zamanda kirpiklerinin arasından kocasile raksedip şimdi küstah bir hare- ketsizliğe bürünen kızları tetkik ediyordu. Oalar, birkaç yüz şa- hit muvacehesinde'kendi hakkına, kalp hakkına tecavüz eden müc- rimlerdi. Birer halayık oldukları halde melikelerinin zevcesine aşk tezbesi ödemekten çekinmemiş- lerdi. Gerçi Emirülmüminin, ber- geyi ve herşeyi yapabilirdi. Bir zevce bile onua dileğini tahdit edemezdi. — Fakat — halayıkların hatlerini bilmeleri, hiç olmazsa kendi gözü Öönünde bu çirkin LUSTRACILAR ŞAHI: MİLTON “;:;î" GLORYA teslimiyeti göstermeleri lâzımdı. Zübeyde, yüreğinde kanıyan ıstırabımı yine yüreğinde saklıya- rak hep © ilk manrzarayı, zevci- nin mecnun bir savletle raksa kalkmasını ve bu rakıslan doğan sahneleri düşünüyordu. İkinci ve üçüncü rakısları görmemişti. Lâ- kin diğerinin delâletile onların da şeklini ve nmeticelerini - tahmin ediyordu. Onun 'en riyade gücü- ne giden cihet, halifeye şümullü bir itaat gösteren ve, bir lâhza- de kendisinin muzaffer rakibeleri mevkiine geçen bu kızların hâla, pervasız bir vaziyet taşımaları idi. Niçin kalkmıyorlar, örtünmü- yorlar ve hatta kaçmıyorlardı ! Emirülmümininin karısı Emirilmü- mininin gözü önünde bu kadar tezlil olunabilir. miydi? Eski iğbirarlar, aylarca met- ruk yaşamaklığın yürekte buaktı- ği kırgınlıklar ve şimdi doğan Ç aNK (A eh ik hıdı Hıpikkııi de kapadı, zih- Güngürlemesi artık uyku ha- fine inkılâp etmek üzere bulunan Hıım,bıırıhıüılu'lıııçtıı Küuıııııoteiıılıçıo- rum - dedi- bu, Hepiniz, hepiniz defolun. Yulcız şu dört kız kalsın. Zübcy&o. kocasının — önünde eğilmek ve onu hürmetle selâm- lamak metanetini gösterdi. Hala- ıhıı tane veda eltti: — Fiemanillah — çocuklarım ! Emirilmüminin He.vi eğlendiri- nİz, memnun ediniz. eekiğğ v Zübaydenin Oyunları Zübeyde, yüreğine ok değen bir dişi kaplan gibi muztaripti. Odasında Enl firil dönüyor ve köpür köpür köpürüyordu. Her tarafıma elmaslar mıhlanmış olan fildişi koltuklar, altın kaplı aba- noz sedirler, “ Fesa,, dan gelme münakkaş perdelu Buhara işi seccadeler, amberden — mamul munlardan muattar bir ziya püs- küren altın şamdanlar, bahtından yüzüne atılan birer balgam par- Çası gibi içine bulantı getiriyordu. ( Arkası var) Tren Altındaki Ceset ( Baş tarafı 1 taci sayfada ) Zavallı yolcu köpeği öldürdükten sonra da dört çobanın hücumuna maruz kalmıştır. Çobanlar; — Vay sen bizim köpeğimizi öldürd ” n’ ğ Diye, yolcunun üzerine hü- evm etmiştir. Yolcunun kafasını =larlı parçalamışlardır. Çoban- yolcunun öldüğünü e ne yıpıı:.ıkhnuı W_âyüklı Ş ce- ıuızyı ir iyerek de- m taşımışlar ve bırakmış- duııryolıııı üstüne r, Vak'a gecesi Haydarpaşa - Adana ekspresi ve müteaddit marşandiz — trenleri ölü eııe& cıiniw*ıvmlerdir üzerinde bir damla kan lekesi bulunamamıştır, Talıkikat meticesiide, maki- nlztlerin bu İşte hiçbir hbıhıı- deıdm. dört çohııın vuîl-dı—t:di- BAHAEDDIN Fransa Almanyadan Ne İstiyor? Paris 12 — Fransız Maliye , Nezageti, Almanya e Fransa arasında bi âf mucip olan tamirat borçları hakkında mufassal bir liste neşretmiştir. eli e ez vi manı aan ar aldı; pu?:m yekünu ('B’Ie) milyar frani tır. Halbuki yalnız harp zararları için Almanyanın Fransaya verme- l si tahminen hkdlr ndılııı miktar (103) milyar franki : l Şobat - 13 Çin, Bütün Dünyaya Karş İsyan Edecek (Baş tarafı 1 inci sayfada ) mallarına değil, fakat icabında bütün ticart devletlerin emtiasına karşı Çinlilerin keselerini kapat- mak imkânları etrafında milli bir proje hazırlanması Çin ricalini bilhassa meşgul etmektedir. Böyle bir vaziyet karşısmda Amerika - Japonya münasebat- mın nasıl bir safhaya dahil ola- cağı da ayrıca tasavvur - edil- mektedir, Çinde halk muharebe safahatı ile çok yakından alâkadardır. Voşung -» istihkâmlarının — kahra- manca müdafaası Çinde nikbini uyandıran bir hareket olmuştur. Yalancı Mütarekeal Şanghay 12 — Şapey mmta- kasında, dört saatlik mütareke- nin hükmü tam bir sükün içinde devam ederken Voşig mınta- kasında şiddetli bir muharebe cereyan ettiğine dair haberler geliyor Fransız rahibi Jakine ile sabık Gümrükler Komiseri Miralay — Hayleybel, — sırtlarında gönüllü Gniformaları, beraberle- rinde 13 rahibe olduğu halde Salibi Ahmer işareti taşiyan dört kamyonla Şapey mıntıkasma gir- miş ve himayeye muhtaç Çinlile- re yardım etmiye başlamışlardır, Çin Tacirlerinin Bir Talebi Şangbay, 12 — Çinli tacirler, Nankinden gelen İngiliz, Ame- rikan ve Fransız sefirlerinden, Çin ile Japonya arasında sulh akti için tavassutta bulmmak vazifesini kabul etmelerini iste- mişlerdir. Şapeydeki halka yar- dım eden Salibi Ahmer Heyeti, halkı bu mıntakadan çıkarmakta büyük müşkülât çekiyor. Çünki halk malından ayrılmak istemiyor. Bir kısım halk şaşkınlıktan eş- yasını bırakıp iskemle ve masa gibi şeyler almaktadır. Takriben 700 Çinliye bu mın- taka — terkettirilmiştir. — Sefirler, mümkün olduğu takdirde Çin ve Japon — müzakerelerine — iştirak edebileceklerine dair — alâkadar makamatı ziyaret etmişlerdir. Bu Bu Akşam Radyoda Dinliyeceksiniz Belgrat— (429 metre, 2,5 kilovat) 20 konser, 20,40 komedi, 21,10 yoa 13 Şubat 932 Cumartesi Istanbul— (1200 metre, S kilovat) 18 gramofou, 19 birinci kasım alı- turka saz, 20 gramofon, Ajanı, mü- teferrik, 21 ikinci kısım alaturka saz, 22 oörkestra. Heilsberg — (276 metra, 75 kilo- wat) 20,30 Berlinden maklea — şen gece, sonra ajanı. — Brüna — (3â41 metre, 36 kilovat ) 19 dan itibaren Çek istasyonlarından nakil. Mühlaker— (360 metre, 7$ kilovat) 20,30 Berlinden naklen şen gece, 22,35 1932? dans havaları. Bükreş — (399 metra, 16 kilovat) | 3 * İ ı ziyaret, büyük bir harpten içt- nap için yapılan son gayrettir. Amerikan mütehassısları, Japomm- ların vasıta noktâsından - faik- yetleri sayesinde Şanghayda gar hip gelecekleri mütaleasındadırlar. İngilizlerin Puna Hindistandaki Est Lankşayr taburunun buraya müteveccihen — yola — çıkarıldığı bildiriliyor. Siyaset Âlemi Vuzuhsuzluk Asıl Şimdi Tamdır! Baş tarafı S inel sayfada ) Bir defa, bagünkü statükoya, yani muahedelerin tesbit ettiği fit vaziyete Amerika, ılılllzre, Almanya, İtalya ve sair birçok devletler muarızdır. Sonrâa bu proje, Cemiyeti Akvamı en kuvvetli devletin esiri mesabesine — indirecektir. Çünki bir ihtilâf vakua geldiği takdirde Cemiyeti Akvam, bir noktaya kuvvet sevketmek isterse o kuv- vetin — fazlasım, —en — küvvetli devletin vermesi icap edecektir. Bu takdirde, ve ihtiyaç balinde en kuvvetli devletin yardımını temin edebilmek için Cemiyeti Akvamın o devleti mütemadiyen koruması, ona cemile göstermesi lâzımdır. Demek ki proje, esa- sından aksıyor. Şu halde ? Şu halde tam bir vazuhsuzluk içindeyiz! demek ve vaziyetin inkişafını beklemekten başka çars yoktur. ç LE COKGREJ F'AMUZE | Aracısarı0n v ERİK CAARELL ERLEMRENETTERENEETEN KONGRE EĞLENİYOR Neler gece, Roma — (MI1 metre, 75 kilovat) 20 gramefon, 21 tiyatrodan makil Prag — (488 metre, 120 kilovat) 20 kabara, 2? son baberler. Peşte — (550 metre, 23 kilowat ) 20,08 Macar tiyatrosundan naklen komedi. Viyana— (SIT metra, 20 kilovat ) 20,05 halk konseri, 21,20 salon or- kestrası, 22,40 Çigan konzeri, Varşova— (1411 metre, 158 kdlo- wat) 20 müsahabe, 20,15 hafif konser, , 20,10 Şopenin eserleri. Berlin — (1635 metre, 75 kilovat) 20 konferans, 21 şarkı konseri, 21 ı dÜ şen genk. bando, Sinemasında gösterilecektir Film bir hafta zarfında 20,020 kişi tarafından görülmüş - 20,000 kişi ağlarcasına gülmüş - 20,000 kişi alkışlamıştır

Bu sayıdan diğer sayfalar: