14 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

14 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

l Siyaset Âlemi Tahdidi Teslihat Konferansından İstenilenler Cenevre, 13 — İspanya mt- rahhası Zulueta, Tahdidi Teslihat Konferansı Riyasetine bir proje vererek, taarruzi silâhların, uzun menzilli ağır topların, tankların, büyük harp gemilerinin, deniz toplarının, —askeri — tayyarelerin ilgasını istemiştir. Çekoslovakya murahkası M. Benes te milletler arasında tecssüs edecek ilimat nisbetinde — teslihatın — tahdidini istemiş, askert kuvvetler mev- cudunun, — teslihatın, silâh imali ticaretinin — kontrolu bususunun takviye edilmesini — iltizam et- miştir. Danimarka murahhası M. Munş kimyevi ve bakteriyolojik silâhla- tın menedilmesini, askeri masari- Fin tenkısi, mecbur! hakem usu- lünün umumileştirilmesini istemiş, Fransız plânında derpiş edilen beynelmilel zecri bir kuvvet vü- tuda gelirilmesi suretindeki nok- tal nazara iştirak etmiştir. Mu- maileyh, müthiş ictimal hercü merçlere sebebiyet verecek yeni bir umumi harp tehlikesi arzet- mekte olan tamirat, iktısadi infi- rat ve teslihat gibi büyük mese- leler için bir hal sureti bulunması bususunda israr etmiştir . M. Stimson Cenevreye Gidecek Vaşington 13 — Hariciye Fransada Kadınların . İntihap Hakkı Paris 13 — Kadınların da erkeklerin tâbi —olduğu şerait altında intihap etmelerine ve edilmelerine müteallik olan pro- je Meb'usan Meclisi tarafından kabul — edilmiştir. —Meclis, tek | devreli intihabı kabul etmiştir. En çok rey alan, namzet intihap edilmiş olacaktır. — Nazetlerden hiçbiri. müseccel — müntehipler miktarının onda birinim reyini almadığı takdirde ikinel defa reye müracaat olunacaktır. Fransanın Harici Siyaseti Paris 13 — Âyan Meclisi, | M. Laval'dan Fransanım harici siyaseti hakkında verdiği izahatı dinlemiştir. Avrupadan Ve'kenli İle Amerikaya Sayahat Vigo 13 — Malzeme teda- riki için limana — girmiş olan iki Amerikalı ve bir Estonyalının rakip olduğu 3 metre tulündeki yelkenli İspanyadan Floridaya geçmek — üzere bugün hareket etmiştir : Nazırı M. Stimson, icap ettiği tak-| İngierenin ihracat Ticareti dirde Cenevreye gideceğini be- yan etmiştir. Tamirat Konferansı Haziranda Londra 13 — Sir Jon Simo- nun M. Tardiyö ile vukubulan mülâkatından sonra İngiltere ile Fransa arasında tamirat mescle- sinin halli için tatbik edilecek yekle ait tam bir itilâf hâsil ol- duğu hakkında Hariciye nezareti bir tebliğ meşretmiştir. Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Büyük Britanya Hükümetle- rinin Bal Mütahassıslar Komite- zinin raporu muhteviyatına — it- hlâ —ettikten —sonra, — Lozan konferansının hazirana talik edil- mesinde karar vermiş oldukları haberini, diğer alâkadar devlet- lere şimdiden tebliğ etmesi ve bu hükümetlerle münasebata gi- rişmiş Sir Jan Simondan rica EDEBlTEFRİKAmz;.n Londra, 12 — M. Nevil Çem- berlayn, — İngilterenin Avrupa memleketlerine yapacağı ihracat hakkında bir nutuk - söyliyerek büynk kolaylıklar elde etmek için Avrupa memleketleri ile yapılacak — itilâfların birkaç ay zarfında başlıyacağını bılıhrmışhr Alâkadar lıilküm*tler bu kararın beynelmilel münase- betlerdeki gerginliği izale edece- ği mütalcasındadırlar. Almanya, Belçika, İtalya ve Japonya mü- messilleri bu baptaki kabullerini iblâğ ettiklerinden, bu konferan- sın tamirat muadelesini ve buh- ranın çıkmasına sebebiyet veren iktisadi ve mali meseleleri tetkik | ve uzun müddetli bir hal sureti bulmak maksadile gelecek hazi- randa topl.ınmıya karar vermiş- lerdir. Konferansın mevruu, Bal Mü- tehassıslar Komitesinin raporunda zikredilen — meselenin — devamlı surette halli çaresini ve haliha- zırda mevcut cihan buhranına odılm'f ir. AÇLIK Müellifi: Knut Hamsun dağü zaman süt ve ekmekle, az param olduğu zaman kuru ekmekle beslenerek, param olma- dığı zaman da aç durarak bir hasis yibi yaşamamış müdim? Oteldemi ikamet ediyordum? Bir apartımanın zemin katında mı #turuyordum? Bir tavan arasında, ve içine kar yağdığı için herkesin kaçtığı bir tenekeci atelyesinde ikamet ediyordum. Onun için bu işten hiçbir. şey anlıyamıyor- hıt hiçbir şey anlıyamıy Bütün bunları düşünerek yü- Mütercimi: P. .S. rüyordum, ve düşüncemde bir fenalık gölgesi, bir kıskançlık, bir acılık bile yoktu. Bir boya Mağazasının önünde durdum ve camakâna baktım. Bazı kutuların Üstündeki etiketleri okumıya ça- lıştım, fakat hava çok karanlıktı. Bu yeni çocukça hevesimden do- layı kendi kendime içerliyerek, bu kutuların içinde ne olduğunu keşfedememekten mütevellit bir ı öfke ile, pür tehevvür, camakâna bir vurdum ve yürüdüm. Cadde- | nin yukarsında bir. memur gör- — SON POSTA g Liberalleri Ve FHimaye Usulü Londra, 13 — Liberal Meoc- lisi tera Komitesi kabul ettiği HARİCİ HABERLER İspanya Silâhların Kaldırılmasını İstedi Tamirat Konferansı Haziranda Cemiyeti akvamda Çin ve Japon moktai mazarlarını müdafaa edenler : Solda: Çııı murahkası Yen, Suğda: Sata |İspanyada Kargaşalıklar Granata — İspanya 13 — Grevci kafileleri şehrin muhtelif yerlerinde yangın çıkarmak iste- mişlerdir ve bir tiyatroya petrol bir kararla, gümrük tarifeleri pros| dökerek ateş vermişlerdir. Aynı jelerini tasvip etmediklerini ser- bestçe söylemek hakkını mubafa- za etmek şartile hükümete iştira- ke devamı kabul etmiş olan Li- beral naztrların hattı hareketini tasvip etmiştir, komite, serbesti mübadele — prensiplerine — karşı beslemekte Olduğu imanını - teyit etmiş, ve AÂvam Kamarasında bir himaye tarifesi vücuda ge- tirmenin — tehlikelerini musanna tabirlerle ifade eden, Sir Herbert Samuele teşekkür etmiştir. ——— ——— —a sebep olan müşküllerin ve bu buhranı — tahdit — kabiliyetinde bulunan diğer müşküllerin, halli için lüzumlu tedbirle ribulmaktan ibarettir. düm, adımımı sıklaştırdım, dos- doğru ona gittim ve ta yakından ona: »— Saat on, dedim. Hayret içinde cevap verdi : — Hayır, saat iki, — Hayır, saat on, dedim, saat on. Ve öfkeden iİnliyerek, birkaç adım daha ilerledim, yumruğumu sıktım ve söyledim: — Beni dinleyiniz, — diyorum, saat on, Kışa bir müddet düşündü, şahsımı tetkik etti, şaşkın gözle- rini üstüme dikti. Sonra gayet tatlılıkla dedi ki: — Her ne hal ise, evinize ' girmenin tam vaktidir. Size re- kafat etmemi ister misiniz? zamanda bir sinemaya, mensucat fabrikasma, iki kiliseye de ateş vermişlerse de itfaiye zamaninda yetişerek söndürmüştür. İngiliz İşsizlerine Yardım Londra 13 — Geçen sene zarfında işsizlere ( 101, 331, 568) lira yardım yapılmıştır. 930 sene- sine nazaran (48) milyon lira te- zayüt vardır. Amerikada Atil Krediler Vaşington 13 — Âyan meclisi bankalar encümeni, binlerce ban- kada atil bir halde bulunan kre- dilerin tekrar tedavül mevkiine çıkarılması hakkındaki kanun lâ- yıhuını kabul etmiştir. Bu nezaket beni silâhsız be rakmıştı; gözlerime yaşlar doldu- ğunu hissettim ve hemen cevap verdim: — Hayır, teşekkür - ederim! Kahvede biraz geç kalınışım da. Size çok teşekkür ederim. Kendisinden ayrılırken elini serpuşuna götürdü. Nezaketi ba- na çok dokunmuştu ve ona ve- rilecek beş kuronum olmadığı için ağladım. Durdum ve ağır adımlarla yoluna devam eder- ken — gözlerimle —onu — takip ettim; o — uzaklaştıkça — alm- ma vuruyor ve gitgide daha şiddetle ağlıyorum. Fakir'olduğum için kendi kendimi azarlıyor, ken- dime bir sürü kuş isimleri veri- yor, yaralayıcı tabirler icat edi- Gönül İşleri Gülme Komşuna Gelir Başına Bu atalar sözü, en riyade başkalarının aile namuslarına mu- sallat olan bedbahtlar için söy- lenmiş gibidir. Erkekler ve kadınlar vardır ki, kendi şahst hırslarını tatmin için evli kadınlara ve evli erkeklere düşkündürler. Bir günlük zevk- leri için bir aileyi yıkmaktan çekinmezler. Adanadan A. F. rumuzile bu- na hayatını anlatan genç bur- lardan biridir. Diyor ki: “Yirmi altı yaşındayım. Şim- diye kadar hiçbir genç kız sev- medim. Fakat sekiz evli kadınla tanıştım. Bunların her biri sene- lerdenberi evli kadınlardı. Çoluk gocuk sahibi olmuşlardır. Bu yüz- den birçok macera geçirdim. Ba- sıldım. Tutuldum. Gazetelere düş- tüm. Kadınların da kimi boşandı, kimi koğuldu, nihayet bu ma- ceralardan bıktım. Şimdi ev- liyim, bir de çocuğum var. Fakat bu itiyadımdan kurtulamadığım için mi, iltifata karşı yüzüm yumuşak olduğu için mi bilmi- yorum, şimdi yine evli bir ka- dınla sevişiyorum. Fakat ben ka- bahatı daha ziyade kadında bu- luyorum. Ondan iltifat görmesey- dım, tekrar bu yola düşmiyecek- tim. Siz söyleyin, kabahat bemr de mi? , Evel, sende oğlum, - iltifat mütekabil olmadıkça, ili tarafın biribirini bulması ve sevmesi mümkün değildir. Yalnız unutma ki, sen de ee lisin, bir başka 1 da senin karının iltifatına mazhar olabilir. O vakit ne yapacaksın? Çuvaldızı. baş- kalarına batırmadan evvel iğneyi kendine batır ve şu ata sözünü unutma : Gülme komşuna, gelir başıma ! * Kadıköyünden K. S, Dünyanın hiçbir yerinde bah- settiğiniz. müsaadeyi vermezler, Her ziyaretin bir takım merasim ve âdabı vardır. Her kapı her- kese açılmaz. HANIMTEYZE -— TAKVİM —— (f PAZAR J Gün 14 - Şubat - 93İZ — Kamım Arabi Rumf 7 - Şevval - 1350 J1-Şubat - sanl - 1548 . Vaktt KALI « 2 28| Yata |i 12 $ Zi flınsak h. 1S) yor, yakası açılmamış kaba kü- fürlerle kendi kendimi - incitiyor- dum. Hemen kapıma kadar devam ettim. gelince anladım ki anahtarlarımı kaybetmiştim. Kendi kendime acı acı söy- lendim: elbette! Anahtarları niçin kaybetmiyecekmişim ya? Ben bır rada öyle bir yerdeyim ki aşa- ğıda bir ahır, üstünde de bir te- nekeci Aatelyesi var. Geceleyin kapı kapalıdır. ve kimse, hiç kimse gelip açamaz; böyle olun ca niçin anahtarları kaybetmiye- yim? Köpek gibi ıslanmıştım, karnım açtı, hem şöyle biraz, azıcık aç ve dıılerııı bir parça- cık, tubafça yo: Öyle ise niçin arahtarları ıybetmiıeuk- mişim? ( Arlıuı var ) vr

Bu sayıdan diğer sayfalar: