20 Eylül 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

20 Eylül 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ HATKINSKULAĞI “BHALKINDİL? -— Sene 3 — Not 775 Son Posta Yam işleri telefonu İstaabal — 20209 « SALI — Yeni Kontenjan Listesi Nasıl Tanzim Edilecek ? İhracat Tacırlerı rleri Kısmen Müteessir Vekiller Heyeti çok büyük bir alâka ile beklenilen içtimamı ev- velki gün yaptı, iktısadi mevzu- ları bütün etrafile ve bütün ehemmiyetile müzakere etti ve kararlarını verdi. Bu kararları dün tafsilâtile bildirdik. Bugün de bu yeni mukarrerat üzerine piyasada doğan yeni va- tiyetlere ait tetkiklerimizi yaze yoruz. Hiç şüphe yok ki iktısadi hareketler günün en hayatl ve en ehemmiyetli mevzularıdır. Vekiller Heyetinin ittihaz etti- ği kararların en başında vesika ticaretinin ilgası gelmektedir. Bu vesikaları veren ihracatı tesbit komisyonları dünden itibaren lâğ- vedilmiş bulunuyor. İstanbuldaki | komisyonlar şimdiye kadar 83 beyanname tetkik etmişler ve bu beyannamelerle eylülün birinden #on güne kadar yüz bin liralık fındık, mühim miktarda tiftik, hayvan ve halı ihraç olunmuştur. Fakat — ihracat — tacirleri bu usulün kalkmasından mütcessir görünüyorlar. — Çünkü — ihracat vesikaları kendileri için bir prim mahiyetinde idi. Bu — tacirler şimdi yeni vaziyet dolıyuıle bu İzmirde Heyecanlı Gufe Müsabakaları Yapıldı Dinarlı Mehmet, Pehlivanını Çocuk Gibi Ağlattı Himayei Etfal Cemiyetinin şeh- rimizde terlip et- tiği büyük güreş müsabakaları yas rından — itibâren başlıyacaktır. Bilhassa — önü- müzdeki — cuma günü — Taksim stadyomunda en meşhur — pehbli- vanlarımızın kar- şılaştığını göre- ceğiz. Bu güreş- lere Türkiye Başpehlivanı Ka- ra Ali de iştirak edeceği için mü- sabakalar — şüp- hesiz çok heye- canlı bir mahiyet alacaktır. Bu hu- sustaki hazırlık- lar bitmiş gibidir. İzmir, 18 (Hususi) — Şehri- mizde Himayei Etfal Cemiyetinin Güzirle pehilvanlarımızdan Dinarlı Mehmet İstanbul Gümrüğünde ticar! hareketleri gösteren bir manzara primi kaybetmiş oluyorlar. Fakat diğer — taraftan — öğrendiğimize göre ihracat tacirlerine prim vermek için yeni bir şekil düşü- nülmektedir. Fabrikâcılara gelin- ce; Vekiller heyetinde kararlardan birisi de fabrikalara lâzım olan iptidai maddelerin memlekete serbest olarak ithali- verilen Meşhur Bulgar güreşçilerimizle er karşılaştılar. bizim namlı meydanında Saha teşebbüsile yapılan son güreş | hıncahinç dolu idi. İlk müsabaka müsabakaları emsal: derecede heyecanlı o1uu. Serbest Amerikan güreşlerinde beynel- milel bir şöhret kazanmış olan en yüksek Bulgar pehlivanları denilecek | Amerikada bile büyük bir şöh- ret kazanmış olan Bulgar pehli- vanı Stoyef ile bizim Uzunköp- rülü Hasan pehlivan arasında yapıldı. Fakat Hasan pehlivan (Devamı 3 üncü sayfada ) ! ' nin kabulüdür. Fabrikacılar ken- azılışında dilerine Tâzım olan iptidat mad- hıbitındı büyük müşkülat içerisin- deleri gümrük reşmi vermek su- (Daramı 10 socu Biğiada ) a— — ——— zemez near < NEyld 1932 Ka C LA — İdare işleri talofomu İstanbat — 20203 Flıd 5 kuru Bugünün Meselelerinden İlim Dilimiz Müthiş Bir Anarşi İçindedir Beynelmilel Istılahları Kabul Etmek En Doğru Usuldür Tıp Fakültesi profesörlerinden Doktor Fahrettin Kerim Bey, Bu ayın 26 sında toplanacak olan Dil Kurultayı içtimalarına iştirak edecektir. Fahrettin Kerim Beyin Dil meselesindeki fikirlerini yazıyoruz. * Fahrettin Kerim Bey Tıp Fa- kültesinin en genç profesörlerin- dendir. Dil sahasında daha ziyade ıstılahlar mestlesi etrafında fikir yürütüyor ve diyor ki: “— Benim lisan meselesinde alâ- kadar olduğum kısım kendimize ait olan ıstılahlar işidir. Umumi lisan kaideleri hakkında fikrimi ıht'uııım haricinde doğru ııdındı yalnız hekimliğe ait kısımlarla meşgulüm. Lisanı- mızin ilim dili buglün bir anarşi içerisindedir. Yazı yazanlar bu işin ağırlığını nefislerinde duy- muşlardır. Şimdiye —kadar — vukubulan neşriyatımdaki tecrübe ve mllşa- hedelerim göstermiştir ki ıstılah- ların gerek ve gerekse ıbylenıek oldu, deyiz. Bunların gerekse ıöyle.ıınıı terek bir benzeyiş T A ST ıdı yazılma ve değildir. | illerinde müş- ulmak İâzımdır. Profesör Fahreddin Kerim Bey Büyük şefin bu husustaki (Devamı 10 uncu sayfada) Diğer ŞayıaVeRıvayetlerTekzı Edildi Dün öğleye doğru, kabinede bir tebeddüle ait bir şayia çık- mıştı. Şayia, Maarif Vekili Esat Beyin kabineden çekilmek arzu- sunu izhar ettiği şeklinde idi, Der- hal tahkikat yaptik. İyi haber alan membalara müracaat etlik ve öğ- rendik ki, bu şayia doğrudur. Reşit Galip Bey Filhakika Esat Bey kabine haritinde ilmi mesaide bulun- mak ve — Fırka — faaliyetleri etrafında — çalışmak — maksadi- le- Maarif Vekilliğinden istifa etmiştir. Esat — Beyin — istifası kabul edilmiş. ve Maarif Vekilliği Aydın Meb'usu Doktor Reşit Ga- lip Beye teklif olunmuştur. Beşit Galip B. kendisine tevcih ve teklif olunan bu yeni vazifeyi kabul ettiğini telgrafla Ankarada Baş- vekil Paşaya bildirmiştir. Yeni Vekil Ankarada Reşit Galip Bey kabul ve muvafakat cevabını göndermekle beraber bizzat Başvekil Paşa ile görüşmek üzere kendisi de dün akşamki trenle Ankaraya hare- ket etmiştir. Nitekim Ankara muhabirimiz bu sabah bize telefon ederek yeni Maarif Vekilinin Ankara- ya —muvasalat ettiğini ve Baş- vekil Paşa tarafından kabul olu- narak işe başladığını bildirdi. Yeni Vekilin Beyanatı Doktor Reşit Galip Bey yeni vazifesi münasebetile dün şunları söylemiştiri “ Esat Beyefendinin Yeni — Maarif — Vekili — Aydın meb'usu doktor Reşit Galip B. İ Sahbık Vekil Esat Bey kültür sahasında daha serbest çalışmak arzusile Maarif Vekâle- tinden istifası üzerine bu vazifeyi üÜzerime almış bulunuyorum. He- nüz Başvekil Pş. ile görüşmedi- ğim için size bir şey söyliyecek vaziyette değilim. , Maaritçiler Arasında Maarif Vekâletindeki bu te- beddül üzerine kendilerile temas ettiğimiz bir kısım Maarif men- supları Reşit Galip Beyin Maa- rif gibi mühim bir Vekâlete gel- mesinden mütevellit memnuniyet- lerini ve yeni vekilin mühim işler göreceği ümidini İzhar etmişler- | dir. Bu zevat Reşit Galip Beyin çok faal ve enerjik bir siyaset ve ilim adamiı olduğunu söyle- mektedirler. Maarif Erkânı Dün şehrimiz Maarif mehafi- linde Reşit Galip Beyin Maarif Vekületini işgal etmesi münase- betile Maarif erkânı arasında bazı tebeddüller icrasının muhte- mel olduğu söyleniyordu. Fakat yeni Vekil henüz işe başlamış oldu- ğu için tebeddülât icrası hakkında şimdiden kat'i bir söz söylene- miyeceği beyan edilmiştir. Bununla beraber yeni vekilin maarif işlerinde çok yeni esaslarla işe girişeceği söylenmektedir. Darlilfünunda Alâkadarların ifadesine göre, bu yeni esasların en başında * Darülfünun ,, gelmektedir. Yeni Maarif Vekilinin Darülfünun mes- (Devamı 3 üncü sayfada )

Bu sayıdan diğer sayfalar: