25 Kasım 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

25 Kasım 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çabuk yazı Orta sürat müsabakasının neticesi Evvelki gün Yüksek iktisat ticaret mek- nde müdür Hüsnü Beyin Miyase © ettiği mümeyyiz- İer heyeti hu- da mual- Benaroya . tarafından Menozrafi orta “a imtihanı dr. im» dördü hanim olmak üzere kişi iştirâk etmiştir. Bunla- altısı muvaffak olmuştur. inciliği Edirne vilâyeti ta- dan sırf istenografi öğren- € üzere Istanbula gönderilen e mektupçuluğu kâtiplerin- *0 Hakkı Bey kazanmıştır. ikin- “liği Yüksek iktisat ve Ticaret İelebi talebesinden Kemal EF, amıştır. Diğer kazananların lardır : Feyziye, Madelet, Huriser ha- rla ibrahim efendidir. m Bi kadın tramvay- tanasıl sürüklendi? Sıdıka hanım isminde orta bir hatuncağız, dün az kal » tramvayın tekerlekleri altın- iş Para parça olacaktı. Bere- versin, Sıdıka hanım bu çok i akıbetten bir tesadüf eseri Birinciliği kazanan Edirne kâtiplerinden Hakkı 8. isimleri Keçecilerde Kabakulak ma- İlesinde oturan Sıdıka hanım . sabah Atikalipaşa durak On 30 numaralı tramvaya İk ek istemiş fakat bu aralık Atovayda kalkmak üzeredir. ka hanım romorkün basa- b mâ tutunur, tramvay kalkar, eğ meyilli olan yoldan Fatihe İN Süratle kaymıya başlar. ai, eH.kendisini birtürlü içeriye az, onun bu halinide ne ha, 8, ne kondoktör kimse w, Sdemez. Zavallı kadın yüz Ka, adar bu halde gittikten İn nasılsa elleri tutunduğu lerden kurtulur, olanca hızi- dan üstü kaldırıma yuvarlanır. ON Hanımın yuvarlandığı yer kaldırımı ile tramvayın te- iy, &ri arasındaki yarım met- Brgyy esafe olduğu için bu hali SE am ac bağrışmaya taylar, neden sonra tramvay * Yolcular inerler birde İ Bakarrn Sıdıka Hanım Hilye Ve bacaklarından ikiye kı, Sekt İlind, en kurtulmuş, fakat Bakteğiş” Yüzünden, kollarından Viz Yaralar ve bereler almış n kan içinde yerde yatı- hal vak'aya yetişen — tahkikata başlamışlardır. da Ha diş tabipleri saat 10 ise senelik birinci , Yapacaklardır, i aj ea mali, BÜ kü nüshamızda pi- ON NİF uzunca bir yazı ) ya altına (Doktor Yang | as konulacakken ih ve ilizar iz Zayi 29-30 senesinde Davutpaşa orta mektebinden almış olduğum şahadetnamemi zayi ettim. Ye- nisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. Davutpaşa Orta mektebi 29. 30 senesi mezunlarından 281 Mehmet Adnan (5587) Istanbul yedinci icra memurlu- ğundan: 466 lira kıymeti mu- hammineli Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Feridiye soka- ğında 146 No. lı hane maa bah- çe tarihi ilândan itibaren birinci artırmaya © çıkarılmıştır. o Talip olanların kıymeti muhamminenin yüzde onu nisbetinde pey akçesi vermeleri lâzımdır. Birinci artır- ma 28- 12932 tarihinde saat 16 da dairede icra olunacaktır. Talip olanlara bu işe ait 928, 2647 No. lu dosya irae ve taf- silâtı lâzıma verilir. Müterakim verği ve belediye ve vakıf içareleri müşteriye ait- tir. Hakları tapu sicilile sabit olmıyan ipotekli oalâcaklılarla diğer alâkadarların irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve bu- susile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itiba- ren 20 gün içinde evrakı müs- bitelerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde tapu hakları si- cillerile sabit olmiyar satış be- delinin opaylaşmasından hariç kalacakları ilân olunur. (5592) Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk Hâkim- Binden: İstanbulda Gedik paşnda Tatir ku yu sökağında 19 — 21 numaralı bamede mu» kira iken elyevm ikametgâh: meçhul Haça- | dur Allahverdiyan 10. tarafına: TT alarak pie, ik al za gönderilen arruhsl ve celpname nüshai saniyeleri mübaşir ve mahalle heyeti ihtiya, riyesi tarafından feametgükmnizm meçkul ol- duğuğ gerhile bilâtebiiğ iade edilmiş ve 15 gün müddetle iâhen tebilgat icrasına karar verilmiş olmakla muhakeme günü olan 10/12/9382 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 14 te mahkemede hazır bulunmanız )ğ- zumu Ve üksi takdirde gıyap riutineleşi yapılacağı H. U. Mi. kanununun 141 nci mad- desi ahkümma tevfikan İnen tebliğ olunur. İİ a Ea | GTİ YE EZA vee e Kırtasiye mağazası AKBA GTİ ar eli A EET TEK Gri Her lisanda gazete İLAY LTE İLET) Her nevi kırtasiye eşyası ve mektep levazımı Her türlü Fotoğraf A Yaa Rİ TY ve amatör işleri air İİT Mİr Büyük Tayyare Piyangosu Bu keşidede büyük ikramiye 50.000 Liradır Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir, Fırsatı Kaçırmayınız iştirâk Ediniz... SEYRİSEF Merkezi idaresi Galata köprübaşı B 2023 Şube A, Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 Kadıköyünde (o Hünkârima- mında Şamfıstığı sokağında oturan ve 16 - İl -932 tarihin denberi vazifesine gelmediği gibi evinde de bulunmıyan kömür kısmı memurlarından Cevat efendi 28 - Teşrinisani 932 pazartesi sabahına kadar vazifesine gelmediği takdirde müstafa addedilecektir. (6224) Topçubaşı Ali Ağa Vakfından: Galata'da Şahkulu mahallesin- de Istiklâl caddesinde 426/2 nu- maralı gramofoncu dükkânı üç sene müddetle kiraya verilmek üzere 25/Teşrinisani/932 tarihin- den itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Talip olanlar yüzde yedi buçuk kuruş teminat akçelerile birlikte her gün Evkaf Müdiriyetinde Mülbak Vakıflar idaresine ve yevmi iha- le olan 17/Kânunuevvel/932 cu- martesi günü saat on beşe ka- dar Encümeni idareye müracaat- ları, (6201) Istanbul dördüncü icra memur- luğundan : Tamamına Doksan sekiz bin beş yüz lira kıymet tadir edilen Asmalı mescit Ka- lafatçı başı Yunus ağa maballe- sinin Meşrutiyet caddesinde (Te- pebaşı bahçesine nazır tramvay tevakkuf mahallinde) altında lo- kantası bulunan yeni 29,31 apart- manın altmış dörtte üç hissesi Birinci açık artırma neticesinde Beş Yüz lira bedelle talibi üze- rinde ve yine tamamına Seksen beş bin lira kıymet takdir olu- Mene m ve Hafız bey sokağında (Taksim Ayazpaşa semtinde) Yeni 21,22 numaralı apartmanın altmış dört hissede üç hissesi keza birinci açık artırma neticesinde Beş yüz lira bedelle talibi üzerindedir. Bu kere tekrar açık artırmalara vazedilip 1. K. evvek932 tari- hinde şartnameleri divanhaneye talik edilerek 22, K. evvel 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar Istan- bul dördüncü icra dairesinde açık artırma suretile satılacaktır, Arlırmalar ikincidir. Bu defa en ziyade artıranların üzerinde br- rakılacaktır, Artırmalara iştirak için yüzde yedi buçuk teminat akçesi alınır. 929 tarihli icra kanununun 119 uncu maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihindden itibaren yirmi gün içinde evrakı mfsbitelerile bildirmeleri *lâzım- dır, Aksi halde hakları tapu si- cillerile sabit olmıyanlar satış be- delinin paylaşmasından hariç ka- lırlar. Daha fazla malümat almak istiyenlerin 930-375 dosya numa- rasiyle memuriyetimize müracaat etmeleri ilân olunur. (5583) Sayıfa 11 Karacasu ıcra dairesinden: Karacasuyun Boyasın köyünden Hacı Salih ağa vereselerinin hacı Salih Z, Salih Ef. O. Mustafa efendiye ipotek senedile ““2500,, lira borçlarından dolayı ipotekli bulunan malümülhudut tapunun Mart-337 T. ve 2 numarasında yazılı Yenice köyünün kumyeri nam diğer bekçiçardağı mevkiinde “400, lira kıymetli 14 dö, tarlanın nısfı ve tapunun Mart - 337 T, ve İ numarasında yazılı gene o köyün bekçiçardağı namı diğer Hacıbekir yeri mevkiinde “400,, lira kıymetli 12 dö, tarlanın nısfı ve tapunun Kâ, sani-316 T. ve 1 numarasında yazılı yine o köyün Zencirlikuyu mevkiinde “800 ira kiymetli incir, üzüm, zeytin ağaçlarını ve bir harap kuleyi havi “40,, dö. bahçe, ve tapunun Ağustos-312 T. ve 15 numarasında yazılı boyasin köyünün inceyar mevkiinde “750,, lira kıymetli üçüdöner ve biri muattal dört taşla değirmenin sekiz sehimde üç sehmi. ve tapunun Temmuz-313 T. ve 3İ numarasın- da yazıh Karacasu kasabasının malaç mevkiinde “400,, lira kıys metli tahminen “250, mahsal veren ve “100, yabani zeytin ağaçlarını havi gayri kabili zer “80,, dö, zeytinli tarla. birinci açık arttırmıya çıkarılmıştır. 1 — İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 22-11-932 tari- hinden itiharen 932-270 No. ile Karacasu icra dairesinde her- kesin görebilmesi için açıktır. llânda yazılı olanlardan fazla malümat almak istenilirse işbu şartnameye ve 932-270 dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 2 — Arttırmaya iştirak için muhammen kıymetin “67 buçuğu nisbetinde teminat parası yatırılacaktır. 3 — Hakları tapu sicilile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar- la diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını işbu ilân tari- hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi takdirde hakları tapu sicilile sabit olmıyanlar satış bedelinin Paylaşmasından hariç kalırlar. 4 — Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malümatı almış bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Üstünde bırakılan gayri men kulün bedeli zamanında verilmezse gayri menkul ikinci bir art- tırma ile satılır. Ve bedel farkı ve mahrum kalınan © 5 faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Bir numâradaki şart tahakkuk etmek kaydile üç defa bağırıldıktan sonra gayri mankul en çok arttıra- nın üstünde bırakılır. Şart tahakkuk etmezse arltırmâ geri bi rakılıp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve teminatta kalkar. 5 — işbu gayri menkule birinci arttırmada muhammen kıymet teklif olunursa son müşterisi üstünde bırakılacaktır.” 6 — Yukarıda miktar ve evsafı yazılı gayri menkul 22-12-9372 tarihinde perşembe günü saat 14 ilâ 16da Karacasu icra me- murluğu odasında arttırma şartnamesinde ve işbu ilân dairesinde satılacağı ve taliplerin 270 dosya numarasile müracaatları ilân olunur. (6239) Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: Komisyonumuzda mevcut resmi mucibince üç adet Çırgana yapılacaktır. Taliplerin mezkür resmi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek Üzere “, 7,5 teminatlarını hamilen “30-11.932,, çarşamba günü saat “15, te Galatada Mübayaa komisyonuna müracaatları. (6144) inhisarlar idaresi Umum Müdürlüğünden : Idarenin Diyarbekir fabrikası için dizel motöründe çalışmış tesviyecilik ve elektrikçilik bilir 100 lira maaşlı bir makiniste ibtiyaç olduğundan talip olanların 7-12-932 tarihine kadar imalât şubesine “Müskirat kısmı,, müracaatları, 16147)

Bu sayıdan diğer sayfalar: