20 Eylül 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

20 Eylül 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugünkü Nüs hamızda Gençlik sayıfası Bizim on beş liranın başına gelenler .. 15 inci Yıl * Sayı : 5280 Muharriri: Osman Cemal Idare Telefonu: 24370 SALI,20 - Eylül © ucun - 1932 Yarınki Nüshamızda © Edirne mebusu Şeref Beyin Y .. 5) Dilimiz - Türkçe "Başlıklı öz Türkçe, yabancı kelimeleri olmıyan bir yazısı Tührir Telefonu: 24379 Sayısı 5 Kuruş Yeni Maarif Vekili: Dr.Reşit Galip Bİ. nam mn Reşit Galip bey Maarif Vekili Maarif vekili Esat bey istifa ti, Yerine Aydın meb'usu Re- #t Galip bey geçti, Dün de Is- anbuldan Ankaraya gitti, Bugün "t#men yeni vazifesine başlıya- demektir. Her şeyden evvel söyliyelim ki Reşit Galip beyin Maarif ve- kâletine intihap edilişi her ta- Mita büyük bir memnuniyet Yandırmıştır. Bunun sebebi açık- N Reşit Galip bey inkılâp Tür- kiyesinin yetiştirdiği genç ve ay- zamanda genç fikirli temiz Ahsiyetlerden biridir. Şimdiye kadar ideal yolunda gösterdiği *fagat ve gayreti ile mubitinin hürmet ve muhabbetini kazan- Miştır. Halkevleri teşkilâtında Sddi hizmetleri görüldüğü gibi kaç senedenberi gerek Türk ibi, gerek Türk dili sahasında ğı muvaffakiyetli tetkikler hakikaten takdire lâyıktır. emek istiyoruz ki Reşit Ga- İ beyin Maarif vekâletine geli- |, Memnuniyet ile kaydetmek- * Sadece sevdiğimiz bir arka- daşımıza karşı basit bir nezaket Meri Söstermiş olmıyoruz. De- yölte ettiği vazifede çalışacağına Kü kundu ulmaz le slm himalnizi İfade ediyoruz. Binaenaleyh muh- terem doktorun Maarif vekâle- Nine intihabı ile İsmet paşa hü- kümetinin her halde kiymetli bir Ruv kazandığını söylemekte te- *eddüt etmiyoruz. kel 6 şüphesiz İsmet paşa bü- yeti bu güne kadar muhte- sahalarda muvaffakıyetli ve Mel bir çok icraat göstermiş- * Bu işler birer birer ve pek “ay sayıla bilir. Fakat gene rağ etmek lâzım gelirki Cum- Miiyek dewinde mekteplerimi- ta adedi artmış, talebelerin Nikdarı çoğalmış olmasına rağ- Ven henüz Maarif sabasın da £. edilen büyük semereli ha- İlre başlanamamıştır. Hal- * esaslı vasfı inkıiâpcılık olan idare için bu yolda daha faz- eklemek doğr değildir. Un için bütçe imkânları hu- mu aşmak mevzu bahsol- la beraber umumi bir ç'et ile çalışmak zamanı gel- ve doktor Reşit Galip Maarif OVekâletine geçişi u bususta kuvvetli ümitler *tek mahiyettedir. kg, ni maarif vekilimiz ilk ham- mühim bir vazife ile kar- Rene aktır: Buda darülfünun My esini balletmektir. Gerek Meclisince, gerek hükü- Yey;© bissedilen ihtiyaç üzerine eyer darülfünun kurmak için ih büslere girişilmiştir. Sırf Nüyyp asarla getirilen ecnebi ony tetkikalını yapmış, a; vermiştir. Nihayet teş- ti, * iptidasında bu raporlara EM Du: mösolehin. hal sa” Mehmet Asım Devamı 2 nci sayıfada) Lİ 14 EEE f IMEMURLAR Devlet bankasının hisse senetlerini kırdırıyorlar Devlet bankasının hiase sebetlerini alan memurlara muvakkat Bizse senedi tevzi &- diliyor. Memurlardan istiyenler bü hisse se- betlerini müşteri buldukları takdirde sata - bileceklerdir. Öğrendiğimize (göre bir çok sarreflar memurların elindeki (omuvakkat bime senetlerini fahiş faizlerle kurmıya baş lamıştardır. Bundan haberdar olan banka- zm Mare meclisi, hissedar memurların 24 rârn uğramaması için yeni bir vaziyet tes- bit edecektir. Arcak BALA bu hususta bir karar veril - memiş olduğundan muvakkat hisse senelle- ri #srraflar tarafından satın alınmakta de vam ediyor. Komşulârı tepeden tırnağa kadar silâhlı olan Almanya haklı.. Lolt Corç böyle söylüyor Esbak başvekil M. Loit Corç Berlin, 19 (A, A.) — Bsbeh İngiliz baş vekillerinden M. Lloyd George, yaafığı “Al manyaya da ayni bak verilmelidir. unvan» ho bir makalefe, müteveffa Klemansonun Almanlarla, Almanyanın o silâhlarından ay rlmasmın, umumi bir tarzda silâhları bırak manın başlangıcı olacağı teminatını veriniş İ olduğunu kaydediyor vo bu vadin ayni za - manda milletler cemiyeti misakma Jâ der. eedilmiş bulunduğunu söylüyor. Mumaileyh diyor ki: “Versay muahede sinin ki Amlı ve muharririnden hayatta ka» lanı ben olduğum için Alman noktai naza- rmz kendime maletmeklen © çekiniyorum. Zira galip milletler, silâhlanmak megelesin- a sözlerinden va yeminlerinden büytk hir Kayıp teşkil edecek derecede bunla olmuş - Tardır, M. Lloyd George bundan sonra, Almap- yanın komşularının tepeden tırnağa kadar pasıl şilühlanmış olduklarını gösteren ve şimdiye kadar intişar etmemiş rakamlara 18 Unat ederek bu #ilâhlanınanın hiç de müte- vazi bir şey olmadığını yazmakta ve kendi kıymetini ealldrik bulunan © biç bir miiletin böyle bir hicaba tahammll © edemiyeceğini bildirmektedir. Hariciye Vekili Bugün geliyor, yarın Cenevreye gidecek Ankara, 19 (Hususi) — Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey refaketinde Bem #efiri- imiz Cersi Hüznü ve Kelemi mahsus zzüdürü Kemal B. olduğu halde bu akşam İstanbula hareket etmiş, istasyonda İsmet Paga, vekii- ler, setirler ve hariciye erkânı tarafından teşyi edilmiştir. Tevfik Rüştü Beyin riyaset edeceği heyet çarşamba günü İstanbuldan Cenevreye ba- reket edecektir. Necmettin Sodık Bey İstan- bulda heyete ütihuk edecektir. Hariciye vekilimiz Cenevrede on beg gün kndar kalacak ve Cemiyeti Akvam içtima- larında bulunacak olan dost devletler erkâ- rile mühim milâkatlar yapacaktır. Hariciye vekiline Dahiliye vekil! Sülri Kaya Bey vektlet edecektir . MER YAN EA Esat B, in istifası: Yeni maarif vekili faaliyetinde serbest çalışmak Reşit Galip Bey dün Ankaraya gitti Reşit Galip Bey Maarif ve- killiğini kabul etmiş ve dün akşamki trenle Ankaraya git- miştir. Tayin haberi henüz şayi olmasına ve gideceği zaman belli olmamasına rağmen is- tasyonda meb'us Akçura oğlu Yusuf ve Hakkı Tarık Bey- lerle Vekâletin Istanbulda bu- lunan memur ve müfettişleri vesair birçok zatlar tarafından teşyi edilmiştir. Bununla beraber tayinin resmi muamelesi dün henüz ikmal edilememişti. Reşit Galip Bey Ankarada dört beş gün kalacak ve dil kurultayı toplantılarını tenkit etmek üzere şebrimize gele- cektir. Vekil Bey burada bit- tabi aynı zamanda Maarif vekâletine ait işlerle de meş- gul olacaktır. Esat Beyin istifası ani ol- muştur. Kendileri dünkü gün bazı mektepleri ziyaret ede- Türk dili 26 Eylül Kurultayı herkes dinliyebilecek Türk dili kurultayı için yapr lan hazırlıklara devam edilmek- tedir, Kurultayın ilk toplantısı eylü- lün yirmi altıncı pazartesi günü saat on dörtte Dolmabahçe sa- rayında yapılacaktır. Kurultayın kaç gün süreceğini şimdiden kestirmek mümkün olmamakla beraber (o beş, alti gün sürmesi mubtemeldir. Kurultay azâsına mahsus davetiyeler pek yakında sahiplerine gönderilecektir. Kurultayda görüşülenlerin yur- dumuzun her tarafında dinlenik mesini temin için radyo tertibatı alınmaktadır. Istanbulda da şehrin muhtelif yerlerine oparlörler konulması işile belediye meşgul olmaktadır. Istanbulda Beyazıt meydanına darülfünun konferans salonuna, Fatih parkına ve Beyoğlu tara- fında Taksim meydanile Dolma- bahçe saat kulesi meydanma, Kadıköyünde belediye dairesi meydanına, Usküdarda Doğancı- lar parkına oparlörler konulacak toplantılarda hazır bulunamıyan yurttaşların kurultayda görüşü- (Devamı 6 ıncı sayıfada) Ankara, 19 (A.A ) — Bursa meb'usu Esat Beyefendi kültür hayatında ve fırkamızın için maarif vekâletinden istifa etmiş ve istifası kabul buyurul- muştur. Busuretle inbilâl eden maarif vekâletine Aydın meb'usu doktor Reşit Galip Beyefendinin tayinleri Reisicümhur Hazretlerinin yüksek tasvip ve tasdiklerine iktiran etmiştir. Tlk ve mühim vazife : Yeni darülfünun olacak İstifada sıhhi mazeret beyan edilmiş ve dinlenme ihtiyacı gösterilmiştir. İstifa üzerine bu ziyaretler tabi yapılama- mıştır. j Seizirği Doktor Reşit Galip B, çok iyi tanınmış ve çok sevilmiş fikir ve seyaset simalarından biridir. Daha tıbbiye sınıflarında iken Türk ocağının milli ceryan hareketlerinde sadık kalarak ön saflarda bulunmuş, hekim olduktan sonrada aynı ideale sadık kalarak köyçülük faali- (Devamı 6 ıncı sayıfada) Maliye Vekâleti Istanbul gazetesi kabinede ba- ua tebeddüllerden bahsederken Maliye Vekâletine Saraçoğlu Şükrü Beyin geleceğini yazmak- tadır. Bizim yaptığımız tahkikata göre kabine de yeni tebeddül- lerden behsolunurken Maliye Vekâletinde bir değişiklik ileri sürülmemektedir. Dr. Reşit Galip Bey ceğini evvelki günden bildir- miş ve randevu vermişti. Er meydanı hazır! Alaturka pehlivan güreşleri sw yarın başlıyor.. gi Himayei Etfal cemiyeti tarafın * ME dan tertip edilen alaturka güreş müsabakalarına Oyarn OTaksim "© “ başlanacaktır. o Cemi- | yet, malüm olduğu üzere bu güreşleri İzmir, Istanbul ve An- karada yapılmak üzere tertip et- miş ve geçen hafta İzmirde ya- pılan ilk müsabakalarda baş kı- sımda Kara Ali pehlivan, gene (Devamı 6 ıncı sayıfada) (Rıfat pehlivan TALAN 4 PE AMA3 40548 41 0 AAA 006 PE 08 EEE ETA BERR EEE EE URUN 08 0000 ANOT MERA REE TAAA Mİ UEAERARAAS Mektepler Açıldı ya .. Kurtdereli Hoca — Bu vâkitlere kadar neredesin Ahmât efendi ? Talebe — Ne yapayım hoca efendi dün verdiğiniz vazifeyi ablam yeni bitirdi...

Bu sayıdan diğer sayfalar: